Hướng dẫn

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Hướng dẫn này đưa ra chỉ dẫn chi tiết để giúp người dùng Apigee Edge Cloud Public Cloud và Private Cloud hoàn thành những việc sau:

  • Định cấu hình nhiều tài nguyên và thuộc tính của Apigee Edge.
  • Xác minh rằng các tài nguyên và thuộc tính đã được định cấu hình đúng cách.
  • Chia sẻ các phương pháp hay nhất (nếu được) mà bạn có thể áp dụng khi định cấu hình tài nguyên và tài sản.

Bảng sau đây mô tả các hướng dẫn hiện tại:

Cấu hình

Thuộc tính HTTP

Định cấu hình tiêu đề cho phép bỏ qua đối với thuộc tính 405 trong Bộ xử lý thư Cách định cấu hình tiêu đề bỏ qua cho phép của thuộc tính 405 trong Trình xử lý tin nhắn của Apigee Edge. Chỉ dành cho người dùng Edge Private Cloud
Định cấu hình bộ xử lý thư để cho phép các tiêu đề trùng lặp Cách loại bỏ việc gửi tiêu đề trùng lặp và cách định cấu hình Bộ xử lý thư để cho phép các tiêu đề trùng lặp. Chỉ dành cho người dùng Edge Private Cloud

Tham số JVM

Định cấu hình dung lượng bộ nhớ vùng nhớ khối xếp trên Bộ xử lý thông báo Cách định cấu hình dung lượng bộ nhớ vùng nhớ khối xếp trên Bộ xử lý thư của Apigee Edge. Chỉ dành cho người dùng Edge Private Cloud
Định cấu hình kích thước bộ nhớ vùng nhớ khối xếp trên máy chủ Qpid Cách định cấu hình dung lượng bộ nhớ vùng nhớ khối xếp trên máy chủ Qpid của Apigee Edge. Chỉ dành cho người dùng Edge Private Cloud
Bật G1GC trên Bộ xử lý thư Cách bật tính năng Garbage First Garbage Collector (G1GC) trên Bộ xử lý tin nhắn của Apigee Edge. Chỉ dành cho người dùng Edge Private Cloud
Bật tính năng loại bỏ chuỗi trùng lặp trên Bộ xử lý thông báo Cách bật tính năng Loại bỏ chuỗi trùng lặp trên Bộ xử lý tin nhắn của Apigee Edge. Chỉ dành cho người dùng Edge Private Cloud

Xoay nhật ký

Bật tính năng xoay vòng nhật ký cho edge-message-processor.log Cách bật tính năng xoay vòng nhật ký cho nhật ký /opt/apigee/var/log/edge-message-processor/edge-message-processor.log trên Edge Message Processors (Trình xử lý thông báo của Edge). Chỉ dành cho người dùng Edge Private Cloud
Bật tính năng xoay vòng nhật ký cho edge-router.log Cách bật tính năng xoay nhật ký cho nhật ký /opt/apigee/var/log/edge-router/edge-router.log trên Bộ định tuyến Edge. Chỉ dành cho người dùng Edge Private Cloud

SNI

Định cấu hình DEX giữa Trình xử lý thông báo Edge và máy chủ phụ trợ Cách bật và tắt Akamai trên Bộ xử lý thông báo. Chỉ dành cho người dùng Edge Private Cloud

Thuộc tính thời gian chờ

Các phương pháp hay nhất để định cấu hình thời gian chờ I/O Mô tả các phương pháp hay nhất để định cấu hình thuộc tính thời gian chờ I/O trên nhiều thành phần mà thông qua đó luồng yêu cầu API trong Apigee Edge. Người dùng Edge Public và Private Cloud
Định cấu hình thời gian chờ I/O trên Bộ xử lý thông báo Cách định cấu hình thuộc tính thời gian chờ I/O trong Proxy API và thành phần Trình xử lý tin nhắn của Apigee Edge. Người dùng Edge Public và Private Cloud
Định cấu hình thời gian chờ I/O trên bộ định tuyến Cách định cấu hình thuộc tính thời gian chờ I/O trong Máy chủ ảo và thành phần Bộ định tuyến của Apigee Edge. Người dùng Edge Public và Private Cloud
Định cấu hình thời gian chờ kết nối trên Bộ xử lý thông báo Cách định cấu hình thời gian chờ kết nối trong Proxy API và thành phần Trình xử lý thư của Apigee Edge. Người dùng Edge Public và Private Cloud
Định cấu hình thời gian chờ hoạt động trên Bộ xử lý thư Cách định cấu hình thời gian chờ duy trì thời gian chờ hoạt động trong Proxy API và thành phần Trình xử lý tin nhắn của Apigee Edge. Người dùng Edge Public và Private Cloud

chứng chỉ TLS

Chuyển đổi chứng chỉ sang định dạng được hỗ trợ Cách chuyển đổi chứng chỉ TLS và Khoá riêng tư được liên kết sang định dạng PEM hoặc PFX (PKCS #12). Người dùng Edge Public và Private Cloud
Xác thực chuỗi chứng chỉ Cách xác thực chuỗi chứng chỉ trước khi tải chứng chỉ lên kho khoá hoặc kho lưu trữ tin cậy trong Apigee Edge. Người dùng Edge Public và Private Cloud
Xác thực mục đích của chứng chỉ Cách xác thực mục đích của chứng chỉ trước khi tải chứng chỉ lên kho khoá hoặc kho lưu trữ tin cậy trong Apigee Edge. Người dùng Edge Public và Private Cloud
Xác thực chứng chỉ ứng dụng đối với trustore Cách xác minh rằng bạn đã tải đúng chứng chỉ ứng dụng khách lên Bộ định tuyến Apigee Edge. Chỉ dành cho người dùng Edge Private Cloud

Máy chủ ảo

Định cấu hình bộ thuật toán mật mã trên máy chủ ảo và bộ định tuyến Cách định cấu hình bộ thuật toán mật mã trên máy chủ ảo và Bộ định tuyến trong Apigee Edge. Người dùng Edge Public và Private Cloud

Hoạt động tính toán

Khởi động lại bộ định tuyến và Bộ xử lý thư mà không ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập Cách khởi động lại Bộ định tuyến và Bộ xử lý thư (MP) mà không ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập đến API. Chỉ dành cho người dùng Edge Private Cloud
Hạ cấp các thành phần Apigee và NGINX Cách kiểm tra xem bạn có cần hạ cấp hay không và cách hạ cấp các thành phần của Apigee (nếu cần). Chỉ dành cho người dùng Edge Private Cloud