Sử dụng TLS trong quá trình cài đặt Edge trên nền tảng đám mây

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Hình sau đây cho thấy nơi khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây của Edge định cấu hình TLS:

Vì Edge được Apigee triển khai trên đám mây nên Apigee đã định cấu hình quyền truy cập TLS cho API và giao diện quản lý Edge. Tức là bạn sẽ sử dụng các URL loại HTTPS xuất hiện trong 2 hàng đầu tiên của bảng dưới đây để truy cập vào API và giao diện người dùng quản lý.

Bạn phải định cấu hình TLS để ứng dụng truy cập vào các API của bạn cũng như để truy cập vào các dịch vụ phụ trợ của Apigee. Bảng sau đây mô tả các vị trí mà bạn định cấu hình quyền truy cập TLS để cài đặt Edge trên đám mây:

Nguồn

Đích đến

Quyền truy cập vào TLS

1

Nhà phát triển API

Giao diện người dùng quản lý cạnh

Quyền truy cập TLS đã được Apigee định cấu hình sẵn. Truy cập vào giao diện người dùng Quản lý Edge bằng cách sử dụng URL được xác định trước: https://enterprise.apigee.com

2

Nhà phát triển API

API Quản lý cạnh

Quyền truy cập TLS đã được Apigee định cấu hình sẵn. Truy cập vào API Quản lý Edge bằng cách sử dụng URL được xác định trước: https://api.enterprise.apigee.com

3

Ứng dụng API (ứng dụng)

API

Quyền truy cập TLS được khách hàng trả phí định cấu hình thông qua việc sử dụng máy chủ ảo. Tài khoản miễn phí và tài khoản dùng thử không thể định cấu hình TLS từ proxy API.

Bạn phải có chứng chỉ được ký bởi một tổ chức đáng tin cậy, như Symantec hoặc VeriSign. Bạn không thể sử dụng chứng chỉ tự ký hoặc chứng chỉ lá do CA tự ký ký.

Hãy xem bài viết Định cấu hình quyền truy cập TLS vào một API cho Đám mây để biết thêm thông tin.

4

Edge

Điểm cuối mục tiêu

Bạn xử lý cấu hình TLS trên Edge, nhưng bạn cũng phải đảm bảo định cấu hình TLS chính xác trên các máy chủ phụ trợ của mình.

Hãy xem bài viết Định cấu hình TLS từ Edge đến phần phụ trợ (Đám mây và Đám mây riêng tư) để biết thêm thông tin.

Tìm hiểu thêm: