Topologie instalacji

Edge for Private Cloud w wersji 4.18.01

W tej sekcji opisano topologie instalacji Edge, czyli konfiguracje węzłów obsługiwane przez Edge.

Kompleksowa instalacja

Na jednym hoście działają wszystkie komponenty Edge. Ta konfiguracja służy tylko do rozpoczynania pracy z Edge lub na potrzeby wstępnego prototypowania. Nie należy jej używać jako środowiska wdrożenia ani produkcyjnego.

Instalacja samodzielna (2 hosty)

W tym scenariuszu 1 host uruchamia samodzielne serwery bramy wraz z powiązanymi komponentami – Apigee Management Server, Apache ZooKeeper, Apache Cassandra, OpenLDAP, UI Edge, Apigee Router i Apigee Message Processor. Na drugim hoście korzystają z samodzielnych komponentów Analytics – Qpid Server i Postgres Server.

Instalacja klastrowa z 5 hostami

W tym scenariuszu 3 hosty uruchamiają klastry ZooKeeper i Cassandra. Jeden z tych trzech hostów obsługuje też serwer Apigee Management Server, OpenLDAP i interfejs Edge. Dwa z tych 3 hostów również używają routera Apigee + procesora wiadomości. Apigee Analytics uruchamia się na 2 hostach.

Klasterowana instalacja z 9 hostami

Ten scenariusz jest podobny do instalacji obejmującej 5 hostów, ale wymaga skonfigurowania różnych komponentów Analytics w celu zapewnienia wysokiej dostępności.

Instalacja klastrowa z 13 hostami

Ten scenariusz jest rozwinięciem klastrowanej instalacji obejmującej 9 hostów, obejmujących osobne strefy danych na potrzeby serwerów danych i serwerów Apigee w ramach jednej konfiguracji centrum danych. W tym miejscu zainstalowany jest LDAP jako niezależny, oddzielny węzeł.

Instalacja klastrowana z 12 hostami

Ten scenariusz obejmuje odtwarzanie awaryjne i wysoką dostępność analityki w 2 centrach danych.

Instalacja interfejsu API BaaS z 7 i 10 hostami

W tym scenariuszu instalujesz interfejs API BaaS na 10 hostach. Węzły Cassandra mogą być przeznaczone dla interfejsu API BaaS lub mogą być udostępniane Edge. Jest to zalecana konfiguracja umożliwiająca uzyskanie najwyższej wydajności, ponieważ ElasticSearch wymaga dużej ilości pamięci we/wy dysku i dużej ilości pamięci.

Możesz też zainstalować topologię z 7 hostami, w której 3 hosty obsługują stos API BaaS i ElasticSearch.

W instalacji BaaS z wieloma centrami danych każde centrum danych ma 7 lub 10 węzłów.

Instalowanie usług zarabiania

Usługi zarabiania działają w ramach dowolnej istniejącej konfiguracji Apigee Edge. W tym scenariuszu instalujesz usługi zarabiania na serwerze Apigee Management i procesorze wiadomości. Aby zainstalować funkcję Monetization w Edge, gdy instalacja Edge ma wiele węzłów Postgres, węzły Postgres muszą być skonfigurowane w trybie głównym/gotowym. Nie możesz zainstalować funkcji zarabiania na Edge, jeśli masz wiele węzłów głównych Postgres.