Mức độ tương tác của nhà phát triển

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Trang tổng quan này cho tôi biết điều gì?

Trang tổng quan về Mức độ tương tác của nhà phát triển cho bạn biết nhà phát triển ứng dụng nào đã đăng ký đang tạo ra nhiều lưu lượng truy cập API nhất. Đối với mỗi nhà phát triển, bạn có thể tìm ra ai đang tạo ra nhiều lưu lượng truy cập API và nhiều lỗi nhất. Ví dụ: nếu ứng dụng của một nhà phát triển cụ thể đang tạo ra nhiều lỗi so với các nhà phát triển khác, bạn có thể chủ động giải quyết vấn đề với nhà phát triển đó.

Trang tổng quan về Mức độ tương tác của nhà phát triển

Truy cập trang tổng quan về Mức độ tương tác của nhà phát triển theo mô tả dưới đây.

Edge

Cách truy cập vào trang tổng quan về Mức độ tương tác với nhà phát triển bằng giao diện người dùng Edge:

  1. Đăng nhập vào https://apigee.com/edge.
  2. Chọn Phân tích > Nhà phát triển > Mức độ tương tác của nhà phát triển.

Phiên bản cũ (Đám mây riêng tư)

Cách truy cập vào trang tổng quan về Mức độ tương tác của nhà phát triển bằng giao diện người dùng Classic Edge:

  1. Đăng nhập vào http://ms-ip:9000, trong đó ms-ip là địa chỉ IP hoặc tên DNS của nút Máy chủ quản lý.
  2. Chọn Analytics > Mức độ tương tác của nhà phát triển.

Trang tổng quan sẽ mở ra như sau:

Trang tổng quan này đo lường các chỉ số nào?

Mức độ tương tác

Chỉ số Nội dung mô tả
Tổng số nhà phát triển Tổng số nhà phát triển liên kết với các API đã triển khai cho một tổ chức.
Nhà phát triển ứng dụng Tổng số nhà phát triển liên kết với các ứng dụng trong một tổ chức.
Nhà phát triển đang hoạt động Số lượng nhà phát triển tạo ra lưu lượng truy cập API bất kỳ. Nhà phát triển có thể đã có trong tổ chức và có nhiều ứng dụng, nhưng nếu không thực hiện lệnh gọi API nào thì có nghĩa là ứng dụng của họ không hoạt động.
Nhà phát triển tích cực Số lượng nhà phát triển tạo lưu lượng truy cập API vượt quá 50 giao dịch mỗi giờ.

Nhà phát triển đang hoạt động

"Số nhà phát triển đang hoạt động" có nghĩa là số lượng nhà phát triển tạo ra lưu lượng truy cập API bất kỳ. Nhà phát triển có thể đã tồn tại trong tổ chức và có nhiều ứng dụng, nhưng nếu không thực hiện lệnh gọi API nào thì có nghĩa là ứng dụng của họ không hoạt động.

Chỉ số Nội dung mô tả
Tên ứng dụng Tên ứng dụng.
Tên proxy Tên của proxy API được liên kết với ứng dụng.
Email của nhà phát triển Địa chỉ email của nhà phát triển đã đăng ký ứng dụng.
Tên sản phẩm Tên sản phẩm liên kết với ứng dụng.
Tình hình giao thông Lượng lưu lượng truy cập mà ứng dụng tạo ra trong khoảng thời gian đã chọn.
TPH (phút) Số giao dịch mỗi giờ do ứng dụng tạo ra trong khoảng thời gian đã chọn.
Lỗi Tổng số lỗi mà ứng dụng tạo ra trong khoảng thời gian đã chọn.
Tỷ lệ lỗi Tỷ lệ phần trăm lỗi được tính bằng cách chia tổng số lỗi cho tổng lưu lượng truy cập trong khoảng thời gian đã chọn.
Thao tác Nhấp vào nút Phân tích để xem thêm thông tin chi tiết về một ứng dụng. Xem bài viết Phân tích mức độ tương tác của nhà phát triển để biết thông tin chi tiết.

Phân tích mức độ tương tác của nhà phát triển

Trong chế độ xem chính, nếu tính năng này được bật, hãy chọn nút Phân tích trong cột Hành động để ứng dụng xem thông tin chi tiết về ứng dụng đó và nhà phát triển ứng dụng. Biểu đồ sau đây sẽ xuất hiện:

Chỉ số Nội dung mô tả
Các proxy mà <Tên ứng dụng> sử dụng Đo lường tất cả các API có lưu lượng truy cập do ứng dụng đã chọn tạo ra.
Ứng dụng khác của nhà phát triển <Dev Name> Đo lường các ứng dụng khác tạo ra lưu lượng truy cập do cùng nhà phát triển đăng ký với nhà phát triển của ứng dụng đã chọn.
Các ứng dụng khác sử dụng cùng proxy Đo lường các ứng dụng khác (từ cùng một nhà phát triển hay không) sử dụng cùng một bộ API mà ứng dụng đã chọn sử dụng.

Tôi cần biết thêm điều gì về trang tổng quan này?

Bạn có thể xem chỉ số cho tất cả các proxy hoặc xem chi tiết các proxy cụ thể bằng cách sử dụng trình đơn thả xuống Chỉ số ở đầu trang tổng quan.

Trang tổng quan này sử dụng các chế độ kiểm soát chuẩn, như bộ chọn tổng hợp ngày và dữ liệu, di chuột qua biểu đồ để biết thêm ngữ cảnh, xuất dữ liệu sang tệp CSV, v.v. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Sử dụng trang tổng quan Analytics.