Tắt đường liên kết đặt lại mật khẩu trong giao diện người dùng Edge

Edge for Private Cloud v4.18.01

Theo mặc định, màn hình đăng nhập của giao diện người dùng Edge sẽ có một đường liên kết cho phép người dùng đặt lại mật khẩu của họ:

Tuy nhiên, đường liên kết này không được tích hợp với máy chủ xác thực bên ngoài nên bạn có thể ẩn đường liên kết bằng cách sử dụng quy trình sau:

  1. Mở tệp ui.properties trong một trình chỉnh sửa. Nếu tệp không tồn tại, hãy tạo tệp:
    > vi /<inst_root>/apigee/customer/application/ui.properties
  2. Đặt mã thông báo conf_apigee_apigee.feature.disablepasswordreset thành đúng trong ui.properties:
    conf_apigee_apigee.feature.disablepasswordreset="true"
  3. Lưu các thay đổi.
  4. Khởi động lại giao diện người dùng Edge:
    > /<inst_root>/apigee/apigee-service/bin/apigee-service edge-ui khởi động lại

Để sau này bật lại đường liên kết này, hãy đặt mã thông báo conf_apigee_apigee.feature.disablepasswordreset thành false rồi khởi động lại giao diện người dùng Edge.