Hiệu suất proxy API

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Trang tổng quan này cho tôi biết điều gì?

Trang tổng quan về Hiệu suất proxy giúp bạn xem các mẫu lưu lượng truy cập proxy API và thời gian xử lý. Bạn có thể dễ dàng hình dung lượng lưu lượng truy cập mà API tạo ra và thời gian để xử lý các lệnh gọi API, kể từ khi Apigee nhận được các lệnh gọi đó cho đến khi chúng được trả về ứng dụng khách.

Video: Xem video ngắn để biết thông tin tổng quan về trang tổng quan Hiệu suất proxy.

Trang tổng quan về Hiệu suất proxy

Truy cập trang tổng quan về Hiệu suất proxy theo mô tả bên dưới.

Edge

Cách truy cập vào trang tổng quan Hiệu suất proxy bằng giao diện người dùng Edge:

  1. Đăng nhập vào https://apigee.com/edge.
  2. Chọn Analyze > API Metrics > API Proxy Performance (Phân tích > Chỉ số API > Hiệu suất proxy API).

Phiên bản cũ (Đám mây riêng tư)

Cách truy cập vào trang tổng quan Hiệu suất proxy bằng giao diện người dùng Classic Edge:

  1. Đăng nhập vào http://ms-ip:9000, trong đó ms-ip là địa chỉ IP hoặc tên DNS của nút Máy chủ quản lý.
  2. Chọn Analytics > Proxy Performance (Analytics > Hiệu suất proxy).

Trang tổng quan sẽ mở ra như sau:

Trang tổng quan này đo lường các chỉ số nào?

Trang tổng quan này bao gồm các biểu đồ sau:

Tình hình giao thông

Chỉ số Nội dung mô tả
Tổng lưu lượng truy cập Tổng số yêu cầu API mà Apigee Edge nhận được cho một môi trường API trong một tổ chức.
Lưu lượng truy cập thành công Tổng số yêu cầu dẫn đến phản hồi thành công. Phản hồi lỗi không được tính.
Lỗi lưu lượng truy cập Tổng số tất cả yêu cầu API không thành công, tức là yêu cầu không phân phối được phản hồi như người dùng cuối mong muốn. Số lượng lỗi bao gồm cả lỗi Proxy và Mục tiêu.
TPS trung bình Số yêu cầu API trung bình và số phản hồi kết quả mỗi giây.

Thời gian phản hồi trung bình

Ngoài ra, hãy xem thêm bài viết thú vị này trên trang web Cộng đồng Apigee: Khi nào Tổng thời gian phản hồi trung bình có thể nhỏ hơn Thời gian phản hồi mục tiêu trung bình?

Chỉ số Nội dung mô tả
Thời gian phản hồi trung bình

Điểm trung bình của Tổng thời gian phản hồi được đo lường cho tất cả lệnh gọi API được thực hiện đến môi trường tổ chức Apigee Edge. Tổng thời gian phản hồi là khoảng thời gian cần thiết để trả về một lệnh gọi API đến Edge (tính bằng mili giây).

Nói cách khác, tổng thời gian phản hồi là thời gian được tính từ khi nhận được toàn bộ lệnh gọi API trên Apigee Edge cho đến khi Edge bắt đầu gửi phản hồi lại cho ứng dụng khách.

Biểu đồ này đo lường giá trị trung bình cho tất cả các proxy. Đối với các proxy riêng lẻ, hãy xem biểu đồ Thời gian phản hồi trung bình theo proxy bên dưới.

Thời gian phản hồi trung bình của proxy

Giá trị này được tính bằng trung bình của Tổng thời gian phản hồi trừ đi Thời gian phản hồi mục tiêu cho tất cả lệnh gọi API được thực hiện đến một môi trường tổ chức Apigee Edge.

Về cơ bản, đây là thước đo thời gian mà các lệnh gọi API dành ra để truyền qua chính Apigee Edge (tính bằng mili giây).

Thời gian phản hồi mục tiêu trung bình

Số mili giây trung bình tính từ thời điểm byte cuối cùng của yêu cầu được gửi từ Apigee Edge đến một mục tiêu phụ trợ cho đến khi Edge nhận được byte cuối cùng của phản hồi.

Về cơ bản, chỉ số này đo lường thời gian mà lệnh gọi API dành cho hệ thống mục tiêu.

Lưu lượng truy cập theo proxy

Chỉ số Nội dung mô tả
<Tên proxy> Số lượng yêu cầu và phản hồi API được ghi lại đối với proxy API đã chỉ định.

Thời gian phản hồi trung bình theo proxy

Chỉ số Nội dung mô tả
<Tên proxy>

Đối với proxy API đã chỉ định, trung bình của Tổng thời gian phản hồi được đo lường cho tất cả lệnh gọi API được thực hiện đến môi trường Apigee Edge. Tổng thời gian phản hồi là khoảng thời gian cần thiết để trả về một lệnh gọi API đến Edge (tính bằng mili giây).

Di chuột qua biểu đồ để xem tổng thời gian dành cho phía proxy và phía mục tiêu, cũng như mức trung bình.

Tôi cần biết thêm điều gì về trang tổng quan này?

Trang tổng quan này cung cấp một số loại tương tác:

  • Vùng danh sách ở bên phải mỗi biểu đồ có tính tương tác. Chọn một dòng trong danh sách để chuyển đổi chế độ xem của dòng đó trong biểu đồ:

  • Bạn có thể xem chỉ số cho tất cả các proxy hoặc xem chi tiết các proxy cụ thể bằng cách sử dụng trình đơn thả xuống phương diện Proxy ở đầu trang tổng quan.

  • Trang tổng quan này sử dụng các chế độ kiểm soát chuẩn, như bộ chọn tổng hợp ngày và dữ liệu, di chuột qua biểu đồ để biết thêm ngữ cảnh, nhấp và kéo để thu phóng, xuất dữ liệu sang CSV, v.v. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Sử dụng trang tổng quan Analytics.
  • Ngoài ra, hãy xem thêm bài viết thú vị này trên trang web Cộng đồng Apigee: Khi nào Tổng thời gian phản hồi trung bình có thể nhỏ hơn Thời gian phản hồi mục tiêu trung bình?