Uaktualnianie portalu usług dla deweloperów

Developer Services Portal w wersji 4.17.09

Ta procedura opisuje, jak uaktualnić istniejącą instalację lokalną usług kanału programisty Apigee.

Ustalenie prawidłowej procedury aktualizacji

Procedura aktualizacji portalu jest zależna od bieżącej instalacji:

Określanie bieżącego typu instalacji

Jeśli nie masz pewności, jaki jest obecny typ instalacji, użyj tego polecenia, aby go sprawdzić:

 • ls /opt

  Jeśli używasz Nginx/Postgres, zobaczysz te katalogi: /opt/apigee i /opt/nginx.

  Jeśli korzystasz z Apache/MySQL lub Apache/MariaDB, te katalogi nie powinny być dostępne.

 • /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-all status

  Jeśli używasz języka Nginx/Postgres, zobaczysz te dane wyjściowe:

  + apigee-service
   apigee-drupal-devportal status
   OK: apigee-drupal-devportal is up and running
   + apigee-service apigee-lb status
   apigee-service: apigee-lb: OK
   + apigee-service apigee-postgresql status
   apigee-service: apigee-postgresql: OK
 • apachectl -S

  Jeśli korzystasz z Apache/MySQL lub Apache/MariaDB, to polecenie powinno zwrócić główny katalog internetowy portalu w formie:

  *:80
   192.168.56.102
   (/etc/httpd/conf/vhosts/devportal.conf:1)

Domyślny katalog instalacji

W procesie uaktualniania zakłada się, że Portal dla programistów został zainstalowany:

 • 4.17.05 i nowsze: /opt/apigee/apigee-drupal/wwwroot
 • Przed 4.17.05: /opt/apigee/apigee-drupal (Nginx) lub /var/www/html (Apache)

Jeśli portal nie został zainstalowany w katalogu domyślnym, zmodyfikuj ścieżki w ramach poniższej procedury, aby użyć katalogu instalacji.

Obsługiwane wersje uaktualnienia

Ta procedura uaktualniania jest obsługiwana w przypadku tych wersji portalu:

 • OPDK-17-01.x
 • OPDK-17-05.x

Aby określić wersję portalu, otwórz w przeglądarce ten adres URL:

http://your_portal.com/buildInfo

Przed aktualizacją

W przypadku istniejących instalacji zmodyfikowanie kodu w rdzeni Drupal lub w niestandardowych modułach, zostaną zastąpione. Dotyczy to m.in. wszelkich zmian wprowadzonych przez Ciebie w .htaccess. Załóżmy, że wszystkie dane znajdujące się poza katalogiem /sites należą do platformy Drupal. Wyjątkiem od tej reguły jest robots.txt. Jeśli ten plik istnieje w internetowym katalogu głównym, zostanie zachowany.

Przed kontynuowaniem instalacji utwórz kopię zapasową całego katalogu głównego internetowego Drupal. Po wykonaniu opisanych poniżej kroków instalacji możesz przywrócić dostosowania z kopii zapasowej.

Uaktualnianie portalu za pomocą RPM

Wykonaj poniższe czynności, aby zaktualizować RPM portalu w węźle:

 1. Przejdź do katalogu Drupal. Na przykład: /opt/apigee/apigee-drupal/wwwroot.

  cd /opt/apigee/apigee-drupal/wwwroot

  Domyślny katalog dla wersji produktu znajdziesz w sekcji Domyślny katalog instalacji.

 2. Utwórz kopię zapasową instancji bazy danych Drupal. Polecenie pg_dump tworzy kopię bazy danych:
  pg_dump --dbname=devportal --host=192.168.56.101
   --username=drupaladmin --password --format=c > /tmp/portal.dmp

  gdzie:

  • dbname określa nazwę bazy danych podaną we właściwości PG_NAME w pliku konfiguracji instalacji portalu.
  • host określa adres IP węzła portalu.
  • username określa nazwę użytkownika Postgres używaną przez portal do uzyskiwania dostępu do bazy danych zgodnie z właściwością DRUPAL_PG_USER w pliku konfiguracji instalacji portalu.
  • Zobaczysz prośbę o podanie hasła użytkownika Postgres zgodnie z definicją w właściwości DRUPAL_PG_PASS w pliku konfiguracji instalacji portalu.

  Jeśli w przyszłości trzeba będzie przywrócić dane z kopii zapasowej, użyj polecenia:

  pg_restore --clean --dbname=devportal --host=localhost --username=apigee < /tmp/portal.dmp
 3. Utwórz kopię zapasową całego katalogu głównego internetowego Drupal. Domyślna lokalizacja instalacji to /opt/apigee/apigee-drupal, ale mogła ona zostać przez Ciebie zmieniona.
  Jeśli nie masz pewności, gdzie znajduje się ten katalog, użyj polecenia drush status lub wpisu Konfiguracja > Media > Plik w menu Drupal, aby określić lokalizację publicznego systemu plików i ścieżkę prywatnego systemu plików (w następnym kroku).
 4. Utwórz kopię zapasową plików w usłudze /opt/apigee/data/apigee-drupal-devportal/private.
 5. Skonfiguruj Drupal w tryb konserwacji:
  1. W menu Drupal wybierz Konfiguracja.
  2. Na stronie Konfiguracja w sekcji Programowanie wybierz Tryb konserwacji.
  3. Zaznacz pole Włącz tryb konserwacji witryny.
  4. Wpisz wiadomość, którą użytkownicy zobaczą podczas konserwacji.
  5. Wybierz Zapisz konfigurację.
 6. Wyłącz SELinux zgodnie z opisem w sekcji Instalowanie narzędzia Edge apigee-setup.
 7. Przejdź do katalogu /opt:
  cd /opt
 8. Aby przejść na nową wersję na serwerze z połączeniem internetowym:
  1. Pobierz plik bootstrap_4.17.09.sh Edge w wersji 4.17.09 do /tmp/bootstrap_4.17.09.sh:
   curl https://software.apigee.com/bootstrap_4.17.09.sh -o /tmp/bootstrap_4.17.09.sh
  2. Zainstaluj narzędzie Edge 4.17.09 apigee-service i zależności:
   sudo bash /tmp/bootstrap_4.17.09.sh apigeeuser=uName
    apigeepassword=pWord

   gdzie uName:pWord to nazwa użytkownika i hasło otrzymane z Apigee. Jeśli pominiesz właściwość pWord, poprosimy Cię o jej podanie.

   Domyślnie instalator sprawdza, czy zainstalowano środowisko Java 1.8. Możesz użyć opcji „C”, aby kontynuować bez instalowania języka Java.

 9. Aby przejść na nową wersję na serwerze bez połączenia z internetem:
  1. Utwórz lokalne repozytorium w wersji 4.17.09 zgodnie z opisem w sekcji „Tworzenie lokalnego repozytorium Apigee” artykułu Instalowanie narzędzia Edge apigee-setup.
  2. Aby zainstalować usługę apigee-service z pliku .tar:
   1. W węźle z lokalnym repozytorium użyj poniższego polecenia, aby spakować lokalne repozytorium do jednego pliku .tar o nazwie /opt/apigee/data/apigee-mirror/apigee-4.17.09.tar.gz:
    /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-mirror package
   2. Skopiuj plik .tar do węzła, w którym chcesz zaktualizować Edge. Na przykład skopiuj go do katalogu /tmp w nowym węźle.
   3. W nowym węźle wyodrębnij plik do katalogu /tmp:
    tar -xzf apigee-4.17.09.tar.gz

    To polecenie tworzy nowy katalog o nazwie repos w katalogu zawierającym plik .tar. Na przykład /tmp/repos.

   4. Zainstaluj narzędzie Edge apigee-service i zależności z serwera /tmp/repos:
    sudo bash /tmp/repos/bootstrap_4.17.09.sh apigeeprotocol="file://" apigeerepobasepath=/tmp/repos

    Zwróć uwagę, że to polecenie zawiera ścieżkę do katalogu repos.

  3. Aby zainstalować usługę apigee-service przy użyciu serwera WWW Nginx:
   1. Skonfiguruj serwer WWW Nginx zgodnie z opisem w sekcji „Instalowanie z repozytorium przy użyciu serwera WWW Nginx” artykułu Instalowanie narzędzia Edge apigee-setup.
   2. W węźle zdalnym pobierz plik Edge bootstrap_4.17.09.sh do serwera /tmp/bootstrap_4.17.09.sh:
    /usr/bin/curl http://uName:pWord@remoteRepo:3939/bootstrap_4.17.09.sh
     -o /tmp/bootstrap_4.17.09.sh

    gdzie uName:pWord to nazwa użytkownika i hasło ustawione powyżej repozytorium, a remoteRepo to adres IP lub nazwa DNS węzła repozytorium.

   3. W węźle zdalnym zainstaluj narzędzie Edge apigee-service i zależności:kod
    sudo bash /tmp/bootstrap_4.17.09.sh apigeerepohost=remoteRepo:3939
     apigeeuser=uName apigeepassword=pWord apigeeprotocol=http://

    gdzie uName:pWord to nazwa użytkownika i hasło repozytorium.

 10. Użyj apigee-service, aby zaktualizować narzędzie apigee-setup:
  /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-setup update
 11. Uruchom w węźle narzędzie do aktualizacji, aby zaktualizować bazę danych Postgres:
  /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ps -f configFile

  gdzie configFile to plik konfiguracji użyty do zainstalowania bazy danych Postgres. Jedynym wymaganiem dotyczącym pliku konfiguracji jest to, aby plik konfiguracji był dostępny i czytelny dla użytkownika „apigee”.

 12. Uruchom Postgres:
  /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-postgresql start
 13. Aby zaktualizować portal, uruchom w węźle narzędzie do aktualizacji:
  /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c dp -f configFile

  gdzie configFile to plik konfiguracji użyty do zainstalowania portalu. Jedynym wymaganiem dotyczącym pliku konfiguracji jest to, aby plik konfiguracji był dostępny i czytelny dla użytkownika „apigee”.

 14. Uruchom skrypt update.php Drupala, otwierając ten adres URL w oknie przeglądarki:
  http://portalIP_DNS:8079/update.php
 15. Wyłącz Drupal w trybie konserwacji:
  1. W menu Drupal wybierz Konfiguracja.
  2. Na stronie Konfiguracja w sekcji Programowanie wybierz Tryb konserwacji.
  3. Odznacz pole Włącz tryb konserwacji witryny.
  4. Wybierz Zapisz konfigurację.

Pamiętaj, że po aktualizacji katalog główny to:

/opt/apigee/apigee-drupal/wwwroot

Uaktualnianie zostało zakończone.