Quản lý người dùng của tổ chức

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Chủ đề này giải thích cách tạo và quản lý người dùng trong tổ chức. Bạn phải là quản trị viên tổ chức thì mới có thể thực hiện những nhiệm vụ này.

Người dùng trong tổ chức là gì?

Người dùng trong tổ chức được quản trị viên của tổ chức cho phép rõ ràng để tạo, đọc, chỉnh sửa và/hoặc xoá các thực thể trong tổ chức Apigee Edge. Quyền dựa trên vai trò, trong đó mỗi vai trò truyền tải một nhóm quyền cụ thể và được nhắm mục tiêu. Lược đồ cấp quyền này còn được gọi là kiểm soát truy cập dựa trên vai trò hoặc viết tắt là RBAC.

Người dùng trong tổ chức làm việc với những thực thể nào của Edge?

Người dùng trong tổ chức tương tác với một số thực thể, bao gồm:

 • Proxy API
 • Sản phẩm API
 • Ứng dụng dành cho nhà phát triển
 • Nhà phát triển
 • Môi trường (Phiên và lượt triển khai của công cụ theo dõi)
 • Báo cáo tuỳ chỉnh (Analytics)

Mức độ tương tác được phép tuỳ thuộc vào vai trò hoặc các vai trò do quản trị viên tổ chức chỉ định cho người dùng. Hãy xem thêm phần Chỉ định vai trò.

Khám phá trang Người dùng

Truy cập trang Người dùng theo mô tả dưới đây.

Edge

Cách truy cập vào trang Người dùng bằng giao diện người dùng Edge:

 1. Đăng nhập vào https://apigee.com/edge với tư cách là quản trị viên của tổ chức.
 2. Chọn Quản trị > Người dùng.

  Nếu bạn không phải là quản trị viên của tổ chức, thì bạn sẽ không thể dùng trình đơn này.

Trang Người dùng sẽ xuất hiện, như minh hoạ trong hình sau.

Như được đánh dấu trong hình, trang Người dùng cho phép bạn:

Phiên bản cũ (Đám mây riêng tư)

Cách truy cập vào trang Người dùng trong tổ chức bằng giao diện người dùng Classic Edge:

 1. Đăng nhập vào http://ms-ip:9000 với tư cách là quản trị viên của tổ chức, trong đó ms-ip là địa chỉ IP hoặc tên DNS của nút Máy chủ quản lý.
 2. Chọn Quản trị viên > Người dùng tổ chức.

Trang Người dùng cho phép bạn:

Thêm người dùng

Cách thêm người dùng trong tổ chức:

 1. Truy cập vào trang Người dùng.
 2. Nhấp vào + Người dùng.

  Trang Người dùng mới sẽ xuất hiện.

 3. Nhập địa chỉ email của người dùng.
 4. Chọn vai trò mà bạn muốn chỉ định cho người dùng.
  Bạn có thể thêm nhiều vai trò cho một người dùng.
 5. Nhấp vào Lưu.

Nếu đã có tài khoản Apigee, người dùng sẽ thấy tổ chức mới sau khi đăng nhập vào Apigee Edge. Nếu người dùng mới chưa có tài khoản Apigee, họ sẽ nhận được email hướng dẫn về cách kích hoạt tài khoản, đặt lại mật khẩu và đăng nhập.

Thêm hoặc xoá quản trị viên vùng

Giao diện người dùng Apigee Edge không hỗ trợ việc thêm quản trị viên vùng. Để cấp hoặc thu hồi quyền quản trị khu vực bằng API Apigee, hãy làm theo các bước sau:

 1. Sử dụng tiện ích get_token để nhận mã thông báo.
 2. Xuất các biến:
  export TOKEN=token_from_above_step
  export ENDPOINT=https://api.enterprise.apigee.com
  export ORG=apigee_organization_name
  export EMAIL=apigee_username
 3. Thêm người dùng vào vai trò Quản trị viên khu vực:
  curl -X POST -i -d '{"role" : [ {"name" : "zoneadmin"} ] }' "$ENDPOINT/v1/o/$ORG/users/$EMAIL/userroles" -H "Content-type:application/json" -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
 4. Kiểm tra vai trò của người dùng:
  curl -i "$ENDPOINT/v1/users/$EMAIL/userroles" -H "Content-type:application/json" -H "accept: application/json;charset=utf-8" -H "authorization: Bearer $TOKEN"
 5. Cách xoá Quản trị viên khu vực đã thêm trước đó:
  curl -X DELETE -i -d '{"role" : [ {"name" : "zoneadmin"} ] }' "$ENDPOINT/v1/o/$ORG/userroles/zoneadmin/users/$EMAIL" -H "Content-type:application/json" -H "Authorization: Bearer $TOKEN"

Chỉnh sửa hồ sơ người dùng và vai trò được chỉ định

Bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ người dùng và thêm một hoặc nhiều vai trò cho người dùng khi tạo người dùng mới hoặc chỉnh sửa người dùng hiện có. Hãy xem thêm phần Chỉ định vai trò.

Cách chỉnh sửa hồ sơ người dùng và vai trò được chỉ định:

 1. Truy cập vào trang Người dùng.
 2. Nhấp vào tên của người dùng hiện tại.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Bạn chỉ có thể sửa đổi họ và tên của mình chứ không thể sửa đổi tên và họ của người dùng khác.
 5. Thêm hoặc xoá vai trò:
  • Để thêm vai trò, hãy nhấp vào trường Vai trò và chọn một vai trò mới từ trình đơn thả xuống.
  • Để xoá một vai trò, hãy nhấp vào dấu x liên kết với vai trò đó.
 6. Lặp lại bước trước đó để thêm các vai trò khác nếu muốn.
 7. Nhấp vào Lưu.

Xoá người dùng khỏi tổ chức

Để xoá người dùng khỏi một tổ chức, bạn phải là quản trị viên tổ chức.

 1. Truy cập vào trang Người dùng.
 2. Nhấp vào Remove (Xoá) trong cột Thao tác liên kết với người dùng mà bạn muốn xoá.

Để xoá hoàn toàn một người dùng khỏi Apigee, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ API.