การกําหนดค่าโฮสต์เสมือนสําหรับ Private Cloud

คุณกําลังดูเอกสาร Apigee Edge
ดูเอกสารประกอบเกี่ยวกับ Apigee X

ในการติดตั้งภายในองค์กร คุณสามารถควบคุมโฮสต์เสมือนได้อย่างเต็มรูปแบบ คุณจะสร้างโฮสต์เสมือนสําหรับองค์กรใดก็ได้ในสภาพแวดล้อมใดก็ได้โดยใช้ TLS หรือไม่ก็ได้

เอกสารนี้อธิบายวิธีการสร้างโฮสต์เสมือนแบบง่าย กล่าวคือ แอปที่ไม่รองรับ TLS ดูตัวอย่างเพิ่มเติม รวมถึงตัวอย่างการสร้างโฮสต์เสมือนที่รองรับ TLS ได้ที่การกําหนดค่าการเข้าถึง TLS สําหรับ API สําหรับ Private Cloud

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับชื่อแทนโฮสต์

เมื่อสร้างโฮสต์เสมือน คุณต้องระบุชื่อแทนของโฮสต์เสมือน โดยทั่วไปแล้วจะเป็นชื่อ DNS ของโฮสต์เสมือน

Edge Router จะเปรียบเทียบส่วนหัว Host ของคําขอที่เข้ามาใหม่กับรายชื่อโฮสต์ของโฮสต์ที่มีอยู่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการระบุพร็อกซี API ที่จัดการคําขอดังกล่าว เมื่อส่งคําขอผ่านโฮสต์เสมือน ให้ระบุชื่อโดเมนที่ตรงกับชื่อโฮสต์ของโฮสต์เสมือน หรือระบุที่อยู่ IP ของเราเตอร์และส่วนหัว Host ที่มีชื่อแทนโฮสต์

เช่น หากคุณสร้างโฮสต์เสมือนที่มีชื่อแทนโฮสต์เป็น myapis.apigee.net บนพอร์ต 9001 คําขอ cURL ไปยัง API ผ่านโฮสต์เสมือนดังกล่าวอาจใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้ได้

 • หากคุณมีรายการ DNS สําหรับ myapis.apigee.net ให้ทําดังนี้

  curl http://myapis.apigee.net:9001/proxy-base-path/resource-path
 • หากคุณไม่มีรายการ DNS สําหรับ myapis.apigee.net ให้ทําดังนี้

  curl http://routerIP:9001/proxy-base-path/resource-path -H 'host:myapis.apigee.net'

  ในแบบฟอร์มนี้ คุณต้องระบุที่อยู่ IP ของเราเตอร์ จากนั้นส่งชื่อแทนโฮสต์ในส่วนหัว Host

  curl http://routerIP:9001/proxy-base-path/resource-path

ตัวเลือกในกรณีที่ไม่มีรายการ DNS สําหรับโฮสต์เสมือน

ตัวเลือกหนึ่งที่ไม่มีรายการ DNS คือการตั้งค่าชื่อแทนของโฮสต์เป็นที่อยู่ IP ของเราเตอร์และพอร์ตของโฮสต์เสมือน ดังนี้ routerIP:port เช่น

192.168.1.31:9001

เมื่อคุณใช้คําสั่ง curl ในแบบฟอร์มด้านล่าง

curl http://routerIP:9001/proxy-base-path/resource-path

ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเพราะทํางานดีกับ Edge UI

หากคุณมีเราเตอร์หลายรายการ ให้เพิ่มชื่อแทนโฮสต์สําหรับเราเตอร์แต่ละรายการ ระบุที่อยู่ IP ของเราเตอร์แต่ละรายการและพอร์ตของโฮสต์เสมือน

หรือคุณอาจตั้งค่าชื่อแทนโฮสต์เป็นค่า เช่น temp.hostalias.com ก็ได้ จากนั้นจะต้องส่งส่วนหัว Host ในคําขอทุกรายการ ดังนี้

curl -v http://routerIP:9001/proxy-base-path/resource-path -H 'Host: temp.hostalias.com'

หรือเพิ่มชื่อแทนโฮสต์ในไฟล์ /etc/hosts เช่น เพิ่มบรรทัดนี้ใน /etc/hosts ดังนี้

192.168.1.31 temp.hostalias.com

จากนั้นคุณสามารถส่งคําขอเสมือนว่าคุณมีรายการ DNS ดังนี้

curl -v http://myapis.apigee.net:9001/proxy-base-path/resource-path

เกี่ยวกับพอร์ตของโฮสต์เสมือนบน Edge สําหรับ Private Cloud 4.16.01 ขึ้นไป

เมื่อสร้างโฮสต์เสมือน คุณต้องระบุพอร์ตเราเตอร์ที่โฮสต์เสมือนใช้ เช่น พอร์ต 9001

สําหรับ Apigee สําหรับ Private Cloud รุ่น 4.16.01 ขึ้นไป โดยค่าเริ่มต้น เราเตอร์จะทํางานในฐานะผู้ใช้ "apigee" ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงพอร์ตที่มีสิทธิ์ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นพอร์ต 1024 และต่ํากว่า หากต้องการสร้างโฮสต์เสมือนที่เชื่อมเราเตอร์กับพอร์ตที่มีการป้องกัน คุณจะต้องกําหนดค่าเราเตอร์ให้ทํางานในฐานะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงพอร์ตเหล่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่การตั้งค่าโฮสต์เสมือน

สร้างโฮสต์เสมือน

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีสร้างโฮสต์เสมือนสําหรับ Apigee Edge สําหรับ Private Cloud โปรดทราบว่าคุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบขององค์กร จึงจะสร้างโฮสต์เสมือนใหม่ได้

คุณจะสร้างโฮสต์เสมือนสําหรับ Apigee Edge สําหรับ Private Cloud ได้โดยใช้ API หรือ Edge UI ซึ่งอธิบายอยู่ในส่วนต่อไปนี้

สร้างโฮสต์เสมือนโดยใช้เบราว์เซอร์

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีสร้างโฮสต์เสมือนโดยใช้เบราว์เซอร์ (Edge UI เท่านั้น)

วิธีสร้างโฮสต์เสมือนใหม่ใน UI ของ Edge

 1. ลงชื่อเข้าใช้ UI การจัดการ Edge
 2. เลือกผู้ดูแลระบบ > โฮสต์เสมือน
 3. เลือกสภาพแวดล้อมจากรายการแบบเลื่อนลง

  Edge จะแสดงรายการโฮสต์เสมือนสําหรับสภาพแวดล้อมนั้น

 4. หากต้องการสร้างโฮสต์เสมือนใหม่ ให้เลือก + โฮสต์เสมือน

  Edge จะแสดงแบบฟอร์ม Create Virtual Host

  นอกจากนี้ คุณยังคลิกที่ชื่อของโฮสต์เสมือนที่มีอยู่เพื่อแก้ไขโฮสต์ได้

 5. กําหนดโฮสต์เสมือนใหม่ของคุณ โปรดทราบว่าช่อง URL หลักต้องมีโปรโตคอล (นั่นคือ ใส่ค่า "http://" หรือ "https://") ไว้ข้างหน้าค่าของช่อง)

  นอกจากนี้ โปรดทราบว่า

  • คุณสร้างโฮสต์เสมือนได้ไม่จํากัดจํานวน
  • TLS เป็นตัวเลือกที่ไม่บังคับและสามารถเป็นเวอร์ชัน 1.0, 1.1 หรือ 1.2
  • กําหนดค่าพอร์ตของโฮสต์เสมือน
 6. คลิกปุ่มสร้างเพื่อบันทึกโฮสต์เสมือนใหม่

สร้างโฮสต์เสมือนด้วย API

หากต้องการสร้างโฮสต์เสมือนด้วย API ให้สร้างออบเจ็กต์ XML ที่กําหนดโฮสต์เสมือน เช่น ออบเจ็กต์ XML ต่อไปนี้กําหนดโฮสต์เสมือนที่ใช้โปรโตคอล HTTP

<VirtualHost name="myVHost">
  <HostAliases>
   <HostAlias>DNS_name_or_IP:port</HostAlias>
  </HostAliases>
  <Interfaces/>
  <Port>9005</Port>
</VirtualHost>

โปรดสังเกตว่าโฮสต์เสมือนมีพร็อพเพอร์ตี้ name คุณใช้ค่าของพร็อพเพอร์ตี้ name เพื่อกําหนดค่าพร็อกซี API เพื่อใช้โฮสต์เสมือน

จากนั้น คุณสามารถเข้าถึงพร็อกซี API ผ่านโฮสต์เสมือนนี้ได้ด้วยการส่งคําขอไปที่:

http://routerIP:port/proxy-base-path/resource-path
https://routerIP:port/proxy-base-path/resource-path

โดยที่

 • http หรือ https: หากมีการกําหนดค่าโฮสต์เสมือนให้รองรับ TLS ให้ใช้ HTTPS ถ้าโฮสต์เสมือนไม่รองรับ TLS ให้ใช้ HTTP
 • routerIP:port คือที่อยู่ IP และหมายเลขพอร์ตของโฮสต์เสมือน
 • ระบบจะกําหนด proxy-base-path และ resource-path เมื่อสร้างพร็อกซี API

โดยปกติแล้ว คุณจะไม่เผยแพร่ API ให้ลูกค้าที่มีที่อยู่ IP และหมายเลขพอร์ต แต่คุณจะระบุรายการ DNS สําหรับเราเตอร์และพอร์ตแทน เช่น

http://api.myCompany.com/proxy-base-path/resource-path
https://api.myCompany.com/proxy-base-path/resource-path

ถ้าคุณกําหนดรายการ DNS คุณต้องสร้างชื่อแทนโฮสต์สําหรับโฮสต์เสมือนที่ตรงกับชื่อโดเมนของรายการ DNS ชื่อแทนโฮสต์ต้องตรงกับสตริงที่ไคลเอ็นต์ส่งในส่วนหัว Host จากตัวอย่างข้างต้น คุณต้องระบุชื่อแทนโฮสต์ของ api.myCompany.com

<VirtualHost name="myVHost">
  <HostAliases>
    <HostAlias>api.myCompany.com</HostAlias>
  </HostAliases>
  <Interfaces/>
  <Port>9005</Port>
</VirtualHost>

หากต้องการสร้างโฮสต์เสมือนที่ใช้โปรโตคอล HTTP ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. สร้างโฮสต์เสมือนโดยใช้ API สร้างโฮสต์เสมือน โดยที่ ms-IP คือที่อยู่ IP หรือชื่อโดเมนของโหนดเซิร์ฟเวอร์การจัดการ:
  $ curl -X POST -H "Content-Type:application/xml" \
  http://ms-IP:8080/v1/o/org_name/environments/env_name/virtualhosts \
  -d '<VirtualHost name="newVHost">
    <HostAliases>
     <HostAlias>api.myCompany.com</HostAlias>
    </HostAliases>
    <Interfaces/>
    <Port>9005</Port>
   </VirtualHost>' \
  -u sysAdminEmail:password
  
 2. สร้างระเบียน DNS สําหรับโฮสต์เสมือนที่ตรงกับชื่อแทนโฮสต์
 3. หากมีพร็อกซี API อยู่แล้ว ให้เพิ่มโฮสต์เสมือนลงในองค์ประกอบ <HTTPConnection> ในปลายทางพร็อกซี ระบบจะเพิ่มโฮสต์เสมือนลงในพร็อกซี API ใหม่ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ดู การกําหนดค่าพร็อกซี API เพื่อใช้โฮสต์เสมือน

การแก้ไขโฮสต์เสมือน

หากต้องการแก้ไขโฮสต์เสมือน ให้ดําเนินการดังนี้

 1. อัปเดตโฮสต์เสมือนโดยใช้ อัปเดตโฮสต์เสมือน โดย <ms-IP> คือที่อยู่ IP หรือชื่อโดเมนของโหนดเซิร์ฟเวอร์การจัดการ คุณต้องระบุคําจํากัดความทั้งหมดของโฮสต์เสมือนในส่วนเนื้อหาของคําขอ ไม่ใช่แค่องค์ประกอบที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ในตัวอย่างนี้ คุณเปลี่ยนหมายเลขพอร์ตของโฮสต์เสมือนจาก 9008 เป็น 9009

  curl -X PUT -H "Content-Type:application/xml" \
   http://ms-IP:8080/v1/o/org_name/environments/env_name/virtualhosts/vhost_name \
   -d '<VirtualHost name="newVHost">
    <HostAliases>
     <HostAlias>api.myCompany.com</HostAlias>
    </HostAliases>
    <Interfaces/>
    <Port>9009</Port>
   </VirtualHost>' \
   -u email:password
 2. สําหรับ Edge for Private Cloud เวอร์ชัน 4.16.01 และ 4.16.05 เท่านั้น ถ้าคุณแก้ไขโฮสต์เสมือนที่มีอยู่ และเปิดใช้ TLS หรือปิดใช้ TLS โดยไม่เปลี่ยนหมายเลขพอร์ต ให้ทําดังนี้
  1. วิธีหยุดเราเตอร์

   /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service edge-router stop
  2. ลบไฟล์ใน /opt/nginx/conf.d

   rm -f /opt/nginx/conf.d/*
  3. เริ่มต้นเราเตอร์:

   /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service edge-router start
  4. ทําซ้ําสําหรับเราเตอร์ทั้งหมด