Cập nhật chứng chỉ TLS

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Nếu chứng chỉ TLS hết hạn hoặc nếu cấu hình hệ thống của bạn thay đổi khiến chứng chỉ không còn hợp lệ, thì bạn cần cập nhật chứng chỉ. Quy trình cập nhật chứng chỉ sẽ phụ thuộc vào việc bạn triển khai Edge: trên đám mây hay tại cơ sở hạ tầng riêng.

Xác định thời điểm chứng chỉ hết hạn

Thông thường, bạn tạo một kho khoá mới trước khi chứng chỉ hiện tại hết hạn, sau đó cập nhật các máy chủ ảo hoặc điểm cuối đích để sử dụng kho khoá mới. Nhờ đó, bạn có thể tiếp tục thực hiện các yêu cầu dịch vụ mà không bị gián đoạn do chứng chỉ đã hết hạn. Sau đó, bạn có thể xoá kho khoá cũ sau khi đảm bảo rằng kho khoá mới đang hoạt động chính xác.

Để kiểm tra thời điểm một chứng chỉ hết hạn, hãy truy cập:

  • (Giao diện người dùng mới của Edge) Quản trị > Môi trường > Kho khoá TLS
  • (Giao diện người dùng Edge cổ điển) API > Cấu hình môi trường > Kho khoá TLS