کاربران جدید Edge را ثبت کنید

پس از فعال کردن یک IDP خارجی، فرآیند افزودن کاربران جدید به رابط کاربری Edge به صورت زیر است:

  1. کاربر با ارائه دهنده هویت SAML یا LDAP ثبت نام می کند.
  2. مدیر سازمان Edge کاربر را به سازمان Edge اضافه می کند و نقشی را به کاربر اختصاص می دهد، همانطور که در ایجاد کاربران جهانی توضیح داده شده است.