Trang tổng quan về phân tích độ trễ

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Trang tổng quan này cho tôi biết điều gì?

Trang tổng quan Phân tích độ trễ có thể cảnh báo cho bạn về mọi vấn đề về độ trễ mà proxy API của bạn có thể đang gặp phải. Màn hình này hiển thị các kết quả đo lường độ trễ trong phạm vi một phút, làm nổi bật các giá trị trung bình, phân vị thứ 95 và phân vị thứ 99.

Giá trị trung bình cho bạn biết thời điểm mà tại đó một nửa lưu lượng truy cập của bạn đang có độ trễ thấp hơn giá trị này và một nửa lưu lượng truy cập đang có độ trễ lớn hơn giá trị này. Ví dụ: nếu độ trễ thời gian phản hồi trung bình cho proxy API đã chọn là 62 mili giây, thì có nghĩa là một nửa số phản hồi từ proxy API này mất chưa đến 62 mili giây. Điều này cũng có nghĩa là một nửa số phản hồi từ proxy API này mất hơn 62 mili giây.

Các giá trị phân vị thứ 95 và 99 cho bạn biết thời điểm mà 95% và 99% lưu lượng truy cập của bạn đang gặp độ trễ nhỏ hơn các giá trị này. Hoặc quan trọng hơn, công cụ này có thể chỉ ra hành vi nổi bật, cho bạn biết rằng 5% và 1% lưu lượng truy cập của bạn đang gặp phải giá trị độ trễ nằm ngoài phạm vi.

Chỉ số về độ trễ được tính toán trong các khung thời gian 5 phút và được ghi lại ở dấu thời gian giới hạn trên của thời lượng. Ví dụ: một điểm dữ liệu xuất hiện trên trang tổng quan với dấu thời gian 2020-09-22 15:00:00 (giờ UTC) đại diện cho tỷ lệ phần trăm độ trễ của lưu lượng truy cập trong 5 phút qua, tức là khoảng thời gian từ 14:56:00 ngày 22/9/2020 đến 15:00:59 giờ UTC. Trang tổng quan cho thấy điểm dữ liệu tại dấu thời gian giới hạn trên trong khung thời gian 5 phút.

Trang tổng quan Phân tích độ trễ

Truy cập trang tổng quan Phân tích độ trễ theo mô tả dưới đây.

Edge

Cách truy cập vào trang tổng quan Phân tích độ trễ bằng giao diện người dùng Edge:

  1. Đăng nhập vào https://apigee.com/edge.
  2. Chọn Phân tích > Chỉ số API > Phân tích độ trễ.

Phiên bản cũ (Đám mây riêng tư)

Cách truy cập vào trang tổng quan Phân tích độ trễ bằng giao diện người dùng Classic Edge:

  1. Đăng nhập vào http://ms-ip:9000, trong đó ms-ip là địa chỉ IP hoặc tên DNS của nút Máy chủ quản lý.
  2. Chọn Analytics > Phân tích độ trễ.

Trang tổng quan sẽ mở ra như sau:

Trang tổng quan này đo lường chỉ số nào?

Ngoài ra, hãy xem thêm bài viết thú vị này trên trang web Cộng đồng Apigee: Khi nào Tổng thời gian phản hồi trung bình có thể nhỏ hơn Thời gian phản hồi mục tiêu trung bình?

Chỉ số Nội dung mô tả
Thời gian phản hồi Tổng số mili giây để phản hồi một cuộc gọi. Lần này bao gồm cả mức hao tổn proxy API Apigee và thời gian máy chủ mục tiêu của bạn.
Thời gian phản hồi mục tiêu Số mili giây mà máy chủ đích của bạn cần để phản hồi một cuộc gọi. Số này cho bạn biết hành vi của máy chủ của riêng bạn.
Thời gian chờ xử lý yêu cầu

Số mili giây kể từ khi một lệnh gọi đến proxy API đã chọn đến thời điểm Apigee gửi lệnh gọi đến máy chủ đích của bạn.

Thêm độ trễ yêu cầu và phản hồi để tính toán chi phí cuối cùng mà proxy API thêm vào lệnh gọi.

Độ trễ xử lý phản hồi

Số mili giây kể từ khi proxy API nhận được phản hồi của máy chủ mục tiêu đến thời điểm Apigee gửi phản hồi tới phương thức gọi ban đầu.

Thêm độ trễ yêu cầu và phản hồi để tính toán chi phí cuối cùng mà proxy API thêm vào lệnh gọi.

Tôi cần biết thêm điều gì về trang tổng quan này?

Chọn một proxy API để đo lường trên trình đơn thả xuống Proxy.

Đối với khách hàng dùng Đám mây công cộng ở nhiều khu vực, hãy dùng trình đơn thả xuống Khu vực để xem dữ liệu về độ trễ cho một khu vực cụ thể.

Trang tổng quan này sử dụng các chế độ kiểm soát chuẩn, như bộ chọn tổng hợp ngày, di chuột qua biểu đồ để biết thêm ngữ cảnh, xuất dữ liệu sang CSV, v.v. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Sử dụng trang tổng quan Analytics.