Mapowanie ról zewnętrznych

Edge for Private Cloud w wersji 4.18.01

Mapowanie ról zewnętrznych pozwala zmapować własne grupy lub role na role i grupy kontroli dostępu oparte na rolach (RBAC) utworzone w Apigee Edge. Ta funkcja jest dostępna tylko w chmurze prywatnej na serwerach brzegowych.

Nowości

Usługa mapowania ról zewnętrznych dla Edge for Private Cloud w wersji sprzed 4.18.01 została wycofana. Wersja 4.18.01 mapowania ról zewnętrznych to zaktualizowana wersja z naprawionymi błędami i nowymi funkcjami:

 • Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że podczas uwierzytelniania u użytkowników, którzy powinni mieć dostęp, otrzymywane były zabronione odpowiedzi 403 dotyczące uwierzytelniania.
 • Nagłówek X-Apigee-Current-User jest teraz obsługiwany w mapowaniu ról zewnętrznych. Użytkownicy z odpowiednim dostępem (sysadmin) mogą teraz wyświetlać role przypisane do innego użytkownika.

Wymagania wstępne

 • Aby wykonać tę konfigurację, musisz być administratorem systemu Apigee Private Cloud z globalnymi danymi logowania administratora systemu.
 • Musisz znać katalog główny instalacji Apigee Edge Private Cloud. Domyślnym katalogiem głównym jest /opt.

Przykład konfiguracji krok po kroku

Szczegółowe instrukcje konfigurowania mapowania ról zewnętrznych znajdziesz w tym artykule na forach społeczności Apigee.

Konfiguracja domyślna

Mapowanie ról zewnętrznych jest domyślnie wyłączone.

Włączanie mapowania ról zewnętrznych

 1. Zanim przeprowadzisz tę konfigurację, musisz utworzyć klasę Java, która implementuje interfejs ExternalRoleMapperServiceV2 i uwzględnić Twoją implementację w ścieżce klasy zarządzania serwerem zarządzania:

  /opt/apigee/edge-management-server/lib/thirdparty/

  Więcej informacji o tej implementacji znajdziesz w sekcji Informacje o przykładowej implementacji ExternalRoleMapperImpl w dalszej części tego dokumentu.
 2. Zaloguj się na serwerze zarządzania Edge Apigee, a następnie zatrzymaj proces serwera zarządzania:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service Edge-management-server stop
 3. Otwórz plik /opt/apigee/customer/application/management-server.properties w edytorze tekstu. Jeśli ten plik nie istnieje, utwórz go.
 4. Edytuj plik właściwości, aby wprowadzić te ustawienia:
  # Magazyn użytkownika, który ma być używany do uwierzytelniania.
  # W przypadku magazynu użytkowników LDAP użyj „externalized.authentication”.
  # Pamiętaj, że do autoryzacji wciąż używamy protokołu LDAP.
  # Więcej informacji o włączaniu uwierzytelniania zewnętrznego znajdziesz w sekcji Włączanie uwierzytelniania zewnętrznego.
  conf_security_authentication.user.store=externalized.authentication

  #Włącz narzędzie do mapowania ról zewnętrznych autoryzacji.
  conf_security_externalized.authentication.role.mapper.enabled=true conf_security_externalized.authentication.role.mapper.implementation.class=
  com.customer.authorization.impl.ExternalRoleMapperImpl

  Ważne:
  klasa implementacji i nazwa pakietu, do których odwołuje się powyższa konfiguracja, mogą być tylko przykładami, których chcesz używać w powyższej konfiguracji (ExternalMapper – Impl). Więcej informacji o implementowaniu tej klasy znajdziesz w sekcji Informacje o przykładowej implementacji ExternalRoleMapperImpl poniżej. Jest to klasa, którą musisz wdrożyć, aby odzwierciedlała Twoje własne grupy.
 5. Zapisz plik management-server.properties.
 6. Sprawdź, czy plik management-server.properties jest własnością użytkownika Apigee:?
  > chown apigee:apigee /opt/apigee/customer/application/management-server.properties
 7. Uruchom serwer zarządzania:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service Edge-management-server start

Wyłączanie autoryzacji zewnętrznej

Aby wyłączyć autoryzację zewnętrzną:

 1. Otwórz plik /opt/apigee/customer/application/management-server.properties w edytorze tekstu. Jeśli plik nie istnieje, utwórz go.
 2. Zmień magazyn użytkowników uwierzytelniania na LDAP:
  conf_security_authentication.user.store=ldap
 3. Ustaw tę właściwość na false:
  conf_security_externalized.authentication.role.mapper.enabled=false
 4. Ponownie uruchom serwer zarządzania:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service Edge-management-server start

Informacje o przykładowej implementacji ExternalRoleMapperImpl

W pliku konfiguracyjnym security.properties opisanym wcześniej w sekcji Włączanie mapowania ról zewnętrznych zwróć uwagę na ten wiersz:

externalized.authentication.role.mapper.implementation.class=com.customer.authorization.impl.ExternalRoleMapperImpl

Ta klasa implementuje interfejs ExternalRoleMapperServiceV2 i jest wymagana. Musisz utworzyć własną implementację tej klasy, która będzie odpowiadać Twoim grupom. Gdy skończysz, umieść skompilowaną klasę w pliku JAR i umieść ją w ścieżce klasy serwera zarządzania w:

/opt/apigee/edge-management-server/lib/thirdparty/

Możesz nadać klasie i pakietowi dowolną nazwę, pod warunkiem, że implementuje ona ExternalRoleMapperServiceV2, jest dostępna w ścieżce klasy i ma prawidłowe odwołanie w pliku konfiguracyjnym management-server.properties.

Poniżej znajdziesz dobrze skomentowaną przykładową implementację klasy ExternalRoleMapperImpl.

package com.customer.authorization.impl;

import com.apigee.authentication.*;
import com.apigee.authorization.namespace.OrganizationNamespace;
import com.apigee.authorization.namespace.SystemNamespace;
import java.util.Collection;
import java.util.HashSet;
import javax.naming.NamingEnumeration;
import javax.naming.NamingException;
import javax.naming.directory.Attributes;
import javax.naming.directory.DirContext;
import javax.naming.directory.InitialDirContext;
import javax.naming.directory.SearchControls;
import javax.naming.directory.SearchResult;

/** *
* Sample Implementation constructed with dummy roles with expected namespaces.
*/

public class ExternalRoleMapperImpl
    implements ExternalRoleMapperServiceV2 {

  InitialDirContext dirContext = null;

  @Override
  public void start(ConfigBean arg0) throws ConnectionException {

    try {
      // Customer Specific Implementation will override the
      // ImplementDirContextCreationLogicForSysAdmin method implementation.
      // Create InitialDirContext based on the system admin user credentials.
      dirContext = ImplementDirContextCreationLogicForSysAdmin();
    } catch (NamingException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      throw new ConnectionException(e);
    }
  }

  @Override
  public void stop() throws Exception {
  }

  /**
  * This method should be replaced with customer's implementation
  * For given roleName under expectedNamespace, return all users that belongs to this role
  * @param roleName
  * @param expectedNamespace
  * @return All users that belongs to this role. For each user, please return the username/email that is stored in Apigee LDAP
  * @throws ExternalRoleMappingException
  */
  @Override
  public Collection<String> getUsersForRole(String roleName, NameSpace expectedNamespace) throws ExternalRoleMappingException {
    Collection<String> users = new HashSet<>();
    if (expectedNamespace instanceof SystemNamespace) {
      // If requesting all users with sysadmin role
      if (roleName.equalsIgnoreCase("sysadmin")) {
        // Add sysadmin's email to results
        users.add("sysadmin@wacapps.net");
      }
    } else {
      String orgName = ((OrganizationNamespace) expectedNamespace).getOrganization();
      // If requesting all users of engRole in Apigee LDAP
      if (roleName.equalsIgnoreCase("engRole")) {
        // Get all users in corresponding groups in customer's LDAP. In this case looking for 'engGroup';
        SearchControls controls = new SearchControls();
        controls.setSearchScope(1);
        try {
          NamingEnumeration<SearchResult> res = dirContext.search("ou=groups,dc=corp,dc=wacapps,dc=net",
              "cn=engGroup", new Object[]{"",""}, controls);
          while (res.hasMoreElements()) {
            SearchResult sr = res.nextElement();
            // Add all users into return
            users.addAll(sr.getAttributes().get("users").getAll());
          }
        } catch (NamingException e) {
          // Customer needs to handle the exception here
        }
      }
    }
    return users;
  }

  /**
  *
  * This method would be implemented by the customer and would be invoked
  * while including using X-Apigee-Current-User header in request.
  *
  * X-Apigee-Current-User allows the customer to login as another user
  *
  * Below is the basic example.
  *
  * If User has sysadmin role then it's expected to set SystemNameSpace
  * along with the expected NameSpace. Otherwise role's expectedNameSpace
  * to be set for the NameSpacedRole.
  *
  * Collection<NameSpacedRole> results = new HashSet<NameSpacedRole>();
  *
  * NameSpacedRole sysNameSpace = new NameSpacedRole("sysadmin",
  * SystemNamespace.get());
  *
  * String orgName =
  * ((OrganizationNamespace) expectedNameSpace).getOrganization();
  *
  * NameSpacedRole orgNameSpace = new NameSpacedRole ("orgadmin",
  * expectedNameSpace);
  *
  * results.add(sysNameSpace);
  *
  * results.add(orgNameSpace);
  *
  *
  * @param username UserA's username
  * @param password UserA's password
  * @param requestedUsername UserB's username. Allow UserA to request UserB's userroles with
  *             UserA's credentials when requesting UserB as X-Apigee-Current-User
  * @param expectedNamespace
  * @return
  * @throws ExternalRoleMappingException
  */
  @Override
  public Collection<NameSpacedRole> getUserRoles(String username, String password, String requestedUsername, NameSpace expectedNamespace) throws ExternalRoleMappingException {
    /************************************************************/
    /******************** Authenticate UserA ********************/
    /************************************************************/

    // Customer Specific Implementation will override the
    // ImplementDnameLookupLogic method implementation.

    // obtain dnName for given username.
    String dnName = ImplementDnNameLookupLogic(username);
    // Obtain dnName for given requestedUsername.
    String requestedDnName = ImplementDnNameLookupLogic(requestedUsername);

    if (dnName == null || requestedDnName == null) {
      System.out.println("Error ");
    }

    DirContext dirContext = null;
    try {

      // Customer Specific Implementation will override the
      // ImplementDirectoryContextCreationLogic method implementation

      // Create a directory context with dnName or requestedDnName and password
      dirContext = ImplementDirectoryContextCreationLogic();

      /************************************************/
      /*** Map internal groups to apigee-edge roles ***/
      /************************************************/
      return apigeeEdgeRoleMapper(dirContext, requestedDnName, expectedNamespace);

    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
      System.out.println("Error in authenticating User: {}" + new Object[] { username });

    } finally {
      // Customer implementation to close
      // ActiveDirectory/LDAP context.
    }

    return null;

  }

  /**
  *
  * This method would be implemented by the customer and would be invoked
  * wihle using username and password for authentication and without the
  * X-Apigee-Current-User header
  *
  * The customer can reuse implementations in
  *   getUserRoles(String username, String password, String requestedUsername, NameSpace expectedNamespace)
  * by
  *   return getUserRoles(username, password, username, expectedNamespace)
  * in implementations.
  *
  * or the customer can provide new implementations as shown below.
  */

  @Override
  public Collection<NameSpacedRole> getUserRoles(String username, String password, NameSpace expectedNamespace) throws ExternalRoleMappingException {
    /*************************************************************/
    /****************** Authenticate Given User ******************/
    /*************************************************************/

    // Customer Specific Implementation will override the
    // ImplementDnameLookupLogic implementation.

    // Obtain dnName for given username or email address.
    String dnName = ImplementDnNameLookupLogic(username);

    if (dnName == null) {
      System.out.println("Error ");
    }

    DirContext dirContext = null;
    try {
      // Create a directory context with username or dnName and password
      dirContext = ImplementDirectoryContextCreationLogic();

      /************************************************/
      /*** Map internal groups to apigee-edge roles ***/
      /************************************************/
      return apigeeEdgeRoleMapper(dirContext, dnName, expectedNamespace);

    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
      System.out.println("Error in authenticating User: {}" + new Object[] { username });

    } finally {
      // Customer implementation to close
      // ActiveDirectory/LDAP context.
    }

    return null;
  }

  /**
  *
  * This method would be implemented by the customer and would be invoked
  * while using security token or access token as authentication credentials.
  *
  */
  @Override
  public Collection<NameSpacedRole> getUserRoles(String username, NameSpace expectedNamespace) throws ExternalRoleMappingException {

    /*************************************************************/
    /****************** Authenticate Given User ******************/
    /*************************************************************/

    // Customer Specific Implementation will override the
    // ImplementDnameLookupLogic implementation.

    // Obtain dnName for given username or email address.
    String dnName = ImplementDnNameLookupLogic(username);

    if (dnName == null) {
      System.out.println("Error ");
    }

    DirContext dirContext = null;
    try {
      // Create a directory context with username or dnName and password
      dirContext = ImplementDirectoryContextCreationLogic();

      /************************************************/
      /*** Map internal groups to apigee-edge roles ***/
      /************************************************/
      return apigeeEdgeRoleMapper(dirContext, dnName, expectedNamespace);

    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
      System.out.println("Error in authenticating User: {}" + new Object[] { username });

    } finally {
      // Customer implementation to close
      // ActiveDirectory/LDAP context.
    }

    return null;
  }

  /**
  * This method should be replaced with Customer Specific Implementations
  *
  * Provided as a sample Implementation of mapping user groups to apigee-edge roles
  */
  private Collection<NameSpacedRole> apigeeEdgeRoleMapper(DirContext dirContext, String dnName, NameSpace expectedNamespace) throws Exception {

    Collection<NameSpacedRole> results = new HashSet<NameSpacedRole>();

    /****************************************************/
    /************ Fetch internal groups *****************/
    /****************************************************/

    String groupDN = "OU=Groups,DC=corp,DC=wacapps,DC=net";
    String userFilter = "(user=userDnName)";
    SearchControls controls = new SearchControls();
    controls.setSearchScope(SearchControls.ONELEVEL_SCOPE);

    // Looking for all groups the user belongs to in customer's LDAP
    NamingEnumeration<SearchResult> groups = dirContext.search(groupDN,userFilter.replace("userDnName", dnName), new Object[] { "", "" }, controls);

    if (groups.hasMoreElements()) {
      while (groups.hasMoreElements()) {
        SearchResult searchResult = groups.nextElement();
        Attributes attributes = searchResult.getAttributes();
        String groupName = attributes.get("name").get().toString();

        /************************************************/
        /*** Map internal groups to apigee-edge roles ***/
        /************************************************/

        if (groupName.equals("BusDev")) {
          results.add(new NameSpacedRole("businessAdmin",SystemNamespace.get()));

        } else if (groupName.equals("Engineering")) {
          if (expectedNamespace instanceof OrganizationNamespace) {
            String orgName = ((OrganizationNamespace) expectedNamespace).getOrganization();
            results.add(new NameSpacedRole("orgadmin", new OrganizationNamespace(orgName)));
          }

        } else if (groupName.equals("Marketing")) {
          results.add(new NameSpacedRole("marketAdmin",SystemNamespace.get()));

        } else {
          results.add(new NameSpacedRole("readOnly",SystemNamespace.get()));
        }
      }

    } else {
      // In case of no group found or exception found we throw empty roles.
      System.out.println(" !!!!! NO GROUPS FOUND !!!!!");
    }
    return results;
  }

  /**
  * The customer need to replace with own implementations for getting dnName for given user
  */
  private String ImplementDnNameLookupLogic(String username) {
    // Connect to the customer's own LDAP to fetch user dnName
    return customerLDAP.getDnName(username);
  }

  /**
  * The customer need to replace with own implementations for creating DirContext
  */
  private DirContext ImplementDirectoryContextCreationLogic() {
    // Connect to the customer's own LDAP to create DirContext for given user
    return customerLDAP.createLdapContextUsingCredentials();
  }

}