Sự khác biệt giữa Edge for Public Cloud API và Private Cloud API

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Bảng sau đây tóm tắt những điểm khác biệt nhỏ giữa Edge for Public Cloud API và Edge for Private Cloud API.

Khu vực tính năng API đám mây công khai API đám mây riêng tư
Tên/số nhận dạng bản đồ giá trị khóa (KVM) Tên/giá trị nhận dạng KVM có phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ: nếu tạo một KVM có tên là FooBar, bạn nên tham chiếu đến KVM đó trong chính sách KeyValueMapOperationsmapIdentifier="FooBar".

Kích thước tối đa của một khoá trong Public Cloud là 2 MB.

Tên/giá trị nhận dạng KVM không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Kích thước tối đa của một KVM trong Đám mây riêng tư, bao gồm cả khoá và giá trị, là 15 MB.

Tải API KVM:

Chỉ trả về 100 KVM đầu tiên ở phạm vi cụ thể.

Để nhận khoá và giá trị trong mỗi KVM, bạn phải sử dụng các API sau:

Nhận danh sách các khoá trong KVM

Nhận giá trị cho một khoá cụ thể

Trả về tất cả KVM, bao gồm cả các khoá và giá trị trong mỗi KVM.
Cập nhật KVM trong proxy API Sử dụng tuỳ chọn Cập nhật mục nhập trong KVM theo phạm vi proxy API Sử dụng nội dung Cập nhật KeyValueMap trong proxy API
Cập nhật KVM trong một môi trường Sử dụng tính năng Cập nhật mục nhập trong KVM trong phạm vi môi trường. Sử dụng Cập nhật KeyValueMap trong một môi trường
Cập nhật KVM trong tổ chức Sử dụng tính năng Cập nhật mục nhập trong KVM trong phạm vi tổ chức Sử dụng Cập nhật KeyValueMap trong tổ chức
Tạo sản phẩm API Giới hạn của thuộc tính tuỳ chỉnh là 18. Không có giới hạn về thuộc tính tuỳ chỉnh.
Cập nhật sản phẩm API Giới hạn của thuộc tính tuỳ chỉnh là 18. Không có giới hạn về thuộc tính tuỳ chỉnh.
Cập nhật tất cả các thuộc tính sản phẩm API Giới hạn của thuộc tính tuỳ chỉnh là 18. Không có giới hạn về thuộc tính tuỳ chỉnh.
Tìm nhà phát triển Chỉ trả về 100 ứng dụng đầu tiên. Trả về tất cả ứng dụng.
Tạo nhà phát triển Giới hạn của thuộc tính tuỳ chỉnh là 18. Không có giới hạn về thuộc tính tuỳ chỉnh.
Cập nhật nhà phát triển Giới hạn của thuộc tính tuỳ chỉnh là 18. Không có giới hạn về thuộc tính tuỳ chỉnh.
Xoá nhà phát triển Các tài nguyên liên kết (chẳng hạn như các ứng dụng) sẽ bị xoá không đồng bộ và quá trình này có thể mất vài phút. Các tài nguyên được liên kết sẽ bị xoá một cách đồng bộ.
Cập nhật tất cả thuộc tính của nhà phát triển Giới hạn của thuộc tính tuỳ chỉnh là 18. Không có giới hạn về thuộc tính tuỳ chỉnh.
Tạo ứng dụng dành cho nhà phát triển Giới hạn của thuộc tính tuỳ chỉnh là 18. Không có giới hạn về thuộc tính tuỳ chỉnh.
Cập nhật ứng dụng của nhà phát triển Giới hạn của thuộc tính tuỳ chỉnh là 18. Không có giới hạn về thuộc tính tuỳ chỉnh.
Xoá ứng dụng của nhà phát triển Các tài nguyên liên kết, chẳng hạn như khoá ứng dụng hoặc mã truy cập, sẽ bị xoá không đồng bộ và quá trình này có thể mất vài phút. Các tài nguyên được liên kết sẽ bị xoá một cách đồng bộ.
Xem số tài nguyên API cho ứng dụng của nhà phát triển Không được hỗ trợ. Không có API thay thế. Được hỗ trợ.
Cập nhật mọi thuộc tính của ứng dụng Giới hạn của thuộc tính tuỳ chỉnh là 18. Không có giới hạn về thuộc tính tuỳ chỉnh.
Liệt kê mã ứng dụng trong một tổ chức theo trạng thái khoá Số lượng thực thể tối đa được trả về là 1.000. Số lượng thực thể tối đa được trả về là 10.000.
Liệt kê mã ứng dụng trong một nhóm ứng dụng Số lượng thực thể tối đa được trả về là 1.000. Số lượng thực thể tối đa được trả về là 10.000.
Liệt kê mã ứng dụng theo loại ứng dụng Số lượng thực thể tối đa được trả về là 1.000. Số lượng thực thể tối đa được trả về là 10.000.
Liệt kê mã ứng dụng trong một tổ chức Số lượng thực thể tối đa được trả về là 1.000. Số lượng thực thể tối đa được trả về là 10.000.
Tạo thông tin công ty Giới hạn của thuộc tính tuỳ chỉnh là 18. Không có giới hạn về thuộc tính tuỳ chỉnh.
Cập nhật công ty Giới hạn của thuộc tính tuỳ chỉnh là 18. Không có giới hạn về thuộc tính tuỳ chỉnh.
Tạo ứng dụng của công ty Giới hạn của thuộc tính tuỳ chỉnh là 18. Không có giới hạn về thuộc tính tuỳ chỉnh.
Cập nhật ứng dụng của công ty Giới hạn của thuộc tính tuỳ chỉnh là 18. Không có giới hạn về thuộc tính tuỳ chỉnh.
Liệt kê các nhóm ứng dụng của công ty Không được hỗ trợ. Không có API thay thế. Được hỗ trợ.
Tạo nhóm ứng dụng dành cho nhà phát triển Giới hạn của thuộc tính tuỳ chỉnh là 18. Không có giới hạn về thuộc tính tuỳ chỉnh.
Cập nhật mã truy cập OAuth 2.0 Giới hạn của thuộc tính tuỳ chỉnh là 18. Không có giới hạn về thuộc tính tuỳ chỉnh.
Cập nhật mã truy cập OAuth 1.0a Giới hạn của thuộc tính tuỳ chỉnh là 18. Không có giới hạn về thuộc tính tuỳ chỉnh.
Cập nhật mã yêu cầu OAuth 1.0a Giới hạn của thuộc tính tuỳ chỉnh là 18. Không có giới hạn về thuộc tính tuỳ chỉnh.
Xem Số lượng mã truy cập OAuth 1.0 cho ứng dụng của nhà phát triển Giới hạn của thuộc tính tuỳ chỉnh là 18. Không có giới hạn về thuộc tính tuỳ chỉnh.
Nhận số lượng mã truy cập OAuth 2.0 cho một ứng dụng của nhà phát triển Giới hạn của thuộc tính tuỳ chỉnh là 18. Không có giới hạn về thuộc tính tuỳ chỉnh.