Cykliczne zadania konserwacji usług Analytics

Edge for Private Cloud wer. 4.17.01

Wiele zadań usług Apigee Analytics można wykonywać za pomocą standardowych narzędzi Postgres. Rutynowe zadania konserwacji, które wykonujesz w bazie danych Analytics – takie jak reorganizacja bazy danych za pomocą VACUUM, ponowne indeksowanie i konserwacja plików logów – są takie same jak w przypadku dowolnej bazy danych PostgreSQL. Informacje o rutynowej konserwacji Postgres znajdziesz na http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/maintenance.html.

Ważna uwaga: Apigee nie zaleca przenoszenia bazy danych PostgreSQL bez skontaktowania się z zespołem obsługi klienta Apigee. Serwery bazy danych PostgreSQL w systemie Apigee używają swoich adresów IP oraz przenoszenie bazy danych lub zmienianie jej adresu IP bez przeprowadzenia odpowiednich aktualizacji metadanych środowiska Apigee spowoduje niepożądane efekty.

Więcej informacji o utrzymywaniu bazy danych PostgreSQL znajdziesz na http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/maintenance.html.

Przycinanie danych Analytics

W miarę wzrostu ilości danych analitycznych dostępnych w repozytorium Apigee może być korzystne „przycinanie” danych ponad wymagany okres przechowywania. Uruchom to polecenie, aby przyciąć dane dla określonej organizacji i środowiska:

> /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-postgresql pg-data-purge <Org> <Env> <NoOfDaysToPurgeBackFromCurrentDate>

To polecenie sprawdza tabelę „childfactables” w schemacie „analytics”, aby określić, które partycje nieprzetworzonych danych obejmują daty, dla których ma zostać przycięte dane, a następnie pomija te tabele. Po usunięciu tabel wpisy w plikach „childfactables” powiązane z tymi partycjami zostaną usunięte.

Childfactables to codzienne, partycjonowane dane. Codziennie tworzone są nowe partycje, a dane są przetwarzane do tabel podzielonych na dni. Jeśli więc później stare dane faktów nie będą już potrzebne, możesz trwale usunąć odpowiednie elementy potomne.