SmartDocs را نصب کنید

Edge for Private Cloud نسخه 4.18.05

هنگام نصب و اجرای اسکریپت های تست نصب شرح داده شده در Test the install، SmartDocs به طور خودکار نصب می شود. به عنوان بخشی از اجرای اسکریپت های آزمایشی، دستورات زیر را اجرا می کنید:

/opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-validate install
/opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-validate setup -f configFile

جایی که configFile همان فایل پیکربندی است که برای نصب Edge استفاده کردید. برای اطلاعات بیشتر به نصب اجزای Edge روی یک گره مراجعه کنید.

این دستور SmartDocs را به عنوان بخشی از اجرای آزمایش ها نصب می کند.

برای آزمایش نصب SmartDocs، تأیید کنید که فایل smartdocs.zip در دایرکتوری زیر قرار دارد:

/opt/apigee/apigee-validate/bundles/

یا فراخوانی API زیر را روی گره مدیریت سرور اجرا کنید:

curl -v -u adminEmail:adminPword 0:8080/v1/o/VALIDATE/apis

اگر SmartDocs نصب شده باشد، این دستور باید موارد زیر را برگرداند:

[ "smartdocs", "passthrough" ]