Topologie instalacji

Edge for Private Cloud wer. 4.16.09

W tej sekcji opisano topologie instalacji Edge, czyli konfiguracje węzłów obsługiwane przez Edge.

Kompleksowa instalacja

Na jednym hoście działają wszystkie komponenty Edge. Ta konfiguracja służy tylko do rozpoczynania pracy z Edge lub na potrzeby wstępnego prototypowania. Nie należy jej używać jako środowiska wdrożenia ani produkcyjnego.

Instalacja samodzielna (2 hosty)

W tym scenariuszu 1 host uruchamia samodzielne serwery bramy wraz z powiązanymi komponentami – Apigee Management Server, Apache ZooKeeper, Apache Cassandra, OpenLDAP, UI Edge, Apigee Router i Apigee Message Processor. Na drugim hoście korzystają z samodzielnych komponentów Analytics – Qpid Server i Postgres Server.

Instalacja klastrowa z 5 hostami

W tym scenariuszu 3 hosty uruchamiają klastry ZooKeeper i Cassandra. Jeden z tych trzech hostów obsługuje też serwer Apigee Management Server, OpenLDAP i interfejs Edge. Dwa z tych 3 hostów również używają routera Apigee + procesora wiadomości. Apigee Analytics uruchamia się na 2 hostach.

Edge for Private Cloud wer. 4.16.09

Klasterowana instalacja z 9 hostami

Ten scenariusz jest podobny do instalacji obejmującej 5 hostów, ale wymaga skonfigurowania różnych komponentów Analytics w celu zapewnienia wysokiej dostępności.

Instalacja klastrowa z 13 hostami

Ten scenariusz jest rozwinięciem klastrowanej instalacji obejmującej 9 hostów, obejmujących osobne strefy danych na potrzeby serwerów danych i serwerów Apigee w ramach jednej konfiguracji centrum danych. W tym miejscu zainstalowany jest LDAP jako niezależny, oddzielny węzeł.

Instalacja klastrowana z 12 hostami

Ten scenariusz obejmuje odtwarzanie awaryjne i wysoką dostępność analityki w 2 centrach danych.

Instalacja interfejsu API BaaS z 7 i 10 hostami

W tym scenariuszu instalujesz interfejs API BaaS na 10 hostach. Węzły Cassandra mogą być przeznaczone dla interfejsu API BaaS lub mogą być udostępniane Edge.

Możesz też zainstalować topologię z 7 hostami, w której 3 hosty obsługują stos API BaaS i ElasticSearch.

Instalowanie usług zarabiania

Usługi zarabiania działają w ramach dowolnej istniejącej konfiguracji Apigee Edge. W tym scenariuszu instalujesz usługi zarabiania na serwerze Apigee Management i procesorze wiadomości. Aby zainstalować funkcję Monetization w Edge, gdy instalacja Edge ma wiele węzłów Postgres, węzły Postgres muszą być skonfigurowane w trybie głównym/gotowym. Nie możesz zainstalować funkcji zarabiania na Edge, jeśli masz wiele węzłów głównych Postgres.