Các lệnh Drush thường dùng

Edge cho đám mây riêng tư phiên bản 4.18.01

Drush là giao diện dòng lệnh của Drupal. Với vai trò là quản trị viên Drupal, bạn có thể dùng mã này để thực hiện nhiều công việc. Drush sẽ được cài đặt cho bạn khi bạn cài đặt cổng thông tin.

Cách chạy lệnh Drush

Bạn phải chạy các lệnh Drush từ thư mục gốc của trang web cổng thông tin. Theo mặc định, Cổng thông tin cho nhà phát triển được cài đặt tại:

  • /opt/apigee/apigee-drupal/wwwroot (Nginx)

Do đó, trước tiên, bạn nên thay đổi thư mục sang thư mục gốc chính xác trước khi chạy các lệnh Drush.

Ví dụ về lệnh Drush

Bảng sau đây liệt kê các lệnh Drush phổ biến:

Command Mục đích sử dụng
drush status Kiểm tra trạng thái của Drupal.
drush archive-dump --destination=../tmp/dc.tar Sao lưu Drupal vào một vị trí cụ thể.
drush dc-getorg Trả về tổ chức Edge được liên kết với cổng thông tin.
drush dc-setorg org_name Thiết lập tổ chức Edge được liên kết với cổng thông tin.
drush dc-getauth Lấy tên người dùng (địa chỉ email) và mật khẩu của quản trị viên tổ chức Edge được liên kết với cổng.
drush dc-setauth org_admin_email Đặt tên (địa chỉ email) của quản trị viên tổ chức Edge. Bạn sẽ được nhắc đặt mật khẩu.
drush dc-getend Lấy điểm cuối Edge được liên kết với cổng thông tin.
drush dc-setend http://server_endpoint:8080/v1 Đặt điểm cuối Edge được liên kết với cổng thông tin.
drush dc-test Kiểm tra kết nối từ cổng thông tin đến tổ chức Edge bằng thông tin đăng nhập của quản trị viên tổ chức.