Instalowanie komponentów Edge w węźle

Edge for Private Cloud w wersji 4.18.01

Po zainstalowaniu w węźle narzędzia Edge apigee-setup zainstaluj w węźle co najmniej 1 komponent Edge za pomocą narzędzia apigee-setup.

Narzędzie apigee-setup korzysta z polecenia w formacie:

> /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p component -f configFile

gdzie component to komponent Edge do zainstalowania, a configFile to dyskretny plik konfiguracji zawierający informacje o instalacji. Plik konfiguracji musi być dostępny i czytelny dla użytkownika „apigee”. Możesz na przykład utworzyć nowy katalog na pliki i umieścić je w katalogu /usr/local lub /usr/local/share albo w dowolnym innym miejscu w węźle dostępnym dla użytkownika „apigee”.

Aby na przykład zainstalować serwer zarządzania brzegowymi:

> /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ms -f /usr/local/myConfig

Uwagi o instalacji

Podczas tworzenia pliku konfiguracyjnego weź pod uwagę poniższe opcje.

Konfigurowanie replikacji gotowości instancji głównej Postgres

Domyślnie Edge instaluje wszystkie węzły Postgres w trybie głównym. Jednak w systemach produkcyjnych z wieloma węzłami Postgres trzeba skonfigurować je w taki sposób, aby używały replikacji rezerwowej instancji głównej, aby w przypadku awarii węzła głównego mógł on kontynuować ruch na serwerze.

Możesz włączyć i skonfigurować replikację gotowości mastera podczas instalacji, używając właściwości w cichym pliku konfiguracyjnym. Możesz też włączyć replikację gotowości mastera po instalacji. Więcej informacji znajdziesz w artykule o konfigurowaniu funkcji Master-Standby Replication dla Postgres.

Włączam uwierzytelnianie Cassandra

Domyślnie aplikacja Cassandra instaluje się bez włączonego uwierzytelniania. Oznacza to, że każdy może uzyskać dostęp do Cassandra. Uwierzytelnianie możesz włączyć po zainstalowaniu Edge lub podczas instalacji.

Więcej informacji znajdziesz w artykule o włączaniu uwierzytelniania Cassandra.

Używanie chronionego portu podczas tworzenia hosta wirtualnego

Jeśli chcesz utworzyć hosta wirtualnego, który wiąże router z zabezpieczonym portem, na przykład numery portów mniejsze niż 1000, musisz skonfigurować router tak, aby działał jako użytkownik z dostępem do tych portów. Domyślnie router działa jako użytkownik „apigee”, który nie ma dostępu do portów z podwyższonymi uprawnieniami.

Informacje o konfigurowaniu hosta wirtualnego i routera pod kątem dostępu do portów poniżej 1000 znajdziesz w artykule Konfigurowanie hosta wirtualnego.

Wskazywanie komponentów do zainstalowania

W tabeli poniżej znajdziesz opcje przekazywane do opcji -p narzędzia apigee-service w celu określenia, które komponenty mają zostać zainstalowane w węźle:

Komponent

Opis

z

Zainstaluj tylko Cassandra.

zk zainstaluj tylko ZooKeeper.

ds

Zainstaluj ZooKeeper i Cassandra.

ld

Zainstaluj tylko OpenLDAP.

ms

Zainstaluj serwer zarządzania Edge, który instaluje też interfejs Edge i OpenLDAP.

Jeśli w pliku konfiguracyjnym ustawisz wartość USE_LDAP_REMOTE_HOST=y, instalacja OpenLDAP zostanie pominięta, a serwer zarządzania będzie używać katalogu OpenLDAP zainstalowanego w innym węźle.

r

Zainstaluj tylko router brzegowy.

mp

Zainstaluj tylko procesor wiadomości Edge.

RMP

Zainstaluj router brzegowy i procesor wiadomości.

ui

Zainstaluj interfejs Edge.

qs

Zainstaluj tylko serwer Qpid.

ps

Zainstaluj tylko serwer Postgres.

Pdb Zainstaluj tylko bazę danych Postgres – używaną tylko podczas instalowania portalu usług dla programistów. Zobacz Instalacja portalu usług dla programistów.

saksofon

Zainstaluj komponenty analityki, czyli Qpid i Postgres.

Tej opcji możesz używać tylko na potrzeby programowania i testowania, a nie wersji produkcyjnej.

sso Zainstaluj moduł Edge SSO.

miesiąc

Zainstaluj funkcję zarabiania.

sa

Zainstaluj samodzielną wersję Edge, czyli Cassandra, ZooKeeper, Management Server, OpenLDAP, interfejs Edge, Router i procesor wiadomości. Ta opcja powoduje pominięcie komponentów analityki Edge: Qpid i Postgres.

Tej opcji możesz używać tylko na potrzeby programowania i testowania, a nie wersji produkcyjnej.

Aio

Zainstaluj wszystkie komponenty w jednym węźle.

Tej opcji możesz używać tylko na potrzeby programowania i testowania, a nie wersji produkcyjnej.

dp

Zainstaluj portal usług dla programistów.

Tworzenie pliku konfiguracji

Plik konfiguracji zawiera wszystkie informacje niezbędne do zainstalowania Edge. Często można użyć tego samego pliku konfiguracji do zainstalowania wszystkich komponentów w instalacji Edge.

Musisz jednak użyć innych plików konfiguracji lub zmodyfikować plik konfiguracji, jeśli:

 • Instalujesz wiele serwerów OpenLDAP i w ramach instalacji z 13 węzłami musisz skonfigurować replikację. Każdy plik wymaga innych wartości dla LDAP_SID i LDAP_PEER.
 • W ramach instalacji składającej się z 12 węzłów tworzysz wiele centrów danych. Każde centrum danych wymaga innych ustawień dla usług takich jak ZK_CLIENT_HOSTS i CASS_HOSTS.

Dla każdej topologii opisanej poniżej znajdziesz przykładowy plik konfiguracyjny dla danej topologii. Pełne informacje o pliku konfiguracji znajdziesz w dokumentacji pliku konfiguracji Edge.

Testowanie wymagań systemowych bez uruchamiania instalacji

Edge dla chmury Private Cloud obsługuje właściwość ENABLE_SYSTEM_CHECK=y, aby podczas instalacji sprawdzać wymagania dotyczące procesora i pamięci maszyny. Jednak w poprzednich wersjach Edge wymagało to przeprowadzenia instalacji.

Możesz teraz użyć flagi „-t”, aby sprawdzić urządzenie bez konieczności instalowania. Na przykład, aby sprawdzić wymagania systemowe instalacji „aio” bez dokonania instalacji, użyj tego polecenia:

/opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p aio -f configFile -t

To polecenie wyświetla na ekranie wszystkie błędy związane z wymaganiami systemowymi.

Listę wymagań systemowych dotyczących wszystkich komponentów Edge znajdziesz w sekcji Wymagania dotyczące instalacji.

Pliki dziennika instalacji

Domyślnie narzędzie setup.sh zapisuje informacje dziennika o instalacji w:

/opt/apigee/var/log/apigee-setup/setup.log

Jeśli użytkownik uruchamiający narzędzie setup.sh nie ma dostępu do tego katalogu, zapisuje dziennik w katalogu setup.sh jako plik o nazwie setup.sh.

Jeśli użytkownik nie ma dostępu do pliku /tmp, działanie narzędzia setup.sh ulegnie awarii.

Instalowanie komponentów Edge

W tej sekcji opisaliśmy, jak instalować komponenty Edge dla różnych topologii. Kolejność instalacji komponentów zależy od żądanej topologii.

W poniższym przykładzie instalacji założono, że przeprowadzasz instalację:

 • Z wyłączonym uwierzytelnianiem Cassandra (domyślnie). Więcej informacji znajdziesz w artykule Włączanie uwierzytelniania Cassandra.
 • Z wyłączoną replikacją gotowości do tworzenia instancji głównej Postgres (domyślnie). Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie replikacji master-Standby dla Postgres.
 • Procesor wiadomości i router w tym samym węźle. Jeśli zainstalujesz procesory wiadomości i routery w różnych węzłach, najpierw zainstaluj wszystkie procesory wiadomości, a następnie wszystkie routery.

Kompleksowa instalacja

 1. Zainstaluj wszystkie komponenty w jednym węźle, używając polecenia:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p aio -f configFile
 2. Przetestuj instalację, wykonując czynności opisane w sekcji Testowanie instalacji.
 3. Zarejestruj organizację w sposób opisany w artykule Rejestrowanie organizacji.

Poniżej pokazano dyskretny plik konfiguracji tej topologii. Pełne informacje o pliku konfiguracji znajdziesz w dokumentacji pliku konfiguracji Edge.

# With SMTP
IP1=IPorDNSnameOfNode
HOSTIP=$(hostname -i)
ENABLE_SYSTEM_CHECK=y
ADMIN_EMAIL=opdk@google.com
APIGEE_ADMINPW=Secret123
LICENSE_FILE=/tmp/license.txt
MSIP=$IP1
LDAP_TYPE=1
APIGEE_LDAPPW=secret
MP_POD=gateway
REGION=dc-1
ZK_HOSTS="$IP1"
ZK_CLIENT_HOSTS="$IP1"
# Must use IP addresses for CASS_HOSTS, not DNS names.
CASS_HOSTS="$IP1"
# Default is postgres
PG_PWD=postgres
SKIP_SMTP=n
SMTPHOST=smtp.example.com
SMTPUSER=smtp@example.com 
# omit for no username
SMTPPASSWORD=smtppwd  
# omit for no password
SMTPSSL=n
SMTPPORT=25
SMTPMAILFROM="My Company <myco@company.com>"

Instalacja samodzielna na 2 hostach

Listę topologii brzegowych i numerów węzłów znajdziesz w sekcji Topologie instalacji.

 1. Zainstaluj samodzielną bramę i węzeł 1
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p sa -f configFile
 2. Zainstaluj Analytics w węźle 2:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p sax -f configFile
 3. Przetestuj instalację, wykonując czynności opisane w sekcji Testowanie instalacji.
 4. Zarejestruj organizację w sposób opisany w artykule Rejestrowanie organizacji.

Poniżej pokazano dyskretny plik konfiguracji tej topologii. Pełne informacje o pliku konfiguracji znajdziesz w dokumentacji pliku konfiguracji Edge.

# With SMTP
IP1=IPorDNSnameOfNode1
HOSTIP=$(hostname -i)
ENABLE_SYSTEM_CHECK=y
ADMIN_EMAIL=opdk@google.com
APIGEE_ADMINPW=Secret123
LICENSE_FILE=/tmp/license.txt
MSIP=$IP1
LDAP_TYPE=1
APIGEE_LDAPPW=secret
MP_POD=gateway
REGION=dc-1
ZK_HOSTS="$IP1"
ZK_CLIENT_HOSTS="$IP1"
# Must use IP addresses for CASS_HOSTS, not DNS names.
CASS_HOSTS="$IP1"
# Default is postgres
PG_PWD=postgres
SKIP_SMTP=n
SMTPHOST=smtp.example.com
SMTPUSER=smtp@example.com 
# omit for no username
SMTPPASSWORD=smtppwd  
# omit for no password
SMTPSSL=n
SMTPPORT=25
SMTPMAILFROM="My Company <myco@company.com>"

Instalacja klastrowa z 5 hostami

Listę topologii brzegowych i numerów węzłów znajdziesz w sekcji Topologie instalacji.

 1. Zainstaluj klaster Datastore w węzłach 1, 2 i 3:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ds -f configFile
 2. Zainstaluj serwer zarządzania w węźle 1:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ms -f configFile
 3. Zainstaluj router i procesor wiadomości w węzłach 2 i 3:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p rmp -f configFile
 4. Zainstaluj Analytics w węzłach 4 i 5:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p sax -f configFile
 5. Przetestuj instalację, wykonując czynności opisane w sekcji Testowanie instalacji.
 6. Zarejestruj organizację w sposób opisany w artykule Rejestrowanie organizacji.

Poniżej pokazano dyskretny plik konfiguracji tej topologii. Pełne informacje o pliku konfiguracji znajdziesz w dokumentacji pliku konfiguracji Edge.

# With SMTP
IP1=IPorDNSnameOfNode1
IP2=IPorDNSnameOfNode2
IP3=IPorDNSnameOfNode3
IP4=IPorDNSnameOfNode4
IP5=IPorDNSnameOfNode5
?HOSTIP=$(hostname -i)
ENABLE_SYSTEM_CHECK=y
ADMIN_EMAIL=opdk@google.com
APIGEE_ADMINPW=Secret123
LICENSE_FILE=/tmp/license.txt 
MSIP=$IP1 
USE_LDAP_REMOTE_HOST=n 
LDAP_TYPE=1
APIGEE_LDAPPW=secret 
MP_POD=gateway
REGION=dc-1 
ZK_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3" 
ZK_CLIENT_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3" 
# Must use IP addresses for CASS_HOSTS, not DNS names.
CASS_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3" 
# Default is postgres
PG_PWD=postgres
PG_MASTER=$IP4
PG_STANDBY=$IP5
SKIP_SMTP=n
SMTPHOST=smtp.example.com 
SMTPUSER=smtp@example.com 
# omit for no username
SMTPPASSWORD=smtppwd    
# omit for no password 
SMTPSSL=n
SMTPPORT=25
SMTPMAILFROM="My Company <myco@company.com>"

Klasterowana instalacja z 9 hostami

Listę topologii brzegowych i numerów węzłów znajdziesz w sekcji Topologie instalacji.

 1. Zainstaluj węzeł klastra Datastore w węzłach 1, 2 i 3:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ds -f configFile
 2. Zainstaluj serwer Apigee Management Server w węźle 1:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ms -f configFile
 3. Zainstaluj router i procesor wiadomości w węzłach 4 i 5:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p rmp -f configFile
 4. Zainstaluj serwer Apigee Analytics Qpid w węzłach 6 i 7:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p qs -f configFile
 5. Zainstaluj serwer Apigee Analytics Postgres w węzłach 8 i 9:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ps -f configFile
 6. Przetestuj instalację, wykonując czynności opisane w sekcji Testowanie instalacji.
 7. Zarejestruj organizację w sposób opisany w artykule Rejestrowanie organizacji.

Poniżej pokazano dyskretny plik konfiguracji tej topologii. Pełne informacje o pliku konfiguracji znajdziesz w dokumentacji pliku konfiguracji Edge.

# With SMTP
IP1=IPorDNSnameOfNode1
IP2=IPorDNSnameOfNode2
IP3=IPorDNSnameOfNode3
IP8=IPorDNSnameOfNode8
IP9=IPorDNSnameOfNode9
HOSTIP=$(hostname -i)
ENABLE_SYSTEM_CHECK=y
ADMIN_EMAIL=opdk@google.com
APIGEE_ADMINPW=Secret123
LICENSE_FILE=/tmp/license.txt 
MSIP=$IP1 
USE_LDAP_REMOTE_HOST=n 
LDAP_TYPE=1
APIGEE_LDAPPW=secret 
MP_POD=gateway
REGION=dc-1 
ZK_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3" 
ZK_CLIENT_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3" 
# Must use IP addresses for CASS_HOSTS, not DNS names.
CASS_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3" 
# Default is postgres
PG_PWD=postgres
SKIP_SMTP=n
PG_MASTER=$IP8
PG_STANDBY=$IP9
SMTPHOST=smtp.example.com 
SMTPUSER=smtp@example.com 
# omit for no username
SMTPPASSWORD=smtppwd    
# omit for no password
SMTPSSL=n
SMTPPORT=25
SMTPMAILFROM="My Company <myco@company.com>"

Instalacja klastrowa z 13 hostami

Listę topologii brzegowych i numerów węzłów znajdziesz w sekcji Topologie instalacji.

 1. Zainstaluj węzeł klastra Datastore w węzłach 1, 2 i 3:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ds -f configFile
 2. Zainstaluj OpenLDAP w węzłach 4 i 5:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ld -f configFile
 3. Zainstaluj serwer Apigee Management Server w węzłach 6 i 7:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ms -f configFile
 4. Zainstaluj serwer Apigee Analytics Postgres w węzłach 8 i 9:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ps -f configFile
 5. Zainstaluj router i procesor wiadomości w węzłach 10 i 11:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p rmp -f configFile
 6. Zainstaluj serwer Qpid Apigee Analytics w węzłach 12 i 13:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p qs -f configFile
 7. Przetestuj instalację, wykonując czynności opisane w sekcji Testowanie instalacji.
 8. Zarejestruj organizację w sposób opisany w artykule Rejestrowanie organizacji.

Poniżej pokazano dyskretny plik konfiguracji tej topologii. Pełne informacje o pliku konfiguracji znajdziesz w dokumentacji pliku konfiguracji Edge.

# For all components except OpenLDAP
IP1=IPorDNSnameOfNode1
IP2=IPorDNSnameOfNode2
IP3=IPorDNSnameOfNode3
IP4=IPorDNSnameOfNode4
IP5=IPorDNSnameOfNode5
IP6=IPorDNSnameOfNode6
IP7=IPorDNSnameOfNode7
IP8=IPorDNSnameOfNode8
IP9=IPorDNSnameOfNode9
HOSTIP=$(hostname -i)
ENABLE_SYSTEM_CHECK=y
ADMIN_EMAIL=opdk@google.com
APIGEE_ADMINPW=Secret123
LICENSE_FILE=/tmp/license.txt 
# First Management Server on IP6
MSIP=$IP6 
USE_LDAP_REMOTE_HOST=y
LDAP_HOST=$IP4
LDAP_PORT=10389
# Second Management Server on IP7
# MSIP=$IP7
# USE_LDAP_REMOTE_HOST=y
# LDAP_HOST=$IP5
# LDAP_PORT=10389
# Same password for both OpenLDAPs.
APIGEE_LDAPPW=secret 
MP_POD=gateway
REGION=dc-1 
ZK_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3" 
ZK_CLIENT_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3" 
# Must use IP addresses for CASS_HOSTS, not DNS names.
CASS_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3" 
# Default is postgres
PG_PWD=postgres
PG_MASTER=$IP8
PG_STANDBY=$IP9
SKIP_SMTP=n
SMTPHOST=smtp.example.com 
SMTPUSER=smtp@example.com 
# omit for no username
SMTPPASSWORD=smtppwd    
# omit for no password
SMTPSSL=n
SMTPPORT=25
SMTPMAILFROM="My Company <myco@company.com>"
# For OpenLDAP on IP4 and IP5
IP1=IPorDNSnameOfNode1
IP2=IPorDNSnameOfNode2
IP3=IPorDNSnameOfNode3
IP4=IPorDNSnameOfNode4
IP5=IPorDNSnameOfNode5
IP6=IPorDNSnameOfNode6
IP7=IPorDNSnameOfNode7
IP8=IPorDNSnameOfNode8
IP9=IPorDNSnameOfNode9
HOSTIP=$(hostname -i)
ENABLE_SYSTEM_CHECK=y
ADMIN_EMAIL=opdk@google.com
APIGEE_ADMINPW=Secret123
# First OpenLDAP Server on IP4
MSIP=$IP6 
USE_LDAP_REMOTE_HOST=n 
LDAP_TYPE=2
LDAP_SID=1
LDAP_PEER=$IP5
# Second OpenLDAP Server on IP5
# MSIP=$IP7 
# USE_LDAP_REMOTE_HOST=n 
# LDAP_TYPE=2
# LDAP_SID=2
# LDAP_PEER=$IP4
# Set same password for both OpenLDAPs.
APIGEE_LDAPPW=secret 

Instalacja klastrowana z 12 hostami

Zanim zainstalujesz Edge w topologii klastrowanej a12 (dwóch centrów danych), musisz wiedzieć, jak ustawić właściwości ZooKeeper i Cassandra w pliku konfiguracji cichego pliku.

 • ZooKeeper

  W przypadku właściwości ZK_HOSTS obu centrów danych podaj adresy IP lub nazwy DNS wszystkich węzłów ZooKeeper z obu centrów danych w tej samej kolejności oraz oznacz wszystkie węzły modyfikatorem „:observer”. Węzły bez modyfikatora „:observer” są nazywane „głosami”. W konfiguracji musisz mieć nieparzystą liczbę „głosów”.

  W tej topologii host ZooKeeper na hoście 9 jest obserwatorem:

  W przypadku właściwości ZK_CLIENT_HOSTS dla każdego centrum danych podaj adresy IP lub nazwy DNS tylko węzłów ZooKeeper w centrum danych, w tej samej kolejności, dla wszystkich węzłów ZooKeeper w centrum danych. W przykładowym pliku konfiguracji pokazanym poniżej węzeł 9 jest oznaczony modyfikatorem „:observer”, aby mieć 5 głosów: węzły 1, 2, 3, 7 i 8.
 • Cassandra
  Wszystkie centra danych muszą mieć taką samą liczbę węzłów Cassandra.

  W przypadku CASS_HOSTS dla każdego centrum danych sprawdź, czy są określone wszystkie adresy IP Cassandra (a nie nazwy DNS) obu centrów danych. W przypadku centrum danych 1 najpierw wymień węzły Cassandra w tym centrum danych. W przypadku centrum danych 2 najpierw wymień węzły Cassandra w tym centrum danych. Wyświetl węzły Cassandra w tej samej kolejności dla wszystkich węzłów Cassandra w centrum danych.

  Wszystkie węzły Cassandra muszą mieć sufiks „:<d>,<r>”, np. „<ip>:1,1 = centrum danych 1 i strefa stojaka/dostępności 1 oraz „<ip>:2,1 = centrum danych 2 i strefa stojaka/dostępności 1”.
  Na przykład: „192.168.124.201:1,1 192.168.124.202:1,1 192.168.124.203:1,1 192.168.124.204.201:1,1 192.168.124.202:1,1 192.168.124.203:1,1 192.168.124.204.201  W tym modelu wdrożenia konfiguracja Cassandra będzie wyglądać tak:

Listę topologii brzegowych i numerów węzłów znajdziesz w sekcji Topologie instalacji.

 1. Zainstaluj węzeł klastra Datastore w węzłach 1, 2, 3, 7, 8 i 9:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ds -f configFile
 2. Zainstaluj serwer Apigee Management Server z replikacją OpenLDAP w węzłach 1 i 7:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ms -f configFile
 3. Zainstaluj router i procesor wiadomości w węzłach 2, 3, 8 i 9:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p rmp -f configFile
 4. Zainstaluj serwer Apigee Analytics Qpid w węzłach 4, 5, 10 i 11:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p qs -f configFile
 5. Zainstaluj serwer Apigee Analytics Postgres w węzłach 6 i 12:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ps -f configFile
 6. Przetestuj instalację, wykonując czynności opisane w sekcji Testowanie instalacji.
 7. Zarejestruj organizację w sposób opisany w artykule Rejestrowanie organizacji.

Poniżej pokazano dyskretny plik konfiguracji tej topologii. Zwróć uwagę na ten plik konfiguracyjny. Pełne informacje o pliku konfiguracji znajdziesz w dokumentacji pliku konfiguracji Edge.

 • Konfiguruje protokół OpenLDAP z replikacją w 2 węzłach OpenLDAP.
 • Określa modyfikator „:observer” w jednym węźle ZooKeeper. Pomiń ten modyfikator przy pojedynczej instalacji centrum danych.
# Datacenter 1
IP1=IPorDNSnameOfNode1
IP2=IPorDNSnameOfNode2
IP3=IPorDNSnameOfNode3
IP6=IPorDNSnameOfNode6
IP7=IPorDNSnameOfNode7
IP8=IPorDNSnameOfNode8
IP9=IPorDNSnameOfNode9 
IP12=IPorDNSnameOfNode12
HOSTIP=$(hostname -i)
MSIP=$IP1
ENABLE_SYSTEM_CHECK=y
ADMIN_EMAIL=opdk@google.com
APIGEE_ADMINPW=Secret123
LICENSE_FILE=/tmp/license.txt
USE_LDAP_REMOTE_HOST=n
LDAP_TYPE=2
LDAP_SID=1
LDAP_PEER=$IP7
APIGEE_LDAPPW=secret
MP_POD=gateway-1
REGION=dc-1
ZK_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3 $IP7 $IP8 $IP9:observer"
ZK_CLIENT_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3"
# Must use IP addresses for CASS_HOSTS, not DNS names.
CASS_HOSTS="$IP1:1,1 $IP2:1,1 $IP3:1,1 $IP7:2,1 $IP8:2,1 $IP9:2,1"
# Default is postgres
PG_PWD=postgres
PG_MASTER=$IP6
PG_STANDBY=$IP12
SKIP_SMTP=n
SMTPHOST=smtp.example.com
SMTPUSER=smtp@example.com 
# omit for no username
SMTPPASSWORD=smtppwd  
# omit for no password
SMTPSSL=n
SMTPPORT=25
SMTPMAILFROM="My Company <myco@company.com>"
# Datacenter 2
IP1=IPorDNSnameOfNode1
IP2=IPorDNSnameOfNode2
IP3=IPorDNSnameOfNode3
IP6=IPorDNSnameOfNode6
IP7=IPorDNSnameOfNode7
IP8=IPorDNSnameOfNode8
IP9=IPorDNSnameOfNode9 
IP12=IPorDNSnameOfNode12
HOSTIP=$(hostname -i)
MSIP=$IP7
ENABLE_SYSTEM_CHECK=y
ADMIN_EMAIL=opdk@google.com
APIGEE_ADMINPW=Secret123
LICENSE_FILE=/tmp/license.txt
USE_LDAP_REMOTE_HOST=n
LDAP_TYPE=2
LDAP_SID=2
LDAP_PEER=$IP1
APIGEE_LDAPPW=secret
MP_POD=gateway-2
REGION=dc-2
ZK_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3 $IP7 $IP8 $IP9:observer"
ZK_CLIENT_HOSTS="$IP7 $IP8 $IP9"
# Must use IP addresses for CASS_HOSTS, not DNS names.
CASS_HOSTS="$IP7:2,1 $IP8:2,1 $IP9:2,1 $IP1:1,1 $IP2:1,1 $IP3:1,1"
# Default is postgres
PG_PWD=postgres
PG_MASTER=$IP6
PG_STANDBY=$IP12
SKIP_SMTP=n
SMTPHOST=smtp.example.com
SMTPUSER=smtp@example.com 
# omit for no username
SMTPPASSWORD=smtppwd  
# omit for no password
SMTPSSL=n
SMTPPORT=25
SMTPMAILFROM="My Company <myco@company.com>"