Trang tổng quan GeoMap

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Trang tổng quan này cho tôi biết điều gì?

Trang tổng quan về bản đồ địa lý theo dõi các mẫu lưu lượng truy cập, mẫu lỗi và chất lượng dịch vụ trên các vị trí địa lý. Bạn có thể xem thông tin về tất cả các API của mình hoặc phóng to vào các API cụ thể. Trang tổng quan này giúp bạn đánh giá:

  • Xu hướng tăng trưởng API – Sử dụng chỉ số Lưu lượng truy cập để xem lưu lượng truy cập của bạn đến từ đâu. Bằng cách sử dụng các khoảng thời gian khác nhau, bạn có thể biết quốc gia nào tạo ra nhiều lưu lượng truy cập nhất tại thời điểm nào. Bạn cũng có thể ghi lại tỷ lệ lưu lượng truy cập trong các khoảng thời gian khác nhau để xem xu hướng tăng trưởng.
  • Xu hướng lỗi – Sử dụng chỉ số Số lỗi để xem lỗi API bắt nguồn từ đâu. Bằng cách sử dụng các khoảng thời gian khác nhau, bạn có thể biết quốc gia nào gây ra nhiều lỗi nhất tại mỗi thời điểm. Bạn cũng có thể ghi lại tỷ lệ lỗi trong các khoảng thời gian khác nhau để xem xu hướng tăng trưởng.
  • Chất lượng dịch vụ – Sử dụng các chỉ số Thời gian phản hồi trung bình và Thời gian phản hồi mục tiêu trung bình để xem hiệu suất của các dịch vụ phụ trợ theo quốc gia.

Trang tổng quan GeoMap

Truy cập trang tổng quan GeoMap, như được mô tả dưới đây.

Edge

Cách truy cập vào trang tổng quan GeoMap bằng giao diện người dùng Edge:

  1. Đăng nhập vào https://apigee.com/edge.
  2. Chọn Phân tích > Người dùng cuối > Bản đồ địa lý.

Phiên bản cũ (Đám mây riêng tư)

Cách truy cập vào trang tổng quan GeoMap bằng giao diện người dùng Classic Edge:

  1. Đăng nhập vào http://ms-ip:9000, trong đó ms-ip là địa chỉ IP hoặc tên DNS của nút Máy chủ quản lý.
  2. Chọn Analytics > Bản đồ địa lý.

Trang tổng quan sẽ mở ra như sau:

Trang tổng quan này đo lường các chỉ số nào?

Theo mặc định, trang tổng quan sẽ hiển thị chỉ số Lưu lượng truy cập. Chọn chỉ số cần đo lường trên trình đơn thả xuống Chỉ số.

Chỉ số Nội dung mô tả
Tình hình giao thông Còn được gọi là công suất. Số lượng yêu cầu API và số lượng phản hồi kết quả mà tổ chức nhìn thấy.
Số lỗi Tổng số tất cả yêu cầu API không thành công, tức là yêu cầu không phân phối được phản hồi như người dùng cuối mong muốn.
Thời gian phản hồi trung bình Thời gian API cần để phản hồi một yêu cầu đến.
Thời gian phản hồi mục tiêu trung bình Thời gian trung bình để điểm cuối mục tiêu phản hồi một yêu cầu đến trong khoảng thời gian đã chọn.

Tôi cần biết thêm điều gì về trang tổng quan này?

Theo mặc định, trang tổng quan hiển thị chỉ số cho tất cả các proxy API. Ngoài ra, hãy chọn một proxy API để đo lường trong trình đơn thả xuống Proxy.

Chọn một mục trong danh sách Quốc gia để xem chi tiết các quốc gia, tiểu bang và thành phố cụ thể (tuỳ theo khu vực địa lý cụ thể của quốc gia mà bạn quan tâm). Bất kỳ quốc gia nào có số liệu được ghi lại đều sẽ xuất hiện trong trình đơn này. Ví dụ: bạn có thể xem dữ liệu của Hoa Kỳ, sau đó chọn một tiểu bang và xem danh sách các thành phố tạo ra lưu lượng truy cập. Thông tin chi tiết về thành phố hiện chỉ có ở Hoa Kỳ và Canada.

Trang tổng quan này sử dụng các chế độ kiểm soát chuẩn, như bộ chọn ngày, di chuột qua bản đồ để biết thêm ngữ cảnh, xuất dữ liệu sang CSV, v.v. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Sử dụng trang tổng quan Analytics.