Đăng ký nhận email phân tích hằng ngày

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Nếu là Quản trị viên tổ chức, bạn có thể nhận được email phân tích hằng ngày cho biết các loại số liệu thống kê sau đây cho ngày trước đó:

  • Lưu lượng truy cập API và ứng dụng so với mức trung bình của tuần trước đó.
  • Số lưu lượng truy cập qua API và ứng dụng.
  • Thời gian phản hồi của API và ứng dụng.
  • Số lỗi API và ứng dụng.
  • Quy mô trao đổi dữ liệu trung bình của API.
  • Chỉ số Tỷ lệ sử dụng cho biết tổng số lượt đăng ký đang chạy của nhà phát triển kể từ khi bắt đầu chương trình API.

Quy định hạn chế và điều kiện

Bạn nên nắm rõ các hạn chế và điều kiện sau về việc sử dụng báo cáo phân tích hằng ngày:

  • Không phải gói Edge nào cũng có báo cáo. Để xem gói giá nào có tính năng này, hãy xem phần pricing.
  • Báo cáo hiện chỉ được cung cấp cho Edge for Public Cloud và chỉ dành cho các môi trường có tên là "prod" hoặc "production". Tính năng này không hoạt động trên Edge for Private Cloud.
  • Các tổ chức hỗ trợ SAML (Ngôn ngữ đánh dấu xác nhận bảo mật) trong Edge for Public Cloud không có báo cáo.
  • Để đăng ký hoặc huỷ đăng ký nhận email phân tích hằng ngày, bạn phải sử dụng API, theo mô tả dưới đây.

Dùng API để đăng ký hoặc huỷ đăng ký

Bạn có thể đăng ký hoặc huỷ đăng ký nhận báo cáo tóm tắt hằng ngày bằng cách sử dụng các lệnh gọi API sau:

Đăng ký nhận báo cáo tóm tắt hàng ngày:

curl https://api.enterprise.apigee.com/v1/o/myorg/stats/preferences/reports/dailysummaryreport?optin=true /
-u orgAdminEmail:password

Huỷ đăng ký nhận báo cáo tóm tắt hằng ngày:

curl https://api.enterprise.apigee.com/v1/o/myorg/stats/preferences/reports/dailysummaryreport?optin=false /
-u orgAdminEmail:password

Truy xuất danh sách người dùng đã đăng ký hoặc hủy đăng ký:

curl https://api.enterprise.apigee.com/v1/o/myorg/stats/preferences/reports/dailysummaryreport/users /
-u orgAdminEmail:password