Thông tin tham khảo về phản hồi lỗi HTTP OAuth

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Chủ đề này cung cấp mã trạng thái HTTP và những cụm từ lý do liên quan mà bạn có thể gặp phải khi một chính sách OAuth gửi lỗi trong Apigee Edge.

Để biết hướng dẫn về cách xử lý lỗi, hãy xem phần Xử lý lỗi.

Để biết mã lỗi của từng chính sách, hãy xem:

Mã ủy quyền

URI chuyển hướng không hợp lệ

HTTP/1.1 400 Bad Request
{"ErrorCode" : "invalid_request", "Error" :"Invalid redirection uri http://www.invalid_example.com"}

Không có URI chuyển hướng

HTTP/1.1 400 Bad Request {"ErrorCode" : "invalid_request", "Error" :"Redirection URI is required"}

Khoá không hợp lệ

HTTP/1.1 401 Unauthorized {"ErrorCode" : "invalid_request", "Error" :"Invalid client id : AVD7ztXReEYyjpLFkkPiZpLEjeF2aYAz. ClientId is Invalid"}

Thiếu khóa

HTTP/1.1 400 Bad Request
{"ErrorCode" : "invalid_request", "Error" :"The request is missing a required parameter : client_id"}

Loại phản hồi không hợp lệ

HTTP/1.1 400 Bad Request
{"ErrorCode" : "invalid_request", "Error" :"Response type must be code"}

Thiếu loại phản hồi

HTTP/1.1 400 Bad Request
{"ErrorCode" : "invalid_request", "Error" :"The request is missing a required parameter : response_type"}

Tạo AccessToken

Mã xác thực không hợp lệ

HTTP status: 400 Bad Request
{"ErrorCode" : "invalid_request", "Error" :"Invalid Authorization Code"}

Không có URI chuyển hướng

HTTP/1.1 400 Bad Request
{"ErrorCode" : "invalid_request", "Error" :"Required param : redirect_uri"}

URI chuyển hướng không hợp lệ

HTTP/1.1 400 Bad Request
{"ErrorCode" : "invalid_request", "Error" :"Invalid redirect_uri : oob"}

Mã ứng dụng khách không hợp lệ khi GenerateResponse là false

Lỗi này được trả về khi thuộc tính <GenerateResponse> được đặt thành false và thông tin xác thực ứng dụng không hợp lệ.

{
  "fault": {
    "faultstring": "Invalid client identifier {0}",
    "detail": {
      "errorcode": "oauth.v2.InvalidClientIdentifier"
    }
  }
}

Mã ứng dụng khách không hợp lệ khi GenerateResponse là true

Lỗi này được trả về khi thuộc tính <GenerateResponse> được đặt thành true và thông tin xác thực ứng dụng không hợp lệ.

{"ErrorCode" : "invalid_client", "Error" :"ClientId is Invalid"}

Loại Grant không hợp lệ

HTTP/1.1 400 Bad Request
{"ErrorCode" : "invalid_request", "Error" :"Unsupported grant type : client_credentials_invalid"}

Không có tên người dùng

HTTP/1.1 400 Bad Request
{"ErrorCode" : "invalid_request", "Error" :"Required param : username"}

Không có mật khẩu

HTTP/1.1 400 Bad Request
{"ErrorCode" : "invalid_request", "Error" :"Required param : password"}

Không có GrantType (Chính sách tuỳ chỉnh)

HTTP/1.1 400 Bad Request
{"ErrorCode" : "invalid_request", "Error" :"Required param : grant_type"}

Không có mã xác thực

HTTP/1.1 400 Bad Request
{"ErrorCode" : "invalid_request", "Error" :"Required param : code"}

Ngầm ẩn

Mã ứng dụng khách không hợp lệ

HTTP/1.1 401 Unauthorized
{"ErrorCode" : "invalid_request", "Error" :"Invalid client id : AVD7ztXReEYyjpLFkkPiZpLEjeF2aYAz. ClientId is Invalid"}

Không có mã ứng dụng khách

HTTP/1.1 400 Bad Request
{"ErrorCode" : "invalid_request", "Error" :"The request is missing a required parameter : client_id"}

Loại phản hồi không hợp lệ

HTTP/1.1 400 Bad Request
{"ErrorCode" : "invalid_request", "Error" :"Response type must be token"}

Không có loại phản hồi

HTTP/1.1 400 Bad Request
{"ErrorCode" : "invalid_request", "Error" :"The request is missing a required parameter : response_type"}

URI chuyển hướng không hợp lệ

HTTP/1.1 400 Bad Request
{"ErrorCode" : "invalid_request", "Error" :"Invalid redirection uri http://www.invalid_example.com"}

Không có URI chuyển hướng

HTTP/1.1 400 Bad Request
{"ErrorCode" : "invalid_request", "Error" :"Redirection URI is required"}

Mã làm mới

RefreshToken không hợp lệ

HTTP/1.1 400 Bad Request
{"ErrorCode" : "invalid_request", "Error" :"Invalid Refresh Token"}

RefreshToken đã hết hạn

HTTP/1.1 400 Bad Request
{"ErrorCode" : "invalid_request", "Error" :"Refresh Token expired"}

Phạm vi không hợp lệ

HTTP/1.1 400 Bad Request
{"ErrorCode" : "invalid_request", "Error" :"Invalid Scope"}

Mã ứng dụng khách không hợp lệ khi GenerateResponse là false

Lỗi này được trả về khi thuộc tính GenerateResponse được đặt thành false và thông tin xác thực ứng dụng không hợp lệ.

{
  "fault": {
    "faultstring": "Invalid client identifier {0}",
    "detail": {
      "errorcode": "oauth.v2.InvalidClientIdentifier"
    }
  }
}

Mã ứng dụng khách không hợp lệ khi GenerateResponse là true

Lỗi này được trả về khi thuộc tính GenerateResponse được đặt thành true và thông tin đăng nhập ứng dụng không hợp lệ.

{"ErrorCode" : "invalid_client", "Error" :"ClientId is Invalid"}

Xác minh AccessToken

AccessToken không hợp lệ

HTTP/1.1 401 Unauthorized
{"fault":{"faultstring":"Invalid Access Token","detail":{"errorcode":"keymanagement.service.invalid_access_token"}}}

Tài nguyên không hợp lệ

HTTP/1.1 401 Unauthorized
{"fault":{"faultstring":"APIResource \/facebook\/acer does not exist","detail":{"errorcode":"keymanagement.service.apiresource_doesnot_exist"}}}

Phạm vi không hợp lệ

HTTP/1.1 403 Forbidden
{"fault":{"faultstring":"Required scope(s) : VerifyAccessToken.scopeSet","detail":{"errorcode":"steps.oauth.v2.InsufficientScope"}}}

Không có tiêu đề xác thực

HTTP/1.1 401 Unauthorized
{"fault":{"faultstring":"Invalid access token","detail":{"errorcode":"oauth.v2.InvalidAccessToken"}}}

Không khớp với ApiProduct (Đã định cấu hình môi trường và proxy)

HTTP/1.1 401 Unauthorized
{"fault":{"faultstring":"Invalid API call as no apiproduct match found","detail":{"errorcode":"keymanagement.service.InvalidAPICallAsNoApiProductMatchFound"}}}

Mã truy cập đã hết hạn

HTTP/1.1 401 Unauthorized
{"fault":{"faultstring":"Access Token expired","detail":{"errorcode":"keymanagement.service.access_token_expired"}}}

Đã thu hồi mã truy cập

HTTP/1.1 401 Unauthorized
{"fault":{"faultstring":"Access Token not approved","detail":{"errorcode":"keymanagement.service.access_token_not_approved"}}}

Nhận thông tin về OAuth V2

Mã làm mới không hợp lệ

HTTP/1.1 404 Not Found
{"fault::{"detail":{"errorcode":"keymanagement.service.invalid_refresh_token"},"faultstring":"Invalid Refresh Token"}}

Mã thông báo truy cập không hợp lệ

HTTP/1.1 404 Not Found
{
 "fault": {
  "faultstring": "Invalid Access Token",
  "detail": {
   "errorcode": "keymanagement.service.invalid_access_token"
  }
 }
}

Mã truy cập đã hết hạn

HTTP/1.1 404 Not Found
{
 "fault": {
  "faultstring": "Access Token expired",
  "detail": {
   "errorcode": "keymanagement.service.access_token_expired"
  }
 }
}

Mã làm mới đã hết hạn

HTTP/1.1 404 Not Found
{
 "fault": {
  "faultstring": "Refresh Token expired",
  "detail": {
   "errorcode": "keymanagement.service.refresh_token_expired"
  }
 }
}

Mã ứng dụng khách không hợp lệ

HTTP/1.1 404 Not Found
{
 "fault": {
  "faultstring": "Invalid Client Id",
  "detail": {
   "errorcode": "keymanagement.service.invalid_client-invalid_client_id"
  }
 }
}

Mã uỷ quyền không hợp lệ

HTTP/1.1 404 Not Found
{
 "fault": {
  "faultstring": "Invalid Authorization Code",
  "detail": {
   "errorcode": "keymanagement.service.invalid_request-authorization_code_invalid"
  }
 }
}

Mã uỷ quyền đã hết hạn

HTTP/1.1 404 Not Found
{
 "fault": {
  "faultstring": "Authorization Code expired",
  "detail": {
   "errorcode": "keymanagement.service.authorization_code_expired"
  }
 }
}

Đặt thông tin về OAuth V2

Mã thông báo truy cập không hợp lệ

HTTP/1.1 404 Not Found
{
 "fault": {
  "faultstring": "Invalid Access Token",
  "detail": {
   "errorcode": "keymanagement.service.invalid_access_token"
  }
 }
}

Mã truy cập đã hết hạn

HTTP/1.1 404 Not Found
{
 "fault": {
  "faultstring": "Access Token expired",
  "detail": {
   "errorcode": "keymanagement.service.access_token_expired"
  }
 }
}

Xoá thông tin về OAuth V2

Khi thành công, chính sách này sẽ trả về trạng thái 200.

Nếu không thành công, chính sách sẽ trả về 404 và kết quả tương tự như sau (tuỳ thuộc vào việc bạn xoá mã truy cập hay mã xác thực):

HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/json
Content-Length: 144
Connection: keep-alive

{"fault":{"faultstring":"Invalid Authorization Code","detail":{"errorcode":"keymanagement.service.invalid_request-authorization_code_invalid"}}}