Tổng quan về tệp đối chiếu

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Tham khảo tài liệu về Apigee X.
thông tin

Bảng sau đây liệt kê các tài liệu tham khảo về Apigee Edge trong phần này:

Tài liệu tham khảo Mô tả
API Edge Thực hiện các công việc quản trị trong tổ chức Apigee của bạn bằng API RESTful. Xem thêm bài viết Điểm khác biệt giữa Edge for Public Cloud API và Private Cloud API.
Chính sách Thêm logic vào proxy API bằng chính sách.
Lỗi chính sách Xử lý lỗi khi một chính sách đang thực thi.
Tài liệu tham khảo về cấu hình proxy API Thêm các phần tử XML để định cấu hình proxy API, chẳng hạn như proxy và điểm cuối đích, luồng, v.v.
Cấu hình gói luồng dùng chung Định cấu hình gói quy trình dùng chung.
Điều kiện Triển khai hành vi động trong proxy API bằng cách sử dụng các điều kiện.
Biến Quản lý các biến trong quá trình thực thi proxy API.
Mô hình đối tượng JavaScript Tương tác với proxy API bằng JavaScript.
Các lệnh trong Analytics Truy xuất dữ liệu phân tích bằng lệnh Analytics.
Phương diện và chỉ số Analytics Định cấu hình phương diện và chỉ số khi làm việc với dữ liệu phân tích API.
Bảng thuật ngữ Tham khảo các thuật ngữ trong tài liệu về Apigee Edge.
Tiện ích Tích hợp tài nguyên bên ngoài bằng tiện ích.