Uaktualnij portal

Ta procedura opisuje, jak uaktualnić istniejący portal usług dla programistów Apigee (lub po prostu portal) instalacji lokalnej.

Ustal prawidłową procedurę aktualizacji

Procedura aktualizacji portalu jest zależna od bieżącej instalacji:

Określanie bieżącego typu instalacji

Jeśli nie masz pewności, jaki jest obecny typ instalacji, użyj tego polecenia, aby go sprawdzić:

 • ls /opt

  Jeśli używasz Nginx/Postgres, zobaczysz te katalogi: /opt/apigee i /opt/nginx.

  Jeśli korzystasz z Apache/MySQL lub Apache/MariaDB, te katalogi nie powinny być dostępne.

 • /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-all status

  Jeśli używasz języka Nginx/Postgres, zobaczysz te dane wyjściowe:

  + apigee-service
  apigee-drupal-devportal status
  OK: apigee-drupal-devportal is up and running
  + apigee-service apigee-lb status
  apigee-service: apigee-lb: OK
  + apigee-service apigee-postgresql status
  apigee-service: apigee-postgresql: OK
 • apachectl -S

  Jeśli korzystasz z Apache/MySQL lub Apache/MariaDB, to polecenie powinno zwrócić główny katalog internetowy portalu w formie:

  *:80
  192.168.56.102 (/etc/httpd/conf/vhosts/devportal.conf:1)

Domyślny katalog instalacji

W procesie uaktualniania zakłada się, że portal został zainstalowany:

 • 4.17.05 i nowsze: /opt/apigee/apigee-drupal/wwwroot
 • Przed 4.17.05: /opt/apigee/apigee-drupal (Nginx) lub /var/www/html (Apache)

Jeśli portal nie został zainstalowany w katalogu domyślnym, zmodyfikuj ścieżki w ramach poniższej procedury, aby użyć katalogu instalacji.

Obsługiwane wersje uaktualnienia

Ta procedura uaktualniania jest obsługiwana w portalu w wersji OPDK-17-01.x i nowszych.

Aby określić wersję portalu, otwórz w przeglądarce ten adres URL:

http://yourportal.com/buildInfo

Przed aktualizacją

W przypadku istniejących instalacji zmodyfikowanie kodu w rdzeni Drupal lub w niestandardowych modułach, zostaną zastąpione. Dotyczy to m.in. wszelkich zmian wprowadzonych przez Ciebie w .htaccess. Załóżmy, że wszystkie dane znajdujące się poza katalogiem /sites należą do platformy Drupal. Wyjątkiem od tej reguły jest robots.txt. Jeśli ten plik istnieje w internetowym katalogu głównym, zostanie zachowany.

Przed kontynuowaniem instalacji utwórz kopię zapasową całego katalogu głównego internetowego Drupal. Po wykonaniu opisanych poniżej kroków instalacji możesz przywrócić dostosowania z kopii zapasowej.

Uaktualnianie portalu za pomocą pakietów RPM

Aby zaktualizować RPM portalu w węźle:

 1. Przejdź do katalogu Drupal (domyślnie /opt/apigee/apigee-drupal):
  cd /opt/apigee/apigee-drupal
 2. Utwórz kopię zapasową instancji bazy danych Drupal. Polecenie pg_dump tworzy kopię bazy danych:
  pg_dump --dbname=devportal --host=host_IP_address --username=drupaladmin
   --password --format=c > /tmp/portal.dmp

  Gdzie:

  • devportal to nazwa bazy danych określona przez właściwość PG_NAME w pliku konfiguracji instalacji portalu.
  • host_IP_address to adres IP węzła portalu.
  • drupaladmin to nazwa użytkownika Postgres używana przez portal do uzyskiwania dostępu do bazy danych zgodnie z właściwością DRUPAL_PG_USER w pliku konfiguracji instalacji portalu.

  Zobaczysz prośbę o podanie hasła użytkownika Postgres zgodnie z definicją w właściwości DRUPAL_PG_PASS w pliku konfiguracji instalacji portalu.

  Jeśli później zechcesz przywrócić dane z kopii zapasowej, użyj tego polecenia:

  pg_restore --clean --dbname=devportal --host=localhost --username=apigee < /tmp/portal.dmp
 3. Utwórz kopię zapasową całego katalogu głównego internetowego Drupal. Domyślna lokalizacja instalacji to /opt/apigee/apigee-drupal, ale możesz ją zmienić.

  Jeśli nie masz pewności, gdzie znajduje się ten katalog, użyj polecenia drush status lub wpisu Konfiguracja > Media > Plik w menu Drupal, aby określić lokalizację publicznego systemu plików i ścieżki prywatnego systemu plików (w następnym kroku).

 4. Utwórz kopię zapasową plików w usłudze /opt/apigee/data/apigee-drupal-devportal/private.
 5. Skonfiguruj Drupal w tryb konserwacji:
  1. W menu Drupal wybierz Konfiguracja.
  2. Na stronie Konfiguracja w sekcji Programowanie wybierz Tryb konserwacji.
  3. Zaznacz pole Włącz tryb konserwacji witryny.
  4. Wpisz wiadomość, którą użytkownicy zobaczą podczas konserwacji.
  5. Wybierz Zapisz konfigurację.
 6. Wyłącz SELinux zgodnie z opisem w sekcji Instalowanie narzędzia Edge apigee-setup.
 7. Przejdź do katalogu /opt:
  cd /opt
 8. Aby przejść na nową wersję na serwerze z połączeniem internetowym:
  1. Pobierz plik bootstrap_4.19.06.sh Edge w wersji 4.19.06 do /tmp/bootstrap_4.19.06.sh:
   curl https://software.apigee.com/bootstrap_4.19.06.sh -o /tmp/bootstrap_4.19.06.sh
  2. Zainstaluj narzędzie i zależności do przeglądarki Edge 4.19.06 apigee-service:
   sudo bash /tmp/bootstrap_4.19.06.sh apigeeuser=uName apigeepassword=pWord

   Gdzie uName i pWord to nazwa użytkownika i hasło otrzymane z Apigee. Jeśli pominiesz właściwość pWord, poprosimy Cię o jej podanie.

   Domyślnie instalator sprawdza, czy zainstalowano środowisko Java 1.8. Możesz użyć opcji „C”, aby kontynuować bez instalowania języka Java.

 9. Aby przejść na nową wersję na serwerze bez połączenia z internetem:
  1. Utwórz lokalne repozytorium w wersji 4.19.06 zgodnie z opisem w sekcji Tworzenie lokalnego repozytorium Apigee.
  2. Aby zainstalować usługę apigee-service z pliku .tar:
   1. W węźle z lokalnym repozytorium użyj poniższego polecenia, aby spakować lokalne repozytorium do jednego pliku .tar o nazwie /opt/apigee/data/apigee-mirror/apigee-4.19.06.tar.gz:
    /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-mirror package
   2. Skopiuj plik .tar do węzła, w którym chcesz zaktualizować Edge. Na przykład skopiuj go do katalogu /tmp w nowym węźle.
   3. W nowym węźle wyodrębnij plik do katalogu /tmp:
    tar -xzf apigee-4.19.06.tar.gz

    To polecenie tworzy nowy katalog o nazwie repos w katalogu zawierającym plik .tar. Na przykład /tmp/repos.

   4. Zainstaluj narzędzie Edge apigee-service i zależności z przeglądarki /tmp/repos:
    sudo bash /tmp/repos/bootstrap_4.19.06.sh apigeeprotocol="file://" apigeerepobasepath=/tmp/repos

    Zwróć uwagę, że to polecenie zawiera ścieżkę do katalogu repos.

  3. Aby zainstalować usługę apigee-service przy użyciu serwera WWW Nginx:
   1. Skonfiguruj serwer WWW Nginx zgodnie z opisem w sekcji „Instalowanie z repozytorium przy użyciu serwera WWW Nginx” artykułu Instalowanie narzędzia Edge apigee-setup.
   2. W węźle zdalnym pobierz plik Edge bootstrap_4.19.06.sh do serwera /tmp/bootstrap_4.19.06.sh:
    /usr/bin/curl http://uName:pWord@remoteRepo:3939/bootstrap_4.19.06.sh
     -o /tmp/bootstrap_4.19.06.sh

    Gdzie uName i pWord to nazwa użytkownika i hasło ustawione powyżej repozytorium, a remoteRepo to adres IP lub nazwa DNS węzła repozytorium.

   3. W węźle zdalnym zainstaluj narzędzie Edge apigee-service i jego zależności:
    sudo bash /tmp/bootstrap_4.19.06.sh apigeerepohost=remoteRepo:3939
     apigeeuser=uName apigeepassword=pWord apigeeprotocol=http://

    Gdzie uName i pWord to nazwa użytkownika i hasło repozytorium.

 10. Użyj apigee-service, aby zaktualizować narzędzie apigee-setup:
  /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-setup update
 11. Uruchom narzędzie update w węźle Postgres:
  /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ps -f configFile

  Gdzie configFile to plik konfiguracji użyty do zainstalowania bazy danych Postgres. Jedynym wymaganiem dotyczącym pliku konfiguracji jest to, aby plik konfiguracji był dostępny i czytelny dla użytkownika „apigee”.

 12. Usuń pakiety RPM PHP, ale nie zależności RPM Apigee Drupal Devportal, wykonując to polecenie:
  rpm -ev --nodeps $(rpm -qa | grep php | awk '{printf "%s ", $1}')

  To polecenie wykonuje tę czynność:

  • rpm -ev --nodeps usuwa RPM, ale nie ich zależności.
  • rpm -qa tworzy listę RPM do usunięcia.
  • grep php wyszukuje wszystkie pakiety RPM PHP.
  • awk '{printf "%s ", $1}' wydrukuje nazwy RPM.
 13. Aby zaktualizować portal, uruchom w węźle narzędzie update:
  /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c dp -f configFile

  Gdzie configFile to plik konfiguracji użyty do zainstalowania portalu. Jedynym wymaganiem dotyczącym pliku konfiguracji jest to, aby plik konfiguracji był dostępny i czytelny dla użytkownika „apigee”.

 14. Uruchom skrypt update.php Drupala, otwierając ten adres URL w oknie przeglądarki:
  http://portal_IP_DNS:8079/update.php
 15. Wyłącz tryb konserwacji:
  1. W menu Drupal wybierz Konfiguracja.
  2. Na stronie Konfiguracja w sekcji Programowanie wybierz Tryb konserwacji.
  3. Odznacz pole Włącz tryb konserwacji witryny.
  4. Wybierz Zapisz konfigurację.

Pamiętaj, że po aktualizacji katalog główny to:

/opt/apigee/apigee-drupal/wwwroot

Uaktualnianie zostało zakończone. Jeśli narzędzie Apigee update ograniczyło Twoją wersję Drupala do starszej wersji, może być konieczne ponowne uruchomienie narzędzia do uaktualniania Drupal. Więcej informacji znajdziesz w artykule o ponownym uruchamianiu uaktualnienia Drupal.

Ponownie uruchom uaktualnienie Drupal

Jeśli uruchomienie narzędzia Apigee update w celu uaktualnienia Edge dla Private Cloud skutkuje zmianą wersji Drupal, ponownie zainstaluj tę wersję. Może się tak zdarzyć, jeśli między aktualizacjami Private Cloud uaktualnisz tylko platformę Drupal.

Na przykład:

 1. Używasz Edge for Private Cloud w wersji 4.18.05, która zawiera Drupal 7.59.
 2. Drupal została uaktualniona do wersji 7.64 ze względu na wymaganą aktualizację zabezpieczeń.
 3. Uaktualniasz Private Cloud do wersji 4.19.01, która obejmuje Drupal 7.61.

Jak pokazano w tym przypadku, wersja Drupal używana przez narzędzie Apigee update może nie odwoływać się do najnowszego uaktualnienia Drupala. W związku z tym musisz teraz ponownie uruchomić uaktualnienie Drupal, aby przywrócić instalację Drupal do nowszej wersji.