Instalowanie narzędzia Edge apigee

Aby zainstalować Edge w węźle, najpierw zainstaluj narzędzie Edge apigee-setup. Jeśli jesteś w środowisku, w którym węzły nie mają zewnętrznego połączenia internetowego, musisz też zainstalować lokalną kopię repozytorium Apigee.

Domyślny katalog instalacji: /opt/apigee

Edge instaluje wszystkie pliki w katalogu /opt/apigee. Nie możesz zmienić tego katalogu. W razie potrzeby możesz jednak utworzyć dowiązanie symboliczne, aby zmapować obiekt /opt/apigee na inną lokalizację. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Wymagania dotyczące instalacji.

Wymaganie wstępne: wyłącz SELinux

Przed zainstalowaniem narzędzia Edge apigee-setup lub komponentów Edge musisz wyłączyć funkcję SELinux lub ustawić w niej tryb mniej rygorystyczny. W razie potrzeby po zainstalowaniu Edge możesz ponownie włączyć SELinux.

 • Aby tymczasowo ustawić w SELinux tryb mniej rygorystyczny, wykonaj to polecenie:
  1. W systemie operacyjnym Linux 6.x:
   sudo echo 0 > /selinux/enforce

   Aby ponownie włączyć SELinux po zainstalowaniu Edge:

   sudo echo 1 > /selinux/enforce
  2. W systemie operacyjnym Linux 7.x:
   sudo setenforce 0

   Aby ponownie włączyć SELinux po zainstalowaniu Edge:

   sudo setenforce 1
 • Aby trwale wyłączyć funkcję SELinux lub ustawić ją w trybie mniej rygorystyczny:
  1. Otwórz plik /etc/sysconfig/selinux w edytorze.
  2. Ustaw SELINUX=disabled lub SELINUX=permissive
  3. Zapisz zmiany.
  4. Ponownie uruchom węzeł.
  5. W razie potrzeby po instalacji Edge włącz ponownie SELinux, wykonując tę procedurę w celu ustawienia SELINUX=enabled.

Wymaganie wstępne: włącz repozytorium EPEL

Aby zainstalować lub zaktualizować Edge albo utworzyć lokalne repozytorium, musisz włączyć dodatkowe pakiety dla systemu Linux (lub EPEL). Wybór polecenia zależy od wersji RedHat/CentOS:

 • Dla RedHat/CentOS/Oracle 7.x:
  wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
  sudo rpm -ivh epel-release-latest-7.noarch.rpm
 • W przypadku RedHat/CentOS/Oracle 6.x:
  wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-6.noarch.rpm
  sudo rpm -ivh epel-release-latest-6.noarch.rpm

Wymaganie wstępne: sprawdź wersję biblioteki libdb4 w systemie RedHat 7.4 i CentOS 7.4

W przypadku RedHat 7.4 i CentOS 7.4 przed instalacją sprawdź wersję RPM libdb4. Edge wymaga wersji 4.8, a niektóre wersje RedHat 7.4 i CentOS 7.4 są dostarczane w nowszej wersji. Jeśli masz nowszą wersję, odinstaluj ją, a instalator Edge zainstaluje wersję 4.8.

Wersję możesz sprawdzić za pomocą tego polecenia:

rpm -qa | grep libdb4

Jeśli widzisz, że RPM libdb4 jest w wersji nowszej niż 4.8, odinstaluj ją.

Zainstaluj narzędzie do konfiguracji Edge Apigee w węźle z zewnętrznym połączeniem internetowym

Aby zainstalować Edge w węźle z zewnętrznym połączeniem internetowym:

 1. Uzyskaj nazwę użytkownika i hasło z Apigee, których używasz do uzyskiwania dostępu do repozytorium Apigee. Jeśli masz już plik username:password dla witryny ftp Apigee, możesz użyć tych danych logowania.
 2. Aby zainstalować Edge RPM, zaloguj się w węźle jako użytkownik root.
 3. Zainstaluj yum-utils i yum-plugin-priorities:
  sudo yum install yum-utils
  sudo yum install yum-plugin-priorities
 4. Wyłącz SELinux w sposób opisany powyżej.
 5. Włącz repozytorium EPEL w sposób opisany powyżej.
 6. Sprawdź wersję libdb4 w sposób opisany powyżej.
 7. Jeśli instalujesz Oracle w wersji 7.x,uruchom to polecenie:
  sudo yum-config-manager --enable ol7_optional_latest
 8. Jeśli instalujesz w AWS, uruchom te polecenia yum-configure-manager:
  yum update rh-amazon-rhui-client.noarch
  sudo yum-config-manager --enable rhui-REGION-rhel-server-extras rhui-REGION-rhel-server-optional
 9. Pobierz plik Edge bootstrap_4.50.00.sh do serwera /tmp/bootstrap_4.50.00.sh:
  curl https://software.apigee.com/bootstrap_4.50.00.sh -o /tmp/bootstrap_4.50.00.sh
 10. Zainstaluj narzędzie i zależności usługi Edge Apigee:
  sudo bash /tmp/bootstrap_4.50.00.sh apigeeuser=uName apigeepassword=pWord

  Gdzie uName:pWord to nazwa użytkownika i hasło otrzymane z Apigee. Jeśli pominiesz właściwość pWord, poprosimy Cię o jej podanie.

  Domyślnie instalator sprawdza, czy zainstalowano środowisko Java 1.8. Jeśli tego nie zrobisz, zostanie ona automatycznie zainstalowana. Aby określić sposób obsługi instalacji Java, użyj opcji JAVA_FIX. JAVA_FIX przyjmuje te wartości:

  • I: zainstaluj OpenJDK 1.8 (domyślnie)
  • C. Kontynuuj bez instalowania Javy
  • P: Zakończ. W przypadku tej opcji musisz samodzielnie zainstalować Javę.

  Instalacja narzędzia apigee-service tworzy plik /etc/yum.repos.d/apigee.repo, który definiuje repozytorium Apigee. Aby wyświetlić plik definicji, użyj polecenia:

  cat /etc/yum.repos.d/apigee.repo

  Aby wyświetlić zawartość repozytorium, użyj polecenia:

  sudo yum -v repolist 'apigee*'
 11. Zainstaluj narzędzie apigee-setup, używając usługi apigee-service:
  /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-setup install
 12. Użyj apigee-setup, aby zainstalować i skonfigurować komponenty Edge w węźle. Więcej informacji znajdziesz w artykule Instalowanie komponentów Edge w węźle.

Rozwiązywanie problemów

Podczas próby instalacji w węźle z zewnętrznym połączeniem internetowym może wystąpić co najmniej jeden z tych błędów:

Cannot open: https:// : @ software.apigee.com//apigee-repo-version.rpm

bootstrap.sh: Error: Repo configuration failed

error: package package_name is not installed

W tabeli poniżej znajdziesz możliwe rozwiązania tych błędów:

Typ błędu Możliwe rozwiązanie
Hasło zawiera nieprawidłowe znaki Nie używaj znaków specjalnych w haśle Apigee.
Problemy z łącznością

Przetestuj połączenie sieciowe, wykonując to polecenie ncat:

nc -v software.apigee.com 443

Powinien wyświetlić się komunikat podobny do tego:

Connection to software.apigee.com 443 port [tcp/https] succeeded!

Jeśli nie masz zainstalowanego nc, możesz wykonać to polecenie telnet:

telnet software.apigee.com 443

Jeśli polecenia zostaną wykonane, możesz przerwać otwarte połączenie za pomocą kombinacji klawiszy CTRL+C.

Jeśli któreś z tych poleceń się nie powiedzie, połączenie sieciowe jest ograniczone lub nie ma go wcale. Skontaktuj się z administratorem sieci.

Nieprawidłowe dane logowania

Upewnij się, że nazwa użytkownika i hasło są poprawne.

Sprawdź na przykład, czy pojawi się błąd podczas próby użycia tego polecenia z nazwą użytkownika i hasłem Apigee:

curl -i -u username:password https://software.apigee.com/apigee-repo.rpm
Problemy z serwerem proxy Twoja konfiguracja lokalna korzysta z serwera proxy ruchu wychodzącego HTTP, a taka sama konfiguracja nie została rozszerzona do menedżera pakietów yum. Sprawdź zmienne środowiskowe:
echo $http_proxy
echo $https_proxy

W przypadku serwera proxy HTTP ruchu wychodzącego użyj jednej z następujących opcji:

 • Dodaj konfigurację serwera proxy HTTP w /etc/yum.conf
 • Dodaj globalną konfigurację serwera proxy HTTP w /etc/environment

Zainstaluj narzędzie Edge apigee-setup w węźle bez zewnętrznego połączenia z internetem

Jeśli węzły brzegowe znajdują się za zaporą sieciową lub z innego powodu nie mają dostępu do internetu, musisz utworzyć kilka repozytoriów (serwerów lustrzanych) zawierających pliki potrzebne podczas instalacji. Wspomniane węzły lustrzane muszą być wtedy dostępne dla wszystkich węzłów. Po utworzeniu węzły mogą uzyskać dostęp do tych lokalnych węzłów lustrzanych w celu zainstalowania Edge.

Proces instalacji Apigee Edge w węzłach bez połączeń internetowych wymaga dostępu do tych lokalnych repozytoriów:

Tworzenie lokalnego repozytorium Apigee

Aby utworzyć wewnętrzne repozytorium Apigee, musisz mieć węzeł z zewnętrznym dostępem do internetu, który będzie mógł pobrać RPM i zależności brzegowe. Po utworzeniu wewnętrznego repozytorium możesz je przenieść do innego węzła lub udostępnić go węzłom brzegowym w celu instalacji.

Po utworzeniu lokalnego repozytorium Apigee może być konieczne zaktualizowanie go do najnowszych plików wersji Edge. W sekcjach poniżej dowiesz się, jak utworzyć lokalne repozytorium Apigee i jak je zaktualizować.

Aby utworzyć lokalne repozytorium Apigee:

 1. Uzyskaj nazwę użytkownika i hasło z Apigee, których używasz do uzyskiwania dostępu do repozytorium Apigee. Jeśli masz już nazwę użytkownika:hasło do witryny ftp Apigee, możesz użyć tych danych.
 2. Zaloguj się w węźle jako użytkownik root, aby zainstalować pakiety RPM Edge.
 3. Wyłącz SELinux w sposób opisany powyżej.
 4. Pobierz plik Edge bootstrap_4.50.00.sh do serwera /tmp/bootstrap_4.50.00.sh:
  curl https://software.apigee.com/bootstrap_4.50.00.sh -o /tmp/bootstrap_4.50.00.sh
 5. Zainstaluj narzędzie usługi Edge Apigee i jej zależności:
  sudo bash /tmp/bootstrap_4.50.00.sh apigeeuser=uName apigeepassword=pWord

  Gdzie uName:pWord to nazwa użytkownika i hasło otrzymane z Apigee. Jeśli pominiesz właściwość pWord, poprosimy Cię o jej podanie.

 6. Zainstaluj w węźle narzędzie apigee-mirror:
  /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-mirror install
 7. Użyj narzędzia apigee-mirror, aby zsynchronizować repozytorium Apigee z katalogiem /opt/apigee/data/apigee-mirror/repos/.

  Aby zminimalizować rozmiar repozytorium, dodaj --only-new-rpms, który umożliwi pobranie tylko najnowszych pakietów RPM. Aby pobrać aplikację, potrzebujesz około 1,6 GB miejsca na dysku:

  /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-mirror sync --only-new-rpms

  Jeśli chcesz pobrać całe repozytorium, w tym starsze pliki RPM, pomiń --only-new-rpms. Aby wykonać pełne pobranie, potrzebujesz około 6 GB miejsca na dysku:

  /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-mirror sync

  Masz teraz lokalną kopię repozytorium Apigee. W następnej sekcji opisaliśmy, jak zainstalować narzędzie Edge apigee-setup z lokalnego repozytorium.

 8. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz zainstalować Edge z lokalnego repozytorium w tym samym węźle, w którym znajduje się lokalne repozytorium, musisz najpierw uruchomić te polecenia:
  1. Uruchom bootstrap_4.50.00.sh z lokalnego repozytorium, aby zainstalować narzędzie apigee-service:
   sudo bash /opt/apigee/data/apigee-mirror/repos/bootstrap_4.50.00.sh apigeeprotocol="file://" apigeerepobasepath=/opt/apigee/data/apigee-mirror/repos
  2. Użyj apigee-service, aby zainstalować narzędzie apigee-setup:
   /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-setup install
  3. Aby zainstalować i skonfigurować komponenty Edge w węźle, użyj narzędzia apigee-setup. Więcej informacji znajdziesz w artykule o instalowaniu komponentów Edge w węźle.

Zainstaluj apigee-setup na zdalnym węźle z lokalnego repozytorium

Edge możesz zainstalować z lokalnego repozytorium na 2 sposoby. Możesz:

 • Utwórz w repozytorium plik .tar, skopiuj go do węzła, a następnie zainstaluj Edge z pliku .tar.
 • Zainstaluj serwer WWW w węźle z lokalnym repozytorium, aby inne węzły miały do niego dostęp. Apigee udostępnia serwer WWW Nginx, którego możesz używać, lub możesz użyć własnego serwera.

Zainstaluj z pliku .tar

Aby zainstalować program z pliku .tar:

 1. W węźle z lokalnym repozytorium użyj poniższego polecenia, aby spakować lokalne repozytorium do jednego pliku .tar o nazwie /opt/apigee/data/apigee-mirror/apigee-4.50.00.tar.gz:
  /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-mirror package
 2. Skopiuj plik .tar do węzła, w którym chcesz zainstalować Edge. Na przykład skopiuj go do katalogu /tmp w nowym węźle.
 3. W nowym węźle wyłącz SELinux w sposób opisany powyżej.
 4. Sprawdź, czy w nowym węźle masz dostęp do lokalnego repozytorium narzędzia Yum i EPEL.
 5. Dokładnie sprawdź, czy wszystkie zewnętrzne repozytoria internetowe są wyłączone (powinno tak być, ponieważ instalacja odbywa się na komputerze bez dostępu do internetu):
  sudo yum repolist

  Wszystkie zewnętrzne repozytoria powinny być wyłączone, ale lokalne repozytorium Apigee i wewnętrzne repozytoria powinny być włączone.

 6. W nowym węźle zainstaluj yum-utils i yum-plugin-priorities z lokalnego repozytorium:
  sudo yum install yum-utils
  sudo yum install yum-plugin-priorities

  Aby można było zainstalować narzędzia Yum, zespół operacyjny lub inna grupa w organizacji musi skonfigurować lokalne repozytorium.

 7. Na nowym węźle sprawdź wersję instancji libdb4 w sposób opisany powyżej.
 8. Jeśli instalujesz Oracle w wersji 7.x,uruchom to polecenie:
  sudo yum-config-manager --enable ol7_optional_latest
 9. Jeśli instalujesz w AWS, uruchom to polecenie yum-configure-manager:
  sudo yum-config-manager --enable rhui-REGION-rhel-server-extras rhui-REGION-rhel-server-optional
 10. W nowym węźle wyodrębnij plik do katalogu /tmp:
  tar -xzf apigee-4.50.00.tar.gz

  To polecenie tworzy nowy katalog o nazwie repos w katalogu zawierającym plik .tar. Przykład: /tmp/repos.

 11. Zainstaluj narzędzie Edge Apigee i zależności z /tmp/repos:
  sudo bash /tmp/repos/bootstrap_4.50.00.sh apigeeprotocol="file://" apigeerepobasepath=/tmp/repos

  Zwróć uwagę, że to polecenie zawiera ścieżkę do katalogu repos.

 12. Użyj apigee-service, aby zainstalować narzędzie apigee-setup:
  /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-setup install
 13. Aby zainstalować i skonfigurować komponenty Edge w węźle, użyj narzędzia apigee-setup. Więcej informacji znajdziesz w artykule o instalowaniu komponentów Edge w węźle.

Instalowanie z repozytorium za pomocą serwera WWW Nginx

Aby zainstalować aplikację z repozytorium, używając serwera WWW Nginx:

 1. Zainstaluj serwer WWW Nginx w węźle repozytorium:
  opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-mirror nginxconfig
 2. Domyślnie Nginx używa hosta lokalnego jako nazwy serwera i portu 3939. Aby zmienić te wartości:
  1. Otwórz plik /opt/apigee/customer/application/mirror.properties w edytorze. Utwórz plik, jeśli nie istnieje.
  2. W razie potrzeby ustaw te wartości:
   conf_apigee_mirror_listen_port=3939
   conf_apigee_mirror_server_name=localhost
  3. Ponownie uruchom Nginx:
   /opt/nginx/scripts/apigee-nginx restart
 3. Domyślnie repozytorium wymaga nazwy użytkownika:hasło admin:admin. Aby zmienić te dane logowania, ustaw te zmienne środowiskowe:
  MIRROR_USERNAME=uName
  MIRROR_PASSWORD=pWord
 4. W nowym węźle zainstaluj yum-utils i yum-plugin-priorities:
  sudo yum install yum-utils
  sudo yum install yum-plugin-priorities
 5. W nowym węźle wyłącz SELinux w sposób opisany powyżej.
 6. W nowym węźle sprawdź, czy lokalne repozytorium EPEL jest włączone.
 7. Na nowym węźle sprawdź wersję instancji libdb4 w sposób opisany powyżej.
 8. W węźle zdalnym pobierz plik Edge bootstrap_4.50.00.sh do folderu /tmp/bootstrap_4.50.00.sh:
  curl http://uName:pWord@remoteRepo:3939/bootstrap_4.50.00.sh -o /tmp/bootstrap_4.50.00.sh

  Gdzie uName:pWord to nazwa użytkownika i hasło ustawione powyżej dla repozytorium, a remoteRepo to adres IP lub nazwa DNS węzła repozytorium.

 9. W węźle zdalnym zainstaluj narzędzie Edge apigee-service i jego zależności:
  sudo bash /tmp/bootstrap_4.50.00.sh apigeerepohost=remoteRepo:3939 apigeeuser=uName apigeepassword=pWord apigeeprotocol=http://

  Gdzie uName:pWord to nazwa użytkownika i hasło repozytorium.

 10. W węźle zdalnym za pomocą apigee-service zainstaluj narzędzie apigee-setup:
  /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-setup install
 11. Aby zainstalować i skonfigurować komponenty Edge w węźle zdalnym, użyj narzędzia apigee-setup. Więcej informacji znajdziesz w artykule Instalowanie komponentów Edge w węźle.

Aktualizowanie lokalnego repozytorium Apigee

Aby zaktualizować repozytorium, musisz pobrać najnowszy plik bootstrap_4.50.00.sh i wykonać nową synchronizację.

Aby zaktualizować repozytorium:

 1. Pobierz plik Edge bootstrap_4.50.00.sh do folderu /tmp/bootstrap_4.50.00.sh:
  curl https://software.apigee.com/bootstrap_4.50.00.sh -o /tmp/bootstrap_4.50.00.sh
 2. Uruchom plik Edge bootstrap_4.50.00.sh:
  sudo bash/tmp/bootstrap_4.50.00.sh apigeeuser=uName apigeepassword=pWord

  Gdzie uName:pWord to nazwa użytkownika i hasło otrzymane z Apigee. Jeśli pominiesz właściwość pWord, pojawi się prośba o jej podanie.

 3. Aktualizacja apigee-mirror:
  /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-mirror update
 4. Przeprowadź synchronizację:
  /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-mirror sync --only-new-rpms
 5. Jeśli chcesz całe repozytorium:
  /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-mirror sync

Czyszczenie lokalnego repozytorium Apigee

Wyczyszczenie lokalnego repozytorium spowoduje usunięcie plików /opt/apigee/data/apigee-mirror i /var/tmp/yum-apigee-*.

Aby wyczyścić lokalne repozytorium, użyj:

/opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-mirror clean

Dodaj lub zaktualizuj Edge 4.16.0x/4.17.0x w repozytorium 4.50.00

Jeśli musisz utrzymywać instalacje przeglądarki Edge 4.16.0x lub 4.17.0x w repozytorium 4.50.00, możesz utrzymywać repozytorium zawierające wszystkie wersje. Z tego repozytorium możesz zainstalować dowolną wersję Edge.

Aby dodać rozmiar 4.16.0x/4.17.0x do repozytorium 4.50.00:

 1. Sprawdź, czy masz zainstalowaną wersję 4.50.00 narzędzia apigee-mirror:
  /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-mirror version

  Powinien wyświetlić się wynik w tym formularzu, gdzie xyz to numer kompilacji:

  apigee-mirror-4.50.00-0.0.xyz
 2. Użyj narzędzia apigee-mirror, aby pobrać Edge 4.16.0x/4.17.0x do repozytorium. Zwróć uwagę na to, jak przed poleceniem dodajesz żądaną wersję:
  apigeereleasever=4.17.01 /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-mirror sync --only-new-rpms

  Użyj tego samego polecenia, aby później zaktualizować repozytoria 4.16.0x/4.17.0x, podając wymagane numery wersji.

 3. Sprawdź katalog /opt/apigee/data/apigee-mirror/repos, aby zobaczyć strukturę plików:
  ls /opt/apigee/data/apigee-mirror/repos

  Powinny się wyświetlić te pliki i katalogi:

  apigee
  apigee-repo-1.0-6.x86_64.rpm
  bootstrap_4.16.01.sh
  bootstrap_4.16.05.sh
  bootstrap_4.17.01.sh
  bootstrap_4.17.05.sh
  bootstrap_4.17.09.sh
  bootstrap_4.18.01.sh
  bootstrap_4.18.05.sh
  bootstrap_4.19.01.sh
  thirdparty

  Zwróć uwagę na to, że jest dostępny plik wczytywania dla wszystkich wersji Edge. Katalog apigee zawiera też oddzielne katalogi dla każdej wersji Edge.

 4. Aby spakować repozytorium do pliku .tar, użyj tego polecenia:
  apigeereleasever=4.17.01 /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-mirror package

  Polecenie to spakuje wszystkie repozytoria 4.17.0x i 4.16.0x do tego samego pliku .tar. Nie możesz dodać pakietu tylko do części repozytorium.

Aby zainstalować Edge z lokalnego repozytorium lub pliku .tar, upewnij się, że uruchomisz właściwy plik wczytywania za pomocą jednego z poniższych poleceń. Ten przykład instaluje Edge 4.17.01:

 • W przypadku instalacji z pliku .tar uruchom odpowiedni plik rozruchowy z repozytorium:
  sudo bash /tmp/repos/bootstrap_4.17.01.sh apigeeprotocol="file://" apigeerepobasepath=/tmp/repos

  Aby zakończyć instalację, wykonaj pozostałe kroki opisane w sekcji „Instalowanie z pliku .tar” powyżej.

 • Jeśli instalujesz produkt za pomocą serwera WWW Nginx, pobierz z repozytorium prawidłowy plik wczytywania i uruchom go:
  /usr/bin/curl http://uName:pWord@remoteRepo:3939/bootstrap_4.17.01.sh -o /tmp/bootstrap_4.17.01.sh
  sudo bash /tmp/bootstrap_4.17.01.sh apigeerepohost=remoteRepo:3939 apigeeuser=uName apigeepassword=pWord apigeeprotocol=http://

  Aby zakończyć instalację, wykonaj pozostałe kroki opisane powyżej w sekcji „Instalowanie z repozytorium przy użyciu serwera WWW Nginx”.