Định cấu hình quyền truy cập TLS vào API cho đám mây

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Tham khảo tài liệu về Apigee X.
thông tin

Máy chủ ảo trên Edge xác định các miền và cổng mà proxy API hiển thị, và theo tiện ích, URL mà các ứng dụng dùng để truy cập proxy API.

Máy chủ ảo cũng xác định xem proxy API được truy cập bằng giao thức HTTP hay bằng giao thức HTTPS đã mã hoá sử dụng TLS. Khi định cấu hình máy chủ ảo để sử dụng HTTPS và TLS, bạn sẽ định cấu hình máy chủ ảo để sử dụng kho khoá (keystore) và/hoặc truststore (kho khoá tin cậy).

Vì khách hàng của Google Cloud chỉ có thể tạo máy chủ ảo hỗ trợ TLS, nên hãy xem bài viết Định cấu hình máy chủ ảo cho Cloud để biết hướng dẫn về cách tạo máy chủ ảo.

Tìm hiểu thêm: