Phát hành tín dụng

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Giới thiệu

Chính sách kiếm tiền giúp bạn linh hoạt trong việc cấp tín dụng nhà phát triển.

Đối với nhà phát triển trả trước, khoản tín dụng sẽ xuất hiện dưới dạng mức giảm trong mức sử dụng – tức là làm tăng hoặc giảm số dư trả trước của nhà phát triển về sau. Cũng giống như khi dùng thẻ ghi nợ, số tiền sẽ được rút từ số dư trả trước của nhà phát triển khi họ mua gói sản phẩm API. Nhà phát triển phải duy trì đủ số dư cho các giao dịch mua. Xem Làm cách nào để tính số dư tài khoản trả trước còn lại?

Đối với nhà phát triển trả sau, khoản tín dụng sẽ xuất hiện dưới dạng một dòng riêng trong hoá đơn, giúp giảm khoản phí trong hoá đơn.

Khám phá trang Tín dụng

Truy cập và khám phá trang Tín dụng theo mô tả dưới đây.

Edge

Cách truy cập vào trang Tín dụng bằng giao diện người dùng Edge:

 1. Đăng nhập vào apigee.com/edge.
 2. Chọn Xuất bản > Kiếm tiền > Tín dụng trong thanh điều hướng bên trái.

Trang Tín dụng sẽ hiển thị.

Như được đánh dấu trong hình, trang Tín dụng cho phép bạn:

 • Xem thông tin tóm tắt của tất cả các khoản tín dụng, bao gồm tên người nhận, số tiền tín dụng, ngày và giờ khoản tín dụng có hiệu lực, gói sản phẩm API và các sản phẩm API mà khoản tín dụng được áp dụng cũng như bất kỳ ghi chú nào được thêm vào
 • Cấp tín dụng
 • Tìm kiếm danh sách tín dụng

Phiên bản cũ (Đám mây riêng tư)

Cách truy cập vào trang Tín dụng bằng giao diện người dùng Classic Edge:

 1. Đăng nhập vào http://ms-ip:9000, trong đó ms-ip là địa chỉ IP hoặc tên DNS của nút Máy chủ quản lý.
 2. Chọn Kiếm tiền > Báo cáo kiếm tiền ở thanh điều hướng trên cùng.

Trang Tín dụng cho phép bạn:

 • Xem thông tin tóm tắt của tất cả các khoản tín dụng, bao gồm tên người nhận, số tiền tín dụng, ngày và giờ khoản tín dụng có hiệu lực, gói sản phẩm API và các sản phẩm API mà khoản tín dụng được áp dụng cũng như bất kỳ ghi chú nào được thêm vào
 • Cấp tín dụng
 • Tìm kiếm danh sách tín dụng

Cấp tín dụng

 1. Truy cập vào trang Tín dụng.
 2. Nhấp vào + Tín dụng.
 3. Nhập thông tin dưới đây:
  Trường Nội dung mô tả
  Tháng thanh toán

  Tháng thanh toán mà khoản tín dụng được áp dụng. Chọn một tháng trong danh sách.

  Nhà phát triển

  Tên nhà phát triển hoặc công ty mà khoản tín dụng được áp dụng. Nhập tên vào hộp văn bản. Khi bạn nhập, danh sách các nhà phát triển/công ty chứa chuỗi này sẽ hiển thị trong trình đơn thả xuống. Nhấp vào tên của nhà phát triển hoặc công ty trong danh sách thả xuống.

  Lưu ý: Sau khi bạn chọn một nhà phát triển hoặc công ty, các trường còn lại sẽ hiển thị. Nếu chọn một công ty hoặc nhà phát triển chưa chấp nhận gói giá, thì bạn không thể cấp tín dụng.

  Gói sản phẩm

  Gói sản phẩm API mà khoản tín dụng được áp dụng. Chọn trong danh sách các gói sản phẩm API hiện có.

  Sản phẩm

  Sản phẩm API trong gói sản phẩm API đã chọn có áp dụng khoản tín dụng. Chọn Tất cả sản phẩm hoặc một sản phẩm API trong danh sách.

  Đơn vị tiền tệ

  Đơn vị tiền tệ được sử dụng cho khoản tín dụng. Đơn vị tiền tệ được định cấu hình cho gói giá trong gói sản phẩm API mà nhà phát triển đã mua và không thay đổi được. Nếu có nhiều đơn vị tiền tệ được xác định trong một gói giá, thì bạn có thể chọn một trong các đơn vị tiền tệ đó.

  Số tiền

  Số tiền tín dụng (bằng đơn vị tiền tệ được chỉ định). Hãy chỉ định một giá trị dương hoặc âm. Giá trị này không được bằng 0.

  Lưu ý

  Ghi chú không bắt buộc để mô tả lý do cấp tín dụng.

 4. Nhấp vào Lưu tín dụng.

Cấp tín dụng bằng API

Bằng cách sử dụng API, cấp giá trị đóng góp cho nhà phát triển đối với toàn bộ gói sản phẩm API hoặc cho việc sử dụng một sản phẩm API cụ thể trong gói sản phẩm API.

Để cấp tín dụng bằng API, hãy gửi yêu cầu POST tới /organizations/{org_name}/monetization-packages/{package_id}/rate-plans/{rate-plan_id}/real-currency-credit-transactions, trong đó {package_id}{rate-plan_id} lần lượt xác định cách nhận dạng gói sản phẩm API và gói giá sẽ áp dụng khoản tín dụng đó.

Khi đưa ra yêu cầu, bạn cần chỉ định làm tham số truy vấn:

 • Mã nhà phát triển (địa chỉ email) mà khoản tín dụng này được áp dụng.
 • Số tiền tín dụng.
 • Đơn vị tiền tệ được sử dụng cho khoản tín dụng.
 • Ghi chú mô tả lý do ghi có.

Nếu muốn, bạn có thể chỉ định các tham số truy vấn bổ sung sau:

 • Tháng thanh toán mà khoản tín dụng được áp dụng. Giá trị này được đặt mặc định là tháng hiện tại.
 • Năm thanh toán mà khoản tín dụng được áp dụng. Giá trị này mặc định là năm hiện tại.
 • Sản phẩm API mà khoản tín dụng này áp dụng. Nếu bạn không chỉ định mã sản phẩm API, thì khoản tín dụng sẽ áp dụng cho tất cả sản phẩm API trong gói sản phẩm API.

Ví dụ: yêu cầu sau đây cấp một khoản tín dụng 100 USD cho tháng thanh toán là tháng 4 năm 2018 cho một nhà phát triển được xác định là dev1@myorg.com. Khoản tín dụng này áp dụng cho gói sản phẩm API payment và gói giá payment_standard_plan:

Hãy xem phần Tham số truy vấn cho API tín dụng để biết danh sách đầy đủ các tham số truy vấn mà bạn có thể chỉ định trong yêu cầu tín dụng.

$ curl -H "Content-Type:application/json" -X POST \
"https://api.enterprise.apigee.com/v1/mint/organizations/{org_name}/monetization-packages/payment/rate-plans/payment_standard_plan/real-currency-credit-transactions?currencyId=usd&developerId=dev1@myorg.com&transactionAmount=100&transactionNote=Credit+for+failed+transactions&billingMonth=APRIL&billingYear=2013" \
-u email:password

Phần sau đây cung cấp một phần trích dẫn mẫu về phản hồi:

{
 "currency" : "USD",
 "developer" : {
  "address" : [ {
   "address1" : "Dev One Address",
   ...
  } ],
  "approxTaxRate" : 0.0000,
  "billingType" : "PREPAID",
  "broker" : false,
  "developerRole" : [ ],
  "email" : "dev1@myorg.com",
  "hasSelfBilling" : false,
  "id" : "K4jW2QLjZ1h8GFA8",
  "legalName" : "DEV ONE",
  "name" : "Dev One",
  "organization" : {
   ...
  },
  "registrationId" : "TestRegId",
  "status" : "ACTIVE",
  "type" : "TRUSTED"
 },
 "endTime" : "2013-09-04 15:54:36",
 "environment" : "PROD",
 "euroExchangeRate" : 0.8107,
 "gbpExchangeRate" : 0.6860,
 "id" : "904c3f73-ab8d-4e5d-a48c-225fd49a3bde",
 "isVirtualCurrency" : false,
 "notes" : "Credit for failed transactions",
 "pkgId" : "myorg@@@payment",
 "pkgRatePlanProductName" : "Payment",
 "providerTxId" : "904c3f73-ab8d-4e5d-a48c-225fd49a3bde",
 "rate" : 100,
 "ratePlan" : {
  ...
   },
   "status" : "ACTIVE",
   "virtualCurrency" : false
  },
  "description" : "Standard Plan",
  "displayName" : "Standard Plan",
  …
  "monetizationPackage" : {
   "description" : "Payment",
   ...
    } ],
    ...
   },
   "product" : [ {
    "customAtt1Name" : "user",
    "description" : "Payment",
    "displayName" : "Payment",
    "id" : "payment",
    "name" : "payment",
    "organization" : {
     ...
    },
    "status" : "CREATED",
    "transactionSuccessCriteria" : "Status=='200 OK'"
   } ],
   "status" : "CREATED"
  },
  "name" : "Standard Plan",
  "organization" : {
   ...
  },
  ...
   },
   ...
   },
   ...
 },
 "revenueShareAmount" : 0,
 "startTime" : "2013-09-04 15:54:36",
 "status" : "SUCCESS",
 "taxModel" : "UNDISCLOSED",
 "txProviderStatus" : "SUCCESS",
 "type" : "CREDIT",
 "usdExchangeRate" : 1.0675,
 "utcEndTime" : "2013-09-04 15:54:36",
 "utcStartTime" : "2013-09-04 15:54:36"
}

Tham số truy vấn cho API tín dụng

Bạn có thể sử dụng các tham số truy vấn sau đây với API tín dụng:

Tên Nội dung mô tả Mặc định Bắt buộc?
billingMonth

Tháng thanh toán áp dụng khoản tín dụng, chẳng hạn như tháng 4.

Không áp dụng Không
billingYear

Năm thanh toán mà khoản tín dụng này được áp dụng, chẳng hạn như năm 2018.

Không áp dụng Không
currencyId

Đơn vị tiền tệ được sử dụng cho khoản tín dụng. Đơn vị tiền tệ được định cấu hình cho gói giá trong gói sản phẩm API mà nhà phát triển đã mua và không thay đổi được.

Không áp dụng
developerId

Tên nhà phát triển hoặc công ty mà khoản tín dụng được áp dụng.

Không áp dụng
productId

Sản phẩm API mà khoản tín dụng này áp dụng. Nếu bạn không chỉ định mã sản phẩm thì khoản tín dụng sẽ áp dụng cho tất cả sản phẩm API trong gói sản phẩm API.

Không áp dụng Không
transactionAmount

Số tiền tín dụng (bằng đơn vị tiền tệ được chỉ định). Hãy chỉ định một giá trị dương hoặc âm. Giá trị này không được bằng 0.

Không áp dụng
transactionNote

Lưu ý rằng mục này mô tả lý do cấp tín dụng.

Không áp dụng