การอ้างอิง CLI สำหรับ Edge Microgateway

คุณกำลังดูเอกสารประกอบของ Apigee Edge
ไปที่เอกสารประกอบของ Apigee X
ข้อมูล

Edge Microgateway เวอร์ชัน 3.2.x

ภาพรวม

Edge Microgateway CLI ให้คุณควบคุมและจัดการอินสแตนซ์ Edge Microgateway ได้ในทุกด้าน

การจัดการใบรับรอง

คำสั่ง cert ช่วยให้คุณติดตั้งและจัดการคู่คีย์สาธารณะ/ส่วนตัวที่ใช้ลงนามโทเค็นสำหรับผู้ถือที่ลูกค้าใช้เพื่อทำการเรียกอย่างปลอดภัยผ่าน Edge Microgateway ได้ โดยระบบจะจัดเก็บคีย์ไว้บน Apigee Edge ในแมปค่าคีย์ (KVM) ที่เข้ารหัส Edge Microgateway ใช้คีย์สาธารณะเพื่อตรวจสอบโทเค็นสำหรับผู้ถือที่ลงนามแล้ว คีย์เหล่านี้สร้างขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งกำหนดค่า edgemicro ตามที่อธิบายไว้ในการตั้งค่าและการกำหนดค่า Edge Microgateway คุณใช้คำสั่ง cert ที่อธิบายที่นี่เพื่อสร้างและจัดการคีย์เหล่านี้ได้หากจำเป็น

ติดตั้งใบรับรอง

ติดตั้งคีย์ในแมปค่าคีย์ (KVM) ที่เข้ารหัสและแสดงผลคีย์สาธารณะเป็นเอาต์พุต คู่คีย์มีขอบเขตอยู่ในองค์กรที่ระบุ

การใช้งาน

edgemicro cert install -o [organization] -e [environment] -u [username] -p [password] --force

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
-o, --org องค์กร Apigee ที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway ไว้
-e, --env สภาพแวดล้อมที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway
-u, --username ชื่อผู้ใช้ Apigee ของคุณ คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบองค์กร ขององค์กรที่ระบุ
-p, --password (ไม่บังคับ) รหัสผ่าน คุณจะได้รับแจ้งหากไม่ได้ระบุพารามิเตอร์นี้ในบรรทัดคำสั่ง
-f, --force (ไม่บังคับ) หากเก็บคีย์ไว้ใน KVM ที่เข้ารหัสแล้ว ให้บังคับเปลี่ยน
-h, --help ข้อมูลการใช้งานเอาต์พุต

ตัวอย่าง

edgemicro cert install -o docs -e test -u jdoe@example.com -f

เอาต์พุต

current nodejs version is v12.5.0
current edgemicro version is 3.0.2
password:
deleting vault
creating vault
adding private_key
adding public_key
installed cert

ลบใบรับรอง

ลบคู่คีย์สำหรับองค์กร

การใช้งาน

edgemicro cert delete -o [organization] -e [environment] -u [username] -p [password]

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
-o, --org องค์กร Apigee ที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway ไว้
-e, --env สภาพแวดล้อมที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway
-u, --username ชื่อผู้ใช้ Apigee ของคุณ คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบองค์กร ขององค์กรที่ระบุ
-p, --password (ไม่บังคับ) รหัสผ่าน คุณจะได้รับแจ้งหากไม่ได้ระบุพารามิเตอร์นี้ในบรรทัดคำสั่ง
-h, --help ข้อมูลการใช้งานเอาต์พุต

ตัวอย่าง

edgemicro cert delete -o docs -e test -u jdoe@example.com

เอาต์พุต

deleting vault
Vault deleted!

ตรวจสอบใบรับรอง

ตรวจสอบว่าองค์กรติดตั้งใบรับรองแล้ว

การใช้งาน

edgemicro cert check -o [organization] -e [environment] -u [username] -p [password]

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
-o, --org องค์กร Apigee ที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway ไว้
-e, --env สภาพแวดล้อมที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway
-u, --username ชื่อผู้ใช้ Apigee ของคุณ คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบองค์กร ขององค์กรที่ระบุ
-p, --password (ไม่บังคับ) รหัสผ่าน คุณจะได้รับแจ้งหากไม่ได้ระบุพารามิเตอร์นี้ในบรรทัดคำสั่ง
-h, --help ข้อมูลการใช้งานเอาต์พุต

ตัวอย่าง

edgemicro cert check -o docs -e test -u jdoe@example.com

เอาต์พุต (สำเร็จ)

checked cert successfully

เอาต์พุต (ล้มเหลว)

ถ้าไม่มีใบรับรอง ระบบจะแสดงข้อผิดพลาด

รับคีย์สาธารณะ

แสดงผลคีย์สาธารณะสำหรับองค์กรที่ระบุ ไม่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์

การใช้งาน

edgemicro cert public-key -o [organization] -e [environment]

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
-o, --org องค์กร Apigee ที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway ไว้
-e, --env สภาพแวดล้อมที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway
-h, --help ข้อมูลการใช้งานเอาต์พุต

ตัวอย่าง

edgemicro cert public-key -o docs -e test

เอาต์พุต (ตัวอย่าง)

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIICpDCCAYwCCQCKpXWGum9uTjANBgkq9w0BAQsFADAUMRIwEAYDVQQDEwls
b2NhbGhvc3cNMTYxMTAyMjAxNTA2WhcNMTYxMTAzMjAxNTA2WjAUMRIwEAYD
VQQDEwlsb2Nvc3QwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDD
ETr/ne/gP47+9LgjLvBJjpbFVdaeUabZZ3wbA7sSIVnnNXWt3yPklrWSfIh+
L2+dq4k+YunsQE2+dwPdXA2x8DPGvqGcCdWPxnpZ7ix5Akbs8i/J+Ue0pXT4
jkpWbaDDftGL2tcxwP45yI+slpDYvmWRps07TFXkAPjGEHYPvCT9/v/35GkL
0h4v0S+XfpcjS5c47o7CIWlkgEM5GBosQUb17kuVR48392vGFPsnCP34iNe7
zguhiCXYg2zkOcj/N3AE4xKIhCz0QcewULy08GltWMmyjJ/30zs8P41JqoA4
RwfeEZ8RenN3rJQim1ppAAEwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAHcORIfc+ySe
2FMmqicNe6Wt5V/5zOaBMLsGQdqGOHB5cQc79sMBrk680KVhrwHXZ2nBIkVe
UEL+2qLY1VLfswBNAvcNwV9U4TwHq4eIANiD751oJK1tHmM/ujThQkwNf96o
6I7Ws+wfpGO3ppJCttRbtnATIxrwsCHN4i5lbW/tJSL7t/Zf6T1B+YSJU9AF
xuvLq22cCqyYJQdmKq2vVS55WRZdllm+mRtJrv7MLM9gfDPRxVlwrBz/eQHy
Fv+dwzxcvQjkz03RNhZUodzuD34DPJoYeK++rItsddwQ26KTahH80yYTAFzY
x9gfPf1/+qo=?

-----END CERTIFICATE-----

การกำหนดค่า Edge Microgateway สำหรับ Apigee Edge Cloud

เปิดใช้ Edge Microgateway เพื่อทำงานกับอินสแตนซ์ Apigee Edge Cloud โดยจะตัดและดำเนินการตามลำดับของคำสั่งเพื่อทำให้พร็อกซีการตรวจสอบสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับ Edge, สร้างโทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ และอัปเดตไฟล์การกำหนดค่า ดูตัวอย่างที่ใช้งานได้ทั้งหมดที่หัวข้อการตั้งค่าและการกำหนดค่า Edge Microgateway

การใช้งาน

edgemicro configure -o [organization] -e [environment] -u [username] -p [password]

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
-o, --org องค์กร Apigee ที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway ไว้
-e, --env สภาพแวดล้อมที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway
-u, --username ชื่อผู้ใช้ Apigee ของคุณ คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบองค์กร ขององค์กรที่ระบุ
-p, --password (ไม่บังคับ) รหัสผ่าน คุณจะได้รับแจ้งหากไม่ได้ระบุพารามิเตอร์นี้ในบรรทัดคำสั่ง
-r, --url (ไม่บังคับ) ระบุชื่อแทนโฮสต์เสมือนสำหรับองค์กรของคุณ:environment โปรดอ่านเอกสาร Edge เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับโฮสต์เสมือน ค่าเริ่มต้น: org-env.apigee.net
-c, --configDir (ไม่บังคับ) ระบุเส้นทางไปยังไฟล์การกำหนดค่า Edge Microgateway โดยค่าเริ่มต้น ไฟล์การกำหนดค่าจะอยู่ใน ./config/config.yaml (เพิ่ม v2.4.x แล้ว)
-x, --proxyName (ไม่บังคับ) ตั้งค่าเส้นทางฐานสำหรับพร็อกซี edgemicro-auth หากทำให้พร็อกซี edgemicro-auth ใช้งานได้ภายใต้เส้นทางอื่นที่ต่างจากค่าเริ่มต้น /edgemicro-auth ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้คุณกำหนดเส้นทางใหม่ใน Edge Microgateway ได้ โดยค่าเริ่มต้น เส้นทางพื้นฐานคือ /edgemicro-auth (เพิ่ม v2.4.x แล้ว)
-t, --token (ไม่บังคับ) ให้คุณใช้โทเค็น OAuth สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์แทนชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน โปรดดูเพิ่มเติมที่การเรียก API ที่ปลอดภัยด้วยโทเค็นเพื่อการเข้าถึง OAuth2 ดังตัวอย่างต่อไปนี้

edgemicro configure -o docs -e test -t <your token>
-v, --virtualHosts (ไม่บังคับ) ลบล้างโฮสต์เสมือนเริ่มต้นซึ่งก็คือ "default,secure" ให้ใช้ตัวเลือกนี้หากคุณระบุโฮสต์เสมือนสำหรับ Edge enterprise:สภาพแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นเหล่านี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับโฮสต์เสมือนในเอกสารประกอบของ Edge
-d, --debug (ไม่บังคับ) ระบุข้อมูลการแก้ไขข้อบกพร่อง
-h, --help ข้อมูลการใช้งานเอาต์พุต

หมายเหตุการใช้งาน

คำสั่งนี้จะจัดเก็บข้อมูลการกำหนดค่าไว้ใน ~/.edgemicro/org-env-config.yaml

ตัวอย่าง

edgemicro configure -o docs -e test -u jdoe@example.com

เอาต์พุต

เมื่อดําเนินการสําเร็จ คําสั่งจะแสดงชุดคีย์ที่คุณต้องใช้เมื่อเริ่มต้น Edge Microgateway

...

The following credentials are required to start edge micro
 key: d2f0a246ad52b5d2a8b04ba65b43c76348aba586691cf6185cd7bb9fb78fe9f
 secret: 59813bc1db4a7ada182705ae40893c28a6fae680c3deb42aefbf1a4db42e372

edgemicro configuration complete!

กำลังสร้างคีย์

คำสั่ง genkeys จะสร้างคู่คีย์และข้อมูลลับที่ Edge Microgateway ใช้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ตัวเองเมื่อโพสต์ข้อมูลการวิเคราะห์ไปยัง Apigee Edge แบบไม่พร้อมกัน

การใช้งาน

edgemicro genkeys -o [organization] -e [environment] -u [username] -p [password]

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
-o, --org องค์กร Apigee ที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway ไว้
-e, --env สภาพแวดล้อมที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway
-u, --username ชื่อผู้ใช้ Apigee ของคุณ คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบองค์กร ขององค์กรที่ระบุ
-p, --password (ไม่บังคับ) รหัสผ่าน คุณจะได้รับแจ้งหากไม่ได้ระบุพารามิเตอร์นี้ในบรรทัดคำสั่ง
-t, --token (ไม่บังคับ) ให้คุณใช้โทเค็น OAuth สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์แทนชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน โปรดดูเพิ่มเติมที่การเรียก API ที่ปลอดภัยด้วยโทเค็นเพื่อการเข้าถึง OAuth2 ดังตัวอย่างต่อไปนี้

edgemicro genkeys -o docs -e test -t <your token>
-h, --help ข้อมูลการใช้งานเอาต์พุต

หมายเหตุการใช้งาน

เมื่อทำสำเร็จ คำสั่งจะแสดง 3 รายการ อย่างแรกคือ URL ที่คุณต้องวางในไฟล์การกำหนดค่า อีก 2 รายการเป็นคู่คีย์ที่จำเป็นเมื่อคุณเริ่มต้นอินสแตนซ์ Edge Microgateway

 • Bootstrap URL: URL นี้ชี้ไปยังบริการ Apigee Edge ที่ช่วยให้อินสแตนซ์ Edge Microgateway ส่งข้อมูลวิเคราะห์ไปยัง Apigee Edge ได้ คุณจะต้องคัดลอก URL ดังกล่าวลงในไฟล์การกำหนดค่า Edge Microgateway: ~/.edgemicro/org-env-config.yaml
 • key: คีย์ ต้องระบุคีย์นี้และข้อมูลลับเป็นอินพุตของคำสั่ง CLI ที่ใช้เพื่อเริ่มอินสแตนซ์ของ Edge Microgateway
 • secret: ความลับ

ตัวอย่าง

edgemicro genkeys -o docs -e test -u jdoe@example.com

เอาต์พุต (ตัวอย่าง)

เมื่อดําเนินการสําเร็จ คําสั่งจะแสดงชุดคีย์ที่คุณต้องใช้เมื่อเริ่มต้น Edge Microgateway

configuring host edgemicroservices-us-east-1.apigee.net for region us-east-1
Please copy the following property to the edge micro agent config
 bootstrap: https://edgemicroservices-us-east-1.apigee.net/edgemicro/bootstrap/organization/jdoe/environment/test

The following credentials are required to start edge micro
 key: db39324077989c75eac34c13d285772ea8e3b982b957b3f52916f3048511443f
 secret: 5bf8da39de0056f88fdd5f25a8602d22f312c1c8c870580a5fef55ac6637b7ae

finished

การกำหนดค่า Edge Microgateway สำหรับ Private Cloud ของ Apigee Edge

กำหนดค่า Edge Microgateway ให้ทำงานร่วมกับการติดตั้ง Private Cloud ของ Apigee Edge

การใช้งาน

edgemicro private configure -o [organization] -e [environment] -u [username] -p [password]

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
-o, --org องค์กร Apigee ที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway ไว้
-e, --env สภาพแวดล้อมที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway
-u, --username ชื่อผู้ใช้ Apigee ของคุณ คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบองค์กร ขององค์กรที่ระบุ
-p, --password (ไม่บังคับ) รหัสผ่าน คุณจะได้รับแจ้งหากไม่ได้ระบุพารามิเตอร์นี้ในบรรทัดคำสั่ง
-r, --runtime-url ระบุ URL รันไทม์สำหรับอินสแตนซ์ Private Cloud
-m, --mgmt-url URL ของเซิร์ฟเวอร์การจัดการสำหรับอินสแตนซ์ Private Cloud
-v, --virtualHosts รายการโฮสต์เสมือนที่คั่นด้วยจุลภาคสำหรับองค์กรของคุณ:สภาพแวดล้อม ค่าเริ่มต้น "default,secure"
-c, --configDir (ไม่บังคับ) ระบุเส้นทางไปยังไฟล์การกำหนดค่า Edge Microgateway โดยค่าเริ่มต้น ไฟล์การกำหนดค่าจะอยู่ใน ./config/config.yaml (เพิ่ม v2.4.x แล้ว)
-t, --token (ไม่บังคับ) ให้คุณใช้โทเค็น OAuth สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์แทนชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน โปรดดูเพิ่มเติมที่การเรียก API ที่ปลอดภัยด้วยโทเค็นเพื่อการเข้าถึง OAuth2 ดังตัวอย่างต่อไปนี้

edgemicro configure -o docs -e test -t <your token>
-d, --debug (ไม่บังคับ) ระบุข้อมูลการแก้ไขข้อบกพร่อง
-h, --help ข้อมูลการใช้งานเอาต์พุต

หมายเหตุการใช้งาน

คำสั่งนี้จะจัดเก็บข้อมูลการกำหนดค่าไว้ใน ~/.edgemicro/org-env-config.yaml

ตัวอย่าง

edgemicro private configure -o docs -e test -u jdoe@example.com -r http://192.162.55.100:9002 -m http://192.162.55.100:8080

เอาต์พุต

เมื่อดําเนินการสําเร็จ คําสั่งจะแสดงชุดคีย์ที่คุณต้องใช้เมื่อเริ่มต้น Edge Microgateway

...

The following credentials are required to start edge micro
 key: d2f0a246ad52b5d2a8b04ba65b43c76348aba586691cf6185cd7bb9fb78fe9f
 secret: 59813bc1db4a7ada182705ae40893c28a6fae680c3deb42aefbf1a4db42e372

edgemicro configuration complete!

ไมโครเกตเวย์ของ Edge เริ่มต้น

ก่อนที่จะเริ่ม Edge Microgateway คุณต้องเรียกใช้การกำหนดค่า edgemicro (ระบบคลาวด์สาธารณะ) หรือการกำหนดค่า edgemicro ส่วนตัว (Private Cloud) ก่อน คำสั่ง "กำหนดค่า" จะแสดงผลค่าคีย์และข้อมูลลับที่จำเป็นต่อการเริ่มต้น Edge Microgateway

การใช้งาน

edgemicro start -o [organization] -e [environment] -k [public-key] -s [secret-key]

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
-o, --org องค์กร Apigee ที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway ไว้
-e, --env สภาพแวดล้อมที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway
-k, --key ค่าคีย์ที่แสดงผลซึ่งแสดงผลเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง "edgemicro configure"
-s, --secret ค่าข้อมูลลับที่แสดงผลเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง "edgemicro configure"
-p, --processes (ไม่บังคับ) จำนวนกระบวนการที่จะเริ่มต้น ค่าเริ่มต้น: จำนวนแกนในระบบ
-d, --pluginDir (ไม่บังคับ) เส้นทางสัมบูรณ์ไปยังไดเรกทอรีปลั๊กอิน
-r, --port (ไม่บังคับ) ลบล้างหมายเลขพอร์ตที่ระบุไว้ในไฟล์ ~/.edgemicro/org-env-config.yaml ค่าเริ่มต้น: 8000
-c, --cluster

(ไม่บังคับ) เริ่มต้น Edge Microgateway ในโหมดคลัสเตอร์

หมายเหตุ: ตั้งแต่เวอร์ชัน 2.3.1 เป็นต้นไป เราได้นำตัวเลือกนี้ออกแล้ว ในเวอร์ชัน v2.3.1 ขึ้นไป Edge Micro จะเริ่มต้นในโหมดคลัสเตอร์เสมอ

-c, --configDir (ไม่บังคับ) ระบุเส้นทางไปยังไฟล์การกำหนดค่า Edge Microgateway โดยค่าเริ่มต้น ไฟล์การกำหนดค่าจะอยู่ใน ./config/config.yaml (เพิ่ม v2.4.x แล้ว)
-u, --configUrl (ไม่บังคับ) ระบุปลายทางที่ Edge Microgateway จะดาวน์โหลดไฟล์การกำหนดค่า (เพิ่ม v2.5.x แล้ว)
-d, --debug (ไม่บังคับ) ระบุข้อมูลการแก้ไขข้อบกพร่อง
-h, --help ข้อมูลการใช้งานเอาต์พุต

การตั้งค่าพอร์ต

คำสั่ง start ช่วยให้คุณระบุหมายเลขพอร์ตเพื่อลบล้างพอร์ตที่ระบุในไฟล์การกำหนดค่าได้ นอกจากนี้คุณยังระบุหมายเลขพอร์ตโดยใช้ตัวแปรสภาพแวดล้อม PORT ได้อีกด้วย เช่น

edgemicro start -o docs -e test -k abc123 -s xyz456 -p 2 --port 8002

หรือ

export PORT=8002
edgemicro start -o org -e test -k key -s secret -p 2

หากใช้พอร์ตอยู่ Edge Microgateway จะแสดงข้อผิดพลาด

เกี่ยวกับการจัดกลุ่ม

Edge Microgateway ใช้โมดูลคลัสเตอร์ Node.js เพื่อเปิดใช้คลัสเตอร์ คลัสเตอร์ช่วยให้ Edge Microgateway ใช้ประโยชน์จากระบบหลายแกนได้ โปรดดูรายละเอียดในเอกสารประกอบของ Node.js

ตัวอย่าง

edgemicro start -o docs -e test -k abc123 -s xyz456

ตัวอย่างเอาต์พุต:

...

current nodejs version is v12.5.0
current edgemicro version is 3.0.2
info: jwk_public_keys download from null returned 200 undefined
info: jwt_public_key download from https://docs-test.apigee.net/edgemicro-auth/publicKey returned 200 OK
info: products download from https://docs-test.apigee.net/edgemicro-auth/products returned 200 OK
info: config download from https://edgemicroservices-us-east-1.apigee.net/edgemicro/bootstrap/organization/docs/environment/test returned 200 OK
PROCESS PID : 17991

การจัดการโทเค็น

คำสั่ง token ช่วยให้คุณรับ ถอดรหัส และยืนยันโทเค็นเพื่อการเข้าถึง OAuth2 ที่ลงชื่อแล้วได้ โปรดดูหัวข้อ การเรียก API ที่ปลอดภัยด้วยโทเค็นเพื่อการเข้าถึง OAuth2

ถอดรหัสโทเค็น

ถอดรหัสโทเค็นสำหรับผู้ถือซึ่งมีการเข้ารหัสที่ลงชื่อแล้วลงในการแทน JSON JWT (Java Web Token) แบบข้อความธรรมดา โทเค็นจะถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับแอปของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Apigee Edge ที่มอบคีย์ที่ใช้สร้างโทเค็น ซึ่งรวมถึงชื่อแอปพลิเคชัน, client_id, รายการผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ

การใช้งาน

edgemicro token decode -f [filename]

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
-f, --file ชื่อไฟล์ที่มีโทเค็น JWT ที่จะถอดรหัส
-h, --help ข้อมูลการใช้งานเอาต์พุต

ตัวอย่าง

edgemicro token decode -f token.jwt

เอาต์พุต (ตัวอย่าง)

{ header: { typ: 'JWT', alg: 'RS256' },

 payload:
  { application_name: 'b43342ef-86f6-4666-a121-b9ac2025d217',
   client_id: 'O9ZQRZKnn1rdgcKQgsABSMdOsKS',
   scopes: [],
   api_product_list: [ 'MicroTest' ],
   iat: 1436280566,
   exp: 1436282365 },
 signature: '' }

สร้างโทเค็น

สร้างโทเค็นสำหรับผู้ถือที่ลงนามแล้ว โทเค็นนี้ช่วยให้แอปไคลเอ็นต์เรียก API ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วไปยัง Edge Microgateway ได้ โทเค็นคือ JSON Web Token (JWT) ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ OAuth 2.0 ซึ่งคุณต้องป้อนค่าคีย์ผู้บริโภค (รหัสไคลเอ็นต์) และรหัสลับผู้บริโภค (รหัสลับไคลเอ็นต์) จากแอปของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ลงทะเบียนใน Apigee Edge โปรดดูหัวข้อ การเรียก API ที่ปลอดภัยด้วยโทเค็นเพื่อการเข้าถึง OAuth2

การใช้งาน

edgemicro token get -o [org] -e [env] -i [client_id] -s [client_secret]

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
-o, --org องค์กร Apigee ที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway ไว้
-e, --env สภาพแวดล้อมที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway
-1, --key รหัสไคลเอ็นต์จากแอปนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกับพร็อกซี Microgateway-aware
-s, --secret รหัสลับไคลเอ็นต์จากแอปของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกับพร็อกซี Microgateway-aware ของคุณ
-h, --help ข้อมูลการใช้งานเอาต์พุต

ตัวอย่าง

edgemicro token get -o docs -e test -i 5UzOwAXGoOeo60aew94PPG5MAZE3aJp -s 6vahKFGS9a3qMLwz

เอาต์พุต (ตัวอย่าง)

{ token: 'eyJ0eXAiOiJKV1JhbGciOiJSUzI1NiJ9Glvbl9uYW1lIjoiNWNiMGY0NTV6TV3
EtOWMzOC00YmJjLWIzNzEtZGMxZTQzOGMxIiwiY2xpZW50X2lkIjoiNVV6T3dBWEdvSU9lbz
YwYWV3OTRQN0c1TUFaRTNhSnAiLCJzY2MiOltdLCJhcGlfcHJvZHVjdF9saXN0IjpbIkVkZ2
VNaWNyb1Rlc3RQcm9kdWN0Il0sImlhdCI3ODEyMzQ2MSwiZXhwIjoxNDc4MTI1MjYwfQ.Dx5
f5U7PXm8koNGmFX4N6VrxKMJnpndKgoJ5zWSJvBZ6Ccvhlpd85ipIIA5S2A5nx4obYWp_rpY
RJpIGYwyxP6Oq2j0rxnVjdCC4qyYMgthZjhKgEBVBe3s1ndP72GP2vV6PsSA9RQ2-yzsy9r0
TzhAZ3NJTxT1tS0XKqKngE-OhR3fJHVLAzdMDT0AmS9H0Z2NAJtQOuK6RTpCjG9B6Bc48AEM
sj7QSM-1LWiQ8LdY8k_BoC06qsTI7bCQGWwTuqL-ismbcx2bxovUxSemZIaoROfuF-dCZHG3
2aTP75WxBvvNgBBvPvQtPzbeSOtEaww' }

นอกจากนี้ คุณยังสร้าง JWT โดยใช้ Management API ได้ด้วย โดยทำดังนี้

curl -i -X POST "http://$ORG-$ENV.apigee.net/edgemicro-auth/token" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{
  "$CLIENT_ID": "your consumer key",
  "$CLIENT_SECRET": "your consumer secret",
  "grant_type": "client_credentials"
 }'

โดยที่

 • $ORG คือชื่อองค์กร Edge ของคุณ (คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบองค์กร)
 • $ENV คือสภาพแวดล้อมในองค์กร (เช่น "test" หรือ "prod")
 • $CLIENT_ID คือรหัสผู้บริโภคในแอปนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คุณสร้างก่อนหน้านี้
 • $CLIENT_SECRET คือข้อมูลลับของผู้บริโภคในแอปนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คุณสร้าง ไว้ก่อนหน้านี้

ยืนยันโทเค็น

ยืนยันโทเค็นสำหรับผู้ถือที่ลงนามกับคีย์สาธารณะที่จัดเก็บไว้ใน Apigee Edge สำหรับองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ระบุ

การใช้งาน

edgemicro token verify -o [org] -e [env] -f [filename]

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
-o, --org องค์กร Apigee ที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway ไว้
-e, --env สภาพแวดล้อมที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway
-f, --file ชื่อของไฟล์ที่มี JWT ที่จะยืนยัน
-h, --help ข้อมูลการใช้งานเอาต์พุต

ตัวอย่าง

edgemicro token get -o docs -e test -f token.jwt

ตัวอย่างเอาต์พุตสำหรับโทเค็นที่ถูกต้อง

{ application_name: 'b43342ef-86f6-4666-a121-b9ac2025d217',

 client_id: 'O9ZQRZKnn1rdgcKQsAZUBkQSMdOsKS',

 scopes: [],

 api_product_list: [ 'MicroTest' ],

 iat: 1436396155,

 exp: 1436397954 }

ตัวอย่างเอาต์พุตสำหรับโทเค็นที่ไม่ถูกต้อง

{ [JsonWebTokenError: invalid token] name: 'JsonWebTokenError', message: 'invalid token' }

ตัวอย่างเอาต์พุตสำหรับโทเค็นที่หมดอายุ

{ [TokenExpiredError: jwt expired]

 name: 'TokenExpiredError',

 message: 'jwt expired',

 expiredAt: Tue Jul 07 2015 09:19:25 GMT-0600 (MDT) }

การกำหนดค่า Edge Microgateway ใหม่

เรียกใช้คำสั่งนี้ 1 ครั้งหลังจากที่คุณติดตั้ง Edge Microgateway ครั้งแรก สร้างไฟล์การกำหนดค่าเริ่มต้นใหม่: ~/.edgemicro/default.yaml

การใช้งาน

edgemicro init

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
-c, --configDir (ไม่บังคับ) ระบุเส้นทางไปยังไฟล์การกำหนดค่า Edge Microgateway โดยค่าเริ่มต้น ไฟล์การกำหนดค่าจะอยู่ใน ./config/config.yaml (เพิ่ม v2.4.x แล้ว)
-h, --help ข้อมูลการใช้งานเอาต์พุต

ตัวอย่าง

edgemicro init

เอาต์พุต (สำเร็จ)

config initialized to /MyHome/.edgemicro/default.yaml

กำลังยืนยันการกำหนดค่า Edge Microgateway

ยืนยันว่า Edge Microgateway ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง

การใช้งาน

edgemicro verify -o [organization] -e [environment] -k [public-key] -s [secret-key]

พารามิเตอร์

ตัวอย่าง

edgemicro verify -o docs -e test -k abc123 -s xyz456

เอาต์พุต (สำเร็จ)

logging to /var/tmp/edgemicro-My-Machine.local-a0c48610-a148-11e6-8466-93f081b05988
installed plugin from analytics
installed plugin from oauth
a0c48610-a148-11e6-8466-93f081b05988 edge micro listening on port 8000
verifying analytics negative case: OK
verifying bootstrap url availability:OK
verifying jwt_public_key availability: OK
verifying products availability: OK
verifying quota with configured products: OK
verifying analytics with payload: OK
verification complete

ตรวจสอบสถานะคลัสเตอร์ของไมโครเกตเวย์

Edge Microgateway จะเริ่มต้นในโหมดคลัสเตอร์โดยค่าเริ่มต้น คุณใช้คำสั่งนี้เพื่อตรวจสอบสถานะของคลัสเตอร์ได้

การใช้งาน

edgemicro status

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
-h, --help ข้อมูลการใช้งานเอาต์พุต

ตัวอย่าง

edgemicro status

เอาต์พุต (สำเร็จ)

current nodejs version is v12.5.0
current edgemicro version is 3.0.2
edgemicro is running with 8 workers

กำลังหยุดคลัสเตอร์ Microgateway

หยุดคลัสเตอร์ Edge Microgateway

การใช้งาน

edgemicro stop

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
-h, --help ข้อมูลการใช้งานเอาต์พุต

ตัวอย่าง

edgemicro stop

เอาต์พุต (สำเร็จ)

current nodejs version is v12.5.0
current edgemicro version is 3.0.2
Stop Completed Successfully

กำลังโหลดคลัสเตอร์ Microgateway ซ้ำ

ให้การรีสตาร์ทที่ไม่มีช่วงพักหลังจากเปลี่ยนการกำหนดค่า โหลด Edge Microgateway ซ้ำโดยดึงการกำหนดค่าใหม่

การใช้งาน

edgemicro reload -o [organization] -e [environment] -k [public-key] -s [secret-key]

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
-o, --org องค์กร Apigee ที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway ไว้
-e, --env สภาพแวดล้อมที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway
-k, --key ค่าคีย์ที่แสดงผลซึ่งแสดงผลเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง "edgemicro configure"
-s, --secret ค่าข้อมูลลับที่แสดงผลเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง "edgemicro configure"
-h, --help ข้อมูลการใช้งานเอาต์พุต

ตัวอย่าง

edgemicro reload -o docs -e test -k abc123 -s xyz456

เอาต์พุต (สำเร็จ)

...

Reload Completed Successfully

การอัปเกรดพร็อกซีการตรวจสอบสิทธิ์ edgemicro-auth

หากต้องการใช้การหมุนเวียนคีย์ คุณต้องมีพร็อกซีการตรวจสอบสิทธิ์ edgemicro-auth ที่อัปเกรดในองค์กร Apigee Edge (เพิ่ม v2.5.x แล้ว)

หมายเหตุ: หากกำหนดค่าอินสแตนซ์ Edge Micro ปัจจุบันก่อนเวอร์ชัน 2.5.2 คุณต้องอัปเกรดพร็อกซีนี้หากต้องการใช้การหมุนเวียนคีย์ คุณจะอัปเกรดนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

การใช้งาน

edgemicro upgradeauth -o [organization] -e [environment] -u [username]

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
-o, --org องค์กร Apigee ที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway ไว้
-e, --env สภาพแวดล้อมที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway
-u, --username ชื่อผู้ใช้ Apigee ของคุณ คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบองค์กร ขององค์กรที่ระบุ
-p, --password (ไม่บังคับ) รหัสผ่าน คุณจะได้รับแจ้งหากไม่ได้ระบุพารามิเตอร์นี้ในบรรทัดคำสั่ง
-v, --virtualhost (ไม่บังคับ) โฮสต์เสมือนของพร็อกซี
-b, --baseuri (ไม่บังคับ) URI พื้นฐานสำหรับองค์กรใน Apigee Edge ค่าเริ่มต้นคือ URI พื้นฐานสำหรับการทำให้ใช้งานได้บนระบบคลาวด์ของ Apigee คือ api.enterprise.apigee.com และ URL ฐานอาจแตกต่างออกไปสำหรับการทำให้ใช้งานได้ภายในองค์กร

ตัวอย่าง

edgemicro upgradeauth -o docs -e test -u jdoe@example.com

เอาต์พุต (สำเร็จ)

เมื่อทำสำเร็จ คำสั่งจะแสดงผลลัพธ์ที่คล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้

Going to create revision 2 of API edgemicro-auth
Using /Users/jdoe/npm/lib/node_modules/edgemicro/node_modules/microgateway-edgeauth/apiproxy/edgemicro-auth.xml as the root file
Creating revision 2 of API edgemicro-auth
Uploading java resource micro-gateway-products-javacallout-2.0.0.jar
Uploading jsc resource generate-verify-jwt.js
Uploading jsc resource send-public-key.js
Uploading jsc resource set-jwt-variables.js
Uploading jsc resource set-response.js
Uploading node resource index.js
Uploading node resource node_modules_apigee-access.zip
Uploading node resource node_modules_base64url.zip
Uploading node resource node_modules_buffer-equal-constant-time.zip
Uploading node resource node_modules_ecdsa-sig-formatter.zip
Uploading node resource node_modules_jsrsasign.zip
Uploading node resource node_modules_jwa.zip
Uploading node resource node_modules_jws.zip
Uploading node resource node_modules_safe-buffer.zip
Uploading node resource package.json
Uploading policy Access-App-Info-2.xml
Uploading policy Access-App-Info.xml
Uploading policy AccessTokenRequest.xml
Uploading policy Add-Custom-Claims.xml
Uploading policy Create-OAuth-Request.xml
Uploading policy Create-Refresh-Request.xml
Uploading policy Extract-API-Key.xml
Uploading policy Extract-OAuth-Params.xml
Uploading policy Extract-Refresh-Params.xml
Uploading policy Get-Private-Key.xml
Uploading policy Get-Public-Key.xml
Uploading policy Get-Public-Keys.xml
Uploading policy JavaCallout.xml
Uploading policy Products-to-JSON-2.xml
Uploading policy Products-to-JSON.xml
Uploading policy Raise-Fault-Unknown-Request.xml
Uploading policy RefreshAccessToken.xml
Uploading policy Send-Public-Key.xml
Uploading policy Set-JWT-Variables.xml
Uploading policy Set-Response.xml
Uploading policy Verify-API-Key.xml
Uploading target TargetEndpoint-1
Uploading proxy default
Deploying revision 2 of edgemicro-auth to test
Deployment on test successful
edgemicro-auth proxy upgraded

การอัปเกรดแมปค่าคีย์ (KVM)

ใช้คำสั่ง edgemicro upgradekvm เพื่ออัปเกรด KVM ในองค์กร Apigee คุณต้องอัปเกรด KVM หากต้องการใช้การหมุนเวียนคีย์

การใช้งาน

Edge สำหรับระบบคลาวด์สาธารณะ:

edgemicro upgradekvm -o [organization] -e [environment] -k [key] -s [secret]

Edge สำหรับ Private Cloud:

edgemicro private upgradekvm -o [organization] -e [environment] -k [key] -s [secret] -p 'https://[hostname]/edgemicro-auth'

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
-o, --org องค์กร Apigee ที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway ไว้
-e, --env สภาพแวดล้อมที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway
-k, --key ค่าคีย์ที่แสดงผลซึ่งแสดงผลเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง "edgemicro configure"
-s, --secret ค่าข้อมูลลับที่แสดงผลเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง "edgemicro configure"
-p, --proxyuri URI สำหรับพร็อกซี edgemicro_auth

Edge Public Cloud: ไม่บังคับ
Edge Private Cloud: จำเป็น

ตัวอย่าง Edge Public Cloud

 -p 'https://[org]-[env].apigee.net/edgemicro-auth'

ตัวอย่าง Edge Private Cloud

-p 'https://[hostname]/edgemicro-auth'

ตัวอย่าง

edgemicro upgradekvm -o docs -e test \
-k 27ee39567c75e4567a66236cbd4e86d1cc93df6481454301bd5fac4d3497fcbb \
-s 4618b0008a6185d7327ebf53bee3c50282ccf45a3cceb1ed9828bfbcf1148b47

เอาต์พุต (สำเร็จ)

เมื่อทำสำเร็จ คำสั่งจะแสดงผลลัพธ์ที่คล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้

current nodejs version is v12.5.0
current edgemicro version is 3.1.5
password:
Checking for certificate...
Certificate found!
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAsT6yVoT/h6pvkPlkUUtv
Hgs7MbDPcWxto7dZqJBwQ4oOQ0IJ2P4XGigc3kYUyPp5lFHg1ssP9+0onRpqn6Lq
z7N5iaTSv5YXb26bU2kSOl4hbwcljIzauAnBzQ13VaQ5SoflRxMGSZmTqZeu5jkQ
3JZ7F6k2bCar5sk1k84vd4WXcCVyngFlrMtlux5z0vOU56QYZFvvKYl/wOHNPLLB
Js54531CV1ZfhV3nDDq9Lh5D1C/oQVlm1Lc7BJoEUmKeFATmSsi50c14ScsmdtJ1
HqC/brSXCd185P6ifu2RH7IHKzNfcD4NlfAVmDScng4w5RxBan2avbmAJrokQ4b5
WQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----
KVM update complete

การหมุนเวียนคีย์

ใช้คำสั่ง edgemicro rotatekey เพื่อหมุนเวียนคู่คีย์สาธารณะ/คีย์ส่วนตัวที่ใช้สร้างโทเค็น JWT ที่ใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย OAuth ใน Edge Microgateway

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การหมุนเวียนคีย์ JWT

การใช้งาน

Edge สำหรับระบบคลาวด์สาธารณะ:

edgemicro rotatekey -o [organization] -e [environment] -k [key] -s [secret]

Edge สำหรับ Private Cloud:

edgemicro private rotatekey -o [organization] -e [environment] -k [key] -s [secret] -r '[hostname]/edgemicro-auth/rotateKey'

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
-o, --org (ต้องระบุ) องค์กร Apigee ที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway ไว้
-e, --env (ต้องระบุ) สภาพแวดล้อมที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway
-k, --key ค่าคีย์ที่แสดงผลซึ่งแสดงผลเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง "edgemicro configure"
-s, --secret ค่าข้อมูลลับที่แสดงผลเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง "edgemicro configure"
-p เส้นทางไปยังคีย์ส่วนตัวที่กำหนดเองเพื่อให้ Apigee Edge ใช้งานได้ (เพิ่มใน 3.1.6)
-c เส้นทางไปยังใบรับรองที่กำหนดเองที่จะใช้โดย Apigee Edge (เพิ่มใน 3.1.6)
-n, --nbf

กำหนดค่าความล่าช้าเป็นนาทีเพื่อให้คีย์ส่วนตัวใหม่มีผล ความล่าช้านี้จะทำให้มีเวลาสำหรับการรีเฟรชอินสแตนซ์ Microgateway ด้วยคีย์สาธารณะใหม่ แนวทางปฏิบัติที่ดีคือตั้งค่าการหน่วงเวลาให้มากกว่าการกำหนดค่า config_change_poll_internal ซึ่งอยู่ที่ 10 นาทีโดยค่าเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการกำหนดค่าการหน่วงเวลา "ก่อน" (เพิ่มใน 3.1.6)

หมายเหตุ: หากคุณใช้ตัวเลือกนี้กับเวอร์ชัน edgemicro-auth ที่เก่ากว่าเวอร์ชันที่เผยแพร่ด้วย Edge Microgateway 3.1.6 ระบบจะไม่สนใจแฟล็ก

-i, --kid (ไม่บังคับ) รหัสที่ใช้จับคู่กับคีย์ที่เฉพาะเจาะจง Edge Microgateway จะใช้ค่านี้เพื่อเลือกชุดคีย์ระหว่างการหมุนเวียนคีย์ หากละเว้นพารามิเตอร์นี้ (แนะนำ) Edge Microgateway จะสร้างคีย์ตามการประทับเวลา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในส่วน 4.5 ของข้อกำหนดเว็บคีย์ JSON
-r, --rotatekeyuri หมุนเวียน URI ของคีย์

Edge Public Cloud: ไม่บังคับ
Edge Private Cloud: จำเป็น

ตัวอย่าง Public Cloud

-r 'https://[org]-[env].apigee.net/edgemicro-auth/rotateKey'

ตัวอย่าง Edge Private Cloud

-r '[hostname]/edgemicro-auth/rotateKey'

ตัวอย่าง

edgemicro rotatekey -o docs -e test \
-k 27ee39567c75e4567a66236cbd4e86d1cc93df6481454301bd5fac4d3497fcbb \
-s 4618b0008a6185d7327ebf53bee3c50282ccf45a3cceb1ed9828bfbcf1148b47

เอาต์พุต (สำเร็จ)

เมื่อทำสำเร็จ คำสั่งจะแสดงผลลัพธ์ที่คล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้

current nodejs version is v12.5.0
current edgemicro version is 3.0.2
password:
Checking if private key exists in the KVM...
Checking for certificate...
Found Certificate
Generating New key/cert pair...
Extract new public key
Key Rotation successfully completed!

หลังจากหมุน คุณจะเห็นใน Edge UI ว่ามีการเพิ่มคีย์ใหม่ไปยัง KVM ของไมโครเกตเวย์

ตัวอย่าง

ตัวอย่างนี้ใช้แฟล็ก -p และ -c เพื่อระบุเส้นทางไปยังคู่คีย์ส่วนตัว/ใบรับรอง ตัวเลือกเหล่านี้ช่วยให้คุณส่งคู่คีย์ส่วนตัวและใบรับรองที่กำหนดเองได้

edgemicro rotatekey -o docs -e test \
-k 27ee39567c75e4567a66236cbd4e86d1cc93df6481454301bd5fac4d3497fcbb \
-s 4618b0008a6185d7327ebf53bee3c50282ccf45a3cceb1ed9828bfbcf1148b47 \
-p /users/home/keys.pem -c /users/home/cert.cert

การตรวจสอบตลอดไป

ใช้คำสั่ง edgemicro forever เพื่อจัดการกระบวนการ Forever ซึ่งเป็นเครื่องมือ Node.js ที่รีสตาร์ทแอป Node.js โดยอัตโนมัติในกรณีที่แอปหยุดทำงานหรือมีข้อผิดพลาด ดูเพิ่มเติมที่ การตรวจสอบตลอดไป

การใช้งาน

คุณต้องตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมต่อไปนี้ก่อนเรียกใช้คำสั่ง edgemicro forever

 • EDGEMICRO_ORG - องค์กร Apigee ที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway ไว้
 • EDGEMICRO_ENV - สภาพแวดล้อมที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway
 • EDGEMICRO_KEY - ค่าคีย์ที่ส่งกลับเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง "edgemicroconfigure"
 • EDGEMICRO_SECRET - ค่าข้อมูลลับที่แสดงผลเมื่อเรียกใช้คำสั่ง "edgemicro Configuration"
edgemicro forever -f [forever_file] -a [start|stop]

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์คำอธิบาย
-f, --fileระบุตำแหน่งของไฟล์ forever.json
-a, --actionstart หรือ stop ก็ได้ ค่าเริ่มต้นคือเริ่ม

ตัวอย่างเช่น

วิธีเริ่มต้นตลอดไป

edgemicro forever -f ~/mydir/forever.json -a start

หากต้องการหยุดตลอด ให้ทำดังนี้

edgemicro forever -a stop

เพิกถอนคีย์

ใช้คำสั่ง edgemicro revokekeys เพื่อเพิกถอนข้อมูลเข้าสู่ระบบคีย์และข้อมูลลับสำหรับการกำหนดค่า Edge Microgateway

การใช้งาน

edgemicro revokekeys -o [organization] -e [environment] -u [username]
-k [key] -s [secret]

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
-o, --org (ต้องระบุ) องค์กร Apigee ที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway ไว้
-e, --env (ต้องระบุ) สภาพแวดล้อมที่คุณกำหนดค่า Edge Microgateway
-u, --username (ต้องระบุ) ชื่อผู้ใช้ Apigee คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบองค์กร ขององค์กรที่ระบุ
-p, --password (ไม่บังคับ) รหัสผ่าน คุณจะได้รับแจ้งหากไม่ได้ระบุพารามิเตอร์นี้ในบรรทัดคำสั่ง
-k, --key (ต้องระบุ) คีย์ที่จะเพิกถอน
-s, --secret (ต้องระบุ) ข้อมูลลับที่จะเพิกถอน

ตัวอย่าง

edgemicro revokekeys -o myorg -e test -u jdoe@apigee.com
-k 2c0064f5bd85f5573dcaffe21566fa7a2d49885cdbf8899370c8a4479285f -s 4b5d6355b874f7c46838893823e8d929dcb2e42fb9aebcb535089c9b98513

เมื่อเสร็จสมบูรณ์ คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้:

key 2c0064f5bd85f5573dcaffe21566fa7a2d49885cdbf8899370c8a4479285f revoked successfully