Ví dụ về API chỉ số

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Các ví dụ này sử dụng 2 Edge API:

Khi sử dụng các API này:

  • Đối với email:password, hãy thay thế tên người dùng và mật khẩu bằng tài khoản Apigee của bạn tại https://apigee.com/edge.
  • Đối với myorg, hãy thay thế tên của tổ chức Apigee mà bạn có thể tìm thấy bên dưới tên người dùng của mình khi đăng nhập tại https://apigee.com/edge.

    Nếu chưa có tài khoản Apigee, bạn có thể đăng ký một tài khoản tại https://login.apigee.com/sign__up.

  • Các yêu cầu bên dưới giả định môi trường là "prod". Nếu bạn yêu cầu phân tích trên một môi trường khác (chẳng hạn như "kiểm thử"), hãy sửa đổi /e/prod thành /e/test.

Để biết thêm thông tin về lệnh gọi API dùng trong những ví dụ này, hãy xem bài viết Sử dụng API chỉ số để đo lường hiệu suất của chương trình API.