Bắt đầu, dừng hoặc khởi động lại cổng

Cổng dịch vụ dành cho nhà phát triển phiên bản 4.17.01

Đối với cổng chạy trên Nginx

Để bắt đầu, dừng hoặc khởi động lại các thành phần của cổng, hãy sử dụng lệnh apigee-service:

> /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service compName stop|start|restart

Trong đó compName có thể là một trong các giá trị sau: apigee-drupal-devportal, apigee-drupal-contrib, apigee-drupal, apigee-drush, apigee-php

Đối với cổng chạy trên Apache

Để khởi động, dừng hoặc khởi động lại cổng, trên thực tế bạn phải khởi động, dừng hoặc khởi động lại máy chủ web Apache. Ví dụ: để khởi động lại Apache trên RedHat và CentOS, hãy sử dụng lệnh sau:

> service httpd restart

Để dừng hoặc khởi động Apache trên RedHat và CentOS, hãy dùng các lệnh sau:

> service httpd stop
> service httpd start

Để biết thêm thông tin, hãy xem http://www.apache.org/.