โพสต์การคืนเงิน

คุณกำลังดูเอกสารประกอบของ Apigee Edge
ไปที่เอกสารประกอบของ Apigee X
ข้อมูล

เกริ่นนำ

การสร้างรายได้ช่วยให้คุณสามารถโพสต์การคืนเงินไปยังนักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ "ธุรกรรมการซื้อ" สมมติว่าคุณเป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่และเสนอ API การชำระเงินให้นักพัฒนาแอปเพื่อเรียกเก็บเงินจากสมาชิกที่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการซื้อแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาภายในแอปพลิเคชัน ทุกครั้งที่สมาชิกใช้ API ในการซื้อ กล่าวคือจะเป็นธุรกรรมการซื้อ

ธุรกรรมการซื้ออาจส่งผลให้มีการคืนเงิน เช่น อาจไม่มีการนำส่งเนื้อหา หรือบุคคลที่สามไม่พอใจกับการซื้อ ในกรณีดังกล่าว นักพัฒนาแอปจะคืนเงินให้กับบุคคลที่สาม การสร้างรายได้ช่วยให้คุณสามารถทำการคืนเงินที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับแพ็กเกจส่วนแบ่งรายได้

สมมติว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คืนเงินให้กับผู้สมัครใช้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ซื้อแพ็กเกจส่วนแบ่งรายได้สำหรับผลิตภัณฑ์ API ของคุณ สมมติว่าแผนขอให้นักพัฒนาแอปรับ 70% ของราคาสุทธิ/รวมของธุรกรรมการซื้อ การโพสต์การคืนเงิน ในท้ายที่สุดจะเป็นการคืนค่าธุรกรรมการซื้อ กล่าวคือ คุณจะหัก 70% จากการชำระเงินที่ต้องจ่ายให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในเดือนที่มีการรับเงินคืน (เดือนอาจแตกต่างจากเดือนที่ทำธุรกรรมการซื้อจริง)

การโพสต์การคืนเงินโดยใช้ Classic Edge UI (Edge สำหรับ Private Cloud เท่านั้น)

คุณสามารถโพสต์การคืนเงินสำหรับธุรกรรมการซื้อที่ "สำเร็จ" กล่าวคือ เป็นกรณีที่ API เรียกเก็บเงินจากบุคคลที่สามได้สำเร็จและคุณยังไม่ได้คืนเงินเต็มจำนวน การโพสต์การคืนเงินส่งผลให้เกิดการสร้างธุรกรรมการคืนเงินที่มีรหัสธุรกรรมหลัก โดยที่รหัสธุรกรรมคือรหัสธุรกรรมการซื้อ

คุณจะโพสต์การคืนเงินได้สำหรับจำนวนเงินเต็มของธุรกรรมการซื้อครั้งแรก หรือบางส่วนก็ได้ นอกจากนี้ คุณยังโพสต์การคืนเงินบางส่วนหลายรายการได้ แต่ยอดรวมของการคืนเงินต้องไม่มากกว่ายอดรวมการซื้อเดิม

วิธีโพสต์การคืนเงิน

 1. เลือก "การคืนเงิน" ในแท็บการสร้างรายได้

  ซึ่งจะเปิดหน้า "การคืนเงิน"

 2. ในเมนูแบบเลื่อนลง "เดือนที่เรียกเก็บเงิน" ให้เลือกเดือนที่มีการทำธุรกรรมการซื้อ จากนั้นคลิก + การคืนเงิน

  คอลัมน์นี้จะแสดงรายการธุรกรรมการซื้อที่สำเร็จทั้งหมดสำหรับเดือนที่เลือก

  คุณกรองรายการการคืนเงินตามชื่อนักพัฒนาแอปหรือค้นหาจากธุรกรรมจริงได้

  หากต้องการกรองตามนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้เลือกนักพัฒนาซอฟต์แวร์จากเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ตัวเลือกนี้จะแสดงรายการเฉพาะธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักพัฒนาแอปที่เลือก

  หากต้องการกรองตามรหัสธุรกรรม ให้ป้อนรหัสธุรกรรมของการซื้อเดิมที่คุณต้องการคืนเงิน ซึ่งจะส่งคืนธุรกรรมของรหัสดังกล่าว

 3. ทำเครื่องหมายในช่อง "เลือก" ในแถวของธุรกรรมที่คุณต้องการคืนเงิน
 4. เลือก "ทั้งหมด" หรือ "บางส่วน" ในเมนูแบบเลื่อนลง "ประเภท"

  หากเลือก "รวม" คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนจากการซื้อ หากเลือก "บางส่วน" คุณจะได้รับเงินคืนบางส่วนจากการซื้อ

  หากคุณเลือกบางส่วน ให้ป้อนจำนวนเงินคืนบางส่วนในช่อง จำนวนเงิน คุณจะคืนเงินได้สูงสุดยอดรวมของการซื้อเท่านั้น หากคุณได้โพสต์การคืนเงินบางส่วนแล้ว คุณจะป้อนจำนวนเงินสูงสุดไม่เกินจำนวนที่เหลืออยู่ในการซื้อ นอกจากนี้ หากธุรกรรมการซื้อเดิมมีทั้งราคาขายรวมและราคาสุทธิ คุณจะต้องระบุด้วยด้วยว่าจำนวนเงินบางส่วนที่ต้องการคืนเงินเป็นยอดรวมหรือสุทธิ

 5. คลิก "บันทึก" เพื่อดำเนินการคืนเงิน (หรือ "ยกเลิก" เพื่อยกเลิก)

  ระบบจะโพสต์การคืนเงินในเดือนที่ซื้อเดิมหากเดือนที่เรียกเก็บเงินยังคงเปิดอยู่ มิเช่นนั้น การคืนเงินจะแสดงในวันที่ปัจจุบัน

  สำหรับการคืนเงินบางส่วน ระบบจะดำเนินการคืนเงินบางส่วนและหักส่วนแบ่งรายได้ตามสัดส่วนของจำนวนเงินบางส่วนที่เกินเต็มจำนวน ในตัวอย่างการคืนเงินบางส่วนข้างต้น จำนวนเงินบางส่วนคือ 0.50/1.12 = 45% ของราคาขาย ดังนั้นจะมีการหักเงิน 45% ของส่วนแบ่งรายได้ของนักพัฒนาแอป

การตรวจสอบใน UI ว่าการคืนเงินได้รับการดำเนินการแล้วหรือไม่

คุณตรวจสอบได้ว่ามีการคืนเงินแล้วหรือไม่ โดยเลือกเดือนที่เรียกเก็บเงินที่ด้านบนของหน้าการคืนเงิน นี่คือเดือนของการซื้อหากเดือนที่เรียกเก็บเงินยังเปิดอยู่ หรือเดือนปัจจุบันหากปิดเดือนที่เรียกเก็บเงิน ซึ่งจะแสดงรายการการคืนเงินทั้งหมดที่มีการโพสต์ในเดือนนั้น

การโพสต์การคืนเงินโดยใช้ API

หากต้องการโพสต์การคืนเงิน ให้ส่งคำขอ POST ไปยัง /organizations/{org_name}/monetization-packages/{package_id}/refund-transactions โดย {package_id} คือหมายเลขระบุแพ็กเกจ API ที่จะใช้ในการคืนเงิน

เมื่อส่งคำขอ คุณต้องระบุเป็นพารามิเตอร์การค้นหา

 • การระบุธุรกรรมการซื้อที่มีการคืนเงิน
 • ประเภทรายได้ (GROSS หรือ NET) ของธุรกรรมการซื้อ
 • จำนวนเงินคืน
 • โน้ตที่อธิบายเหตุผลสำหรับการคืนเงิน

หรือคุณจะระบุแพ็กเกจ API เป็นพารามิเตอร์ของ URL ที่จะใช้การคืนเงินก็ได้

ดูการตั้งค่าการกำหนดค่าการคืนเงินสำหรับรายการพารามิเตอร์ทั้งหมดของ URL ที่คุณระบุในคำขอเงินคืนได้

ตัวอย่างเช่น คำขอต่อไปนี้ออกเงินคืนสำหรับธุรกรรมการซื้อ จำนวนเงินคืนคือ 50% ของยอดรวมของธุรกรรมการซื้อ

$ curl -H "Content-Type:application/json" -X POST \
"https://api.enterprise.apigee.com/v1/mint/organizations/{org_name}/monetization-packages/payment/refund-transactions?revenueType=GROSS&refundAmount=0.5&parentTxId=abf50909-2492-4bf5-8704-ade05f4d43b3&transactionNote=Refund for purchase transaction" \
-u email:password

คําตอบควรมีลักษณะดังนี้ (แสดงเฉพาะบางส่วนของคําตอบ)

{
 "application" : {
  ...
  },
  "product" : [ {
   ...
   
   {
   "customAtt1Name" : "user",
   "description" : "Payment",
   "displayName" : "Payment",
   "id" : "payment",
   "name" : "payment",
   "organization" : {
    ...
   },
   "status" : "CREATED",
   "transactionSuccessCriteria" : "Status=='200 OK'"
  } ],
  ...
 },
 "currency" : "USD",
 "developer" : {
  ...
  "legalName" : "DEV ONE",
  "name" : "Dev One",
  "organization" : {
   ...
  },
  ...
 },
 "endTime" : "2013-09-01 21:59:59",
 "environment" : "PROD",
 "euroExchangeRate" : 0.8123,
 "gbpExchangeRate" : 0.6910,
 "grossPrice" : 0.5,
 "id" : "61f7eb88-f8cc-4cda-afd8-4a61fba3dd33",
 "isRevOnGrossOrNet" : "NET",
 "isVirtualCurrency" : false,
 "notes" : "Refund for purchase transaction",
 "itemDesc" : "test application",
 "netPrice" : 0.4464,
 "orgRevenueShareAmount" : 0.1339,
 "parentId" : "abf50909-2492-4bf5-8704-ade05f4d43b3",
 "pkgId" : "myorg@@@payment",
 "pkgRatePlanProductName" : "Payment",
 ...
 },
 "ratePlanLevel" : "STANDARD",
 "revenueShareAmount" : 0.3125,
 "startTime" : "2013-09-01 21:59:59",
 "status" : "SUCCESS",
 "tax" : 0.0536,
 "taxModel" : "UNDISCLOSED",
 "txProviderStatus" : "SUCCESS",
 "type" : "REFUND",
 "usdExchangeRate" : 1.0724,
 "utcEndTime" : "2013-09-01 21:59:59",
 "utcStartTime" : "2013-09-01 21:59:59"
}

การตั้งค่ากำหนดการคืนเงินสำหรับ API

คุณระบุพารามิเตอร์การค้นหาต่อไปนี้ในคำขอคืนเงินได้

ชื่อ คำอธิบาย ค่าเริ่มต้น จำเป็นหรือไม่
monetizationPackageId

แพ็กเกจ API ที่มีการขอเงินคืน

ไม่มีข้อมูล ไม่ได้
parentTxId

ธุรกรรมการซื้อที่จะได้รับเงินคืน

ไม่มีข้อมูล มี
revenueType

ประเภทรายได้ (GROSS หรือ NET) ของธุรกรรมการซื้อ

ไม่มีข้อมูล มี
refundAmount

จำนวนเงินคืน

ไม่มีข้อมูล มี
transactionNote

โน้ตข้อความที่อธิบายเหตุผลในการขอเงินคืน

ไม่มีข้อมูล มี

ขั้นตอนถัดไป

ดูวิธีกำหนดเวลางานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้และงานที่วางกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติในกำหนดเวลางานการสร้างรายได้