Quản lý số dư trả sau bằng hạn mức tín dụng

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Giới thiệu

Khi thêm đơn vị tiền tệ được hỗ trợ cho một tổ chức, bạn có thể đặt hạn mức tín dụng cho nhà phát triển trả sau, như mô tả trong phần Thêm đơn vị tiền tệ được hỗ trợ). Hạn mức tín dụng áp dụng cho tất cả nhà phát triển trả sau trong tổ chức. Ngoài ra, bạn có thể đặt hạn mức tín dụng cho từng nhà phát triển trả sau, như mô tả trong phần sau. Trong trường hợp này, hạn mức tín dụng sẽ ghi đè mọi hạn mức đã đặt cho đơn vị tiền tệ chỉ dành cho nhà phát triển được chỉ định.

Đặt hạn mức tín dụng bằng API

Để thiết lập hạn mức tín dụng cho một nhà phát triển riêng lẻ, hãy gửi yêu cầu POST tới /organizations/{org_name}/developers/{developer_id}/developer-credit-limit, trong đó {developer_id} là địa chỉ email của nhà phát triển. Khi đưa ra yêu cầu, bạn cần chỉ định số tiền tín dụng và đơn vị tiền tệ dùng cho tín dụng dưới dạng tham số truy vấn. Ví dụ: yêu cầu sau đây đặt hạn mức tín dụng là 1.000 USD cho nhà phát triển:

$ curl -H "Content-Type:application/json" -X POST \
"https://api.enterprise.apigee.com/v1/mint/organizations/{org_name}/developers/dev7@myorg/developer-credit-limit?amount=1000&supportedCurrencyId=usd" \
-u email:password

Truy xuất hạn mức tín dụng bằng API

Để truy xuất hạn mức tín dụng cho một nhà phát triển trả sau, hãy gửi yêu cầu GET tới /organizations/{org_name}/developers/{developer_id}/developer-credit-limit, trong đó {developer_id} là địa chỉ email của nhà phát triển. Ví dụ:

$ curl -H "Accept:application/json" -X GET \
"https://api.enterprise.apigee.com/v1/mint/organizations/{org_name}/developers/dev7@myorg/developer-credit-limit" \
-u email:password

Phản hồi sẽ có dạng như sau (chỉ hiển thị một phần nội dung của phản hồi):

{
 "developerBalance" : [ {
  "amount" : 1000.0000,
  "id" : "ddd98cd5-06bc-481b-ae42-76a7345933a9",
  "supportedCurrency" : {
   "description" : "United States Dollar",
   "displayName" : "United States Dollar",
   "id" : "usd",
   "name" : "USD",
   "organization" : {
    ...
   },
   "status" : "ACTIVE",
   "virtualCurrency" : false
  },
  "usage" : 76.6052
 } ],
 "totalRecords" : 1
}

Các bước tiếp theo

Bạn có thể đăng các khoản tiền hoàn lại (chỉ dành cho các giao dịch mua) bằng cách sử dụng tính năng kiếm tiền. Tìm hiểu cách thực hiện trong bài viết Đăng hoàn tiền.