การให้เครดิต

คุณกำลังดูเอกสารประกอบของ Apigee Edge
ไปที่เอกสารประกอบของ Apigee X
ข้อมูล

เกริ่นนำ

การสร้างรายได้มอบความยืดหยุ่นให้คุณในการออกเครดิตนักพัฒนาแอป

สำหรับนักพัฒนาแอปแบบชำระเงินล่วงหน้า เครดิตจะปรากฏเป็นการลดการใช้งาน ซึ่งจะเพิ่มหรือลดยอดคงเหลือที่ชำระล่วงหน้าของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ในอนาคต เงินจะถอนออกจากยอดคงเหลือที่ชำระล่วงหน้าของนักพัฒนาซอฟต์แวร์เมื่อซื้อแพ็กเกจผลิตภัณฑ์ API เช่นเดียวกับการใช้บัตรเดบิต นักพัฒนาแอปต้องรักษายอดเงินคงเหลือให้เพียงพอสำหรับการซื้อ โปรดดูฉันจะคำนวณยอดเงินคงเหลือของบัญชีชำระล่วงหน้าได้อย่างไร

สำหรับนักพัฒนาแอปแบบชำระเงินภายหลัง เครดิตจะปรากฏเป็นบรรทัดแยกต่างหากในใบแจ้งหนี้ ซึ่งเป็นการลดการเรียกเก็บเงินในใบแจ้งหนี้

การสำรวจหน้าเครดิต

เข้าถึงและสำรวจหน้าเครดิต ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

Edge

วิธีเข้าถึงหน้าเครดิตโดยใช้ Edge UI

 1. ลงชื่อเข้าใช้ apigee.com/edge
 2. เลือกเผยแพร่ > การสร้างรายได้ > เครดิตในแถบนำทางด้านซ้าย

หน้าเครดิตจะปรากฏขึ้น

ตามที่ไฮไลต์ในรูป หน้าเครดิตจะช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • ดูข้อมูลสรุปสำหรับเครดิตทั้งหมด ได้แก่ ชื่อผู้รับ จำนวนเครดิต วันที่และเวลาที่เครดิตมีผล แพ็กเกจผลิตภัณฑ์ API และผลิตภัณฑ์ API ที่ใช้เครดิต รวมถึงหมายเหตุที่เพิ่ม
 • ออกเครดิต
 • ค้นหารายการเครดิต

Classic Edge (Private Cloud)

วิธีเข้าถึงหน้าเครดิตโดยใช้ UI แบบคลาสสิกของ Edge

 1. ลงชื่อเข้าใช้ http://ms-ip:9000 โดยที่ ms-ip คือที่อยู่ IP หรือชื่อ DNS ของโหนดเซิร์ฟเวอร์การจัดการ
 2. เลือกการสร้างรายได้ > รายงานการสร้างรายได้ในแถบนำทางด้านบน

หน้าเครดิตช่วยให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ดูข้อมูลสรุปสำหรับเครดิตทั้งหมด ได้แก่ ชื่อผู้รับ จำนวนเครดิต วันที่และเวลาที่เครดิตมีผล แพ็กเกจผลิตภัณฑ์ API และผลิตภัณฑ์ API ที่ใช้เครดิต รวมถึงหมายเหตุที่เพิ่ม
 • ออกเครดิต
 • ค้นหารายการเครดิต

การออกเครดิต

 1. เข้าถึงหน้าเครดิต
 2. คลิก + เครดิต
 3. ป้อนข้อมูลต่อไปนี้
  ฟิลด์ คำอธิบาย
  เดือนที่เรียกเก็บเงิน

  เดือนที่เรียกเก็บเงินที่จะนำเครดิตไปใช้ เลือกเดือนจากรายการ

  นักพัฒนาแอป

  ชื่อนักพัฒนาแอปหรือบริษัทที่ได้รับเครดิต ป้อนชื่อในกล่องข้อความ ในขณะที่คุณพิมพ์ รายชื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์/บริษัทที่มีสตริงนี้จะแสดงในเมนูแบบเลื่อนลง คลิกชื่อนักพัฒนาแอปหรือบริษัทจากรายการแบบเลื่อนลง

  หมายเหตุ: หลังจากเลือกนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือบริษัทแล้ว ช่องที่เหลือจะแสดงขึ้น หากเลือกบริษัทหรือนักพัฒนาแอปที่ยังไม่ได้ยอมรับแพ็กเกจราคา คุณจะออกเครดิตไม่ได้

  แพ็กเกจผลิตภัณฑ์

  ชุดผลิตภัณฑ์ API ที่ใช้เครดิต เลือกจากรายการแพ็กเกจผลิตภัณฑ์ API ที่ใช้ได้

  ผลิตภัณฑ์

  ผลิตภัณฑ์ API ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ API ที่เลือกซึ่งใช้เครดิต เลือกผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหรือผลิตภัณฑ์ API รายการเดียวจากรายการ

  สกุลเงิน

  สกุลเงินที่ใช้สำหรับเครดิต สกุลเงินได้รับการกำหนดค่าสำหรับแพ็กเกจราคาในแพ็กเกจผลิตภัณฑ์ API ที่นักพัฒนาแอปซื้อและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หากมีหลายสกุลเงินที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจราคา คุณจะเลือกจากสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งได้

  จำนวนเงิน

  จำนวนเครดิต (ในสกุลเงินที่ระบุ) ระบุค่าบวกหรือค่าลบ ค่าต้องไม่เป็น 0

  หมายเหตุ

  หมายเหตุ (ไม่บังคับ) เพื่ออธิบายเหตุผลสำหรับเครดิต

 4. คลิกบันทึกเครดิต

การออกเครดิตโดยใช้ API

ใช้ API ออกเครดิตให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์กับแพ็กเกจผลิตภัณฑ์ API โดยรวม หรือกับการใช้ผลิตภัณฑ์ API ที่เฉพาะเจาะจงในแพ็กเกจผลิตภัณฑ์ API

ในการออกเครดิตโดยใช้ API ให้ส่งคำขอ POST ไปยัง /organizations/{org_name}/monetization-packages/{package_id}/rate-plans/{rate-plan_id}/real-currency-credit-transactions โดยที่ {package_id} และ {rate-plan_id} จะกำหนดการระบุแพ็กเกจผลิตภัณฑ์ API และแพ็กเกจอัตราที่จะใช้เครดิตตามลำดับ

เมื่อส่งคำขอ คุณต้องระบุเป็นพารามิเตอร์การค้นหา

 • รหัสนักพัฒนาแอป (อีเมล) ที่ได้รับเครดิต
 • จำนวนเงินเครดิต
 • สกุลเงินที่ใช้สำหรับเครดิต
 • จดอธิบายเหตุผลสำหรับเครดิต

(ไม่บังคับ) คุณสามารถระบุพารามิเตอร์การค้นหาเพิ่มเติมต่อไปนี้

 • เดือนที่เรียกเก็บเงินที่จะนำเครดิตไปใช้ ค่าเริ่มต้นจะเป็นเดือนปัจจุบัน
 • ปีที่เรียกเก็บเงินที่ได้รับเครดิต ซึ่งค่าเริ่มต้นคือปีปัจจุบัน
 • ผลิตภัณฑ์ API ที่ใช้เครดิต หากไม่ระบุรหัสผลิตภัณฑ์ API เครดิตจะมีผลกับผลิตภัณฑ์ API ทั้งหมดในแพ็กเกจผลิตภัณฑ์ API

ตัวอย่างเช่น คำขอต่อไปนี้ออกเครดิตจำนวน $100 สำหรับเดือนที่เรียกเก็บเงินในเดือนเมษายน 2018 ให้แก่นักพัฒนาแอปที่ระบุว่าเป็น dev1@myorg.com เครดิตที่ใช้กับแพ็กเกจผลิตภัณฑ์ API payment และแพ็กเกจราคา payment_standard_plan:

ดูพารามิเตอร์การค้นหาสำหรับ API เครดิต สำหรับรายการพารามิเตอร์การค้นหาทั้งหมดที่คุณระบุในคำขอเครดิตได้

$ curl -H "Content-Type:application/json" -X POST \
"https://api.enterprise.apigee.com/v1/mint/organizations/{org_name}/monetization-packages/payment/rate-plans/payment_standard_plan/real-currency-credit-transactions?currencyId=usd&developerId=dev1@myorg.com&transactionAmount=100&transactionNote=Credit+for+failed+transactions&billingMonth=APRIL&billingYear=2013" \
-u email:password

ตัวอย่างข้อความที่ตัดตอนมาของคำตอบมีดังนี้

{
 "currency" : "USD",
 "developer" : {
  "address" : [ {
   "address1" : "Dev One Address",
   ...
  } ],
  "approxTaxRate" : 0.0000,
  "billingType" : "PREPAID",
  "broker" : false,
  "developerRole" : [ ],
  "email" : "dev1@myorg.com",
  "hasSelfBilling" : false,
  "id" : "K4jW2QLjZ1h8GFA8",
  "legalName" : "DEV ONE",
  "name" : "Dev One",
  "organization" : {
   ...
  },
  "registrationId" : "TestRegId",
  "status" : "ACTIVE",
  "type" : "TRUSTED"
 },
 "endTime" : "2013-09-04 15:54:36",
 "environment" : "PROD",
 "euroExchangeRate" : 0.8107,
 "gbpExchangeRate" : 0.6860,
 "id" : "904c3f73-ab8d-4e5d-a48c-225fd49a3bde",
 "isVirtualCurrency" : false,
 "notes" : "Credit for failed transactions",
 "pkgId" : "myorg@@@payment",
 "pkgRatePlanProductName" : "Payment",
 "providerTxId" : "904c3f73-ab8d-4e5d-a48c-225fd49a3bde",
 "rate" : 100,
 "ratePlan" : {
  ...
   },
   "status" : "ACTIVE",
   "virtualCurrency" : false
  },
  "description" : "Standard Plan",
  "displayName" : "Standard Plan",
  …
  "monetizationPackage" : {
   "description" : "Payment",
   ...
    } ],
    ...
   },
   "product" : [ {
    "customAtt1Name" : "user",
    "description" : "Payment",
    "displayName" : "Payment",
    "id" : "payment",
    "name" : "payment",
    "organization" : {
     ...
    },
    "status" : "CREATED",
    "transactionSuccessCriteria" : "Status=='200 OK'"
   } ],
   "status" : "CREATED"
  },
  "name" : "Standard Plan",
  "organization" : {
   ...
  },
  ...
   },
   ...
   },
   ...
 },
 "revenueShareAmount" : 0,
 "startTime" : "2013-09-04 15:54:36",
 "status" : "SUCCESS",
 "taxModel" : "UNDISCLOSED",
 "txProviderStatus" : "SUCCESS",
 "type" : "CREDIT",
 "usdExchangeRate" : 1.0675,
 "utcEndTime" : "2013-09-04 15:54:36",
 "utcStartTime" : "2013-09-04 15:54:36"
}

พารามิเตอร์การค้นหาสำหรับ API เครดิต

พารามิเตอร์การค้นหาต่อไปนี้ใช้ได้กับ API เครดิต

ชื่อ คำอธิบาย ค่าเริ่มต้น จำเป็นหรือไม่
billingMonth

เดือนที่เรียกเก็บเงินที่ได้รับเครดิต เช่น เมษายน

ไม่มีข้อมูล ไม่ได้
billingYear

ปีที่เรียกเก็บเงินที่ได้รับเครดิต เช่น 2018

ไม่มีข้อมูล ไม่ได้
currencyId

สกุลเงินที่ใช้สำหรับเครดิต สกุลเงินได้รับการกำหนดค่าสำหรับแพ็กเกจราคาในแพ็กเกจผลิตภัณฑ์ API ที่นักพัฒนาแอปซื้อและเปลี่ยนแปลงไม่ได้

ไม่มีข้อมูล มี
developerId

ชื่อนักพัฒนาแอปหรือบริษัทที่ได้รับเครดิต

ไม่มีข้อมูล มี
productId

ผลิตภัณฑ์ API ที่ใช้เครดิต หากไม่ระบุรหัสผลิตภัณฑ์ เครดิตจะมีผลกับผลิตภัณฑ์ API ทั้งหมดในแพ็กเกจผลิตภัณฑ์ API

ไม่มีข้อมูล ไม่ได้
transactionAmount

จำนวนเครดิต (ในสกุลเงินที่ระบุ) ระบุค่าบวกหรือค่าลบ ค่าต้องไม่เป็น 0

ไม่มีข้อมูล มี
transactionNote

โปรดทราบว่าอธิบายเหตุผลของการได้เครดิต

ไม่มีข้อมูล มี