Giá trị thực thể phân tích "(chưa đặt)" có nghĩa là gì?

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Tham khảo tài liệu về Apigee X.
thông tin

Khi xem xét số liệu phân tích, bạn có thể thấy giá trị thực thể của (not set) (bao gồm cả dấu ngoặc đơn) cho Proxies API, Sản phẩm, Nhà phát triển, Ứng dụng dành cho nhà phát triển và các phương diện khác. Đây có thể là vấn đề hoặc không.

Thông thường, (not set) có nghĩa là Edge không có đủ thông tin. Ví dụ: ứng dụng của nhà phát triển được liên kết với nhà phát triển, sản phẩm API và qua proxy API tiện ích. Khi ứng dụng của nhà phát triển thực hiện lệnh gọi API bằng khoá API hoặc mã thông báo OAuth, tất cả mối liên kết đó sẽ được thực hiện trong số liệu phân tích. Tuy nhiên, nếu một proxy API đang mở và không yêu cầu khoá API, thì Edge sẽ không có cách nào để biết liệu có nhà phát triển, ứng dụng của nhà phát triển hoặc sản phẩm nào được liên kết với lệnh gọi API hay không.

Những lúc khác, (not set) có thể có nghĩa là không áp dụng. Ví dụ: phương diện "Tên luồng trên lỗi" cho biết các luồng proxy API được đặt tên mà xảy ra lỗi. Trong trường hợp đó, tất cả các lệnh gọi không có lỗi sẽ hiển thị dưới dạng (not set) vì không có lỗi trong lệnh gọi.

Bảng sau đây tóm tắt những lý do có thể giải thích lý do bạn thấy (not set) trên một phương diện cụ thể.

Phương diện Ý nghĩa có thể có của "(not set)"
Proxy API Lệnh gọi đến một proxy API đã gửi đến bộ định tuyến Apigee, nhưng không đúng định dạng, chưa từng kết nối với proxy. Trình xử lý thông báo trả về mã trạng thái 404 kèm theo lỗi phân loại. Điều này có nghĩa là một số phương thức gọi đang thực hiện lệnh gọi không đúng định dạng.
Sản phẩm API Không phải tất cả proxy API và ứng dụng của nhà phát triển đều đang sử dụng sản phẩm. Để biết thông tin về cách lấy proxy API và ứng dụng của nhà phát triển để dùng sản phẩm, hãy xem bài viết Tạo sản phẩm API.
Nhà phát triển Một số lưu lượng truy cập của bạn đang được tạo ra bởi các nhà phát triển chưa đăng ký. Lưu lượng truy cập này có thể bắt nguồn qua API sử dụng nội bộ hoặc công khai. Để biết thông tin về cách đăng ký cho nhà phát triển ứng dụng, hãy xem bài viết Quản lý nhà phát triển ứng dụng.
Ứng dụng của nhà phát triển Một số lưu lượng truy cập của bạn đang được tạo ra từ các ứng dụng chưa đăng ký. Lưu lượng truy cập này có thể bắt nguồn từ API sử dụng nội bộ hoặc API công khai. Để biết thông tin về cách đăng ký ứng dụng của nhà phát triển, hãy xem bài viết Đăng ký ứng dụng và quản lý khoá API.