Edge Yapılandırma Dosyası Referansı

Edge Private Cloud 4.18.01 sürümü

Aşağıda, 9 düğüm Edge kurulumu için sessiz bir yapılandırma dosyası örneği gösterilmektedir. Bu dosyayı yapılandırmanız için gereken şekilde düzenleyin. Bu dosyayı eklemek için setup.sh alanındaki -f seçeneğini kullanın. Aşağıda, her Edge topolojisi için örnek yapılandırma dosyaları da gösterilmektedir.

# IP address or DNS name of nodes.
IP1=192.168.1.1 # Management Server, OpenLDAP, UI, ZooKeeper, Cassandra
IP2=192.168.1.2 # ZooKeeper, Cassandra
IP3=192.168.1.3 # ZooKeeper, Cassandra
IP4=192.168.1.4 # Router, Message Processor
IP5=192.168.1.5 # Router, Message Processor
IP6=192.168.1.6 # Qpid
IP7=192.168.1.7 # Qpid
IP8=192.168.1.8 # Postgres
IP9=192.168.1.9 # Postgres

# Must resolve to IP address or DNS name of host - not to 127.0.0.1 or localhost.
HOSTIP=$(hostname -i)

# Specify "y" to check that the system meets the CPU and memory requirements
# for the component being installed. See Installation Requirements for requirements
# for each component. The default value is "n" to disable check.
ENABLE_SYSTEM_CHECK=n

# When "hostname -i" returns multiple IP addresses,
# set to "y", to have the installer prompt you to select the IP address to use.
ENABLE_DYNAMIC_HOSTIP=n

# Set Edge sys admin credentials.
ADMIN_EMAIL=your@email.com
APIGEE_ADMINPW=yourPassword  # If omitted, you are prompted for it.

# Location of Edge license file.
LICENSE_FILE=/tmp/license.txt

# Management Server information.
MSIP=$IP1  # IP or DNS name of Management Server node. 
# Specify the port the Management Server listens on for API calls.
# APIGEE_PORT_HTTP_MS=8080  # Default is 8080.

#
# OpenLDAP information.
#
# Set to y if you are connecting to a remote LDAP server.
# If n, Edge installs OpenLDAP when it installs the Management Server.
USE_LDAP_REMOTE_HOST=n 

# If connecting to remote OpenLDAP server, specify the IP/DNS name and port.
# LDAP_HOST=$IP1  # IP or DNS name of OpenLDAP node.
# LDAP_PORT=10389  # Default is 10389.
APIGEE_LDAPPW=yourLdapPassword

# Specify OpenLDAP without replication, 1, or with replication, 2.
LDAP_TYPE=1 

# Set only if using replication.
# LDAP_SID=1  # Unique ID for this LDAP server.
# LDAP_PEER=  # IP or DNS name of LDAP peer.

# The Message Processor and Router pod.
MP_POD=gateway 

# The name of the region, corresponding to the data center name.
REGION=dc-1 # Use dc-1 unless installing in a
      # multi-data center environment.

# ZooKeeper information.
# See table below if installing in a multi-data center environment.
ZK_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3"     # IP/DNS names of all ZooKeeper nodes. 
ZK_CLIENT_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3" # IP/DNS names of all ZooKeeper nodes.

# Cassandra information.
CASS_CLUSTERNAME=Apigee  # Default name is Apigee.

# IP (not DNS names) of the Cassandra hosts separated by spaces.
CASS_HOSTS="$IP1:1,1 $IP2:1,1 $IP3:1,1"

# Set to enable Cassandra authentication.
# CASS_AUTH=y  # The default value is n.
# Cassandra uname/pword required if you enabled Cassandra authentication.
# CASS_USERNAME=
# CASS_PASSWORD=

# Postgres username and password as set when you installed Edge.
# Default is apigee:postgres.
PG_USER=apigee
PG_PWD=postgres

# Use to enable Postgres master-standby replication
# when you have multiple Postgres nodes. 
# PG_MASTER=IPorDNSofNewMaster
# PG_STANDBY=IPorDNSofOldMaster

# SMTP information.
SKIP_SMTP=n    # Skip now and configure later by specifying "y".
SMTPHOST=smtp.gmail.com
SMTPUSER=your@email.com
SMTPPASSWORD=yourEmailPassword
SMTPSSL=y
SMTPPORT=465   # If no SSL, use a different port, such as 25.
SMTPMAILFROM="My Company <myco@company.com>"

Aşağıdaki tabloda bu tesislerle ilgili ek bilgiler yer almaktadır:

Mülk Not
IP/DNS adları Bir düğümün IP adresini belirtirken ana makine adı olarak 127.0.0.1 veya 127.0.0.1'lik bir IP adresi kullanmayın.
ENABLE_SYSTEM_CHECK

"y" ise sistemin, yüklenen bileşenin CPU ve bellek gereksinimlerini karşıladığından emin olun. Her bileşen için şartlar hakkında bilgi edinmek üzere Yükleme Şartları'nı inceleyin.

Kontrolü devre dışı bırakmak için varsayılan değer "n"dir.

ENABLE_DYNAMIC_HOSTIP

Bir sunucuda birden fazla arayüz kartı varsa "ana makine adı -i" komutu, IP adreslerinin boşlukla ayrılmış bir listesini döndürür. Varsayılan olarak Edge yükleyici, döndürülen ilk IP adresini kullanır. Bu işlem her durumda doğru olmayabilir. Alternatif olarak, yükleme yapılandırma dosyasında aşağıdaki özelliği ayarlayabilirsiniz.

"y" değerine ayarlandığında yükleyici, yüklemede kullanılacak IP adresini seçmenizi ister. Varsayılan değer "n"dir.

ADMIN_EMAIL
APIGEE_ADMINPW

Sistem yöneticisinin şifresi en az 8 karakter uzunluğunda olmalı ve bir büyük harf, bir küçük harf, bir rakam veya bir özel karakter içermelidir. Şifreyi çıkarırsanız sizden istenir.

Apigee, yükleme işlemi tamamlandıktan sonra şifreyi yapılandırma dosyasından kaldırmanızı önerir.

LICENSE_FILE

"Apigee" kullanıcısının erişebileceği lisans dosyasının konumu. Örneğin, dosyayı /tmp dizininde ve chmod 777'de dosya içinde depolayın. Dosya, Edge yükleme dizinine kopyalanır.

APIGEE_LDAPPW

OpenLDAP şifresini belirtir.

Apigee, yükleme işlemi tamamlandıktan sonra şifreyi yapılandırma dosyasından kaldırmanızı önerir.

USE_LDAP_REMOTE_HOST
LDAP_HOST
LDAP_PORT

USE_LDAP_REMOTE_HOST n ise Edge, Yönetim Sunucusunu yüklerken OpenLDAP'yi otomatik olarak yükler.

Uzak bir LDAP sunucusuna bağlanıyorsanız USE_LDAP_REMOTE_HOST değerini y olarak ayarlayın. OpenLDAP, Yönetim Sunucusunda yüklü değildir.

Uzak bir OpenLDAP sunucusuna bağlanıyorsanız ana makinenin IP adresini veya DNS adını ve bağlantı noktası numarasını belirtmek için LDAP_HOST ve LDAP_PORT kullanın.

LDAP_TYPE
LDAP_SID
LDAP_PEER

Çoğaltma olmadan OpenLDAP için LDAP_TYPE=1 belirleyin. LDAP_TYPE=2, çoğaltmalı OpenLDAP'ye karşılık gelir.

Edge topolojinizde tek bir OpenLDAP sunucusu kullanılıyorsa 1 değerini belirtin. Edge yüklemenizde birden fazla OpenLDAP düğümü kullanılıyorsa (13 düğümlü üretim kurulumunda olduğu gibi) 2 değerini belirtin.

Çoğaltmayı etkinleştirirseniz aşağıdaki özellikleri ayarlayın:

 • LDAP_SID=1 - Bu LDAP sunucusunun benzersiz kimliği. Her bir LDAP düğümü farklı bir kimlik kullanır. Örneğin, LDAP eşi için 2 olarak ayarlayın.
 • LDAP_PEER=10.0.0.1 - LDAP eşinin IP veya DNS adı.
MP_POD Mesaj İşleyici ve Yönlendirici kapsülün adını belirtin. Ad, varsayılan olarak ağ geçididir.
REGION

Bölge adı. Geleneksel olarak, adlar genellikle dc-# biçimindedir. Buradaki #, bir tam sayı değerine karşılık gelir. Örneğin, dc-1, dc-2 vb.. Çoklu veri merkezi ortamında yükleme yapmazsanız dc-1'i kullanabilirsiniz.

Çoklu veri merkezi kurulumunda, yüklediğiniz veri merkezine bağlı olarak dc-1 veya dc-2 gibi bir değer bulunur. Bununla birlikte, yalnızca dc-# biçimindeki adları kullanmakla sınırlı değilsiniz. Bölge için herhangi bir adı kullanabilirsiniz.

ZK_HOSTS

ZooKeeper düğümlerinin IP adresleri veya DNS adları. IP adresleri veya DNS adları, tüm ZooKeeper düğümlerinde aynı sırada listelenmelidir.

HOSTIP için ZK_HOSTS ile aynı biçimi kullanın. Yani ZK_HOSTS IP adresini belirtirseniz HOSTIP için bir IP adresi kullanın. DNS kullanıyorsanız her ikisi için de bir DNS adı kullanın.

Çoklu veri merkezi ortamında, her iki veri merkezindeki tüm ZooKeeper düğümlerini listeleyin.

ZooKeeper düğümlerinde ":observer" değiştiricisini yalnızca 12 ana makineli yüklemede açıklanan birden fazla veri merkezi oluştururken belirtin. Tek bir veri merkezi kurulumunda bu değiştiriciyi çıkarın. Daha fazla bilgi için 12 ana makineli küme yükleme sayfasını inceleyin.

ZK_CLIENT_HOSTS

Bu veri merkezi tarafından kullanılan ZooKeeper düğümlerinin IP adresleri veya DNS adları. IP adresleri veya DNS adları, tüm ZooKeeper düğümlerinde aynı sırada listelenmelidir.

HOSTIP için ZK_CLIENT_HOSTS ile aynı biçimi kullanın. Yani ZK_CLIENT_HOSTS IP adresini belirtirseniz HOSTIP için bir IP adresi kullanın. DNS kullanıyorsanız her ikisi için de bir DNS adı kullanın.

Bunlar, tek bir veri merkezi kurulumunda ZK_HOSTS tarafından belirtilenlerle aynıdır.

Çoklu veri merkezi ortamında, bu veri merkezinde yalnızca ZooKeeper düğümlerini listeleyin. Daha fazla bilgi için 12 ana makineli küme yükleme sayfasını inceleyin.

CASS_CLUSTERNAME İsteğe bağlı olarak Cassandra kümesinin adını belirtin. Varsayılan ad "Apigee"dir.
CASS_HOSTS

Cassandra düğümlerinin IP adresleri (DNS adları değil). İlk iki düğüm, kaynak sunucu olarak kullanılır. IP adresleri, tüm Cassandra düğümlerinde aynı sırada listelenmelidir.

Cassandra düğümlerinin, Cassandra düğümünün veri merkezini ve rafını belirten isteğe bağlı bir ":dc,ra" son eki olabilir. Bu değiştiriciyi yalnızca birden fazla veri merkezi oluştururken 12 ana makineli yüklemede açıklandığı şekilde belirtin. Tek bir veri merkezi kurulumunda bu değiştiriciyi çıkarın.

Örneğin, "192.168.124.201:1,1 = veri merkezi 1, raf/kullanılabilirlik alt bölgesi 1 ve "192.168.124.204:2,1 = veri merkezi 2 ve raf/kullanılabilirlik alt bölgesi 1".

Çoklu veri merkezi ortamında, CASS_HostS'un güvenlik duvarı sorunlarının üstesinden gelmek için mevcut veri merkezinin düğümleri en üste yerleştirileceği şekilde sıralanması gerekir (yukarıdaki örnekte gösterildiği gibi). Daha fazla bilgi için 12 ana makineli küme yükleme sayfasını inceleyin.

CASS_AUTH
CASS_USERNAME
CASS_PASSWORD

Cassandra kimlik doğrulamasını (CASS_AUTH=y) etkinleştirirseniz bu özellikleri kullanarak Cassandra kullanıcı adını ve şifresini iletebilirsiniz.

Apigee, yükleme işlemi tamamlandıktan sonra şifreyi yapılandırma dosyasından kaldırmanızı önerir.

PG_USER
PG_PWD

PostgreSQL veritabanında varsayılan olarak iki kullanıcı tanımlanır: "postgres" ve "Apigee".

PG_USER, "Apigee" kullanıcısının kullanıcı adını değiştirmenizi sağlar. "postgres" kullanıcısının adını değiştiremezsiniz.

PostgreSQL veritabanında varsayılan olarak iki kullanıcı tanımlanır: "postgres" ve "Apigee". Her iki kullanıcı da varsayılan "postgres" şifresine sahiptir. Şifreyi yükleme sırasında her iki kullanıcı için farklı bir değer olarak ayarlamak üzere PG_PWD değerini kullanın.

Apigee, yükleme işlemi tamamlandıktan sonra şifreyi yapılandırma dosyasından kaldırmanızı önerir.

PG_MASTER
PG_STANDBY

Postgres ana bekleme modunu çoğaltmayı etkinleştirmek için şu biçimde ayarlayın:

PG_MASTER=IPorDNSofNewMaster

PG_STANDBY=IPorDNSofOldMaster

SKIP_SMTP
SMTPHOST
SMTPUSER
SMTPPASSWORD
SMTPSSL
SMTPPORT
SMTPMAILFROM

Edge'in kaybolan şifreler ve diğer bildirimler için e-posta gönderebilmesi için SMTP'yi yapılandırın.

SMTP kullanıcı kimlik bilgileri gerekmiyorsa SMTPUSER ve SMTPPASSWORD işaretlemelerini çıkarın.

SMTPMAILFROM gerekli.