Ánh xạ vai trò bên ngoài

Edge cho đám mây riêng tư phiên bản 4.18.01

Liên kết vai trò bên ngoài cho phép bạn liên kết nhóm hoặc vai trò của riêng mình với các vai trò và nhóm kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò (RBAC) được tạo trên Apigee Edge. Tính năng này chỉ hoạt động trên Đám mây riêng tư của Edge.

Tính năng mới

Dịch vụ Liên kết vai trò bên ngoài cho các bản phát hành Edge dành cho đám mây riêng tư trước phiên bản 4.18.01 đã ngừng hoạt động. Bản phát hành 4.18.01 của External Role Mapping (Ánh xạ vai trò bên ngoài) là phiên bản cập nhật đã sửa lỗi và bổ sung các tính năng mới:

 • Khắc phục vấn đề các phản hồi xác thực 403 bị cấm khi xác thực với những người dùng có quyền truy cập.
 • Tiêu đề X-Apigee-Current-User hiện được hỗ trợ trong mục Liên kết vai trò bên ngoài. Giờ đây, những người dùng có quyền truy cập phù hợp (sysadmin) có thể xem các vai trò đã chỉ định cho người dùng khác.

Điều kiện tiên quyết

 • Bạn phải là quản trị viên hệ thống Đám mây riêng tư Apigee và có thông tin đăng nhập của quản trị viên hệ thống toàn cầu thì mới có thể thực hiện cấu hình này.
 • Bạn cần biết thư mục gốc của quá trình cài đặt đám mây riêng tư Apigee Edge. Thư mục gốc mặc định là /opt.

Ví dụ về thiết lập từng bước

Hãy xem bài viết này trên Diễn đàn cộng đồng Apigee để biết ví dụ từng bước về cách thiết lập liên kết vai trò bên ngoài.

Cấu hình mặc định

Tính năng ánh xạ vai trò bên ngoài bị tắt theo mặc định.

Bật liên kết vai trò bên ngoài

 1. Trước khi có thể hoàn tất cấu hình sau, bạn phải tạo một lớp Java triển khai giao diện ExternalRoleMapperServiceV2 và đưa hoạt động triển khai vào classpath Quản lý máy chủ:

  /opt/apigee/edge-management-server/lib/thirdparty/

  Để biết chi tiết về cách triển khai này, hãy xem phần Giới thiệu về cách triển khai mẫu ExternalRoleMapperImpl ở phần sau của tài liệu này.
 2. Đăng nhập vào máy chủ quản lý Apigee Edge rồi dừng quy trình máy chủ quản lý:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service Edge-management-server dừng
 3. Mở /opt/apigee/customer/application/management-server.properties trong trình chỉnh sửa văn bản. Nếu tệp này không tồn tại, hãy tạo tệp.
 4. Chỉnh sửa tệp thuộc tính để thực hiện các chế độ cài đặt sau:
  # Cửa hàng người dùng sẽ được dùng để xác thực.
  # Sử dụng "externalized.Bảo mật" cho cửa hàng của người dùng LDAP.
  # Lưu ý rằng để được uỷ quyền, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng LDAP.
  # Xem thêm phần Bật tính năng xác thực bên ngoài để biết cách bật tính năng xác thực bên ngoài.
  conf_security_impression.user.store=externalized.
  #Bật trình liên kết vai trò uỷ quyền bên ngoài.

  conf_security_externalized. Trừ.role.mapper.enabled=true conf_security_externalized. dắt. quá trình

  com.customer.authorization.impl.ExternalRoleMapperImpl Để biết thông tin chi tiết về cách triển khai lớp này, hãy xem phần Giới thiệu về cách triển khai mẫu ExternalRoleMapperImpl bên dưới. Đây là một lớp mà bạn phải triển khai để phản ánh nhóm của riêng mình.
 5. Lưu tệp management-server.properties.
 6. Đảm bảo rằng management-server.properties thuộc sở hữu của người dùng apigee:?
  > chown apigee:apigee /opt/apigee/customer/application/management-server.properties
 7. Khởi động máy chủ quản lý:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service Edge-management-server start

Tắt tính năng uỷ quyền bên ngoài

Cách tắt tính năng uỷ quyền bên ngoài:

 1. Mở /opt/apigee/customer/application/management-server.properties trong trình chỉnh sửa văn bản. Nếu tệp không tồn tại, hãy tạo tệp.
 2. Thay đổi kho lưu trữ người dùng xác thực thành ldap:
  conf_security_security.user.store=ldap
 3. Hãy đặt thuộc tính này thành false:
  conf_security_externalized.Bài viết thực.role.mapper.enabled=false
 4. Khởi động lại máy chủ quản lý:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service Edge-management-server start

Giới thiệu về hoạt động triển khai mẫu ExternalRoleMapperImpl

Trong tệp cấu hình security.properties được mô tả trước đó trong phần Bật tính năng ánh xạ vai trò bên ngoài, hãy lưu ý dòng sau:

externalized.authentication.role.mapper.implementation.class=com.customer.authorization.impl.ExternalRoleMapperImpl

Lớp này triển khai giao diện ExternalRoleMapperServiceV2 và bắt buộc. Bạn cần tự tạo cách triển khai lớp này để phản ánh các nhóm tương ứng của mình. Khi hoàn tất, hãy đặt lớp đã biên dịch vào tệp JAR và đặt JAR đó vào classpath của Máy chủ quản lý trong:

/opt/apigee/edge-management-server/lib/thirdparty/

Bạn có thể đặt tên cho lớp và đóng gói theo bất cứ thứ gì bạn muốn, miễn là lớp này triển khai ExternalRoleMapperServiceV2, có thể truy cập trong classpath và được tham chiếu chính xác trong tệp cấu hình Management-server.properties.

Dưới đây, chúng tôi cung cấp cách triển khai mẫu được nhận xét chi tiết về lớp ExternalRoleMapperImpl.

package com.customer.authorization.impl;

import com.apigee.authentication.*;
import com.apigee.authorization.namespace.OrganizationNamespace;
import com.apigee.authorization.namespace.SystemNamespace;
import java.util.Collection;
import java.util.HashSet;
import javax.naming.NamingEnumeration;
import javax.naming.NamingException;
import javax.naming.directory.Attributes;
import javax.naming.directory.DirContext;
import javax.naming.directory.InitialDirContext;
import javax.naming.directory.SearchControls;
import javax.naming.directory.SearchResult;

/** *
* Sample Implementation constructed with dummy roles with expected namespaces.
*/

public class ExternalRoleMapperImpl
    implements ExternalRoleMapperServiceV2 {

  InitialDirContext dirContext = null;

  @Override
  public void start(ConfigBean arg0) throws ConnectionException {

    try {
      // Customer Specific Implementation will override the
      // ImplementDirContextCreationLogicForSysAdmin method implementation.
      // Create InitialDirContext based on the system admin user credentials.
      dirContext = ImplementDirContextCreationLogicForSysAdmin();
    } catch (NamingException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      throw new ConnectionException(e);
    }
  }

  @Override
  public void stop() throws Exception {
  }

  /**
  * This method should be replaced with customer's implementation
  * For given roleName under expectedNamespace, return all users that belongs to this role
  * @param roleName
  * @param expectedNamespace
  * @return All users that belongs to this role. For each user, please return the username/email that is stored in Apigee LDAP
  * @throws ExternalRoleMappingException
  */
  @Override
  public Collection<String> getUsersForRole(String roleName, NameSpace expectedNamespace) throws ExternalRoleMappingException {
    Collection<String> users = new HashSet<>();
    if (expectedNamespace instanceof SystemNamespace) {
      // If requesting all users with sysadmin role
      if (roleName.equalsIgnoreCase("sysadmin")) {
        // Add sysadmin's email to results
        users.add("sysadmin@wacapps.net");
      }
    } else {
      String orgName = ((OrganizationNamespace) expectedNamespace).getOrganization();
      // If requesting all users of engRole in Apigee LDAP
      if (roleName.equalsIgnoreCase("engRole")) {
        // Get all users in corresponding groups in customer's LDAP. In this case looking for 'engGroup';
        SearchControls controls = new SearchControls();
        controls.setSearchScope(1);
        try {
          NamingEnumeration<SearchResult> res = dirContext.search("ou=groups,dc=corp,dc=wacapps,dc=net",
              "cn=engGroup", new Object[]{"",""}, controls);
          while (res.hasMoreElements()) {
            SearchResult sr = res.nextElement();
            // Add all users into return
            users.addAll(sr.getAttributes().get("users").getAll());
          }
        } catch (NamingException e) {
          // Customer needs to handle the exception here
        }
      }
    }
    return users;
  }

  /**
  *
  * This method would be implemented by the customer and would be invoked
  * while including using X-Apigee-Current-User header in request.
  *
  * X-Apigee-Current-User allows the customer to login as another user
  *
  * Below is the basic example.
  *
  * If User has sysadmin role then it's expected to set SystemNameSpace
  * along with the expected NameSpace. Otherwise role's expectedNameSpace
  * to be set for the NameSpacedRole.
  *
  * Collection<NameSpacedRole> results = new HashSet<NameSpacedRole>();
  *
  * NameSpacedRole sysNameSpace = new NameSpacedRole("sysadmin",
  * SystemNamespace.get());
  *
  * String orgName =
  * ((OrganizationNamespace) expectedNameSpace).getOrganization();
  *
  * NameSpacedRole orgNameSpace = new NameSpacedRole ("orgadmin",
  * expectedNameSpace);
  *
  * results.add(sysNameSpace);
  *
  * results.add(orgNameSpace);
  *
  *
  * @param username UserA's username
  * @param password UserA's password
  * @param requestedUsername UserB's username. Allow UserA to request UserB's userroles with
  *             UserA's credentials when requesting UserB as X-Apigee-Current-User
  * @param expectedNamespace
  * @return
  * @throws ExternalRoleMappingException
  */
  @Override
  public Collection<NameSpacedRole> getUserRoles(String username, String password, String requestedUsername, NameSpace expectedNamespace) throws ExternalRoleMappingException {
    /************************************************************/
    /******************** Authenticate UserA ********************/
    /************************************************************/

    // Customer Specific Implementation will override the
    // ImplementDnameLookupLogic method implementation.

    // obtain dnName for given username.
    String dnName = ImplementDnNameLookupLogic(username);
    // Obtain dnName for given requestedUsername.
    String requestedDnName = ImplementDnNameLookupLogic(requestedUsername);

    if (dnName == null || requestedDnName == null) {
      System.out.println("Error ");
    }

    DirContext dirContext = null;
    try {

      // Customer Specific Implementation will override the
      // ImplementDirectoryContextCreationLogic method implementation

      // Create a directory context with dnName or requestedDnName and password
      dirContext = ImplementDirectoryContextCreationLogic();

      /************************************************/
      /*** Map internal groups to apigee-edge roles ***/
      /************************************************/
      return apigeeEdgeRoleMapper(dirContext, requestedDnName, expectedNamespace);

    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
      System.out.println("Error in authenticating User: {}" + new Object[] { username });

    } finally {
      // Customer implementation to close
      // ActiveDirectory/LDAP context.
    }

    return null;

  }

  /**
  *
  * This method would be implemented by the customer and would be invoked
  * wihle using username and password for authentication and without the
  * X-Apigee-Current-User header
  *
  * The customer can reuse implementations in
  *   getUserRoles(String username, String password, String requestedUsername, NameSpace expectedNamespace)
  * by
  *   return getUserRoles(username, password, username, expectedNamespace)
  * in implementations.
  *
  * or the customer can provide new implementations as shown below.
  */

  @Override
  public Collection<NameSpacedRole> getUserRoles(String username, String password, NameSpace expectedNamespace) throws ExternalRoleMappingException {
    /*************************************************************/
    /****************** Authenticate Given User ******************/
    /*************************************************************/

    // Customer Specific Implementation will override the
    // ImplementDnameLookupLogic implementation.

    // Obtain dnName for given username or email address.
    String dnName = ImplementDnNameLookupLogic(username);

    if (dnName == null) {
      System.out.println("Error ");
    }

    DirContext dirContext = null;
    try {
      // Create a directory context with username or dnName and password
      dirContext = ImplementDirectoryContextCreationLogic();

      /************************************************/
      /*** Map internal groups to apigee-edge roles ***/
      /************************************************/
      return apigeeEdgeRoleMapper(dirContext, dnName, expectedNamespace);

    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
      System.out.println("Error in authenticating User: {}" + new Object[] { username });

    } finally {
      // Customer implementation to close
      // ActiveDirectory/LDAP context.
    }

    return null;
  }

  /**
  *
  * This method would be implemented by the customer and would be invoked
  * while using security token or access token as authentication credentials.
  *
  */
  @Override
  public Collection<NameSpacedRole> getUserRoles(String username, NameSpace expectedNamespace) throws ExternalRoleMappingException {

    /*************************************************************/
    /****************** Authenticate Given User ******************/
    /*************************************************************/

    // Customer Specific Implementation will override the
    // ImplementDnameLookupLogic implementation.

    // Obtain dnName for given username or email address.
    String dnName = ImplementDnNameLookupLogic(username);

    if (dnName == null) {
      System.out.println("Error ");
    }

    DirContext dirContext = null;
    try {
      // Create a directory context with username or dnName and password
      dirContext = ImplementDirectoryContextCreationLogic();

      /************************************************/
      /*** Map internal groups to apigee-edge roles ***/
      /************************************************/
      return apigeeEdgeRoleMapper(dirContext, dnName, expectedNamespace);

    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
      System.out.println("Error in authenticating User: {}" + new Object[] { username });

    } finally {
      // Customer implementation to close
      // ActiveDirectory/LDAP context.
    }

    return null;
  }

  /**
  * This method should be replaced with Customer Specific Implementations
  *
  * Provided as a sample Implementation of mapping user groups to apigee-edge roles
  */
  private Collection<NameSpacedRole> apigeeEdgeRoleMapper(DirContext dirContext, String dnName, NameSpace expectedNamespace) throws Exception {

    Collection<NameSpacedRole> results = new HashSet<NameSpacedRole>();

    /****************************************************/
    /************ Fetch internal groups *****************/
    /****************************************************/

    String groupDN = "OU=Groups,DC=corp,DC=wacapps,DC=net";
    String userFilter = "(user=userDnName)";
    SearchControls controls = new SearchControls();
    controls.setSearchScope(SearchControls.ONELEVEL_SCOPE);

    // Looking for all groups the user belongs to in customer's LDAP
    NamingEnumeration<SearchResult> groups = dirContext.search(groupDN,userFilter.replace("userDnName", dnName), new Object[] { "", "" }, controls);

    if (groups.hasMoreElements()) {
      while (groups.hasMoreElements()) {
        SearchResult searchResult = groups.nextElement();
        Attributes attributes = searchResult.getAttributes();
        String groupName = attributes.get("name").get().toString();

        /************************************************/
        /*** Map internal groups to apigee-edge roles ***/
        /************************************************/

        if (groupName.equals("BusDev")) {
          results.add(new NameSpacedRole("businessAdmin",SystemNamespace.get()));

        } else if (groupName.equals("Engineering")) {
          if (expectedNamespace instanceof OrganizationNamespace) {
            String orgName = ((OrganizationNamespace) expectedNamespace).getOrganization();
            results.add(new NameSpacedRole("orgadmin", new OrganizationNamespace(orgName)));
          }

        } else if (groupName.equals("Marketing")) {
          results.add(new NameSpacedRole("marketAdmin",SystemNamespace.get()));

        } else {
          results.add(new NameSpacedRole("readOnly",SystemNamespace.get()));
        }
      }

    } else {
      // In case of no group found or exception found we throw empty roles.
      System.out.println(" !!!!! NO GROUPS FOUND !!!!!");
    }
    return results;
  }

  /**
  * The customer need to replace with own implementations for getting dnName for given user
  */
  private String ImplementDnNameLookupLogic(String username) {
    // Connect to the customer's own LDAP to fetch user dnName
    return customerLDAP.getDnName(username);
  }

  /**
  * The customer need to replace with own implementations for creating DirContext
  */
  private DirContext ImplementDirectoryContextCreationLogic() {
    // Connect to the customer's own LDAP to create DirContext for given user
    return customerLDAP.createLdapContextUsingCredentials();
  }

}