نقشه برداری نقش خارجی، نقشه برداری نقش خارجی

Edge for Private Cloud نسخه 4.18.01

نگاشت نقش خارجی به شما امکان می دهد گروه ها یا نقش های خود را به نقش ها و گروه های کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC) و گروه های ایجاد شده در Apigee Edge نگاشت کنید. این ویژگی فقط با Edge Private Cloud در دسترس است.

چه خبر

خدمات External Role Mapping برای Edge for Private Cloud منتشر شده قبل از 4.18.01 منسوخ شده است. نسخه 4.18.01 External Role Mapping یک نسخه به روز شده با رفع اشکالات و ویژگی های جدید اضافه شده است:

 • مشکلی که در هنگام احراز هویت با کاربرانی که باید دسترسی داشته باشند، پاسخ‌های ممنوعه احراز هویت 403 را دریافت کردید، رفع شد.
 • هدر X-Apigee-Current-User اکنون در External Role Mapping پشتیبانی می شود. کاربران با دسترسی مناسب (sysadmin) اکنون می توانند نقش های اختصاص داده شده به کاربر دیگر را مشاهده کنند.

پیش نیازها

 • برای انجام این پیکربندی باید یک مدیر سیستم Apigee Private Cloud باشید که دارای اعتبارنامه مدیریت سیستم جهانی باشد.
 • شما باید دایرکتوری ریشه نصب Apigee Edge Private Cloud خود را بدانید. دایرکتوری ریشه پیش فرض /opt است.

نمونه راه اندازی مرحله به مرحله

برای مثال گام به گام راه اندازی نقشه نقش خارجی، به این مقاله در انجمن انجمن Apigee مراجعه کنید.

پیکربندی پیش فرض

نقشه برداری نقش خارجی به طور پیش فرض غیرفعال است.

فعال کردن نقشه نقش خارجی

 1. قبل از اینکه بتوانید پیکربندی زیر را تکمیل کنید، باید یک کلاس جاوا ایجاد کنید که رابط ExternalRoleMapperServiceV2 را پیاده سازی کند و پیاده سازی شما را در مسیر کلاس مدیریت سرور قرار دهد:

  /opt/apigee/edge-management-server/lib/thirdparty/

  برای جزئیات در مورد این پیاده سازی، به بخش درباره اجرای نمونه ExternalRoleMapperImpl در بعداً در این سند مراجعه کنید.
 2. وارد سرور مدیریت Apigee Edge خود شوید و سپس فرآیند سرور مدیریت را متوقف کنید:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service edge-management-server stop
 3. /opt/apigee/customer/application/management-server.properties را در یک ویرایشگر متن باز کنید. اگر این فایل وجود ندارد، آن را ایجاد کنید.
 4. فایل خواص را ویرایش کنید تا تنظیمات زیر را انجام دهید:
  # فروشگاه کاربر که برای احراز هویت استفاده می شود.
  # برای ذخیره کاربران LDAP از "externalized.authentication" استفاده کنید.
  # توجه داشته باشید که برای مجوز، ما همچنان از LDAP استفاده می کنیم.
  # فعال کردن احراز هویت خارجی را بیشتر در مورد فعال کردن تأیید هویت خارجی ببینید.
  conf_security_authentication.user.store= externalized.authentication

  #نقشه نگار مجوزهای خارجی را فعال کنید.
  conf_security_externalized.authentication.role.mapper.enabled= conf_security_externalized.authentication.role.mapper.implementation.class =
  com.customer.authorization.impl.ExternalRoleMapperImpl

  مهم:
  کلاس پیاده‌سازی و نام بسته‌ای که در پیکربندی بالا به آن اشاره شده است (ExternalRoleMapperImpl) فقط نمونه‌هایی هستند -- کلاسی است که باید آن را پیاده‌سازی کنید و می‌توانید کلاس و بسته را هرچه می‌خواهید نامگذاری کنید. برای جزئیات در مورد پیاده سازی این کلاس، درباره کلاس پیاده سازی نمونه ExternalRoleMapperImpl در زیر مراجعه کنید. این کلاسی است که باید آن را پیاده سازی کنید تا گروه های خود را منعکس کنید.
 5. فایل management-server.properties را ذخیره کنید.
 6. مطمئن شوید که management-server.properties متعلق به کاربر apigee است:؟
  > chown apigee:apigee /opt/apigee/customer/application/management-server.properties
 7. سرور مدیریت را راه اندازی کنید:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service edge-management-server start

غیرفعال کردن مجوز خارجی

برای غیرفعال کردن مجوز خارجی:

 1. /opt/apigee/customer/application/management-server.properties را در یک ویرایشگر متن باز کنید. اگر فایل وجود ندارد، آن را ایجاد کنید.
 2. ذخیره کاربر احراز هویت را به ldap تغییر دهید:
  conf_security_authentication.user.store= ldap
 3. این ویژگی را روی false قرار دهید:
  conf_security_externalized.authentication.role.mapper.enabled= false
 4. سرور مدیریت را راه اندازی مجدد کنید:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service edge-management-server start

درباره اجرای نمونه ExternalRoleMapperImpl

در فایل پیکربندی security.properties که قبلا در فعال کردن نگاشت نقش خارجی توضیح داده شد، به این خط توجه کنید:

externalized.authentication.role.mapper.implementation.class=com.customer.authorization.impl.ExternalRoleMapperImpl

این کلاس رابط ExternalRoleMapperServiceV2 را پیاده سازی می کند و مورد نیاز است. شما باید پیاده سازی خود را از این کلاس ایجاد کنید که نشان دهنده گروه های مربوطه شما باشد. پس از اتمام، کلاس کامپایل شده را در یک JAR قرار دهید و آن JAR را در مسیر کلاس مدیریت سرور قرار دهید:

/opt/apigee/edge-management-server/lib/thirdparty/

تا زمانی که ExternalRoleMapperServiceV2 را پیاده سازی کند، در مسیر کلاس شما قابل دسترسی باشد و به درستی در فایل پیکربندی management-server.properties به درستی ارجاع داده شود، می توانید نام کلاس و بسته را هر چیزی که می خواهید نام گذاری کنید.

در زیر ما یک نمونه پیاده‌سازی خوب از یک کلاس ExternalRoleMapperImpl ارائه می‌دهیم.

package com.customer.authorization.impl;

import com.apigee.authentication.*;
import com.apigee.authorization.namespace.OrganizationNamespace;
import com.apigee.authorization.namespace.SystemNamespace;
import java.util.Collection;
import java.util.HashSet;
import javax.naming.NamingEnumeration;
import javax.naming.NamingException;
import javax.naming.directory.Attributes;
import javax.naming.directory.DirContext;
import javax.naming.directory.InitialDirContext;
import javax.naming.directory.SearchControls;
import javax.naming.directory.SearchResult;

/** *
* Sample Implementation constructed with dummy roles with expected namespaces.
*/

public class ExternalRoleMapperImpl
    implements ExternalRoleMapperServiceV2 {

  InitialDirContext dirContext = null;

  @Override
  public void start(ConfigBean arg0) throws ConnectionException {

    try {
      // Customer Specific Implementation will override the
      // ImplementDirContextCreationLogicForSysAdmin method implementation.
      // Create InitialDirContext based on the system admin user credentials.
      dirContext = ImplementDirContextCreationLogicForSysAdmin();
    } catch (NamingException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      throw new ConnectionException(e);
    }
  }

  @Override
  public void stop() throws Exception {
  }

  /**
  * This method should be replaced with customer's implementation
  * For given roleName under expectedNamespace, return all users that belongs to this role
  * @param roleName
  * @param expectedNamespace
  * @return All users that belongs to this role. For each user, please return the username/email that is stored in Apigee LDAP
  * @throws ExternalRoleMappingException
  */
  @Override
  public Collection<String> getUsersForRole(String roleName, NameSpace expectedNamespace) throws ExternalRoleMappingException {
    Collection<String> users = new HashSet<>();
    if (expectedNamespace instanceof SystemNamespace) {
      // If requesting all users with sysadmin role
      if (roleName.equalsIgnoreCase("sysadmin")) {
        // Add sysadmin's email to results
        users.add("sysadmin@wacapps.net");
      }
    } else {
      String orgName = ((OrganizationNamespace) expectedNamespace).getOrganization();
      // If requesting all users of engRole in Apigee LDAP
      if (roleName.equalsIgnoreCase("engRole")) {
        // Get all users in corresponding groups in customer's LDAP. In this case looking for 'engGroup';
        SearchControls controls = new SearchControls();
        controls.setSearchScope(1);
        try {
          NamingEnumeration<SearchResult> res = dirContext.search("ou=groups,dc=corp,dc=wacapps,dc=net",
              "cn=engGroup", new Object[]{"",""}, controls);
          while (res.hasMoreElements()) {
            SearchResult sr = res.nextElement();
            // Add all users into return
            users.addAll(sr.getAttributes().get("users").getAll());
          }
        } catch (NamingException e) {
          // Customer needs to handle the exception here
        }
      }
    }
    return users;
  }

  /**
  *
  * This method would be implemented by the customer and would be invoked
  * while including using X-Apigee-Current-User header in request.
  *
  * X-Apigee-Current-User allows the customer to login as another user
  *
  * Below is the basic example.
  *
  * If User has sysadmin role then it's expected to set SystemNameSpace
  * along with the expected NameSpace. Otherwise role's expectedNameSpace
  * to be set for the NameSpacedRole.
  *
  * Collection<NameSpacedRole> results = new HashSet<NameSpacedRole>();
  *
  * NameSpacedRole sysNameSpace = new NameSpacedRole("sysadmin",
  * SystemNamespace.get());
  *
  * String orgName =
  * ((OrganizationNamespace) expectedNameSpace).getOrganization();
  *
  * NameSpacedRole orgNameSpace = new NameSpacedRole ("orgadmin",
  * expectedNameSpace);
  *
  * results.add(sysNameSpace);
  *
  * results.add(orgNameSpace);
  *
  *
  * @param username UserA's username
  * @param password UserA's password
  * @param requestedUsername UserB's username. Allow UserA to request UserB's userroles with
  *             UserA's credentials when requesting UserB as X-Apigee-Current-User
  * @param expectedNamespace
  * @return
  * @throws ExternalRoleMappingException
  */
  @Override
  public Collection<NameSpacedRole> getUserRoles(String username, String password, String requestedUsername, NameSpace expectedNamespace) throws ExternalRoleMappingException {
    /************************************************************/
    /******************** Authenticate UserA ********************/
    /************************************************************/

    // Customer Specific Implementation will override the
    // ImplementDnameLookupLogic method implementation.

    // obtain dnName for given username.
    String dnName = ImplementDnNameLookupLogic(username);
    // Obtain dnName for given requestedUsername.
    String requestedDnName = ImplementDnNameLookupLogic(requestedUsername);

    if (dnName == null || requestedDnName == null) {
      System.out.println("Error ");
    }

    DirContext dirContext = null;
    try {

      // Customer Specific Implementation will override the
      // ImplementDirectoryContextCreationLogic method implementation

      // Create a directory context with dnName or requestedDnName and password
      dirContext = ImplementDirectoryContextCreationLogic();

      /************************************************/
      /*** Map internal groups to apigee-edge roles ***/
      /************************************************/
      return apigeeEdgeRoleMapper(dirContext, requestedDnName, expectedNamespace);

    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
      System.out.println("Error in authenticating User: {}" + new Object[] { username });

    } finally {
      // Customer implementation to close
      // ActiveDirectory/LDAP context.
    }

    return null;

  }

  /**
  *
  * This method would be implemented by the customer and would be invoked
  * wihle using username and password for authentication and without the
  * X-Apigee-Current-User header
  *
  * The customer can reuse implementations in
  *   getUserRoles(String username, String password, String requestedUsername, NameSpace expectedNamespace)
  * by
  *   return getUserRoles(username, password, username, expectedNamespace)
  * in implementations.
  *
  * or the customer can provide new implementations as shown below.
  */

  @Override
  public Collection<NameSpacedRole> getUserRoles(String username, String password, NameSpace expectedNamespace) throws ExternalRoleMappingException {
    /*************************************************************/
    /****************** Authenticate Given User ******************/
    /*************************************************************/

    // Customer Specific Implementation will override the
    // ImplementDnameLookupLogic implementation.

    // Obtain dnName for given username or email address.
    String dnName = ImplementDnNameLookupLogic(username);

    if (dnName == null) {
      System.out.println("Error ");
    }

    DirContext dirContext = null;
    try {
      // Create a directory context with username or dnName and password
      dirContext = ImplementDirectoryContextCreationLogic();

      /************************************************/
      /*** Map internal groups to apigee-edge roles ***/
      /************************************************/
      return apigeeEdgeRoleMapper(dirContext, dnName, expectedNamespace);

    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
      System.out.println("Error in authenticating User: {}" + new Object[] { username });

    } finally {
      // Customer implementation to close
      // ActiveDirectory/LDAP context.
    }

    return null;
  }

  /**
  *
  * This method would be implemented by the customer and would be invoked
  * while using security token or access token as authentication credentials.
  *
  */
  @Override
  public Collection<NameSpacedRole> getUserRoles(String username, NameSpace expectedNamespace) throws ExternalRoleMappingException {

    /*************************************************************/
    /****************** Authenticate Given User ******************/
    /*************************************************************/

    // Customer Specific Implementation will override the
    // ImplementDnameLookupLogic implementation.

    // Obtain dnName for given username or email address.
    String dnName = ImplementDnNameLookupLogic(username);

    if (dnName == null) {
      System.out.println("Error ");
    }

    DirContext dirContext = null;
    try {
      // Create a directory context with username or dnName and password
      dirContext = ImplementDirectoryContextCreationLogic();

      /************************************************/
      /*** Map internal groups to apigee-edge roles ***/
      /************************************************/
      return apigeeEdgeRoleMapper(dirContext, dnName, expectedNamespace);

    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
      System.out.println("Error in authenticating User: {}" + new Object[] { username });

    } finally {
      // Customer implementation to close
      // ActiveDirectory/LDAP context.
    }

    return null;
  }

  /**
  * This method should be replaced with Customer Specific Implementations
  *
  * Provided as a sample Implementation of mapping user groups to apigee-edge roles
  */
  private Collection<NameSpacedRole> apigeeEdgeRoleMapper(DirContext dirContext, String dnName, NameSpace expectedNamespace) throws Exception {

    Collection<NameSpacedRole> results = new HashSet<NameSpacedRole>();

    /****************************************************/
    /************ Fetch internal groups *****************/
    /****************************************************/

    String groupDN = "OU=Groups,DC=corp,DC=wacapps,DC=net";
    String userFilter = "(user=userDnName)";
    SearchControls controls = new SearchControls();
    controls.setSearchScope(SearchControls.ONELEVEL_SCOPE);

    // Looking for all groups the user belongs to in customer's LDAP
    NamingEnumeration<SearchResult> groups = dirContext.search(groupDN,userFilter.replace("userDnName", dnName), new Object[] { "", "" }, controls);

    if (groups.hasMoreElements()) {
      while (groups.hasMoreElements()) {
        SearchResult searchResult = groups.nextElement();
        Attributes attributes = searchResult.getAttributes();
        String groupName = attributes.get("name").get().toString();

        /************************************************/
        /*** Map internal groups to apigee-edge roles ***/
        /************************************************/

        if (groupName.equals("BusDev")) {
          results.add(new NameSpacedRole("businessAdmin",SystemNamespace.get()));

        } else if (groupName.equals("Engineering")) {
          if (expectedNamespace instanceof OrganizationNamespace) {
            String orgName = ((OrganizationNamespace) expectedNamespace).getOrganization();
            results.add(new NameSpacedRole("orgadmin", new OrganizationNamespace(orgName)));
          }

        } else if (groupName.equals("Marketing")) {
          results.add(new NameSpacedRole("marketAdmin",SystemNamespace.get()));

        } else {
          results.add(new NameSpacedRole("readOnly",SystemNamespace.get()));
        }
      }

    } else {
      // In case of no group found or exception found we throw empty roles.
      System.out.println(" !!!!! NO GROUPS FOUND !!!!!");
    }
    return results;
  }

  /**
  * The customer need to replace with own implementations for getting dnName for given user
  */
  private String ImplementDnNameLookupLogic(String username) {
    // Connect to the customer's own LDAP to fetch user dnName
    return customerLDAP.getDnName(username);
  }

  /**
  * The customer need to replace with own implementations for creating DirContext
  */
  private DirContext ImplementDirectoryContextCreationLogic() {
    // Connect to the customer's own LDAP to create DirContext for given user
    return customerLDAP.createLdapContextUsingCredentials();
  }

}