Instalowanie narzędzia Edge apigee

Edge for Private Cloud w wersji 4.18.01

Aby zainstalować Edge w węźle, najpierw zainstaluj narzędzie Edge apigee-setup. Jeśli jesteś w środowisku, w którym węzły nie mają zewnętrznego połączenia internetowego, musisz też zainstalować lokalną kopię repozytorium Apigee.

Domyślny katalog instalacji: /opt/apigee

Edge instaluje wszystkie pliki w katalogu /opt/apigee. Nie możesz zmienić tego katalogu. W razie potrzeby możesz jednak utworzyć dowiązanie symboliczne do zmapowania /opt/apigee na inną lokalizację. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Wymagania dotyczące instalacji.

Wymaganie wstępne: wyłącz SELinux

Przed zainstalowaniem narzędzia Edge apigee-setup lub jakichkolwiek komponentów Edge musisz wyłączyć funkcję SELinux lub ustawić w niej tryb mniej rygorystyczny. W razie potrzeby po zainstalowaniu Edge możesz ponownie włączyć SELinux.

 • Aby tymczasowo ustawić w SELinux tryb mniej rygorystyczny, wykonaj to polecenie:
  1. W systemie operacyjnym Linux 6.x:
   sudo echo 0 > /selinux/enforce

   Aby ponownie włączyć SELinux po zainstalowaniu Edge:
   sudo echo 1 > /selinux/enforce
  2. W systemie operacyjnym Linux 7.x:
   sudo setenforce 0

   Aby ponownie włączyć SELinux po zainstalowaniu Edge:
   sudo setenforce 1
 • Aby trwale wyłączyć funkcję SELinux lub ustawić ją w trybie mniej rygorystyczny:
  1. Otwórz plik /etc/sysconfig/selinux w edytorze.
  2. Ustaw SELINUX=wyłączony lub SELINUX=permissive
  3. Zapisz zmiany.
  4. Ponownie uruchom węzeł.
  5. W razie potrzeby po instalacji Edge włącz ponownie SELinux, wykonując tę procedurę w celu ustawienia parametru SELINUX=enabled.

Wymaganie wstępne: włącz repozytorium EPEL

Aby zainstalować lub zaktualizować Edge albo utworzyć lokalne repozytorium, musisz włączyć dodatkowe pakiety dla systemu Linux (lub EPEL). Wybór polecenia zależy od wersji RedHat/CentOS:

 • W przypadku RedHat/CentOS/Oracle 7.x:?
  > wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm; sudo rpm -ivh epel-release-latest-7.noarch.rpm
 • RedHat/CentOS/Oracle 6.x:
  > wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-6.noarch.rpm; sudo rpm -ivh epel-release-latest-6.noarch.rpm

Wymaganie wstępne: sprawdź wersję biblioteki libdb4 w systemie RedHat 7.4 i CentOS 7.4

W przypadku RedHat 7.4 i CentOS 7.4 przed instalacją sprawdź wersję pakietu RPM libdb4. Edge wymaga wersji 4.8, a niektóre wersje RedHat 7.4 i CentOS 7.4 są dostarczane w nowszej wersji. Jeśli masz nowszą wersję, odinstaluj ją, a instalator Edge zainstaluje wersję 4.8.

Wersję możesz sprawdzić za pomocą tego polecenia:

> rpm -qa | grep libdb4

Jeśli wersja RPM libdb4 jest nowsza niż 4.8, odinstaluj ją.

Zainstaluj narzędzie Edge apigee-setup w węźle z zewnętrznym połączeniem internetowym

Aby zainstalować Edge w węźle z zewnętrznym połączeniem internetowym:

 1. Uzyskaj nazwę użytkownika i hasło z Apigee, których używasz do uzyskiwania dostępu do repozytorium Apigee. Jeśli masz już nazwę użytkownika:hasło do witryny ftp Apigee, możesz użyć tych danych.
 2. Aby zainstalować Edge RPM, zaloguj się w węźle jako użytkownik root.
  Uwaga: chociaż instalacja RPM wymaga dostępu do roota, możesz skonfigurować Edge bez dostępu do roota.
 3. Zainstaluj yum-utils i yum-plugin-priorities:
  > sudo yuminstall yum-utils
  > sudo yum instalacja yum-plugin-priorities
 4. Wyłącz SELinux w sposób opisany powyżej.
 5. Włącz repozytorium EPEL w sposób opisany powyżej.
 6. Sprawdź wersję libdb4, jak opisano powyżej.
 7. Jeśli instalujesz oprogramowanie w systemie Oracle 7.x,uruchom to polecenie:
  > sudo yum-config-manager --enable ol7_optional_latest
 8. Jeśli instalujesz w AWS, uruchom te polecenia yum-configure-manager:
  > yum update rh-amazon-rhui-client.noarch
  > sudo yum-config-manager --enable rhui-REGION-rhel-server-extras rhui-REGION-rhel-server-optional
 9. Pobierz plik Edge bootstrap_4.18.01.sh na adres /tmp/bootstrap_4.18.01.sh:
  > curl https://software.apigee.com/bootstrap_4.18.01.sh -o /tmp/bootstrap_4.18.01.sh
 10. Zainstaluj narzędzie Edge apigee i jego zależności:
  > sudo bash /tmp/bootstrap_4.18.01.sh apigeeuser=uName apigeepassword=pWord

  gdzie uName:pWord to nazwa użytkownika i hasło otrzymane z Apigee. Jeśli pominiesz parametr pWord, pojawi się prośba o jego podanie.

  Domyślnie instalator sprawdza, czy masz zainstalowaną środowisko Java 1.8. Jeśli tego nie zrobisz, zostanie ona automatycznie zainstalowana. Aby określić sposób obsługi instalacji Java, użyj opcji JAVA_FIX. JAVA_FIX przyjmuje te wartości:

  I = Zainstaluj OpenJDK 1.8 (domyślnie)
  C = kontynuuj bez instalowania języka Java
  Q = Zakończ. W przypadku tej opcji musisz samodzielnie zainstalować Javę.

  Podczas instalacji narzędzia apigee-service zostanie utworzony plik /etc/yum.repos.d/apigee.repo, który definiuje repozytorium Apigee. Aby wyświetlić plik definicji, użyj polecenia:
  > cat /etc/yum.repos.d/apigee.repo

  Aby wyświetlić zawartość repozytorium, użyj polecenia:
  > sudo yum -v repolist 'apigee*'
 11. Zainstaluj narzędzie apigee-setup, używając usługi apigee:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-setup setup
 12. Użyj apigee-setup, aby zainstalować i skonfigurować komponenty Edge w węźle. Więcej informacji znajdziesz w artykule Instalowanie komponentów Edge w węźle.

Zainstaluj narzędzie Edge apigee-setup w węźle bez zewnętrznego połączenia z internetem

Jeśli Twoje węzły brzegowe znajdują się za zaporą sieciową lub z innego powodu nie mają dostępu do repozytorium Apigee przez internet, musisz utworzyć lokalne repozytorium (duplikat) repozytorium Apigee. Moduł lustrzany musi być wtedy dostępny dla wszystkich węzłów. Po utworzeniu węzły mogą uzyskać dostęp do tego lokalnego duplikatu w celu zainstalowania Edge.

Aby utworzyć wewnętrzne repozytorium Apigee, musisz mieć węzeł z zewnętrznym dostępem do internetu, który będzie mógł pobrać RPM i zależności brzegowe. Po utworzeniu wewnętrznego repozytorium możesz je przenieść do innego węzła lub udostępnić go węzłom brzegowym w celu instalacji.

Uwaga: Apigee nie hostuje wszystkich zależności zewnętrznych w naszych repozytoriach publicznych. Musisz pobrać i zainstalować te zależności z publicznie dostępnych repozytoriów.

Po utworzeniu lokalnego repozytorium Edge może być konieczne zaktualizowanie go do najnowszych plików wersji Edge. Poniższe sekcje zawierają informacje o tworzeniu i aktualizowaniu repozytorium lokalnego.

Tworzenie lokalnego repozytorium Apigee

Aby utworzyć lokalne repozytorium Apigee:

 1. Uzyskaj nazwę użytkownika i hasło z Apigee, których używasz do uzyskiwania dostępu do repozytorium Apigee. Jeśli masz już nazwę użytkownika:hasło do witryny ftp Apigee, możesz użyć tych danych.
 2. Zaloguj się w węźle jako użytkownik root, aby zainstalować pakiety RPM Edge.
  Uwaga: instalacja RPM wymaga dostępu do roota, ale możesz skonfigurować Edge bez dostępu do roota.
 3. Wyłącz SELinux w sposób opisany powyżej.
 4. Pobierz plik Edge bootstrap_4.18.01.sh na adres /tmp/bootstrap_4.18.01.sh:
  > curl https://software.apigee.com/bootstrap_4.18.01.sh -o /tmp/bootstrap_4.18.01.sh
 5. Zainstaluj narzędzie Edge apigee i jego zależności:
  > sudo bash /tmp/bootstrap_4.18.01.sh apigeeuser=uName apigeepassword=pWord

  gdzie uName:pWord to nazwa użytkownika i hasło otrzymane od Apigee. Jeśli pominiesz parametr pWord, pojawi się prośba o jego podanie.
 6. Zainstaluj w węźle narzędzie apigee-mirror:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-mirrorinstall

  Uwaga: jeśli aktualizujesz istniejące repozytorium do wersji 4.18.01, musisz tylko zaktualizować/opt/mirre-mirre / apigee-mirror/
 7. Użyj narzędzia apigee-mirror, aby zsynchronizować repozytorium Apigee z katalogiem /opt/apigee/data/apigee-mirror/repos/.

  Aby zminimalizować rozmiar repozytorium, dodaj parametr --only-new-rpms, aby pobrać tylko najnowsze pakiety RPM. Aby pobrać plik, potrzebujesz około 1,6 GB miejsca na dysku:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-mirror sync --only-new-rpms

  Jeśli chcesz pobrać całe repozytorium, w tym starsze RPM, pomiń --only-new-rpms. Aby pobrać pełne dane, potrzebujesz około 6 GB miejsca na dysku:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-mirror sync

  Masz teraz lokalną kopię repozytorium Apigee. W następnej sekcji opisaliśmy, jak zainstalować narzędzie Edge apigee-setup z lokalnego repozytorium.
 8. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz zainstalować Edge z lokalnego repozytorium w tym samym węźle, w którym znajduje się lokalne repozytorium, musisz najpierw uruchomić te polecenia:
  1. Uruchom bootstrap_4.18.01.sh z lokalnego repozytorium, aby zainstalować narzędzie apigee-service:
   > sudo bash /opt/apigee/data/apigee-mirror/repos/bootstrap_4.18.01.sh apigeereporrgepos/path="file://" apigeereporrapipath="file://"
  2. Aby zainstalować narzędzie apigee-setup, użyj usługi apigee-service:
   > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-setup setup
  3. Aby zainstalować i skonfigurować komponenty Edge w węźle, użyj polecenia apigee-setup. Więcej informacji znajdziesz w artykule Instalowanie komponentów Edge w węźle.

Zainstaluj apigee-setup na zdalnym węźle z lokalnego repozytorium

Edge możesz zainstalować z lokalnego repozytorium na 2 sposoby. Możesz:

 • Utwórz w repozytorium plik .tar, skopiuj go do węzła, a następnie zainstaluj Edge z pliku .tar.
 • Zainstaluj serwer WWW w węźle z lokalnym repozytorium, aby inne węzły miały do niego dostęp. Apigee udostępnia serwer WWW Nginx, którego możesz używać, lub możesz użyć własnego serwera.

Zainstaluj z pliku .tar:

 1. W węźle z lokalnym repozytorium za pomocą tego polecenia spakuj je do pojedynczego pliku .tar o nazwie /opt/apigee/data/apigee-mirror/apigee-4.18.01.tar.gz:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee
 2. Skopiuj plik .tar do węzła, w którym chcesz zainstalować Edge. Na przykład skopiuj go do katalogu /tmp w nowym węźle.
 3. W nowym węźle wyłącz SELinux w sposób opisany powyżej.
 4. W nowym węźle włącz repozytorium EPEL w sposób opisany powyżej.
 5. W nowym węźle wyłączono zewnętrzne repozytoria internetowe. Po uruchomieniu tego polecenia wszystkie zewnętrzne repozytoria powinny być wyłączone, ale lokalne repozytorium Apigee i dowolne z wewnętrznych repozytoriów powinny być włączone:
  > sudo yum repolist
 6. W nowym węźle zainstaluj yum-utils i yum-plugin-priorities:
  > sudo yum instalacja yum-utils
  > sudo yuminstall yum-plugin-priorities
 7. W nowym węźle sprawdź wersję biblioteki libdb4 w sposób opisany powyżej.
 8. Jeśli instalujesz oprogramowanie w systemie Oracle 7.x,uruchom to polecenie:
  > sudo yum-config-manager --enable ol7_optional_latest
 9. Jeśli przeprowadzasz instalację w AWS, uruchom to polecenie yum-configure-manager:
  > sudo yum-config-manager --enable rhui-REGION-rhel-server-extras rhui-REGION-rhel-server-optional
 10. W nowym węźle cofnij plik do katalogu /tmp:
  > tar -xzf apigee-4.18.01.tar.gz

  To polecenie tworzy nowy katalog o nazwie repos w katalogu zawierającym plik .tar. na przykład /tmp/repos.
 11. Zainstaluj narzędzie Edge apigee-service i jego zależności z /tmp/repos:
  > sudo bash /tmp/repos/bootstrap_4.18.01.sh apigeeprotocol="file://" apigeerepobasepath=/tmp/repos

  Zwróć uwagę na ścieżkę do tego polecenia.
 12. Aby zainstalować narzędzie apigee-setup, użyj usługi apigee-service:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-setup setup
 13. Aby zainstalować i skonfigurować komponenty Edge w węźle, użyj polecenia apigee-setup. Więcej informacji znajdziesz w artykule Instalowanie komponentów Edge w węźle.

Zainstaluj z repozytorium, używając serwera WWW Nginx:

 1. Zainstaluj serwer WWW Nginx w węźle repozytorium:
  > opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-mirror nginxconfig
 2. Domyślnie Nginx używa hosta lokalnego jako nazwy serwera i portu 3939. Aby zmienić te wartości:
  1. Otwórz w edytorze plik /opt/apigee/customer/application/mirror.properties. Utwórz plik, jeśli nie istnieje.
  2. W razie potrzeby ustaw te wartości:
   conf_apigee_mirror_listen_port=3939
   conf_apigee_mirror_server_name=localhost
  3. Uruchom ponownie Nginx:
   ?> /opt/nginx/scripts/apigee-nginx restart
 3. Domyślnie repozytorium wymaga nazwy użytkownika:hasło admin:admin. Aby zmienić te dane logowania, ustaw te zmienne środowiskowe:
  MIRROR_USERNAME=uName
  MIRROR_PASSWORD=pWord
 4. W nowym węźle zainstaluj yum-utils i yum-plugin-priorities:
  > sudo yum instalacja yum-utils
  > sudo yuminstall yum-plugin-priorities
 5. W nowym węźle wyłącz SELinux w sposób opisany powyżej.
 6. W nowym węźle włącz repozytorium EPEL w sposób opisany powyżej.
 7. W nowym węźle sprawdź wersję biblioteki libdb4 w sposób opisany powyżej.
 8. Na węźle zdalnym pobierz plik Edge bootstrap_4.18.01.sh dla pliku /tmp/bootstrap_4.18.01.sh:
  > /usr/bin/curl http://uName:pWord@nazwa_użytkownika_zdalnego:3939/bootstrap_1.8.18adres_serwera_zdalnego.adresu_IP:3939 /bootstrap_4.8.18, gdzie adres
  adresu-zdalnego.adresu_w.adresu.1:3939/bootstrap_4.8.18.

 9. W węźle zdalnym zainstaluj narzędzie Edge apigee-service i zależności:
  > sudo bash /tmp/bootstrap_4.18.01.sh apigeerepohost=remoteRepo:3939 apigeeuser=uName apigeepassword=pWord=protokół, gdzie to hasło:pWordtym,

 10. Na węźle zdalnym użyj usługi apigee-service, aby zainstalować narzędzie apigee-setup:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-setup setup
 11. Aby zainstalować i skonfigurować komponenty Edge w węźle zdalnym, użyj polecenia apigee-setup. Więcej informacji znajdziesz w artykule Instalowanie komponentów Edge w węźle.

Aktualizowanie lokalnego repozytorium Apigee

Aby zaktualizować repozytorium, musisz pobrać najnowszy plik bootstrap_4.18.01.sh, a następnie wykonać nowy plik sysnc:

 1. Pobierz plik Edge bootstrap_4.18.01.sh na adres /tmp/bootstrap_4.18.01.sh:
  > curl https://software.apigee.com/bootstrap_4.18.01.sh -o /tmp/bootstrap_4.18.01.sh
 2. Uruchom plik Edge bootstrap_4.18.01.sh:
  > sudo bash /tmp/bootstrap_4.18.01.sh apigeeuser=uName apigeepassword=pWord

  gdzie uName:pWord to nazwa użytkownika i hasło otrzymane z Apigee. Jeśli pominiesz parametr pWord, pojawi się prośba o jego podanie.
 3. Zaktualizuj apigee-mirror:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-mirror aktualizacja
 4. Przeprowadź synchronizację:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-mirror sync --only-new-rpms
 5. Jeśli chcesz całe repozytorium:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-mirror sync

Czyszczenie lokalnego repozytorium Apigee

Wyczyszczenie lokalnego repozytorium spowoduje usunięcie plików /opt/apigee/data/apigee-mirror i /var/tmp/yum-apigee-*.

Aby wyczyścić lokalne repozytorium, użyj:

> /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-mirror clean

Dodaj lub zaktualizuj Edge 4.16.0x/4.17.0x w repozytorium 4.18.01

Jeśli musisz utrzymywać instalacje przeglądarki Edge 4.16.0x lub 4.17.0x w repozytorium 4.18.01, możesz utrzymywać repozytorium zawierające wszystkie wersje. Z tego repozytorium możesz zainstalować dowolną wersję Edge.

Aby dodać rozmiar 4.16.0x/4.17.0x do repozytorium 4.18.01:

 1. Sprawdź, czy masz zainstalowaną wersję narzędzia apigee-mirror w wersji 4.18.01:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-mirror wersja.

  Wynik powinien wyświetlić się w formularzu poniżej, gdzie xyz to numer kompilacji:
  8.yz
  xyz
 2. Za pomocą narzędzia apigee-mirror pobierz Edge 4.16.0x/4.17.0x do repozytorium. Zwróć uwagę na sposób, w jaki przed poleceniem wybierasz żądaną wersję:
  > apigeereleasever=4.17.01 /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-mirror sync --only-new-rpms

  Użyj tego samego polecenia, aby później zaktualizować wymagane numery wersji 4.16.0x/4.0x/4.17.
 3. Sprawdź katalog /opt/apigee/data/apigee-mirror/repos4 bopstraot1.boot1.plbopstraot1.bosg04.boott08 w tym formacie, aby poznać jego strukturę:
  > ls /opt/apigee/data/apigee-mirror/repos

  Powinny się wyświetlić te pliki i katalogi:
  apigee apigee-repo-1.0-6.x86


  Katalog apigee zawiera też osobne katalogi dla każdej wersji Edge.
 4. Aby spakować repozytorium do pliku .tar, użyj tego polecenia:
  > apigeereleasever=4.17.01 /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-mirror

  Nie możesz dodać pakietu tylko do części repozytorium.

Aby zainstalować Edge z lokalnego repozytorium lub pliku .tar, upewnij się, że uruchomisz właściwy plik wczytywania za pomocą jednego z poniższych poleceń. Ten przykład instaluje Edge 4.17.01:

 • W przypadku instalacji z pliku .tar uruchom prawidłowy plik rozruchowy z repozytorium:
  > sudo bash /tmp/repos/bootstrap_4.17.01.sh apigeeprotocol="file://" apigeerepobasepath=/tmp/repos

  Aby dokończyć instalację, postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami.
 • Jeśli używasz serwera WWW Nginx, pobierz i uruchom prawidłowy plik bootstrap z repozytorium
  > /usr/bin/curl http://uName:pWord@remoteRepo:3939/bootstrap_4.17.01.sh -o /tmp/bootstrap_4.17.01 -o /tmp/bootstrap_4.17.01 -o /tmp/bootstrap_4.17.01