احراز هویت Cassandra را فعال کنید

به‌طور پیش‌فرض، Cassandra نصب می‌کند بدون اینکه احراز هویت فعال باشد. یعنی هر کسی می تواند به کاساندرا دسترسی داشته باشد. می توانید احراز هویت را پس از نصب Edge یا به عنوان بخشی از فرآیند نصب فعال کنید.