Tổng quan về tham chiếu tiện ích

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Apigee Edge có một số tiện ích được thiết kế để tích hợp chức năng của tài nguyên bên ngoài vào các proxy API bằng cách sử dụng Chính sách chú thích tiện ích. Trang này liệt kê các tệp tham chiếu cho các tiện ích đi kèm.

Các chủ đề này cung cấp tài liệu tham khảo cho việc định cấu hình và sử dụng từng tiện ích. Để biết các bước định cấu hình một tiện ích bằng bảng điều khiển Apigee, hãy xem bài viết Thêm và định cấu hình tiện ích.

Để biết thêm về cách bạn có thể sử dụng tiện ích để tích hợp tài nguyên bên ngoài với proxy API, hãy xem bài viết Tiện ích là gì?.

Để xem hướng dẫn thực tế về tiện ích, hãy xem Hướng dẫn: Thêm và sử dụng tiện ích.

Tiện ích cho các dịch vụ của Google

Phần mở rộng Nội dung mô tả
Tiện ích xác thực của Google Xác thực với Google để truy cập vào các API của Google mà bạn chỉ định.
Tiện ích BigQuery của Google Chèn hàng vào bảng BigQuery. Liệt kê các hàng trong bảng.
Tiện ích Ngăn chặn mất dữ liệu của Google Cloud Che giấu dữ liệu nhạy cảm khỏi nội dung và hình ảnh.
Tiện ích Google Cloud Firestore Tạo, đọc hoặc xoá dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Cloud Firestore.
Tiện ích Google Cloud Functions Gọi các Chức năng đám mây được triển khai thông qua dự án Google Cloud của bạn.
Tiện ích ngôn ngữ tự nhiên của Google Cloud Phân loại nội dung bằng cách áp dụng các danh mục cũng như phân tích cảm xúc của nội dung theo thang điểm từ tích cực đến tiêu cực.
Tiện ích Google Cloud Pub/Sub Đăng thông báo lên một chủ đề trên Google Cloud Pub/Sub.
Phần mở rộng về cơ sở dữ liệu Google Cloud Spanner Thực hiện các thao tác chèn, cập nhật và truy vấn trên cơ sở dữ liệu Cloud Spanner.
Tiện ích Google Cloud Storage Sử dụng nội dung được lưu trữ trong bộ chứa Cloud Storage. Tiện ích này yêu cầu bạn cung cấp tệp khoá JSON của Tài khoản dịch vụ để xác thực ứng dụng.
Tiện ích tầm nhìn của Google Cloud Phân tích hình ảnh để hiểu nội dung.
Tiện ích Google Learning Engine Yêu cầu thông tin dự đoán từ một mô hình đã huấn luyện hiện có qua Công cụ học máy của Cloud.
Tiện ích ghi nhật ký trên đám mây của Google Ghi các mục vào nhật ký Cloud Logging.

Tiện ích cho các dịch vụ khác

Phần mở rộng Nội dung mô tả
Tiện ích Amazon S3 Quản lý tệp trong bộ chứa Amazon S3.
Tiện ích Lambda AWS Thực thi các hàm được triển khai trên AWS Lambda.
Tiện ích tích hợp Informatica trên đám mây Truy xuất và thực thi các quy trình tích hợp và kinh doanh của Informatica.
Tiện ích Salesforce Truy cập vào dữ liệu trong tài khoản Salesforce. Chèn, cập nhật, truy xuất và truy vấn dữ liệu.