Bắt đầu, dừng hoặc khởi động lại cổng

Edge for Private Cloud v4.18.01

Để bắt đầu, dừng hoặc khởi động lại các thành phần của cổng, hãy sử dụng lệnh apigee-service:

/opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service compName stop|start|restart

Trong đó compName có thể là một trong các giá trị sau: apigee-drupal-devportal, apigee-drupal-contrib, apigee-drupal, apigee-drush, apigee-php

Các tập lệnh sau phát hiện các thành phần Apigee được định cấu hình để chạy trên hệ thống mà tập lệnh được thực thi và sẽ chỉ bắt đầu hoặc dừng các thành phần đó theo đúng thứ tự cho nút đó.

  • Cách dừng mọi thành phần Apigee:
    /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-all dừng
  • Cách bắt đầu tất cả thành phần của Apigee:
    /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-all start
  • Để kiểm tra xem thành phần nào đang chạy:
    /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-all