התקנת רכיבים של Edge בצומת

Edge for Private Cloud גרסה 4.16.09

אחרי שמתקינים את כלי השירות apigee-setup של Edge בצומת, אפשר להשתמש בכלי apigee-setup כדי להתקין רכיב אחד או יותר של Edge בצומת.

כלי השירות apigee-setup משתמש בפקודה בצורה הבאה:

> /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p component -f configFile

כאשר component הוא רכיב Edge להתקנה, ו-configFile הוא קובץ התצורה השקטה שמכיל את פרטי ההתקנה. קובץ התצורה חייב להיות נגיש או קריא למשתמש "apigee". לדוגמה, אפשר ליצור ספרייה חדשה לקבצים, למקם אותם בספרייה /usr/local או /usr/local/share, או בכל מקום אחר בצומת שאליו יכול המשתמש לגשת.

לדוגמה, כדי להתקין את שרת הניהול של Edge:

> /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ms -f /usr/local/myConfig

שיקולי התקנה

כשכותבים את קובץ התצורה, חשוב לקחת בחשבון את האפשרויות הבאות.

הגדרת שכפול של מצב המתנה ראשי

כברירת מחדל, Edge מתקין את כל צומתי Postgres במצב ראשי. עם זאת, במערכות ייצור שיש בהן כמה צומתי Postgres, צריך להגדיר אותם לשימוש בשכפול של מצב המתנה, כך שאם הצומת הראשי נכשל, צומת ההמתנה יוכל להמשיך לשרת תעבורת נתונים.

אפשר להפעיל ולהגדיר רפליקות של מצב המתנה ראשי בזמן ההתקנה באמצעות מאפיינים בקובץ התצורה השקטה. לחלופין, אפשר להפעיל רפליקות של מצב המתנה ראשי אחרי ההתקנה. למידע נוסף, ראו הגדרת שכפול של שרת בהמתנה ל-Postgres.

הפעלת אימות Cassandra

כברירת מחדל, Cassandra מתקינה התקנות מבלי שהאימות מופעל. המשמעות היא שכולם יכולים לגשת אל Cassandra. אפשר להפעיל את האימות אחרי התקנת Edge או במסגרת תהליך ההתקנה.

אפשר להפעיל את האימות של Cassandra כזמן התקנה, באמצעות המאפיינים בקובץ התצורה השקט. לחלופין, תוכלו להפעיל אותו לאחר ההתקנה.

מידע נוסף זמין במאמר הפעלת אימות של Cassandra.

קישור של הנתב ליציאה מוגנת

אם רוצים לקשר את הנתב ליציאה מוגנת, למשל מספרי יציאות שנמוכים מ-1024, צריך להגדיר את הנתב כך שיפעל כמשתמש עם גישה ליציאות האלה. כברירת מחדל, הנתב פועל בתור המשתמש apigee שאין לו גישה ליציאות עם הרשאות.

כדי להפעיל את הנתב כמשתמש אחר:

 1. יוצרים את הקובץ /opt/apigee/etc/edge-router.d/RUN_USER.sh בתור בסיס.
 2. מוסיפים את הרשומה הבאה לקובץ:
  RUN_USER=root
  אם לא רוצים להריץ את הנתב בתור בסיס, יש לציין משתמש עם גישה ליציאה.
 3. שומרים את הקובץ.
 4. אם ציינתם משתמש שהוא לא root, שנו את הבעלים של הקובץ למשתמש הזה:
  > chown USER:USER /opt/apigee/etc/edge-router.d/RUN_USER.sh
 5. מפעילים מחדש את הנתב:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service edge-router הפעלה מחדש

ציון הרכיבים שיש להתקין

הטבלה הבאה מפרטת את האפשרויות שמעבירים לאפשרות p של כלי השירות ממשק ה-API, כדי לציין אילו רכיבים יש להתקין בצומת:

רכיב

תיאור

c

מתקינים את Cassandra בלבד.

זק להתקין אתzoKeeper בלבד.

ds

מתקינים את {/5}Keeper ואת Cassandra.

יום

התקנת OpenLDAP בלבד.

ms

מתקינים את Edge Management Server, שגם מתקין את ממשק המשתמש של Edge ואת OpenLDAP.

אם מגדירים את הערך USE_LDAP_REMOTE_HOST=y בקובץ התצורה, המערכת תדלג על ההתקנה של OpenLDAP ושרת הניהול ישתמש ב-OpenLDAP שיותקן בצומת אחר.

r

מתקינים את Edge Router בלבד.

mp

התקנת מעבד הודעות של Edge בלבד.

RMP

מתקינים את Edge Router ואת מעבד ההודעות.

ui

מתקינים את ממשק המשתמש של Edge.

qs

התקנת שרת Qpid בלבד.

ps

התקנת Postgres בלבד.

סקסופון

התקנת רכיבי הניתוח, כלומר Qpid ו-Postgres.

יש להשתמש באפשרות הזו לפיתוח ולבדיקה בלבד, ולא לייצור.

חודשית

הפעלת המונטיזציה של האפליקציה.

sa

מתקינים את Edge העצמאית, כלומר Cassandra, zoKeeper, Management Server, OpenLDAP, Edge UI, נתב ומעבד הודעות. אם בוחרים באפשרות הזו, המערכת תשמיט את רכיבי הניתוח של Edge: Qpid ו-Postgres.

יש להשתמש באפשרות הזו לפיתוח ולבדיקה בלבד, ולא לייצור.

Aio

התקנת כל הרכיבים בצומת אחד.

יש להשתמש באפשרות הזו לפיתוח ולבדיקה בלבד, ולא לייצור.

יצירת קובץ תצורה

קובץ התצורה מכיל את כל המידע הנחוץ להתקנת Edge. לעיתים קרובות אפשר להשתמש באותו קובץ תצורה כדי להתקין את כל הרכיבים בהתקנת Edge.

עם זאת, יהיה צורך להשתמש בקובצי תצורה שונים, או לשנות את קובץ התצורה, אם:

 • בחרת להתקין שרתי OpenLDAP מרובים ועליך להגדיר שכפול כחלק מהתקנה של 13 צמתים. לכל קובץ נדרשים ערכים שונים עבור LDAP_SID ו-LDAP_PEER.
 • אתה יוצר מספר מרכזי נתונים כחלק מהתקנה של 12 צמתים. לכל מרכז נתונים נדרשות הגדרות שונות למאפיינים, כגון ZK_CLIENT_HOSTS ו-CASS_HOSTS.

קובץ תצורה לדוגמה

זוהי דוגמה לקובץ תצורה שקט מלא עבור התקנת Edge של 9 צמתים. עורכים את הקובץ הזה לפי הצורך בהגדרות האישיות. יש להשתמש באפשרות -f כדי -f כדי לכלול את הקובץ הזה. בהמשך מוצגים גם קובצי תצורה לדוגמה של כל טופולוגיה של Edge.

# IP address or DNS name of nodes.
IP1=192.168.1.1 # Management Server, OpenLDAP, UI, ZooKeeper, Cassandra
IP2=192.168.1.2 # ZooKeeper, Cassandra
IP3=192.168.1.3 # ZooKeeper, Cassandra
IP4=192.168.1.4 # Router, Message Processor
IP5=192.168.1.5 # Router, Message Processor
IP6=192.168.1.6 # Qpid
IP7=192.168.1.7 # Qpid
IP8=192.168.1.8 # Postgres
IP9=192.168.1.9 # Postgres

# Must resolve to IP address or DNS name of host - not to 127.0.0.1 or localhost.
HOSTIP=$(hostname -i)

# Set Edge sys admin credentials.
ADMIN_EMAIL=your@email.com
APIGEE_ADMINPW=yourPassword  # If omitted, you are prompted for it.

# Location of Edge license file.
LICENSE_FILE=/tmp/license.txt

# Management Server information.
MSIP=$IP1  # IP or DNS name of Management Server node. 
# Specify the port the Management Server listens on for API calls.
# APIGEE_PORT_HTTP_MS=8080  # Default is 8080.

#
# OpenLDAP information.
#
# Set to y if you are connecting to a remote LDAP server. 
# If n, Edge installs OpenLDAP when it installs the Management Server.
USE_LDAP_REMOTE_HOST=n 

# If connecting to remote OpenLDAP server, specify the IP/DNS name and port.
# LDAP_HOST=$IP1  # IP or DNS name of OpenLDAP node.
# LDAP_PORT=10389  # Default is 10389.
APIGEE_LDAPPW=yourLdapPassword

# Specify OpenLDAP without replication, 1, or with replication, 2.
LDAP_TYPE=1 

# Set only if using replication.
# LDAP_SID=1  # Unique ID for this LDAP server. 
# LDAP_PEER=  # IP or DNS name of LDAP peer.

BIND_ON_ALL_INTERFACES=y 

# The Message Processor and Router pod.
MP_POD=gateway 

# The name of the region, corresponding to the data center name.
REGION=dc-1 # Use dc-1 unless installing in a 
      # multi-data center environment. 

# ZooKeeper information.
# See table below if installing in a multi-data center environment.
ZK_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3"     # IP/DNS names of all ZooKeeper nodes. 
ZK_CLIENT_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3" # IP/DNS names of all ZooKeeper nodes.

# Cassandra information.
CASS_CLUSTERNAME=Apigee  # Default name is Apigee.

# IP addresses of the Cassandra hosts separated by spaces.
CASS_HOSTS="$IP1:1,1 $IP2:1,1 $IP3:1,1"

# Set to enable Cassandra authentication.
# CASS_AUTH=y  # The default value is n.
# Cassandra uname/pword required if you enabled Cassandra authentication.
# CASS_USERNAME=
# CASS_PASSWORD=

# Use to enable Postgres master-standby replication
# when you have multiple Postgres nodes. 
# PG_MASTER=IPorDNSofNewMaster
# PG_STANDBY=IPorDNSofOldMaster

# SMTP information.
SKIP_SMTP=n    # Skip now and configure later by specifying "y".
SMTPHOST=smtp.gmail.com
SMTPUSER=your@email.com
SMTPPASSWORD=yourEmailPassword
SMTPSSL=y
SMTPPORT=465   # If no SSL, use a different port, such as 25.

הטבלה הבאה מכילה מידע נוסף על המאפיינים האלה:

נכס

הערה

שמות IP/DNS

אין להשתמש במיפוי של שם מארח ל-127.0.0.1 או לכתובת IP 127.0.0.1 כשמציינים את כתובת ה-IP של צומת.

ADMIN_EMAIL
APIGEE_ADMINPW

הסיסמה של מנהל המערכת חייבת להיות באורך של 8 תווים לפחות, ולכלול אות גדולה אחת, אות קטנה אחת, ספרה אחת או תו מיוחד אחד. אם תשמיט את הסיסמה, תופיע בקשה להזין אותה.

LICENSE_FILE

המיקום של קובץ הרישיון, שעליו להיות נגיש למשתמש ה-API. לדוגמה, שומרים אותו בספרייה .tmp ובקובץ chmod 777. הקובץ מועתק לספריית ההתקנה של Edge.

USE_LDAP_REMOTE_HOST
LDAP_HOST
LDAP_PORT

אם השדה USE_LDAP_REMOTE_HOST הוא n, Edge יתקין את OpenLDAP באופן אוטומטי כשהוא מתקין את שרת הניהול.

יש להגדיר את USE_LDAP_REMOTE_HOST ל-y אם אתה מתחבר לשרת LDAP מרוחק. OpenLDAP לא מותקן יחד עם שרת הניהול.

אם מתחברים לשרת OpenLDAP מרוחק, צריך להשתמש ב-LDAP_HOST
וב-LDAP_PORT כדי לציין את כתובת ה-IP או את שם ה-DNS ומספר היציאה של המארח.

LDAP_TYPE
LDAP_SID
LDAP_PEER

הגדרת LDAP_TYPE=1 עבור OpenLDAP ללא שכפול. LDAP_TYPE=2 תואם ל-OpenLDAP עם שכפול.

אם הטופולוגיה של Edge משתמשת בשרת OpenLDAP יחיד, צריך לציין 1. אם התקנת Edge כוללת צומתי OpenLDAP מרובים, כמו בהתקנת ייצור של 13 צמתים, צריך לציין 2.

אם מפעילים רפליקציה, צריך להגדיר את המאפיינים הבאים:

 • LDAP_SID=1 - מזהה ייחודי עבור שרת LDAP זה. לכל צומת LDAP יש מזהה שונה. לדוגמה, יש להגדיר את הערך 2 עבור עמית LDAP.
 • LDAP_PEER=10.0.0.1 - כתובת IP או שם DNS של עמית LDAP.

BIND_ON_ALL_INTERFACES

אם הערך מוגדר ל-y, הנתב/מעבד ההודעות מקשר (מאזינים) בכל הממשקים (כתובות IP). אם המדיניות מוגדרת כ-'n', אז 'נתב'/'מעבד הודעות' מקשר (מאזין) בממשק ספציפי, כתובת ה-IP מוחזרת על ידי הפקודה 'שם מארח -i').

MP_POD

מציינים את השם של מעבד ההודעות ושל רצף הנתבים. כברירת מחדל, השם הוא שער.

אזור

שם האזור. במוסכמה, השמות מופיעים בדרך כלל בצורה dc-# , כאשר # תואם לערך של מספר שלם. לדוגמה, dc-1, dc-2 וכו'. אפשר להשתמש ב-dc-1 אלא אם מתקינים אותו בסביבה של מרכז נתונים מרובה.

בהתקנה של מספר מרכז נתונים, הערך הוא dc-1 או dc-2 וכו', בהתאם למרכז הנתונים שמתקינים. עם זאת, אין הגבלה על שימוש בשמות בלבד בפורמט dc-#. אפשר להשתמש בכל שם עבור האזור.

ZK_HOSTS

כתובות ה-IP או שמות ה-DNS של צומתי usernameKeeper. כתובות ה-IP או שמות ה-DNS חייבים להיות רשומים באותו סדר בכל הצמתים שלzoKeeper.

בסביבה מרובת-נתונים של מרכז נתונים, צריך לרשום את כל הצמתים שלzoKeeper משני מרכזי הנתונים.

צריך לציין את הצירוף ' :observer' בצמתים שלzoKeeper רק כשיוצרים כמה מרכזי נתונים, כמו שמתואר בהתקנה של 12 מארחים. בהתקנה של מרכז נתונים יחיד, משמיטים את ההתאמה הזו. למידע נוסף, אפשר לקרוא את המאמר התקנה של אשכולות 12 מארחים.

ZK_CLIENT_HOSTS

כתובות ה-IP או שמות ה-DNS של צומתי התצוגה של שמוצגים ב-ZooKeeper שמשמשים את מרכז הנתונים הזה. כתובות ה-IP או שמות ה-DNS חייבים להיות רשומים באותו סדר בכל הצמתים שלzoKeeper.

בהתקנה יחידה של מרכז נתונים, אלה הם אותם הצמתים שצוינו על ידי ZK_HOSTS.

בסביבה מרובת-נתונים של מרכז נתונים, צריך לרשום רק את הצמתים שלzoKeeper במרכז הנתונים. למידע נוסף, אפשר לקרוא את המאמר התקנה של אשכולות 12 מארחים.

CASS_HOSTS

כתובות ה-IP (לא שמות ה-DNS) של צומתי Cassandra. שני הצמתים הראשונים ישמשו כשרתי מקור. כתובות ה-IP צריכות להיות רשומות באותו סדר בכל צומתי Cassandra.

לצומתי Cassandra יכולה להיות סיומת " :dc,ra" אופציונלית, שמציינת את מרכז הנתונים והעמודה של צומת Cassandra. יש לציין את הצירוף הזה רק כשיוצרים כמה מרכזי נתונים, כפי שמתואר בהתקנה של 12 מארחים. בהתקנה של מרכז נתונים יחיד, משמיטים את ההתאמה הזו.

לדוגמה: ' 192.168.124.201:1,1 = מרכז נתונים 1 ואזור המדף/זמינות 1, ו- '192.168.124.204:2,1 = מרכז נתונים 2 וטווח/זמינות 192.168.124.204:2,1 = מרכז נתונים 2.

בסביבה מרובת מרכזי נתונים, כדי להתגבר על בעיות בחומת האש, צריך לסדר את CASS_HOSTS באופן (כפי שמוצג בדוגמה למעלה), כך שהצמתים של מרכז הנתונים הנוכחי ימוקמו בהתחלה. למידע נוסף, אפשר לקרוא את המאמר התקנה של אשכולות 12 מארחים.

CASS_AUTH
CASS_USERNAME

CASS_PASSWORD

אם תפעילו את האימות של Cassandra, CASS_AUTH=y, תוכלו להעביר את שם המשתמש והסיסמה של Cassandra באמצעות המאפיינים האלה.

PG_MASTER

PG_STANDBY

צריך להגדיר לאפשר שכפול של מצב המתנה ראשי של Postgres, באופן הבא:

PG_MASTER=IPorDNSofNewMaster

PG_STANDBY=IPorDNSofOldMaster

SKIP_SMTP
SMTPHOST
SMTPUSER
SMTPPassword
SMTPSSL
SMTPPORT

הגדרת SMTP כדי ש-Edge יוכל לשלוח אימיילים לגבי סיסמאות שאבדו והתראות אחרות.

אם אין צורך בפרטי כניסה של משתמש SMTP, יש להשמיט את SMTPUSER ואת SMTPPassword.

סדר ההתקנה של הרכיבים

סדר ההתקנה של הרכיבים מבוסס על הטופולוגיה הרצויה.

כל דוגמת ההתקנה המוצגת בהמשך מניחה שאתה מתקין:

 • כשהאימות של Cassandra מושבת (ברירת מחדל). מידע נוסף זמין במאמר הפעלת אימות של Cassandra.
 • כאשר שכפול המצב הראשי של Postgres מושבת (ברירת מחדל). למידע נוסף, אפשר לקרוא את המאמר בנושא הגדרת שכפול של שרת בהמתנה ל-Postgres.
 • מעבד ההודעות והנתב באותו צומת. אם מתקינים את מעבדי ההודעות ואת הנתבים בצמתים שונים, צריך להתקין קודם את כל מעבדי ההודעות ואחר כך את כל הנתבים.

קובצי יומן התקנה

כברירת מחדל, תוכנית השירות setup.sh כותבת את פרטי היומן על ההתקנה אל:

/opt/apigee/var/log/apigee-setup/setup.log

אם למשתמש שמפעיל את הכלי setup.sh אין גישה לספרייה הזו, הוא כותב את היומן לספרייה /tmp כקובץ בשם setup_username.log.

אם למשתמש אין גישה אל /tmp, כלי השירות setup.sh ייכשל.

התקנה משולבת

 1. התקנת כל הרכיבים בצומת יחיד באמצעות הפקודה:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p aio -f configFile
 2. בודקים את ההתקנה כפי שמתואר במאמר בדיקת ההתקנה.
 3. מצרפים את הארגון לארגון, כפי שמתואר במאמר הצטרפות לארגון.

הנה קובץ תצורה שקט עבור הטופולוגיה הזו:

# With SMTP
IP1=IPorDNSnameOfNode
HOSTIP=$(hostname -i)
ADMIN_EMAIL=opdk@apigee.com
APIGEE_ADMINPW=Secret123
LICENSE_FILE=/tmp/license.txt
MSIP=$IP1
LDAP_TYPE=1
APIGEE_LDAPPW=secret
BIND_ON_ALL_INTERFACES=y
MP_POD=gateway
REGION=dc-1
ZK_HOSTS="$IP1"
ZK_CLIENT_HOSTS="$IP1"
# Must use IP addresses for CASS_HOSTS, not DNS names.
CASS_HOSTS="$IP1"
SKIP_SMTP=n
SMTPHOST=smtp.example.com
SMTPUSER=smtp@example.com 
# omit for no username
SMTPPASSWORD=smtppwd  
# omit for no password
SMTPSSL=n
SMTPPORT=25

התקנה עצמאית עם 2 מארחים

בקטע טופולוגיות התקנה יש רשימה של הטופולוגיות ומספרי הצמתים של Edge.

 1. התקנת שער עצמאי וצומת 1
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p sa -f configFile
 2. מתקינים את Analytics בצומת 2:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p sax -f configFile
 3. בודקים את ההתקנה כפי שמתואר במאמר בדיקת ההתקנה.
 4. מצרפים את הארגון לארגון, כפי שמתואר במאמר הצטרפות לארגון.

הנה קובץ תצורה שקט עבור הטופולוגיה הזו:

# With SMTP
IP1=IPorDNSnameOfNode1
HOSTIP=$(hostname -i)
ADMIN_EMAIL=opdk@apigee.com
APIGEE_ADMINPW=Secret123
LICENSE_FILE=/tmp/license.txt
MSIP=$IP1
LDAP_TYPE=1
APIGEE_LDAPPW=secret
BIND_ON_ALL_INTERFACES=y
MP_POD=gateway
REGION=dc-1
ZK_HOSTS="$IP1"
ZK_CLIENT_HOSTS="$IP1"
# Must use IP addresses for CASS_HOSTS, not DNS names.
CASS_HOSTS="$IP1"
SKIP_SMTP=n
SMTPHOST=smtp.example.com
SMTPUSER=smtp@example.com 
# omit for no username
SMTPPASSWORD=smtppwd  
# omit for no password
SMTPSSL=n
SMTPPORT=25

התקנה של אשכולות עם 5 מארחים

בקטע טופולוגיות התקנה יש רשימה של הטופולוגיות ומספרי הצמתים של Edge.

 1. התקנת אשכול Datastore בצמתים 1, 2 ו-3:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ds -f configFile
 2. התקנה של Management Server בצומת 1:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ms -f configFile
 3. התקנת הנתב ומעבד ההודעות בצמתים 2 ו-3:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p rmp -f configFile
 4. התקנת Analytics בצומת 4 ו-5:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p sax -f configFile
 5. בודקים את ההתקנה כפי שמתואר במאמר בדיקת ההתקנה.
 6. מצרפים את הארגון לארגון, כפי שמתואר במאמר הצטרפות לארגון.

הנה קובץ תצורה שקט עבור הטופולוגיה הזו:

# With SMTP
IP1=IPorDNSnameOfNode1
IP2=IPorDNSnameOfNode2
IP3=IPorDNSnameOfNode3
IP4=IPorDNSnameOfNode4
IP5=IPorDNSnameOfNode5
 HOSTIP=$(hostname -i)
ADMIN_EMAIL=opdk@apigee.com 
APIGEE_ADMINPW=Secret123
LICENSE_FILE=/tmp/license.txt 
MSIP=$IP1 
USE_LDAP_REMOTE_HOST=n 
LDAP_TYPE=1
APIGEE_LDAPPW=secret 
BIND_ON_ALL_INTERFACES=y
MP_POD=gateway
REGION=dc-1 
ZK_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3" 
ZK_CLIENT_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3" 
# Must use IP addresses for CASS_HOSTS, not DNS names.
CASS_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3" 
PG_MASTER=$IP4
PG_STANDBY=$IP5
SKIP_SMTP=n
SMTPHOST=smtp.example.com 
SMTPUSER=smtp@example.com 
# omit for no username
SMTPPASSWORD=smtppwd    
# omit for no password 
SMTPSSL=n
SMTPPORT=25

התקנה של אשכולות עם 9 מארחים

בקטע טופולוגיות התקנה יש רשימה של הטופולוגיות ומספרי הצמתים של Edge.

 1. התקנת צומת האשכולות ב-Datastore בצומת 1, 2 ו-3:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ds -f configFile
 2. התקנה של Apigee Management Server בצומת 1:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ms -f configFile
 3. התקנת הנתב ומעבד ההודעות בצמתים 4 ו-5:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p rmp -f configFile
 4. התקנה של Apigee Analytics Qpid Server בצומת 6 ו-7:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p qs -f configFile
 5. התקנת שרת Apigee Analytics Postgres בצומת 8 ו-9:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ps -f configFile
 6. בודקים את ההתקנה כפי שמתואר במאמר בדיקת ההתקנה.
 7. מצרפים את הארגון לארגון, כפי שמתואר במאמר הצטרפות לארגון.

הנה קובץ תצורה שקט עבור הטופולוגיה הזו:

# With SMTP
IP1=IPorDNSnameOfNode1
IP2=IPorDNSnameOfNode2
IP3=IPorDNSnameOfNode3
IP8=IPorDNSnameOfNode8
IP9=IPorDNSnameOfNode9
HOSTIP=$(hostname -i)
ADMIN_EMAIL=opdk@apigee.com 
APIGEE_ADMINPW=Secret123
LICENSE_FILE=/tmp/license.txt 
MSIP=$IP1 
USE_LDAP_REMOTE_HOST=n 
LDAP_TYPE=1
APIGEE_LDAPPW=secret 
BIND_ON_ALL_INTERFACES=y
MP_POD=gateway
REGION=dc-1 
ZK_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3" 
ZK_CLIENT_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3" 
# Must use IP addresses for CASS_HOSTS, not DNS names.
CASS_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3" 
SKIP_SMTP=n
PG_MASTER=$IP8
PG_STANDBY=$IP9
SMTPHOST=smtp.example.com 
SMTPUSER=smtp@example.com 
# omit for no username
SMTPPASSWORD=smtppwd    
# omit for no password
SMTPSSL=n
SMTPPORT=25

התקנה של אשכולות עם 13 מארחים

בקטע טופולוגיות התקנה יש רשימה של הטופולוגיות ומספרי הצמתים של Edge.

 1. התקנת צומת האשכולות ב-Datastore בצומת 1, 2 ו-3:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ds -f configFile
 2. התקנת OpenLDAP בצומת 4 ו-5:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ld -f configFile
 3. התקנה של Apigee Management Server בצומת 6 ו-7:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ms -f configFile
 4. התקנת שרת Apigee Analytics Postgres בצומת 8 ו-9:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ps -f configFile
 5. התקנת הנתב ומעבד ההודעות בצמתים 10 ו-11:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p rmp -f configFile
 6. התקנה של Apigee Analytics Qpid Server בצומת 12 ו-13:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p qs -f configFile
 7. בודקים את ההתקנה כפי שמתואר במאמר בדיקת ההתקנה.
 8. מצרפים את הארגון לארגון, כפי שמתואר במאמר הצטרפות לארגון.

הנה קובץ תצורה שקט עבור הטופולוגיה הזו:

# For all components except OpenLDAP
IP1=IPorDNSnameOfNode1
IP2=IPorDNSnameOfNode2
IP3=IPorDNSnameOfNode3
IP4=IPorDNSnameOfNode4
IP5=IPorDNSnameOfNode5
IP6=IPorDNSnameOfNode6
IP7=IPorDNSnameOfNode7
IP8=IPorDNSnameOfNode8
IP9=IPorDNSnameOfNode9
HOSTIP=$(hostname -i)
ADMIN_EMAIL=opdk@apigee.com 
APIGEE_ADMINPW=Secret123
LICENSE_FILE=/tmp/license.txt 
# First Management Server on IP6
MSIP=$IP6 
USE_LDAP_REMOTE_HOST=y
LDAP_HOST=$IP4
LDAP_PORT=10389
# Second Management Server on IP7
# MSIP=$IP7
# USE_LDAP_REMOTE_HOST=y
# LDAP_HOST=$IP5
# LDAP_PORT=10389
# Same password for both OpenLDAPs.
APIGEE_LDAPPW=secret 
BIND_ON_ALL_INTERFACES=y
MP_POD=gateway
REGION=dc-1 
ZK_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3" 
ZK_CLIENT_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3" 
# Must use IP addresses for CASS_HOSTS, not DNS names.
CASS_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3" 
PG_MASTER=$IP8
PG_STANDBY=$IP9
SKIP_SMTP=n
SMTPHOST=smtp.example.com 
SMTPUSER=smtp@example.com 
# omit for no username
SMTPPASSWORD=smtppwd    
# omit for no password
SMTPSSL=n
SMTPPORT=25
# For OpenLDAP on IP4 and IP5
IP1=IPorDNSnameOfNode1
IP2=IPorDNSnameOfNode2
IP3=IPorDNSnameOfNode3
IP4=IPorDNSnameOfNode4
IP5=IPorDNSnameOfNode5
IP6=IPorDNSnameOfNode6
IP7=IPorDNSnameOfNode7
IP8=IPorDNSnameOfNode8
IP9=IPorDNSnameOfNode9
HOSTIP=$(hostname -i)
ADMIN_EMAIL=opdk@apigee.com 
APIGEE_ADMINPW=Secret123
# First OpenLDAP Server on IP4
MSIP=$IP6 
USE_LDAP_REMOTE_HOST=n 
LDAP_TYPE=2
LDAP_SID=1
LDAP_PEER=$IP5
# Second OpenLDAP Server on IP5
# MSIP=$IP7 
# USE_LDAP_REMOTE_HOST=n 
# LDAP_TYPE=2
# LDAP_SID=2
# LDAP_PEER=$IP4
# Set same password for both OpenLDAPs.
APIGEE_LDAPPW=secret 

התקנה של אשכולות עם 12 מארחים

לפני שמתקינים את Edge בטופולוגיה מקובצת של מארחים מסוג a12 (שני מרכזי נתונים), צריך להבין איך להגדיר את המאפייניםzoKeeper ו-Cassandra בקובץ התצורה השקט.

 • NaturalKeeper

  בנכס ZK_HOSTS של שני מרכזי הנתונים, צריך לציין את כתובות ה-IP או את שמות ה-DNS של כל צומתי התאמות גן החיות בשני מרכזי הנתונים, באותו סדר, ולסמן את כל הצמתים באמצעות מאפיין הצירוף ' :observer'. צמתים ללא הצירוף ' :observer' נקראים 'voters'. צריך להיות לך מספר אי-זוגי של "מצביעים" בהגדרה.

  בטופולוגיה הזו, המארח שלzoKeeper במארח 9 הוא הצופה:

  עבור המאפיין ZK_CLIENT_HOSTS של כל מרכז נתונים, יש לציין את כתובות ה-IP או את שמות ה-DNS של רק צומתי OptionalKeeper במרכז הנתונים, באותו סדר, עבור כל צומתי התאמות גן החיות במרכז הנתונים. בקובץ התצורה לדוגמה שמוצג למטה, הצומת 9 מתויג עם בעזרת הצירוף ' :observer' כך שיהיו לך חמישה מצביעים: צמתים 1, 2, 3, 7 ו-8.
 • Cassandra
  בכל מרכזי הנתונים צריך להיות אותו מספר צמתים של Cassandra.

  עבור CASS_HOSTS לכל מרכז נתונים, חשוב לציין את כל כתובות ה-IP של Cassandra (ולא שמות DNS) בשני מרכזי הנתונים. עבור מרכז נתונים 1, צריך קודם לרשום את צומתי Cassandra במרכז הנתונים הזה. עבור מרכז נתונים 2, צריך קודם לרשום את צומתי Cassandra במרכז הנתונים הזה. הצגת רשימה של צומתי Cassandra באותו סדר, עבור כל הצמתים של Cassandra במרכז הנתונים.

  לכל צומתי Cassandra צריכה להיות הסיומת ':<d>,<r>', לדוגמה ' <ip>:1,1 =
  לדוגמה, ' 192.168.124.201:1,1 192.168.124.202:1,1 192.168.124.203:1,1 192.168.124.204:2,1,1 192.168.124.202:1,1 192.168.124.203:1,1 192.168.124.204:2,1 192.168.12 192.168.12 192.168.12 192.168.12  במודל הפריסה הזה, ההגדרה של Cassandra תיראה כך:

בקטע טופולוגיות התקנה יש רשימה של הטופולוגיות ומספרי הצמתים של Edge.

 1. התקנת צומת האשכולות של Datastore בצומת 1, 2, 3, 7, 8 ו-9:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ds -f configFile
 2. התקנה של שרת ניהול Apigee עם שכפול OpenLDAP בצומת 1 ו-7:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ms -f configFile
 3. התקנת הנתב ומעבד ההודעות בצמתים 2, 3, 8 ו-9:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p rmp -f configFile
 4. התקנת שרת Apigee Analytics Qpid בצומת 4, 5, 10 ו-11:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p qs -f configFile
 5. התקנת שרת Apigee Analytics Postgres בצומת 6 ו-12:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ps -f configFile
 6. בודקים את ההתקנה כפי שמתואר במאמר בדיקת ההתקנה.
 7. מצרפים את הארגון לארגון, כפי שמתואר במאמר הצטרפות לארגון.

למטה מוצג קובץ תצורה שקט עבור הטופולוגיה הזו. שימו לב שקובץ התצורה הבא:

 • מגדיר את OpenLDAP עם שכפול בין שני צומתי OpenLDAP.
 • מציינת את תכונת הצירוף ' :observer' בצומת שלzoKeeper. בהתקנה של מרכז נתונים יחיד, משמיטים את ההתאמה הזו.
# Datacenter 1
IP1=IPorDNSnameOfNode1
IP2=IPorDNSnameOfNode2
IP3=IPorDNSnameOfNode3
IP6=IPorDNSnameOfNode6
IP7=IPorDNSnameOfNode7
IP8=IPorDNSnameOfNode8
IP9=IPorDNSnameOfNode9 
IP12=IPorDNSnameOfNode12
HOSTIP=$(hostname -i)
MSIP=$IP1
ADMIN_EMAIL=opdk@apigee.com
APIGEE_ADMINPW=Secret123
LICENSE_FILE=/tmp/license.txt
USE_LDAP_REMOTE_HOST=n
LDAP_TYPE=2
LDAP_SID=1
LDAP_PEER=$IP7
APIGEE_LDAPPW=secret
BIND_ON_ALL_INTERFACES=y
MP_POD=gateway-1
REGION=dc-1
ZK_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3 $IP7 $IP8 $IP9:observer"
ZK_CLIENT_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3"
# Must use IP addresses for CASS_HOSTS, not DNS names.
CASS_HOSTS="$IP1:1,1 $IP2:1,1 $IP3:1,1 $IP7:2,1 $IP8:2,1 $IP9:2,1"
PG_MASTER=$IP6
PG_STANDBY=$IP12
SKIP_SMTP=n
SMTPHOST=smtp.example.com
SMTPUSER=smtp@example.com 
# omit for no username
SMTPPASSWORD=smtppwd  
# omit for no password
SMTPSSL=n
SMTPPORT=25
# Datacenter 2
IP1=IPorDNSnameOfNode1
IP2=IPorDNSnameOfNode2
IP3=IPorDNSnameOfNode3
IP6=IPorDNSnameOfNode6
IP7=IPorDNSnameOfNode7
IP8=IPorDNSnameOfNode8
IP9=IPorDNSnameOfNode9 
IP12=IPorDNSnameOfNode12
HOSTIP=$(hostname -i)
MSIP=$IP7
ADMIN_EMAIL=opdk@apigee.com
APIGEE_ADMINPW=Secret123
LICENSE_FILE=/tmp/license.txt
USE_LDAP_REMOTE_HOST=n
LDAP_TYPE=2
LDAP_SID=2
LDAP_PEER=$IP1
APIGEE_LDAPPW=secret
BIND_ON_ALL_INTERFACES=y
MP_POD=gateway-2
REGION=dc-2
ZK_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3 $IP7 $IP8 $IP9:observer"
ZK_CLIENT_HOSTS="$IP7 $IP8 $IP9"
# Must use IP addresses for CASS_HOSTS, not DNS names.
CASS_HOSTS="$IP7:2,1 $IP8:2,1 $IP9:2,1 $IP1:1,1 $IP2:1,1 $IP3:1,1"
PG_MASTER=$IP6
PG_STANDBY=$IP12
SKIP_SMTP=n
SMTPHOST=smtp.example.com
SMTPUSER=smtp@example.com 
# omit for no username
SMTPPASSWORD=smtppwd  
# omit for no password
SMTPSSL=n
SMTPPORT=25