Tổng quan về tài liệu tham khảo chính sách

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Hãy xem tài liệu về Apigee X.

Các chính sách sẵn dùng của Edge giúp các API kiểm soát lưu lượng truy cập, nâng cao hiệu suất, thực thi tính bảo mật và tăng mức độ hữu dụng của API mà không yêu cầu bạn phải viết mã hay sửa đổi bất kỳ dịch vụ phụ trợ nào.

Ngoài ra, Apigee còn cung cấp các chính sách tiện ích cho phép bạn triển khai logic tuỳ chỉnh dưới dạng các tệp định kiểu JavaScript, Python, Java và XSLT.

Danh mục chính sách

Dưới đây là các danh mục chính sách mà Apigee cung cấp:

Chính sách quản lý lưu lượng truy cập Chính sách dàn xếp Chính sách bảo mật Chính sách tiện ích

Cho phép bạn định cấu hình bộ nhớ đệm, hạn mức kiểm soát, giảm thiểu tác động của mức tăng đột biến, đặt giới hạn tốc độ đồng thời và thực hiện các chức năng khác liên quan đến lưu lượng truy cập API.

Cho phép bạn thực hiện chuyển đổi tin nhắn, phân tích cú pháp và xác thực cũng như phát sinh lỗi và cảnh báo.

Cho phép bạn kiểm soát quyền truy cập vào các API của mình bằng OAuth, tính năng xác thực khóa API và các tính năng bảo vệ khỏi mối đe dọa khác.

Cho phép bạn xác định chức năng của chính sách tuỳ chỉnh, chẳng hạn như chú thích dịch vụ, hoạt động thu thập dữ liệu tin nhắn và gọi tập lệnh Java, JavaScript và Python.

* Chỉ dành cho một số gói chính
† Cài đặt tại chỗ