การกำหนดค่าค่าธรรมเนียมสำหรับแพ็กเกจราคา

คุณกำลังดูเอกสารประกอบของ Apigee Edge
ไปที่เอกสารประกอบของ Apigee X
ข้อมูล

เกริ่นนำ

นักพัฒนาแอปจะมีค่าธรรมเนียมเมื่อลงชื่อสมัครใช้แพ็กเกจราคา คุณกำหนดค่าค่าธรรมเนียมสำหรับประเภทแพ็กเกจราคาใดก็ได้ ยกเว้นการแจ้งเตือนแบบปรับได้ คุณจะระบุค่าธรรมเนียมหรือไม่ก็ได้ คุณไม่จำเป็นต้องระบุค่าธรรมเนียมในแพ็กเกจราคา

การกำหนดค่าค่าธรรมเนียมสำหรับแพ็กเกจราคาโดยใช้ UI

กำหนดค่าค่าธรรมเนียมสำหรับแพ็กเกจราคาตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

Edge

หากต้องการกำหนดค่าค่าธรรมเนียม เมื่อสร้างหรือแก้ไขแพ็กเกจราคา ให้เลือกแพ็กเกจราคาประเภทใดก็ได้ (ยกเว้นการแจ้งเตือนแบบปรับได้) และกำหนดค่าดังนี้

การกำหนดค่ารายละเอียดสัญญา

กําหนดค่ารายละเอียดของสัญญาในส่วนรายละเอียดสัญญาเมื่อสร้างหรือแก้ไขแพ็กเกจราคา

ฟิลด์ คำอธิบาย ค่าเริ่มต้น
สกุลเงิน สกุลเงินของค่าธรรมเนียมทั้งหมด เลือกค่าจากเมนูแบบเลื่อนลง USD
ค่าธรรมเนียมการติดตั้ง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพียงครั้งเดียวซึ่งเรียกเก็บจากนักพัฒนาแอปแต่ละรายในวันที่เริ่มต้นของแพ็กเกจ ป้อนมูลค่าจำนวนเงินในช่อง หรือใช้แป้นลูกศรขึ้น/ลงเพื่อเลือกค่า 0
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกก่อนกำหนด ค่าธรรมเนียมแบบจ่ายครั้งเดียวจะเรียกเก็บหากนักพัฒนาแอปสิ้นสุดแพ็กเกจก่อนระยะเวลาการต่ออายุ 0
ระยะเวลาของสัญญา ช่วงเวลาที่ระบบจะต่ออายุแพ็กเกจโดยอัตโนมัติ (เว้นแต่ว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์จะสิ้นสุดข้อตกลงก่อนวันที่ต่ออายุ) ระบุจำนวนและหน่วย (วัน สัปดาห์ หรือเดือน) หากคุณตั้งค่านี้เป็น 0 แผนจะยังคงมีผลจนกว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์จะเลือกสิ้นสุดแผน 1 เดือน
ถึงกำหนดชำระเงินภายในวันที่ จำนวนวันที่ครบกำหนดชำระเงิน 30

การกําหนดค่าค่าใช้จ่ายของแพ็กเกจราคา

กำหนดค่าต้นทุนของแพ็กเกจราคาในส่วนค่าใช้จ่ายเมื่อสร้างหรือแก้ไขแพ็กเกจราคา

ฟิลด์ คำอธิบาย ค่าเริ่มต้น
ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องจนกว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์จะสิ้นสุดแผน หากคุณระบุค่าธรรมเนียมพื้นฐาน คุณจะต้องระบุช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงิน (หรือระยะเวลา) ด้วย ซึ่งก็คือระบุระยะเวลาระหว่างการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพื้นฐาน (เช่น 30 วัน) 0
ช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงิน ระยะเวลาหรือเวลาระหว่างการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพื้นฐาน เช่น 30 วัน ระบุจำนวนและหน่วย (วัน สัปดาห์ หรือเดือน) 1 เดือน
ชำระล่วงหน้า ระบุว่ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพื้นฐานล่วงหน้าหรือไม่

หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพื้นฐานล่วงหน้า (true):

 • สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ชำระเงินล่วงหน้า ระบบจะหักค่าธรรมเนียมพื้นฐาน ณ เวลาที่ซื้อแพ็กเกจราคา หากมีเงินในบัญชีแบบชำระล่วงหน้าไม่เพียงพอ การซื้อจะไม่สำเร็จ โปรดดูฉันจะคำนวณยอดเงินคงเหลือของบัญชีชำระล่วงหน้าได้อย่างไร
 • นักพัฒนาแอปแบบชำระเงินภายหลังจะมีการเรียกเก็บเงินในใบแจ้งหนี้ในวันที่ซื้อแพ็กเกจราคา

หากไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพื้นฐานล่วงหน้า (false)

 • สำหรับนักพัฒนาแอปแบบชำระล่วงหน้า ระบบจะหักค่าธรรมเนียมพื้นฐานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน (เช่น สิ้นเดือนที่เรียกเก็บเงิน) หากมีเงินในบัญชีแบบชำระล่วงหน้าไม่เพียงพอ นักพัฒนาแอปจะถูกบล็อกจนกว่าจะโหลดบัญชีซ้ำ โปรดดูหัวข้อจัดการยอดคงเหลือในบัญชีชำระล่วงหน้า
 • นักพัฒนาแอปแบบชำระเงินภายหลังจะมีการเรียกเก็บเงินในใบแจ้งหนี้ในวันสุดท้ายของช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงิน (ตัวอย่างเช่น สิ้นเดือนที่เรียกเก็บเงิน)
เปิดใช้อยู่
ค่าธรรมเนียมตามสัดส่วน ระบุว่าค่าธรรมเนียมจะคิดตามสัดส่วนไหม ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดส่วนของแผนในช่วง 1 เดือน หากคิดค่าธรรมเนียมตามสัดส่วน ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นจะอิงตามจำนวนวันจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลา (หรือจำนวนวันที่ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว) หากค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ได้คิดตามสัดส่วน นักพัฒนาแอปจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเริ่มต้นเต็มจำนวนโดยไม่คำนึงถึงวันที่เริ่ม (หรือสิ้นสุด) แพ็กเกจ เปิดใช้อยู่

Classic Edge (Private Cloud)

วิธีกำหนดค่าค่าธรรมเนียมสำหรับแพ็กเกจราคาโดยใช้ UI แบบคลาสสิกของ Edge Edge

 1. เลือกแท็บ ค่าธรรมเนียม ในหน้าต่างแพ็กเกจราคา

 2. ป้อนข้อมูลต่อไปนี้
  ฟิลด์ คำอธิบาย
  สกุลเงิน

  สกุลเงินที่คุณต้องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เลือกสกุลเงินจาก รายการสกุลเงินที่รองรับในเมนูแบบเลื่อนลง

  จำนวนค่าธรรมเนียมการตั้งค่า

  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพียงครั้งเดียวซึ่งเรียกเก็บจากนักพัฒนาแอปแต่ละรายในวันที่เริ่มต้นของแพ็กเกจ (ซึ่งก็คือวันที่ที่นักพัฒนาแอปซื้อแพ็กเกจ) ป้อนจำนวนเงินที่จะเรียกเก็บ

  การสิ้นสุดข้อตกลงก่อนกำหนด

  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพียงครั้งเดียวซึ่งจะเรียกเก็บหากนักพัฒนาแอปสิ้นสุดแพ็กเกจก่อนระยะเวลาการต่ออายุ ป้อนจำนวนเงินที่จะเรียกเก็บ

  ชำระเงินตามรอบ

  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บกับนักพัฒนาแอปอย่างต่อเนื่องจนกว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์จะสิ้นสุดแผน ระบุจำนวนเงินที่จะเรียกเก็บ

  ระยะเวลา

  ระยะเวลาระหว่างการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นประจำ ป้อนตัวเลข (ระหว่าง 1 ถึง 12) แล้วเลือกสัปดาห์หรือเดือน ตัวอย่างเช่น ป้อน 1 แล้วเลือกเดือนเพื่อระบุว่านักพัฒนาแอปจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามรอบเดือนละครั้ง

  สัดส่วน

  ระบุว่าค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นซ้ำคิดตามสัดส่วนไหม ช่องนี้เกี่ยวข้องกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดส่วนของแผนในช่วง 1 เดือน เลือกปุ่มตัวเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งต่อไปนี้

  • ใช่ คิดตามสัดส่วน การสร้างรายได้จะคิดค่าธรรมเนียมเริ่มต้นตามสัดส่วนของจำนวนวันจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลา (หรือจำนวนวันที่ใช้ในช่วงระยะเวลานั้น)
  • ไม่ ค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน การสร้างรายได้จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเริ่มต้นเต็มจำนวนไม่ว่านักพัฒนาแอปจะเริ่ม (หรือสิ้นสุด) แพ็กเกจเมื่อใด โดยตัวเลือกนี้คือค่าเริ่มต้น
  ซื้อล่วงหน้า

  ระบุว่ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นซ้ำล่วงหน้าหรือไม่ เลือกปุ่มตัวเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งต่อไปนี้

  • มี เรียกเก็บเงินล่วงหน้า การสร้างรายได้จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามรอบล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น หากระยะเวลาคือ 1 เดือน ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นซ้ำในใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นเมื่อรอบเดือนที่เรียกเก็บเงินก่อนหน้าสิ้นสุดลง
  • ไม่ ที่รออยู่ การสร้างรายได้จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากระยะเวลาคือ 1 เดือน ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นซ้ำในใบแจ้งหนี้เมื่อเดือนที่เรียกเก็บเงินปัจจุบันสิ้นสุดลง โดยตัวเลือกนี้คือค่าเริ่มต้น
  ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ

  ระบุเมื่อครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียม เลือก 30, 45, 60 หรือ 90 วัน หรือเลือกกำหนดเองเพื่อระบุช่วงเวลาที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่น

การกำหนดค่าค่าธรรมเนียมสำหรับแพ็กเกจราคาโดยใช้ API

คุณเพิ่มค่าธรรมเนียมลงในแพ็กเกจราคาได้เมื่อสร้างหรืออัปเดตแพ็กเกจ คุณระบุค่าธรรมเนียมในเนื้อหาคำขอของการโทร

ตัวอย่างเช่น คำขอต่อไปนี้สร้างแพ็กเกจราคามาตรฐานที่มีค่าธรรมเนียมการเลิกใช้ก่อนกำหนด ค่าธรรมเนียมการตั้งค่า และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บประจำ (แต่ละรายการกำหนดไว้ที่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ) ระยะเวลาค่าธรรมเนียมคือ 30 วัน ค่าธรรมเนียมจะครบกำหนดชำระภายใน 30 วัน และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นประจำจะคิดตามสัดส่วน (และไฮไลต์ข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมไว้)

$ curl -H "Content-Type:application/json" -X POST -d \
'{
   "advance": false,
   "name": "Simple rate plan",
   "currency": {
   "id" : "usd"
   },
   "earlyTerminationFee": "10",
   "frequencyDuration": "30",
   "description": "Simple rate plan",
   "displayName" : "Simple rate plan",
   "frequencyDurationType": "DAY",
   "monetizationPackage": {
   "id": "location_package"
   },
   "organization": {
   "id": "myorg"
   },
   "prorate": "true",
   "paymentDueDays": "30",
   "published": "true",
   "ratePlanDetails": [
   {
   …
   }
   ],
   "recurringFee": "10",
   "setUpFee": "10",
   "startDate": "2013-09-15",
   "type": "STANDARD"
}' \
"https://api.enterprise.apigee.com/v1/mint/organizations/{org_name}/monetization-packages/location_package/rate-plans" \
-u email:password

โปรดดูพร็อพเพอร์ตี้การกำหนดค่าสำหรับแพ็กเกจราคาสำหรับรายการตัวเลือกแพ็กเกจราคาทั้งหมด