ซิงค์ข้อมูล Apigee Edge กับการสร้างรายได้

คุณกำลังดูเอกสารประกอบของ Apigee Edge
ไปที่เอกสารประกอบของ Apigee X
ข้อมูล

เกริ่นนำ

ในขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นในการสร้างรายได้สำหรับองค์กร ทีมการกำหนดค่า Apigee Edge จะเรียกใช้สคริปต์ที่ซิงค์ข้อมูลกับการสร้างรายได้ขององค์กร รวมถึงนักพัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และผลิตภัณฑ์ที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้บริการ Edge API

หลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่ง (เช่น 2-3 เดือน) และหลังจากนั้น ขอแนะนำให้คุณซิงค์ข้อมูลดังกล่าวกับการสร้างรายได้อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลซิงค์กัน คุณซิงค์ข้อมูลต่อไปนี้ได้

การซิงค์ข้อมูลองค์กรโดยใช้ API

หากต้องการซิงค์ข้อมูลองค์กร ให้ส่งคำขอ GET ไปที่ /organizations/{org_name}/sync-organization เมื่อซิงค์ข้อมูลองค์กร คุณยังซิงค์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันทั้งหมดในองค์กรได้ด้วยการระบุ childEntities=true เป็นพารามิเตอร์การค้นหาและค่า

ตัวอย่างเช่น คำขอต่อไปนี้จะซิงค์องค์กรและซิงค์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันทั้งหมดในองค์กร

$ curl -X GET \
"https://api.enterprise.apigee.com/v1/mint/organizations/{org_name}/sync-organization?childEntities=true" \
-u email:password

คําตอบควรมีลักษณะดังนี้ (แสดงเฉพาะบางส่วนของคําตอบ)

Synchronization 4G organization with mint, started at, Mon Sep 09 17:48:22 UTC 2013
Child entities sync is, true

Synchronizing {org_name}
Organization found in mint, merging...
Saving  {org_name}
Saved 
Synchronization 4G products with mint, started at, Mon Sep 09 17:45:26 UTC 2013
Found 4 products.

Synchronizing location
Product found in mint, merging...
Saving  location
Saved location

Synchronizing search
Product found in mint, merging...
Saving  search
Saved search

Synchronizing messaging
Product found in mint, merging...
Saving  messaging
Saved messaging

Synchronizing payment
Product found in mint, merging...
Saving  payment
Saved payment
Synchronization job finished at, Mon Sep 09 17:45:26 UTC 2013
Synchronization 4G products with mint, started at, Mon Sep 09 17:33:20 UTC 2013
Found 11 developers.

Synchronizing dev51@myorg.com
Developer found in mint, merging...
Saving  dev51@myorg.com
Saved dev51@myorg.com

...
Synchronization job finished at, Mon Sep 09 17:33:31 UTC 2013
Synchronization 4G products with mint, started at, Mon Sep 09 17:15:32 UTC 2013
Found 6 applications.

Synchronizing dev-four-test-app
Application found in mint, merging...
Saving  dev-four-test-app
Saved dev-four-test-app

...
Synchronization job finished at, Mon Sep 09 17:15:34 UTC 2013

การซิงค์ผลิตภัณฑ์โดยใช้ API

หากต้องการซิงค์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ให้ส่งคำขอ GET ไปที่ /organizations/{org_name}/sync-products เช่น

$ curl -X GET \
"https://api.enterprise.apigee.com/v1/mint/organizations/{org_name}/sync-products" \
-u email:password

การซิงค์ข้อมูลนักพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ API

หากต้องการซิงค์ข้อมูลนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้ส่งคำขอ GET ไปที่ /organizations/{org_name}/sync-developers เช่น

$ curl -X GET \
"https://api.enterprise.apigee.com/v1/mint/organizations/{org_name}/sync-developers" \
-u email:password

การซิงค์แอปพลิเคชันโดยใช้ API

หากต้องการซิงค์ข้อมูลแอปพลิเคชัน ให้ส่งคำขอ GET ไปที่ /organizations/{org_name}/sync-applications เช่น

$ curl -X GET \
"https://api.enterprise.apigee.com/v1/mint/organizations/{org_name}/sync-applications" \
-u email:password