Instalacja portalu usług dla deweloperów

Edge for Private Cloud, wer. 4.17.01

Przed instalacją upewnij się, że:

 • Zanim zainstalujesz portal, musisz zainstalować Postgres. Możesz zainstalować Postgres w ramach instalacji Edge lub zainstalować Postgres samodzielnie do użycia w portalu.
  • Jeśli zainstalujesz Postgres samodzielnie, może on być w tym samym węźle co portal.
  • Jeśli łączysz się z Postgres zainstalowanym w ramach Edge, a Postgres jest skonfigurowany w trybie master/standby, podaj adres IP głównego serwera Postgres.
 • Przeprowadzasz instalację w 64-bitowej wersji obsługiwanej wersji Red Hat Enterprise Linux, CentOS lub Oracle. Listę obsługiwanych wersji znajdziesz w artykule Obsługiwane oprogramowanie i obsługiwane wersje.
 • Aplikacja Yum jest zainstalowana.

Omówienie instalacji

Gdy zainstalujesz w narzędziu Edge narzędzie apigee-setup na węźle, zainstaluj go w tym węźle. Narzędzie apigee-setup ma taką postać:

> sudo /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p component -f configFile

Przekaż plik konfiguracji do narzędzia apigee-setup, które zawiera informacje o instalacji. Jeśli w pliku konfiguracji brakuje jakichkolwiek wymaganych informacji, narzędzie apigee-setup poprosi o podanie go w wierszu poleceń.

Jedynym wymaganiem jest, aby plik konfiguracyjny był dostępny lub czytelny dla użytkownika „apigee”.

Aby na przykład zainstalować portal, użyj tego polecenia:

> sudo /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p dp -f myConfig

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Instalowanie narzędzia Edge apigee-setup.

Tworzenie pliku konfiguracji

Poniżej znajduje się przykładowy plik cichej konfiguracji portalu. Odpowiednio edytuj plik. Aby dołączyć ten plik, użyj opcji -f do konfiguracji setup.sh.

IP1=IPorDNSnameOfNode

# Must resolve to IP address or DNS name of host - not to 127.0.0.1 or localhost.
HOSTIP=$(hostname -i)

# Specify the name of the portal database in Postgres. 
PG_NAME=devportal 

# Specify the Postgres admin credentials. 
# The portal connects to Postgres by using the 'apigee' user. 
# If you changed the Postgres password from the default of 'postgres' 
# then set PG_PWD accordingly. 
# If connecting to a Postgres node installed with Edge, 
# contact the Edge sys admin to get these credentials. 
PG_USER=apigee 
PG_PWD=postgres 

# The IP address of the Postgres server. 
# If it is installed on the same node as the portal, specify that IP. 
# If connecting to a remote Postgres server,specify its IP address. 
PG_HOST=$IP1 

# The Postgres user credentials used by the portal 
# to access the Postgres database, 
# This account is created if it does not already exist. 
DRUPAL_PG_USER=drupaladmin 
DRUPAL_PG_PASS=portalSecret 

# Specify 'postgres' as the database. 
DEFAULT_DB=postgres 

# Specify the Drupal admin account details. 
# DO NOT set DEVPORTAL_ADMIN_USERNAME=admin. 
# The installer creates this user on the portal. 
DEVPORTAL_ADMIN_FIRSTNAME=firstName 
DEVPORTAL_ADMIN_LASTNAME=lastName 
DEVPORTAL_ADMIN_USERNAME=userName 
DEVPORTAL_ADMIN_PWD=pWord 
DEVPORTAL_ADMIN_EMAIL=foo@bar.com 

# Edge connection details. 
# If omitted, you can set them in the portal UI. 
# Specify the Edge organization associated with the portal. 
EDGE_ORG=edgeOrgName 

# Specify the URL of the Edge management API. 
# For a Cloud based installation of Edge, the URL is: 
# https://api.enterprise.apigee.com/v1 
# For a Private Cloud installation, it is in the form: 
# http://<ms_ip_or_DNS>:8080/v1 or 
# https://<ms_ip_or_DNS>:TLSport/v1 
MGMT_URL=https://api.enterprise.apigee.com/v1 

# The org admin credentials for the Edge organization in the form
# of Edge emailAddress:pword. 
# The portal uses this information to connect to Edge. 
DEVADMIN_USER=orgAdmin@myCorp.com 
DEVADMIN_PWD=pWord 

# The PHP port. 
# If omitted, it defaults to 8888. 
PHP_FPM_PORT=8888 

# You must configure the SMTP server used by the portal. 
# The properties SMTPHOST and SMTPPORT are required. 
# The others are optional with a default value as notated below. 
# SMTP hostname. For example, for the Gmail server, use smtp.gmail.com. 
SMTPHOST=smtp.gmail.com 

# Use SSL for SMTP: 'y' or 'n' (default). 
SMTPSSL="n" 

# SMTP port (usually 25). 
# The value can be different based on the selected encryption protocol. 
# For example, for Gmail, the port is 465 when using SSL and 587 for TLS. 
SMTPPORT=25 

# Username used for SMTP authentication, defaults is blank. 
SMTPUSER=your@email.com 

# Password used for SMTP authentication, default is blank. 
SMTPPASSWORD=yourEmailPassword

1. Testowanie połączenia z Apigee Edge

Przetestuj połączenie z serwerem zarządzania Edge, wykonując następujące polecenie cURL z poziomu wiersza poleceń na serwerze portalu:

> curl -u {EMAIL}:{PASSWORD} http://<ms_ip_or_DNS>:8080/v1/organizations/{ORGNAME}

lub

> curl -u {EMAIL}:{PASSWORD} https://<ms_ip_or_DNS>:TLSPort/v1/organizations/{ORGNAME}

Gdzie EMAIL i PASSWORD to adres e-mail i hasło administratora organizacji ORGNAME.

Pamiętaj, aby podać nazwę hosta i numer portu właściwe dla Twojej instalacji Edge. Port 8080 jest portem domyślnym Edge. Jeśli łączysz się z organizacją w chmurze, adres URL żądania to: https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/{ORGNAME}.

Jeśli polecenie zadziała, zwróci odpowiedź podobną do tej:

{
 "createdAt" : 1348689232699,
 "createdBy" : "USERNAME",
 "displayName" : "cg",
 "environments" : [ "test", "prod" ],
 "lastModifiedAt" : 1348689232699,
 "lastModifiedBy" : "foo@bar.com",
 "name" : "cg",
 "properties" : {
  "property" : [ ]
 },
 "type" : "trial"
}

2. Usuń wersje PHP starsze niż 7.0

Skrypt instalacji przed rozpoczęciem instalacji sprawdza w systemie system w wersji PHP starszej niż 7.0. Jeśli istnieje wersja PHP inna niż 7.0, pojawi się następujący komunikat:

The following packages present on your system conflict with software we are
about to install. You will need to manually remove each one, then re-run this install script.

php
php-cli
php-common
php-gd
php-mbstring
php-mysql
php-pdo
php-pear
php-pecl-apc
php-process
php-xml

W przypadku CentOS i RedHat Enterprise Linux (RHEL) usuń pakiety PHP za pomocą tego polecenia:

yum remove <package-name>

3. Zainstaluj Postgres

Portal wymaga zainstalowania Postgresa. Możesz zainstalować Postgres w ramach instalacji Edge lub zainstalować Postgres samodzielnie do użycia w portalu.

 • Jeśli łączysz się z Postgres zainstalowanym w ramach Edge, a Postgres jest skonfigurowany w trybie master/standby, podaj adres IP głównego serwera Postgres.
 • Jeśli zainstalujesz Postgres samodzielnie, może on być w tym samym węźle co portal.

Informacje o instalowaniu Postgres w ramach instalacji Edge znajdziesz w artykule Instalowanie komponentów Edge w węźle.

Aby zainstalować samodzielną aplikację Postgres:

 1. Zainstaluj narzędzie brzegowe apigee-setup w węźle za pomocą procedury internetowej lub innej niż internet. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Instalowanie narzędzia Edge apigee-setup.
 2. Utwórz plik konfiguracyjny Postgres, jak pokazano poniżej:

  # Pod i region Postgres. Użyj wartości domyślnych przedstawionych poniżej.
  MP_POD=gateway
  REGION=dc-1

  # Ustaw hasło Postgres. Wartość domyślna to „postgres”.
  PG_PWD=postgres
 3. W wierszu poleceń uruchom skrypt konfiguracji, aby zainstalować Postgres:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p pdb -f configFile

  Opcja „-p pdb” określa instalację Postgres.

  Plik konfiguracji musi być dostępny lub czytelny dla użytkownika „apigee”.

4. Instalowanie portalu

Aby zainstalować portal:

 1. Zainstaluj narzędzie brzegowe apigee-setup na węźle za pomocą procedury internetowej lub innej. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Instalowanie narzędzia Edge apigee-setup.
 2. Sprawdź, czy zainstalowano Postgres – samodzielnie lub jako część instalacji Edge.
 3. W wierszu polecenia uruchom skrypt konfiguracji:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p dp -f configFile

  Opcja „-p dp” określa instalację portalu.

  Plik konfiguracji musi być dostępny lub czytelny dla użytkownika „apigee”.
 4. Przejdź na stronę główną portalu pod adresem http://localhost:8079 lub do nazwy DNS portalu.
 5. Zaloguj się w portalu za pomocą danych logowania administratora ustawionych w pliku konfiguracyjnym.

5. Sprawdź, czy moduł menedżera aktualizacji jest włączony

Aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach platformy Drupal, upewnij się, że moduł menedżera Drupal Update jest włączony. W menu Drupal wybierz Moduły i przewiń w dół do modułu Zaktualizuj menedżera. Jeśli nie jest włączona, włącz ją.

Po włączeniu dostępnych aktualizacji możesz je wyświetlić, korzystając z menu Raporty > Dostępne aktualizacje. Możesz też użyć tego polecenia Drush:

> drush pm-info update

Musisz uruchomić to polecenie w katalogu głównym witryny. Domyślnie portal dla programistów jest instalowany pod adresem /opt/apigee/apigee-drupal. Dlatego przed uruchomieniem polecenia zmień katalog na /opt/apigee/apigee-drupal. Jeśli portal nie został zainstalowany w katalogu domyślnym, przejdź do katalogu instalacji.

W menu Raporty > Dostępne aktualizacje > Ustawienia skonfiguruj moduł, aby wysyłać Ci e-maile z powiadomieniami o dostępnych aktualizacjach. Możesz też określić częstotliwość sprawdzania, czy są dostępne aktualizacje.

6. Skonfiguruj wyszukiwarkę Apache Solr (opcjonalnie)

Domyślnie po zainstalowaniu portalu moduły Drupal, które łączą się z wyszukiwarką Apache Solr, są wyłączone. Większość portali używa wewnętrznej wyszukiwarki Drupal, dlatego nie wymagają modułów Drupal Solr.

Jeśli jako wyszukiwarki chcesz używać Solr, musisz zainstalować ją lokalnie na swoim serwerze, a następnie włączyć i skonfigurować moduły Drupal Solr w portalu.

Aby włączyć moduły platformy Drupal Solr:

 1. Zaloguj się w portalu jako użytkownik z uprawnieniami administratora lub tworzenia treści.
 2. Wybierz Moduły w menu Drupal.
 3. Włącz moduły Apache Solr Framework i Apache Solr Search.
 4. Zapisz zmiany.
 5. Skonfiguruj Solr w sposób opisany na stronie https://drupal.org/node/1999280.

7. Zainstaluj SmartDokumenty (opcjonalnie)

Dzięki Dokumentom Smart możesz udostępniać interfejsy API w portalu usług dla deweloperów w sposób, który zapewnia pełną interaktywność dokumentacji API. Aby jednak korzystać z tej usługi w portalu, musisz najpierw zainstalować ją w Edge.

 • Jeśli łączysz portal z instalacją Edge Cloud, aplikacja SmartDokumenty jest już zainstalowana i nie musisz nic więcej konfigurować.
 • Jeśli łączysz portal z brzegiem instalacji Private Cloud, musisz zainstalować SmartSmart na urządzeniu Edge. Więcej informacji o instalowaniu Edge i SmartDocuments znajdziesz w tym artykule.

Musisz też włączyć SmartDokumenty w portalu. Więcej informacji znajdziesz w artykule o używaniu SmartDokumenty do dokumentowania interfejsów API.

8. Co dalej?

Następnym krokiem po zainstalowaniu portalu usług dla deweloperów jest skonfigurowanie i dostosowanie go do własnych wymagań. Dokumentacja na stronie internetowej Apigee zawiera wszystkie informacje na temat konfigurowania portalu i zarządzania nim. Otwórz dokumentację pod adresem http://apigee.com/docs/developer-services/content/what-developer-portal.

Poniższa tabela zawiera listę najczęstszych zadań, które wykonujesz po instalacji. Zawiera ona także linki do dokumentacji Apigee, gdzie znajdziesz więcej informacji:

Zadanie

Description

Dostosowywanie motywu

Motyw określa wygląd portalu, w tym kolory, styl i inne elementy wizualne.

Dostosowywanie wyglądu

Strona główna zawiera menu główne, wiadomość powitalną, nagłówek, stopkę i tytuł.

Dodawanie kont użytkowników i zarządzanie nimi

Proces rejestracji określa sposób rejestracji konta w portalu przez nowych deweloperów. Na przykład: czy nowi deweloperzy mają natychmiastowy dostęp do portalu, czy muszą zostać zweryfikowani przez administratora. Ten proces kontroluje też sposób powiadamiania administratora portalu o utworzeniu nowego konta.

Konfiguruję pocztę e-mail

Portal wysyła e-maile w odpowiedzi na określone zdarzenia. Na przykład gdy deweloper rejestruje się w portalu lub gdy zapomni swoje hasło.

Dodawanie kont użytkowników i zarządzanie nimi

Dodaj stronę z Warunkami korzystania z usługi, którą deweloperzy muszą zaakceptować, aby uzyskać dostęp do portalu.

Dodawanie kont użytkowników i zarządzanie nimi

Portal wdraża model autoryzacji oparty na rolach. Zanim zezwolisz deweloperom na rejestrację, określ uprawnienia i role używane w portalu.

Dodawanie postów na blogu i na forum

Portal ma wbudowaną obsługę blogów i forów z wątkami. Zdefiniuj uprawnienia dotyczące wyświetlania, dodawania, edytowania i usuwania postów na blogu oraz forum.

Upewnij się, że tworzysz kopie zapasowe bazy danych

Sprawdź, czy tworzysz kopię zapasową bazy danych Drupal. Pamiętaj, że każda instalacja jest inna, dlatego to Ty decydujesz, jak najlepiej utworzyć kopię zapasową bazy danych.

Uwaga: moduł Kopia zapasowa i migracja jest niezgodny z bazami danych Postgres.

Zobacz też, jak wykonać kopię zapasową.

Konfigurowanie nazwy hosta

Jeśli nie skonfigurujesz nazwy hosta na serwerze DNS, zawsze możesz uzyskać dostęp do witryny przez adres IP serwera. Jeśli chcesz użyć nazwy hosta, możesz skonfigurować serwer DNS, który powinien działać prawidłowo bez żadnej innej konfiguracji podstawowej.

Jeśli skonfigurujesz system równoważenia obciążenia lub z innego powodu uzyskasz w witrynie nieprawidłowe adresy URL, możesz ustawić $base_url w pliku settings.php portalu deweloperskiego, który domyślnie znajduje się w katalogu /opt/apigee/apigee-drupal/sites/default.

Programowanie niestandardowe Możesz też poszerzyć możliwości portalu o niestandardowy kod spoza motywu. Aby to zrobić, utwórz własny moduł Drupal zgodnie z opisem w sekcji poświęconej rozwijaniu modułów w serwisie Drupal i umieść go w katalogu /sites/all/modules.