Đồng bộ hoá dữ liệu Apigee Edge với tính năng kiếm tiền

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Giới thiệu

Trong quá trình thiết lập hoạt động kiếm tiền ban đầu cho tổ chức của bạn, nhóm cấu hình Apigee Edge sẽ chạy một tập lệnh đồng bộ hoá với hoạt động kiếm tiền của tổ chức bạn cũng như mọi nhà phát triển, ứng dụng và sản phẩm mà bạn tạo bằng Dịch vụ API Edge.

Sau một khoảng thời gian (chẳng hạn như vài tháng) và định kỳ sau đó, bạn nên đồng bộ hoá lại dữ liệu đó với tính năng kiếm tiền để đảm bảo dữ liệu đó được đồng bộ hoá. Bạn có thể đồng bộ hoá những mục sau:

Đồng bộ hoá tổ chức của bạn bằng API

Để đồng bộ hoá tổ chức của bạn, hãy gửi yêu cầu GET cho /organizations/{org_name}/sync-organization. Khi đồng bộ hoá tổ chức của mình, bạn cũng có thể đồng bộ hoá tất cả sản phẩm, nhà phát triển và ứng dụng trong tổ chức bằng cách chỉ định childEntities=true làm tham số và giá trị truy vấn.

Ví dụ: yêu cầu sau đây giúp đồng bộ hoá tổ chức và đồng bộ hoá tất cả sản phẩm, nhà phát triển và ứng dụng trong tổ chức:

$ curl -X GET \
"https://api.enterprise.apigee.com/v1/mint/organizations/{org_name}/sync-organization?childEntities=true" \
-u email:password

Phản hồi sẽ có dạng như sau (chỉ hiển thị một phần nội dung của phản hồi):

Synchronization 4G organization with mint, started at, Mon Sep 09 17:48:22 UTC 2013
Child entities sync is, true

Synchronizing {org_name}
Organization found in mint, merging...
Saving  {org_name}
Saved 
Synchronization 4G products with mint, started at, Mon Sep 09 17:45:26 UTC 2013
Found 4 products.

Synchronizing location
Product found in mint, merging...
Saving  location
Saved location

Synchronizing search
Product found in mint, merging...
Saving  search
Saved search

Synchronizing messaging
Product found in mint, merging...
Saving  messaging
Saved messaging

Synchronizing payment
Product found in mint, merging...
Saving  payment
Saved payment
Synchronization job finished at, Mon Sep 09 17:45:26 UTC 2013
Synchronization 4G products with mint, started at, Mon Sep 09 17:33:20 UTC 2013
Found 11 developers.

Synchronizing dev51@myorg.com
Developer found in mint, merging...
Saving  dev51@myorg.com
Saved dev51@myorg.com

...
Synchronization job finished at, Mon Sep 09 17:33:31 UTC 2013
Synchronization 4G products with mint, started at, Mon Sep 09 17:15:32 UTC 2013
Found 6 applications.

Synchronizing dev-four-test-app
Application found in mint, merging...
Saving  dev-four-test-app
Saved dev-four-test-app

...
Synchronization job finished at, Mon Sep 09 17:15:34 UTC 2013

Đồng bộ hoá sản phẩm bằng API

Để đồng bộ hoá các sản phẩm, hãy đưa ra yêu cầu GET cho /organizations/{org_name}/sync-products. Ví dụ:

$ curl -X GET \
"https://api.enterprise.apigee.com/v1/mint/organizations/{org_name}/sync-products" \
-u email:password

Đồng bộ hoá nhà phát triển bằng API

Để đồng bộ hoá các nhà phát triển, hãy đưa ra yêu cầu GET cho /organizations/{org_name}/sync-developers. Ví dụ:

$ curl -X GET \
"https://api.enterprise.apigee.com/v1/mint/organizations/{org_name}/sync-developers" \
-u email:password

Đồng bộ hoá ứng dụng bằng API

Để đồng bộ hoá các ứng dụng, hãy đưa ra yêu cầu GET cho /organizations/{org_name}/sync-applications. Ví dụ:

$ curl -X GET \
"https://api.enterprise.apigee.com/v1/mint/organizations/{org_name}/sync-applications" \
-u email:password