Wymagania dotyczące instalacji

Edge for Private Cloud wer. 4.16.09

Wymagania sprzętowe

Aby zapewnić wysoką dostępność infrastruktury w środowisku produkcyjnym, musisz spełniać poniższe minimalne wymagania sprzętowe. W przypadku wszystkich scenariuszy instalacji opisanych w sekcji Topologie instalacji tabele poniżej zawierają minimalne wymagania sprzętowe dotyczące komponentów instalacji.

W tych tabelach wymagania dotyczące dysku twardego obowiązują oprócz ilości miejsca na dysku twardym wymaganego przez system operacyjny. W zależności od aplikacji i ruchu w sieci instalacja może wymagać więcej lub mniej zasobów niż wymienione poniżej.

Komponent instalacyjny

RAM

CPU

Minimalny rozmiar dysku twardego

Cassandra

16 GB

8-rdzeniowy

250 GB pamięci lokalnej z dyskiem SSD lub szybkim HDD, który obsługuje 2000 IOPS

Procesor/router wiadomości na tym samym komputerze

8/16GB

4-rdzeniowy

100GB

Analytics – Postgres/Qpid na tym samym serwerze (niezalecane w środowisku produkcyjnym)

16GB*

8-rdzeniowy*

500 GB – 1 TB** pamięci sieciowej***, najlepiej z backendem SSD, obsługującą 1000 IOPS lub więcej*.

Analytics – samodzielny Postgres

16GB*

8-rdzeniowy*

500 GB – 1 TB** pamięci sieciowej***, najlepiej z backendem SSD, obsługującą co najmniej 1000 IOPS*.

Analytics – wersja samodzielna Qpid

8 GB

4-rdzeniowy

30–50 GB pamięci lokalnej z dyskiem SSD lub szybkim HDD

W przypadku instalacji większych niż 250 TPS zalecany jest dysk HDD z pamięcią lokalną obsługującą 1000 IOPS.

Inne (OpenLDAP, UI, Management Server)

4 GB

2-rdzeniowy

60GB

† Dostosuj wymagania systemowe procesora wiadomości na podstawie przepustowości:

W przypadku systemu o dużej przepustowości zalecane są co najmniej 4 rdzenie i 8 rdzeń. Aby określić optymalny rozmiar interfejsów API, możesz przeprowadzić testy wydajności.

*Dostosuj wymagania systemowe Postgres na podstawie przepustowości:

 • Mniej niż 250 TPS: można uwzględnić 8 GB, 4-rdzeniowy pakiet danych z zarządzaną pamięcią sieciową*** z obsługą 1000 IOPS lub większą
 • Ponad 250 TPS: 16 GB, 8-rdzeniowa, zarządzana pamięć sieciowa*** obsługująca co najmniej 1000 IOPS
 • Ponad 1000 TPS: 16 GB, 8-rdzeniowa, zarządzana pamięć sieciowa*** obsługująca co najmniej 2000 IOPS
 • Ponad 2000 TPS: 32 GB, 16-rdzeniowa, zarządzana pamięć sieciowa*** obsługująca co najmniej 2000 IOPS
 • Ponad 4000 TPS: 64 GB, 32-rdzeniowa, zarządzana pamięć sieciowa*** obsługująca co najmniej 4000 IOPS

**Wartość dysku twardego Postgres jest określana na podstawie gotowych do użycia statystyk przechwyconych przez Edge. Jeśli dodasz do danych Analytics wartości niestandardowe, musisz je odpowiednio zwiększyć. Użyj tej formuły, aby oszacować wymaganą ilość miejsca na dane:

(# bajtów/żądanie) * (żądania na sekundę) * (sekundy na godzinę) * (godziny szczytowego wykorzystania dziennie) * (dni w miesiącu) * (miesiące przechowywania danych) = bajty potrzebnego miejsca

Na przykład:

(2 tys. bajtów danych analitycznych na 3 miesiące lub 0 razy na godzinę) * 1 GB/s

*** W przypadku bazy danych Postgresql zalecane jest użycie Network Storage, ponieważ:

 • Daje możliwość dynamicznego skalowania rozmiaru pamięci masowej w górę, jeśli jest to wymagane.
 • IOPS sieci można dostosowywać na bieżąco w większości obecnych podsystemów środowiska, pamięci masowej i sieci.
 • Zrzuty poziomu miejsca na dane można włączyć w ramach rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych i przywracania.

Poniżej znajdziesz też wymagania sprzętowe, które musisz spełnić, jeśli chcesz zainstalować usługi zarabiania:

Komponent z generowaniem przychodu

RAM

CPU

Dysk twardy

Serwer zarządzania (z usługami zarabiania)

8 GB

4-rdzeniowy

60GB

Analytics – Postgres/Qpid na tym samym serwerze

16 GB

8-rdzeniowy

500 GB – 1 TB pamięci sieciowej, najlepiej z backendem SSD, obsługujące co najmniej 1000 IOPS lub skorzystaj z reguły z tabeli powyżej.

Analytics – samodzielny Postgres

16 GB

8-rdzeniowy

500 GB – 1 TB pamięci sieciowej, najlepiej z backendem SSD, obsługujące co najmniej 1000 IOPS lub skorzystaj z reguły z tabeli powyżej.

Analytics – wersja samodzielna Qpid

8 GB

4-rdzeniowy

40GB

Poniżej znajdziesz listę wymagań sprzętowych, które należy spełnić, aby zainstalować API BaaS:

Komponent API BaaS

RAM

CPU

Dysk twardy

ElasticSearch*

8 GB

4-rdzeniowy

60–80 GB

Stos API BaaS *

8 GB

4-rdzeniowy

60–80 GB

Portal API BaaS

1GB

2-rdzeniowy

20GB

Cassandra (opcjonalnie – zwykle używasz tego samego klastra Cassandra na potrzeby usług Edge i API BaaS)

16 GB

8-rdzeniowy

250 GB pamięci lokalnej z dyskiem SSD lub szybkim HDD, który obsługuje 2000 IOPS

* Możesz zainstalować ElasticSearch i stos API BaaS API w tym samym węźle. Jeśli tak, skonfiguruj ElasticSearch tak, aby używał 4 GB pamięci (domyślnie). Jeśli usługa ElasticSearch jest zainstalowana w własnym węźle, skonfiguruj ją do używania 6 GB pamięci.

Uwaga:

 • Jeśli główny system plików nie jest wystarczająco duży, by przeprowadzić instalację, zalecamy umieszczenie danych na większym dysku.
 • Jeśli na komputerze była zainstalowana starsza wersja Apigee Edge for Private Cloud, przed nową instalacją usuń folder /tmp/java.
 • Aby uruchomić Cassandra, folder tymczasowy /tmp obejmujący cały system wymaga uprawnień do wykonywania.
 • Jeśli przed instalacją został utworzony użytkownik „apigee”, sprawdź, czy „/home/apigee” istnieje jako katalog główny i czy należy on do „apigee:apigee”.

Wymagania dotyczące systemu operacyjnego i oprogramowania innych firm

Te instrukcje instalacji i dołączone pliki instalacyjne zostały przetestowane pod kątem systemów operacyjnych i oprogramowania innej firmy wymienionych na stronie https://apigee.com/docs/api-services/reference/supported-software.

Tworzenie użytkownika Apigee

Procedura instalacji powoduje utworzenie użytkownika systemu Unix o nazwie „apigee”. Katalogi i pliki brzegowe należą do „apigee”, podobnie jak procesy Edge. Oznacza to, że komponenty Edge działają jako użytkownik „apigee”. W razie potrzeby możesz uruchomić komponenty jako inny użytkownik. Przykład znajdziesz w sekcji „Wiązanie routera z zabezpieczonym portem” artykułu Instalowanie komponentów Edge w węźle.

Katalog instalacji

Domyślnie instalator zapisuje wszystkie pliki w katalogu /opt/apigee. Nie możesz zmienić tej lokalizacji w katalogu.

W instrukcjach w tym przewodniku katalog instalacji jest oznaczony jako /<inst_root>/apigee, gdzie /<inst_root> domyślnie ma wartość /opt.

Java

Przed instalacją na każdym komputerze musi być zainstalowana obsługiwana wersja środowiska Java1.8. Listę obsługiwanych pakietów JDK znajdziesz:

https://apigee.com/docs/api-services/reference/supported-software

Upewnij się, że JAVA_HOME wskazuje katalog główny JDK dla użytkownika przeprowadzającego instalację.

Ustawienia sieci

Zalecamy sprawdzenie ustawień sieci przed rozpoczęciem instalacji. Instalator oczekuje, że wszystkie maszyny mają stałe adresy IP. Aby sprawdzić ustawienie, użyj tych poleceń:

 • hostname zwraca nazwę komputera
 • nazwa_hosta -i zwraca adres IP nazwy hosta, którą można zaadresować z innych komputerów.

W zależności od typu i wersji systemu operacyjnego być może trzeba będzie edytować pliki /etc/hosts i /etc/sysconfig/network, jeśli nazwa hosta jest nieprawidłowo ustawiona. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji używanego systemu operacyjnego.

Cassandra

Wszystkie węzły Cassandra muszą być połączone z pierścieniem. Cassandra przechowuje repliki danych w wielu węzłach, aby zapewnić niezawodność i odporność na awarie. Strategia replikacji dla każdej przestrzeni kluczy Edge określa węzły Cassandra, w których są umieszczane repliki. Więcej informacji znajdziesz w artykule Informacje o współczynniku replikacji Cassandra i poziomie spójności.

Cassandra automatycznie dostosowuje rozmiar sterty Java na podstawie dostępnej pamięci. Więcej informacji znajdziesz w artykule o dostrajaniu zasobów Java. w przypadku spadku wydajności lub dużego zużycia pamięci,

Po zainstalowaniu Edge dla Private Cloud możesz sprawdzić, czy Cassandra jest prawidłowo skonfigurowana, sprawdzając plik /<inst_root>/apigee/apigee-cassandra/conf/cassandra.yaml. Sprawdź na przykład, czy skrypt instalacji Edge for Private Cloud ma ustawione te właściwości:

 • cluster_name
 • initial_token
 • parter
 • nasiona
 • listen_address
 • rpc_address
 • szpieg

Ostrzeżenie: nie edytuj tego pliku.

Baza danych PostgreSQL

Po zainstalowaniu Edge możesz dostosować te ustawienia bazy danych PostgreSQL na podstawie ilości pamięci RAM dostępnej w systemie:

conf_postgresql_shared_buffers = 35% of RAM   # min 128kB
conf_postgresql_effective_cache_size = 45% of RAM
conf_postgresql_work_mem = 512MB    # min 64kB

Aby ustawić te wartości:

 1. Edytuj postgresql.properties:
  > vi /<inst_root>/apigee/customer/application/postgresql.properties

  Jeśli plik nie istnieje, utwórz go.
 2. Ustaw wymienione powyżej właściwości.
 3. Zapisz zmiany.
 4. Ponownie uruchom bazę danych PostgreSQL:
  > /<inst_root>/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-postgresql restart

jsvc

Element „jsvc” jest wymagany do korzystania z interfejsu API BaaS. Podczas instalacji interfejsu API BaaS instalowana jest wersja 1.0.15-dev.

Usługi zabezpieczeń sieci (NSS)

Network Security Services (NSS) to zestaw bibliotek, które ułatwiają tworzenie z włączonymi zabezpieczeniami aplikacji klienckich i serwerowych. Sprawdź, czy masz zainstalowaną wersję NSS w wersji 3.19 lub nowszej.

Aby sprawdzić aktualną wersję:

> yum info nss

Aby zaktualizować NSS:

> yum update nss

Więcej informacji znajdziesz w tym artykule na kanale RedHat.

Wyłącz protokół IPv6 w Google Cloud Platform dla RedHat/CentOS 7

Jeśli instalujesz Edge w RedHat 7 lub CentOS 7 w Google Cloud Platform, musisz wyłączyć protokół IPv6 we wszystkich węzłach Qpid.

Instrukcje dotyczące wyłączania protokołu IPv6 znajdziesz w dokumentacji systemu RedHat lub CentOS dotyczącego Twojego systemu operacyjnego.

AWS AMI

Jeśli instalujesz Edge w obrazie AWS Amazon Machine Image (AMI) dla Red Hat Enterprise Linux 7.x, musisz najpierw uruchomić to polecenie:

> yum-config-manager --enable rhui-REGION-rhel-server-extras rhui-REGION-rhel-server-optional

Narzędzia,

Instalator używa w standardowej wersji tych narzędzi systemu UNIX podanych przez EL5 lub EL6.

awk

dirname

ls

obr./min

unzip

basename

echo

perl

rpm2cpio

dodanie użytkownika

powłoka bash

expr

pgrep (z procps)

sed

wc

bc

grep

ps

smoła

mniam

curl

nazwa hosta

pwd

tr

konfiguracja chkconfig

date

id

python

uname

sudo

Uwaga:

 • Plik wykonywalny narzędzia „useradd” znajduje się w katalogu /usr/sbin, a plik chkconfig w pliku /sbin.
 • Dostęp do sudo pozwala uzyskać dostęp do środowiska użytkownika wywołującego. Zazwyczaj możesz użyć polecenia „sudo <command>” lub „sudo PATH=$PATH:/usr/sbin:/sbin <command>”.
 • Sprawdź, czy przed instalacją pakietu Service Pack (poprawki) jest zainstalowane narzędzie „Popraw”.

ntpdate – zaleca się synchronizację czasu serwerów. Może to być narzędzie „ntpdate”, które sprawdza, czy serwery są synchronizowane pod względem czasu. Aby zainstalować to narzędzie, możesz użyć polecenia „yuminstall ntp”. Jest to szczególnie przydatne w przypadku replikowania konfiguracji OpenLDAP. Pamiętaj, że ustawiasz strefę czasową serwera w strefie czasowej UTC.

openldap 2.4 – instalacja lokalna wymaga OpenLDAP 2.4. Jeśli serwer ma połączenie z internetem, skrypt instalacji Edge pobiera i instaluje OpenLDAP. Jeśli serwer nie ma połączenia z internetem, przed uruchomieniem skryptu instalacji Edge musisz upewnić się, że interfejs OpenLDAP jest już zainstalowany. W systemie RHEL/CentOS możesz uruchomić polecenie „yum apply openldap-clients openldap-servers”, aby zainstalować OpenLDAP.

W przypadku instalacji 13-hostowych i 12-hostowych z 2 centrami danych wymagana jest replikacja OpenLDAP, ponieważ istnieje wiele węzłów hostujących OpenLDAP.

Zapory sieciowe i hosty wirtualne

Pojęcie „wirtualne” jest często przeciążone w branży IT, dlatego odnosi się do wdrożenia Apigee Edge dla Private Cloud i hostów wirtualnych. Uściślijmy, że termin „wirtualny” ma 2 główne zastosowania:

 • Maszyny wirtualne: niewymagane, ale niektóre wdrożenia wykorzystują technologię maszyn wirtualnych do tworzenia izolowanych serwerów dla komponentów Apigee. Hosty maszyn wirtualnych, takie jak hosty fizyczne, mogą mieć interfejsy sieci i zapory sieciowe. Te instrukcje instalacji nie dotyczą konkretnie instalacji maszyn wirtualnych.
 • Hosty wirtualne: punkty końcowe sieci – analogicznie do hosta wirtualnego Apache.

Router w maszynie wirtualnej może ujawniać wiele hostów wirtualnych (o ile różnią się od siebie aliasem hosta lub portem interfejsu).

Podobnie jak w przypadku nazwy, pojedynczy serwer fizyczny „A” może uruchomić 2 maszyny wirtualne o nazwach „VM1” i „VM2”. Załóżmy, że maszyna wirtualna VM1 ujawnia wirtualny interfejs Ethernetu, który otrzymuje w maszynie wirtualnej eth0 i który ma przypisany adres IP 111.111.111.111 przez interfejs wirtualizacji, a maszyna wirtualna DH1.

Możemy mieć router Apigee uruchomiony w każdej z tych 2 maszyn wirtualnych. Routery ujawniają wirtualne punkty końcowe hosta, jak w tym hipotetycznym przykładzie:

Router Apigee w maszynie wirtualnej VM1 udostępnia 3 hosty wirtualne w interfejsie eth0 (z określonym adresem IP), api.mojafirma.com:80, api.mycompany.com:443 i api.mycompany.com:443.

Router w maszynie wirtualnej 2 udostępnia adres api.mycompany.com:80 (ta sama nazwa i port co w przypadku VM1).

System operacyjny fizycznego hosta może mieć zaporę sieciową. W takim przypadku zapora sieciowa musi być skonfigurowana w taki sposób, aby przekazywać ruch TCP powiązany z portami udostępnianymi w zwirtualizowanych interfejsach (111.111.111.111:{80, 443} i 111.111.111.222:80). Ponadto system operacyjny każdej maszyny wirtualnej może udostępniać własną zaporę sieciową w interfejsie eth0, która również musi zezwalać na łączenie się ruchu przez porty 80 i 443.

Ścieżka bazowa to trzeci komponent odpowiedzialny za kierowanie wywołań interfejsu API do różnych serwerów proxy interfejsu API, które mogły zostać przez Ciebie wdrożone. Pakiety proxy interfejsów API mogą współdzielić punkt końcowy, jeśli mają różne ścieżki bazowe. Na przykład jedną ścieżkę bazową można zdefiniować jako http://api.mycompany.com:80/ i drugą jako http://api.mycompany.com:80/.

W tym przypadku potrzebny jest system równoważenia obciążenia lub dyrektor ruchu rozdzielający ruch http://api.mojafirma.com:80/ między 2 adresy IP (111.111.111.111 w maszynie wirtualnej 1 i 111.111.111.222 w maszynie wirtualnej 2). Ta funkcja jest specyficzna dla Twojej instalacji i jest konfigurowana przez lokalną grupę sieci.

Ścieżka bazowa jest ustawiana podczas wdrażania interfejsu API. Z powyższego przykładu możesz wdrożyć dwa interfejsy API – mojafirma i testmojafirma dla organizacji moja-firma-organizacja z hostem wirtualnym o aliasie hosta api.mojafirma.com i portem ustawionym na 80. Jeśli nie zadeklarujesz ścieżki bazowej we wdrożeniu, router nie będzie wiedzieć, do którego interfejsu API ma wysyłać przychodzące żądania.

Jeśli jednak wdrożysz interfejs API testmycompany przy użyciu podstawowego adresu URL /salesdemo, użytkownicy będą mieli dostęp do tego interfejsu API, korzystając z adresu http://api.mycompany.com:80/salesdemo. Jeśli wdrożysz interfejs API mojafirma z podstawowym adresem URL /, użytkownicy będą uzyskiwać dostęp do interfejsu API za pomocą adresu URL http://api.mycompany.com:80/.

Wymagania dotyczące portu brzegowego

Konieczność zarządzania zaporą sieciową wykracza poza hosty wirtualne. Zarówno maszyny wirtualne, jak i fizyczne zapory sieciowe muszą zezwalać na ruch na portach wymaganych przez komponenty do komunikacji ze sobą.

Poniższa ilustracja przedstawia wymagania dotyczące portów w przypadku każdego komponentu Edge:

Uwagi do tego diagramu:

 • *Port 8082 w procesorze wiadomości musi być otwarty na dostęp dla routera tylko podczas konfigurowania protokołu TLS/SSL między routerem i procesorem wiadomości. Jeśli nie skonfigurujesz protokołu TLS/SSL między routerem a procesorem wiadomości, domyślna konfiguracja, port 8082 nadal musi być otwarty w procesorze wiadomości, aby można było zarządzać komponentem, ale router nie wymaga do niego dostępu.
 • Porty z prefiksem „M” to porty używane do zarządzania komponentem. Muszą one być otwarte w komponencie oraz muszą być otwarte w komponencie, aby umożliwić dostęp serwerowi zarządzania.
 • Te komponenty wymagają dostępu do portu 8080 na serwerze zarządzania: Router, procesor wiadomości, interfejs użytkownika, Postgres i Qpid.
 • Jako port zarządzania komponent przetwarzający wiadomości musi otworzyć port 4528. Jeśli masz kilka procesorów wiadomości, wszystkie muszą mieć dostęp do siebie przez port 4528 (co wskazuje strzałka zapętlenia na diagramie powyżej dla portu 4528 takiego procesora). Jeśli masz kilka centrów danych, port musi być dostępny dla wszystkich podmiotów przetwarzających wiadomości we wszystkich centrach danych.
 • Nie jest to wymagane, ale możesz otworzyć port 4527 w routerze, aby uzyskać dostęp dla dowolnego procesora wiadomości. W przeciwnym razie w plikach dziennika procesora wiadomości mogą pojawiać się komunikaty o błędach.
 • Router musi mieć otwarty port 4527 jako port zarządzania. Jeśli masz kilka routerów, wszystkie muszą mieć dostęp do siebie przez port 4527 (na co wskazuje strzałka w pętli na diagramie powyżej 4527 w routerze).
 • Interfejs Edge wymaga dostępu do routera na portach udostępnianych przez serwery proxy interfejsu API w celu obsługi przycisku Wyślij w narzędziu do śledzenia.
 • Serwer zarządzania wymaga dostępu do portu JMX w węzłach Cassandra.
 • Dostęp do portów JMX można skonfigurować tak, aby wymagać podania nazwy użytkownika i hasła. Więcej informacji znajdziesz w artykule Jak monitorować.
 • Opcjonalnie możesz skonfigurować dostęp TLS/SSL dla niektórych połączeń, które mogą używać różnych portów. Więcej informacji znajdziesz w sekcji TLS/SSL.
 • W przypadku konfigurowania 2 węzłów Postgres do używania replikacji gotowości mastera w każdym węźle musisz otworzyć port 22 w każdym węźle, aby uzyskać dostęp przez SSH. Aby umożliwić dostęp przez SSH, możesz opcjonalnie otworzyć porty w poszczególnych węzłach.
 • Serwer zarządzania i interfejs użytkownika Edge możesz skonfigurować tak, aby wysyłać e-maile przez zewnętrzny serwer SMTP. Jeśli to zrobisz, musisz się upewnić, że serwer zarządzania i interfejs użytkownika mają dostęp do potrzebnego portu na serwerze SMTP. W przypadku serwera SMTP bez szyfrowania TLS numer portu to zwykle 25. W przypadku SMTP z włączonym protokołem TLS jest to często wartość 465, ale skontaktuj się z dostawcą SMTP.

W tabeli poniżej znajdziesz porty, które należy otworzyć w zaporach sieciowych za pomocą komponentu Edge:

Komponent

Port

Opis

Standardowe porty HTTP

80 443

HTTP oraz wszelkie inne porty używane na potrzeby hostów wirtualnych.

Serwer zarządzania

8080

Port wywołań interfejsu Edge Management API. Te komponenty wymagają dostępu do portu 8080 serwera zarządzania: router, procesor wiadomości, interfejs użytkownika, Postgres i Qpid.

1099

Port JMX

4526

Na potrzeby rozproszonej pamięci podręcznej i wywołań zarządzania

Interfejs zarządzania

9000

Port dostępu przeglądarki do interfejsu zarządzania

Procesor wiadomości

8998

Port procesora wiadomości do komunikacji z routerem

8082

Domyślny port zarządzania na potrzeby procesora wiadomości, który musi być otwarty w komponencie, aby umożliwić dostęp serwerowi zarządzania.

Jeśli skonfigurujesz protokół TLS/SSL między routerem a procesorem wiadomości, który będzie używany przez router do przeprowadzania kontroli stanu procesora wiadomości.

1101

Port JMX

4528

Na potrzeby rozproszonej pamięci podręcznej i wywołań zarządzania między procesorami wiadomości oraz do komunikacji z routera

Router

8081

Domyślny port zarządzania dla routera, który musi być otwarty w komponencie, aby uzyskać dostęp przez serwer zarządzania.

4527

Na potrzeby rozproszonej pamięci podręcznej i wywołań zarządzania

15999

Port kontroli stanu. System równoważenia obciążenia używa tego portu do określenia, czy router jest dostępny.

Aby uzyskać stan routera, system równoważenia obciążenia wysyła do niego żądanie do portu 15999:

> curl -v http://<routerIP>:15999/v1/servers/self/reachable

Jeśli router jest osiągalny, żądanie zwraca HTTP 200.

ZooKeeper

2181

Używana przez inne komponenty, takie jak serwer zarządzania, router czy procesor wiadomości.

2888, 3888

Używany wewnętrznie przez komunikację dotyczącą klastra ZooKeeper (znanego jako zespół ZooKeeper)

Cassandra

7000, 9042, 9160

Porty Apache Cassandra do komunikacji między węzłami Cassandra i umożliwiające dostęp do innych komponentów Edge.

7199

Port JMX. Musi być otwarty, aby mógł uzyskać do niego dostęp przez serwer zarządzania.

Qpid

5672

Służy do komunikacji między routerem i procesorem wiadomości z serwerem Qpid

8083

Domyślny port zarządzania na serwerze Qpid, który musi być otwarty w komponencie, aby umożliwić dostęp serwerowi zarządzania.

1102

Port JMX

4529

Na potrzeby rozproszonej pamięci podręcznej i wywołań zarządzania

Postgres

5432

Służy do komunikacji między serwerem Qpid/serwerem zarządzania a Postgres

8084

Domyślny port zarządzania na serwerze Postgres, który musi być otwarty w komponencie, aby był dostępny dla serwera zarządzania.

1103

Port JMX

4530

Na potrzeby rozproszonej pamięci podręcznej i wywołań zarządzania

22

W przypadku konfigurowania 2 węzłów Postgres do używania replikacji gotowości mastera w każdym węźle musisz otworzyć port 22 w każdym węźle, aby uzyskać dostęp przez SSH.

LDAP

10389

OpenLDAP

SmartDocs

59002

Port na routerze brzegowym, do którego wysyłane są żądania stron SmartDokumentacja.

Uwaga: podczas testowania może być też konieczne otwarcie portów w zaporach sieciowych. np. 59001.

W następnej tabeli znajdziesz te same porty wymienione liczbowo z komponentami źródłowymi i docelowymi:

Numer portu

Cel

Komponent źródłowy

Komponent docelowy

<Port wirtualnego hosta#>

HTTP oraz wszelkie inne porty używane do ruchu związanego z wywołaniami interfejsu API hosta wirtualnego, Najczęściej używane są porty 80 i 443. Router wiadomości może zakończyć połączenia TLS/SSL.

Klient zewnętrzny (lub system równoważenia obciążenia)

Detektor w routerze wiadomości

1099–1103

Zarządzanie JMX

Klient JMX

Zarządzanie serwerem (1099)

Procesor wiadomości (1101)

Serwer Qpid (1102)

Serwer Postgres (1103)

2181

Komunikacja z klientem Zookeeper

Serwer zarządzania

Router

procesor komunikatów

Serwer Qpid

Serwer Postgres

opiekun zoologiczny

2888 i 3888

Zarządzanie węzłem zoologicznym

opiekun zoologiczny

opiekun zoologiczny

4526–4530

Porty zarządzania RPC używane do rozproszonej pamięci podręcznej i wywołania z serwerów zarządzania do innych komponentów

Serwer zarządzania

Zarządzanie serwerem (4526)

Router (4527)

Procesor wiadomości (4528)

Serwer Qpid (4529)

Serwer Postgres (4530)

4528

Do wywołań rozproszonej pamięci podręcznej między procesorami wiadomości oraz komunikacji z routera

Router

procesor komunikatów

procesor komunikatów

5432

Klient Postgres

Serwer Qpid

Postgres

5672

Służy do wysyłania analiz z routera i procesora wiadomości do Qpid

Router

procesor komunikatów

Serwer Qpid

7000

Komunikacja między węzłami Cassandra

Cassandra

Inny węzeł Cassandra

7199

Zarządzanie JMX. Musi być otwarty, aby mógł uzyskać dostęp do węzła Cassandra przez serwer zarządzania.

Klient JMX

Cassandra

8080

Port interfejsu API zarządzania

Klienty interfejsu Management API

Serwer zarządzania

8081–8084

Porty interfejsu API komponentów używane do wysyłania żądań do interfejsu API bezpośrednio do poszczególnych komponentów. Każdy komponent otwiera inny port. Dokładny użyty port zależy od konfiguracji, ale musi być otwarty w komponencie, aby serwer zarządzania mógł uzyskać dostęp do tego portu

Klienty interfejsu Management API

Router (8081)

Procesor wiadomości (8082)

Serwer Qpid (8083)

Serwer Postgres (8084)

8998

Komunikacja między routerem i procesorem wiadomości

Router

procesor komunikatów

9000

Domyślny port interfejsu zarządzania brzegiem sieci

Przeglądający

Serwer interfejsu zarządzania

80-232

Transport natywny CQL

Router

procesor komunikatów

Serwer zarządzania

Cassandra

91-500

klient hazardowy Cassandra

Router

procesor komunikatów

Serwer zarządzania

Cassandra

10389

Port LDAP

Serwer zarządzania

OpenLDAP

15999

Port kontroli stanu. System równoważenia obciążenia używa tego portu do określenia, czy router jest dostępny.

System równoważenia obciążenia Router

59002

Port routera, do którego wysyłane są żądania stron SmartDokumentacja

SmartDocs

Router

Procesor wiadomości utrzymuje dedykowaną pulę połączeń otwartą dla systemu Cassandra, która jest skonfigurowana tak, aby nigdy nie przekraczać limitu czasu. Jeśli zapora sieciowa znajduje się między procesorem wiadomości a serwerem Cassandra, może ona przekroczyć limit czasu na połączenie. Procesor wiadomości nie służy jednak do przywracania połączeń z Cassandra.

Aby zapobiec takiej sytuacji, Apigee zaleca, aby serwer Cassandra, procesor wiadomości i routery były w tej samej podsieci, dzięki czemu zapora sieciowa nie uczestniczy we wdrożeniu tych komponentów.

Jeśli zapora sieciowa znajduje się między routerem a procesorami wiadomości i ma ustawiony czas oczekiwania na bezczynności tcp, zalecamy wykonanie tych czynności:

 1. Ustaw wartość net.ipv4.tcp_keepalive_time = 1800 w ustawieniach sysctl w systemie operacyjnym Linux, gdzie wartość 1800 powinna być mniejsza niż limit czasu bezczynności tcp zapory sieciowej. To ustawienie powinno utrzymać połączenie w stanie ugruntowanym, aby zapora sieciowa nie rozłączała go.
 2. We wszystkich procesorach wiadomości edytuj /<inst_root>/apigee/customer/application/message-processor.properties, aby dodać tę właściwość. Jeśli plik nie istnieje, utwórz go.
  conf_system_casssandra.maxconnecttimeinmillis=-1
 3. Ponownie uruchom procesor wiadomości:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service Edge-message-processor restart
 4. We wszystkich routerach edytuj /<inst_root>/apigee/customer/application/router.properties, aby dodać tę właściwość. Jeśli plik nie istnieje, utwórz go.
  conf_system_casssandra.maxconnecttimeinmillis=-1
 5. Ponownie uruchom router:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service Edge-router restart

W przypadku zainstalowania klastrowanej konfiguracji 12 hostów z 2 centrami danych upewnij się, że węzły w obu centrach danych mogą komunikować się przez porty wymienione poniżej:

Wymagania dotyczące portu API BaaS

Jeśli zdecydujesz się zainstalować interfejs API BaaS, musisz dodać komponenty stosu API BaaS i API BaaS Portal. Porty te korzystają z portów wymienionych na ilustracji poniżej:

Uwagi do tego diagramu:

 • Interfejs API BaaS Portal nigdy nie wysyła żądań bezpośrednio do węzła stosu BaaS. Gdy deweloper loguje się w portalu, aplikacja Portal jest pobierana do przeglądarki. Uruchomiona w przeglądarce aplikacja Portal wysyła żądania do węzłów stosu BaaS.
 • Instalacja produkcyjna API BaaS używa systemu równoważenia obciążenia między węzłem API BaaS Portal i węzłami stosu API BaaS. Podczas konfigurowania portalu i wykonywania wywołań interfejsu BaaS API podajesz adres IP lub nazwę DNS systemu równoważenia obciążenia, a nie węzłów stosu.
 • Musisz skonfigurować wszystkie węzły stosu Baas do wysyłania e-maili przez zewnętrzny serwer SMTP. W przypadku serwera SMTP bez szyfrowania TLS numer portu to zwykle 25. W przypadku SMTP z włączonym protokołem TLS jest to często wartość 465, ale skontaktuj się z dostawcą SMTP.
 • Węzły Cassandra mogą być przeznaczone dla API BaaS lub mogą być udostępniane Edge.

Poniższa tabela przedstawia domyślne porty, które należy otworzyć w zaporze sieciowej, według komponentu:

Komponent

Port

Opis

API BaaS Portal

9000

Port interfejsu API BaaS

Stos API BaaS

8080

Port, na który odbierane są żądania do interfejsu API

ElasticSearch

9200–9400

Do komunikacji ze stosem API BaaS i do komunikacji między węzłami ElasticSearch

Licencjonowanie

Każda instalacja Edge wymaga unikalnego pliku licencji uzyskanego z Apigee. Podczas instalowania serwera zarządzania musisz podać ścieżkę do pliku licencji, na przykład /tmp/license.txt.

Instalator kopiuje plik licencji do katalogu /<inst_root>/apigee/customer/conf/license.txt.

Jeśli plik licencji jest prawidłowy, serwer zarządzania sprawdza datę wygaśnięcia i liczbę dozwolonych procesorów wiadomości (MP). Jeśli któreś z ustawień licencji wygasło, logi znajdziesz w tej lokalizacji: /<inst_root>/apigee/var/log/edge-management-server/logs. W takim przypadku możesz skontaktować się z zespołem pomocy Apigee, aby uzyskać szczegółowe informacje o migracji.