Dokumentacja zmiennych przepływu

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W tej sekcji znajdziesz informacje o zmiennych przepływu.

Apigee Edge definiuje te zmienne przepływu:

apigee       loadbalancing    router
apiproxy      message       servicecallout
application     messageid      system
client       organization     target
current       proxy        variable
environment     request       virtualhost
error        response
is         route

Opis każdej z nich znajdziesz w kolejnych sekcjach.

apigee

Zmienna pomocnicza, która zawiera informacje o czasie wykonywania zasady.

W tej tabeli opisano właściwości zmiennej apigee:

Właściwość Typ Odczyt/zapis Opis Początek zakresu
apigee.metrics.policy.policy_name.timeTaken Liczba całkowita Tylko do odczytu Czas wykonania zasady (w nanosekundach). Zasada

apiproxy

Opisuje serwer proxy interfejsu API.

W tej tabeli opisano właściwości zmiennej apiproxy:

Właściwość Typ Odczyt/zapis Opis Początek zakresu
apiproxy.name Ciąg znaków Tylko do odczytu Nazwa serwera proxy interfejsu API. Na przykład „Mój serwer proxy”. Żądanie serwera proxy
apiproxy.revision Ciąg znaków Tylko do odczytu Numer wersji serwera proxy interfejsu API. np. „6”. Żądanie serwera proxy

Więcej informacji o pracy z serwerami proxy interfejsów API znajdziesz w artykule Omówienie interfejsów API i serwerów proxy API.

application

Kontener właściwości application.basepath.

W tej tabeli opisano właściwości zmiennej application:

Właściwość Typ Odczyt/zapis Opis Początek zakresu
application.basepath Ciąg znaków Tylko do odczytu Podstawowa ścieżka wdrożenia (określona podczas wdrażania interfejsu API). Żądanie serwera proxy

client

Aplikacja lub system, który wysłał żądanie do routera brzegowego.

W tej tabeli opisano właściwości zmiennej client:

Właściwość Typ Odczyt/zapis Opis Początek zakresu
client.cn Ciąg znaków Tylko do odczytu

Nazwa pospolita podana w certyfikacie TLS/SSL prezentowana przez aplikację kliencką.

Żądanie serwera proxy
client.country Ciąg znaków Tylko do odczytu

Kraj w certyfikacie TLS/SSL przedstawianym przez aplikację kliencką.

Żądanie serwera proxy
client.email.address Ciąg znaków Tylko do odczytu

Adres e-mail w certyfikacie TLS/SSL przedstawionym przez aplikację kliencką.

Żądanie serwera proxy
client.host Ciąg znaków Tylko do odczytu

Adres IP hosta HTTP powiązany z żądaniem odebranym przez ProxyEndpoint.

Żądanie serwera proxy
client.ip Ciąg znaków Tylko do odczytu

Adres IP klienta lub systemu wysyłającego wiadomość do routera brzegowego. Może to być na przykład pierwotny adres IP klienta lub adres IP systemu równoważenia obciążenia.

Żądanie serwera proxy
client.locality Ciąg znaków Tylko do odczytu

Miejscowość (miasto) w certyfikacie TLS/SSL przedstawiona przez klienta.

Żądanie serwera proxy
client.organization Ciąg znaków Tylko do odczytu Organizacja w certyfikacie TLS/SSL przedstawiona przez klienta. (Nie musi to być organizacja w Apigee Edge). Żądanie serwera proxy
client.organization.unit Ciąg znaków Tylko do odczytu

Jednostka organizacyjna w certyfikacie TLS/SSL przedstawionym przez klienta.

Żądanie serwera proxy
client.port Liczba całkowita Tylko do odczytu

Port HTTP powiązany ze źródłowym żądaniem klienta wysyłanym do punktu końcowego ProxyEndpoint.

Żądanie serwera proxy
client.received.end.time Ciąg znaków Tylko do odczytu

Czas wyrażony w postaci ciągu znaków, o którym serwer proxy zakończył odbiór żądania od źródłowego klienta w punkcie ProxyEndpoint. Na przykład: środa, 21 sierpnia 2013 r., 19:16:47 czasu UTC.

Ta wartość czasu jest ciągiem znaków reprezentującym odpowiednią 32-bitową wartość sygnatury czasowej. Na przykład „Śr, 21 sie 2013 19:16:47 UTC” odpowiada wartości sygnatury czasowej 1377112607413.

Żądanie serwera proxy
client.received.end.timestamp Długa liczba całkowita Tylko do odczytu

Wartość sygnatury czasowej określająca, kiedy serwer proxy zakończył odbiór żądania od źródłowego klienta w punkcie końcowym ProxyEndpoint. Ta wartość jest 64-bitową (długą) liczbą całkowitą zawierającą liczbę milisekund, które upłynęły od północy 1 stycznia 1970 roku czasu UTC.

Żądanie serwera proxy
client.received.start.time Ciąg znaków Tylko do odczytu

Czas wyrażony w formie ciągu znaków, w którym serwer proxy zaczął odbierać żądanie od źródłowego klienta w punkcie końcowym ProxyEndpoint. Na przykład: śr, 21 sierpnia 2013 r. 19:16:47 UTC

Ta wartość czasu jest ciągiem znaków reprezentującym odpowiednią 32-bitową wartość sygnatury czasowej. Na przykład „Śr, 21 sie 2013 19:16:47 UTC” odpowiada wartości sygnatury czasowej 1377112607413.

Żądanie serwera proxy
client.received.start.timestamp Długa liczba całkowita Tylko do odczytu

Wartość sygnatury czasowej określająca, kiedy serwer proxy zaczął odbierać żądanie od źródłowego klienta w punkcie końcowym ProxyEndpoint. Ta wartość jest 64-bitową (długą) liczbą całkowitą zawierającą liczbę milisekund, które upłynęły od północy 1 stycznia 1970 roku czasu UTC.

Żądanie serwera proxy
client.scheme Ciąg znaków Tylko do odczytu

Zwraca http lub https w zależności od transportu używanego przez aplikację kliencką do wysłania wiadomości z żądaniem.

Żądanie serwera proxy
client.sent.end.time Ciąg znaków Tylko do odczytu

Wyrażony w postaci ciągu znaków czas, o którym serwer proxy zakończył wysyłanie odpowiedzi z punktu ProxyEnd do klienta. Na przykład: „Śr, 21 sie 2013 19:16:47 UTC”.

Ta wartość jest ciągiem znaków 32-bitowej wartości client.sent.end.timestamp. Na przykład „Śr, 21 sie 2013 19:16:47 UTC” odpowiada wartości sygnatury czasowej 1377112607413.

PostClientFlow
client.sent.end.timestamp Długa liczba całkowita Tylko do odczytu Wartość sygnatury czasowej określająca, kiedy ProxyEndpoint zakończył zwrócenie odpowiedzi do źródłowej aplikacji klienckiej. Jest to 64-bitowa (długa) liczba całkowita zawierająca liczbę milisekund, które upłynęły od północy, 1 stycznia 1970 r. czasu UTC. PostClientFlow
client.sent.start.time Ciąg znaków Tylko do odczytu Czas wyrażony w postaci ciągu znaków, kiedy punkt ProxyEndpoint zaczął zwracać odpowiedź do źródłowej aplikacji klienckiej. Na przykład „Śr, 21 sierpnia 2013 r., 19:16:47 UTC”.

Ta wartość jest ciągiem znaków 32-bitowej wartości client.sent.start.timestamp. Na przykład „Śr, 21 sie 2013 19:16:47 UTC” odpowiada wartości sygnatury czasowej 1377112607413.

PostClientFlow
client.sent.start.timestamp Długa liczba całkowita Tylko do odczytu Gdy serwer proxy zaczął wysyłać do klienta odpowiedź z punktu końcowego ProxyEndpoint. Ta wartość jest wyrażona jako 64-bitowa (długa) liczba całkowita zawierająca liczbę milisekund, które upłynęły od północy, 1 stycznia 1970 roku czasu UTC. PostClientFlow
client.ssl.enabled Ciąg znaków Tylko do odczytu

Wartość „true” (prawda), jeśli punkt ProxyEndpoint jest skonfigurowany do obsługi TLS/SSL. W przeciwnym razie ma wartość „false” (fałsz).

Żądanie serwera proxy
client.state Ciąg znaków Tylko do odczytu

Stan w certyfikacie TLS/SSL przedstawionym przez klienta.

Żądanie serwera proxy

current

Zawiera informacje o bieżącym procesie serwera proxy interfejsu API.

W tej tabeli opisano właściwości zmiennej current:

Właściwość Typ Odczyt/zapis Opis Początek zakresu
current.flow.name Ciąg znaków Tylko do odczytu Nazwa wykonywanego obecnie procesu (na przykład „PreFlow”, „PostFlow” lub nazwa przepływu warunkowego). Żądanie serwera proxy
current.flow.description Ciąg znaków Tylko do odczytu Opis obecnie wykonywanego procesu. Jest taka sama jak wartość elementu <Description> w konfiguracji XML przepływu. Żądanie serwera proxy

Właściwości te możesz wyświetlić w widoku śledzenia w interfejsie Edge. Domyślnie te właściwości nie są jednak widoczne w widoku śledzenia w klasycznym interfejsie.

environment

Kontener właściwości environment.name.

W tej tabeli opisano właściwości zmiennej environment:

Właściwość Typ Odczyt/zapis Opis Początek zakresu
environment.name Ciąg znaków Tylko do odczytu Nazwa środowiska, w którym została zrealizowana transakcja. Żądanie serwera proxy

error

Obiekt kontekstowy reprezentujący komunikat o błędzie w procesie błędu.

W tej tabeli opisano właściwości zmiennej error:

Właściwość Typ Odczyt/zapis Opis Początek zakresu
error message Odczyt/zapis Błąd typu message, który jest obiektem kontekstowym w procesie błędów. Błąd
error.content Ciąg znaków Odczyt/zapis Treść błędu. Błąd
error.message Ciąg znaków Tylko do odczytu

Komunikat powiązany z błędem, którego wartość jest dostępna tylko przed wykonaniem przepływu błędu.

Błąd
error.status.code Liczba całkowita Tylko do odczytu

Kod stanu HTTP powiązany z błędem. np. „400”.

Błąd
error.reason.phrase Ciąg znaków Tylko do odczytu

Hasło powiązane z błędem. Na przykład: „Złe żądanie”.

Błąd
error.transport.message TransportMessage Tylko do odczytu

Dowolny błąd typu TransportMessage.

Błąd
error.state Liczba całkowita Tylko do odczytu

Stan procesu, w którym wystąpił błąd.

Błąd
error.header.header_name Ciąg znaków Odczyt/zapis

Pobierz lub ustaw nagłówek odpowiedzi.

Błąd

fault

Zmienna przepływu ustawiona na kod błędu środowiska wykonawczego, gdy zasada zgłasza błąd. Wartości kodów błędów są różne dla poszczególnych zasad.

Właściwość Typ Odczyt/zapis Opis Początek zakresu
fault.fault_name Ciąg znaków Tylko do odczytu fault_name to nazwa błędu wskazana w tabeli Błędy środowiska wykonawczego w poszczególnych tematach z odwołaniami do zasad. Błąd

is

Kontener właściwości is.error.

W tej tabeli opisano właściwości zmiennej is:

Właściwość Typ Odczyt/zapis Opis Początek zakresu
is.error Wartość logiczna Tylko do odczytu

Flaga błędu.

Żądanie serwera proxy

loadbalancing

Zawiera informacje o stanie równoważenia obciążenia w TargetEndpoint.

W tej tabeli opisano właściwości zmiennej loadbalancing:

Właściwość Typ Odczyt/zapis Opis Początek zakresu
loadbalancing.failedservers Tablica ciągów znaków Tylko do odczytu

Lista serwerów docelowych, których nie udało się przetworzyć podczas równoważenia obciążenia w punkcie końcowym TargetEndpoint.

Docelowa odpowiedź
loadbalancing.isfallback Wartość logiczna Tylko do odczytu

Wartość „true” (prawda), jeśli włączono opcję zastępczą dla serwera docelowego wywoływanego podczas równoważenia obciążenia w docelowym punkcie końcowym.

Docelowa odpowiedź
loadbalancing.targetserver Ciąg znaków Tylko do odczytu

Serwer docelowy został wywołany podczas równoważenia obciążenia w punkcie końcowym TargetEndpoint. Ustaw tylko wtedy, gdy element <Path> został ustawiony podczas definiowania elementu systemu równoważenia obciążenia.

Docelowa odpowiedź

message

Obiekt kontekstowy z tą samą wartością co request w procesie żądania lub jako response w procesie odpowiedzi albo jako error w procesie błędu.

W tej tabeli opisano właściwości zmiennej message:

Właściwość Typ Odczyt/zapis Opis Początek zakresu
message message Odczyt/zapis

Obiekt kontekstowy z tą samą wartością co request w przepływie żądania lub response w przepływie odpowiedzi albo error w przepływie błędów.

Żądanie serwera proxy
message.content Ciąg znaków Odczyt/zapis

Treść żądania, odpowiedzi lub komunikatu o błędzie.

Żądanie serwera proxy
message.formparam.param_name Ciąg znaków Odczyt/zapis

Wartość określonego parametru formularza.

Żądanie serwera proxy
message.formparam.param_name.
 values
Kolekcja Tylko do odczytu

Wszystkie wartości określonego parametru formularza w wiadomości.

Żądanie serwera proxy
message.formparam.param_name.
 values.count
Liczba całkowita Tylko do odczytu

Liczba wartości określonych parametrów formularza w wiadomości.

Żądanie serwera proxy
message.formparams.count Liczba całkowita Tylko do odczytu

Liczba wszystkich parametrów formularza w wiadomości.

Żądanie serwera proxy
message.formparams.names Kolekcja Tylko do odczytu

Wartość wszystkich parametrów formularza w wiadomości.

Żądanie serwera proxy
message.formstring Ciąg znaków Tylko do odczytu

Wartość ciągu znaków formularza w wiadomości.

Żądanie serwera proxy
message.header.header_name Ciąg znaków Odczyt/zapis

Pobiera lub ustawia wartość określonego nagłówka HTTP w wiadomości. Jeśli nagłówek zawiera przecinek, po przeczytaniu otrzymasz tylko segment tekstu do pierwszego przecinka. Jeśli chcesz otrzymać cały nagłówek, użyj formularza request.header.header_name.
 values

Żądanie serwera proxy
message.header.header_name.N Ciąg znaków Odczyt/zapis

Wartość określonej wartości nagłówka N-tego w wiadomości (żądaniu lub odpowiedzi), w zależności od stanu procesu. Apigee Edge dzieli wartości tekstu nagłówka przecinkami. Pamiętaj, że indeks, dla którego wartość jest używana jako N, wynosi 1, a nie 0.

Jeśli np. nagłówek Cache-control to „public,maxage=16544”, zwracana wartość message.header.cache-control.1 to „maxage=16544”.

Żądanie serwera proxy
message.header.header_name.
 values
Kolekcja Tylko do odczytu

Wszystkie wartości określonej nazwy nagłówka HTTP w wiadomości.

Żądanie serwera proxy
message.header.header_name.
 values.count
Liczba całkowita Tylko do odczytu

Liczba wartości określonej nazwy nagłówka HTTP w wiadomości.

Żądanie serwera proxy
message.headers.count Liczba całkowita Tylko do odczytu

Liczba wszystkich nagłówków HTTP w wiadomości.

Żądanie serwera proxy
message.headers.names Kolekcja Tylko do odczytu

Wartość wszystkich nagłówków HTTP w wiadomości

Żądanie serwera proxy
message.path Ciąg znaków Odczyt/zapis

Pełna ścieżka wiadomości żądania w adresie URL bez parametrów zapytania.

Żądanie serwera proxy
message.queryparam.param_name Ciąg znaków Tylko do odczytu

Zwraca określony parametr zapytania dotyczącego wiadomości.

Żądanie serwera proxy
message.queryparam.param_name.N Ciąg znaków Odczyt/zapis

Wartość parametru zapytania Nth w wiadomości. Jeśli np. request.querystring to „a=hello&a=world”, zwracaną wartością message.queryparam.a.1 jest „hello”.

Aby zapisać wiele wartości dla pojedynczej nazwy parametru zapytania, np. „type=siteid:1&type=language:us-en&type=currency:USD”, ustaw ten kod:

 • Z „message.queryparam.type.1” na „siteid:1”
 • message.queryparam.type.2 na „language:en-us”
 • message.queryparam.type.3 na „currency:PLN”
Żądanie serwera proxy
message.queryparam.param_name.
 values
Kolekcja Tylko do odczytu

Wszystkie wartości konkretnego parametru zapytania w wiadomości w postaci listy rozdzielonej przecinkami.

Jeśli np. ciąg zapytania to a=hello&a=world, wartość message.queryparam.a.values to „['Cześć', 'world']”.

Żądanie serwera proxy
message.queryparam.param_name.
 values.count
Liczba całkowita Tylko do odczytu

Łączna liczba określonego parametru zapytania powiązanego z żądaniem wysłanym do ProxyEndpoint z aplikacji klienckiej.

Żądanie serwera proxy
message.queryparams.count Liczba całkowita Tylko do odczytu

Łączna liczba wszystkich parametrów zapytania powiązanych z żądaniem wysłanym do punktu końcowego ProxyEndpoint z aplikacji klienckiej.

Żądanie serwera proxy
message.queryparams.names Kolekcja Tylko do odczytu

Lista wszystkich nazw parametrów zapytania powiązanych z żądaniem wysłanym do ProxyEndpoint z aplikacji klienckiej.

Informacje o tym, jak iterować nazwy parametrów zapytania za pomocą JavaScriptu, znajdziesz w tym poście na Forum Apigee: Jak iterować kolekcję z parametru „request.queryparams.names” w języku JS? w Społeczności Apigee.

Żądanie serwera proxy
message.querystring Ciąg znaków Tylko do odczytu

Ciąg tekstowy zawierający wszystkie nazwy parametrów zapytania i wartości powiązane z żądaniem wysłanym do ProxyEndpoint z aplikacji klienckiej.

Na przykład w żądaniu „http://api.apifactory.com/inventors?name=nick&surname=danger” wartość message.querystring to „name=nick&surname=danger”.

Żądanie serwera proxy
message.reason.phrase Ciąg znaków Tylko do odczytu

Reasonphrase w odpowiedzi na wiadomość od docelowego adresu e-mail.

Docelowa odpowiedź
message.status.code Liczba całkowita Tylko do odczytu

Kod stanu HTTP wiadomości z odpowiedzią z środowiska docelowego.

Docelowa odpowiedź
message.transport.message TransportMessage Tylko do odczytu

Komunikat typu TransportMessage, który jest obiektem kontekstowym.

Żądanie serwera proxy
message.uri Ciąg znaków Tylko do odczytu

Pełna ścieżka identyfikatora URI (po adresie URL domeny) wraz z parametrami zapytania.

Na przykład w żądaniu „http://api.apifactory.com/inventors?name=nikola&surname=tesla” ta zmienna zwraca „inventors?name=nikola&surname=tesla”.

Żądanie serwera proxy
message.verb Ciąg znaków Tylko do odczytu

Czasownik HTTP (GET, PUT, POST, DELETE itd.) powiązany z żądaniem.

Żądanie serwera proxy
message.version Ciąg znaków Odczyt/zapis

Wersja HTTP powiązana z żądaniem wysłanym przez aplikację kliencką do ProxyEndpoint.

Żądanie serwera proxy

Więcej informacji o wiadomościach znajdziesz w artykule Dokumentacja funkcji szablonu wiadomości.

messageid

Kontener z globalnie unikalnym identyfikatorem żądania.

W tej tabeli opisano właściwości zmiennej messageid:

Właściwość Typ Odczyt/zapis Opis Początek zakresu
messageid Ciąg znaków Tylko do odczytu

Zawiera globalnie unikalny identyfikator żądania, który obejmuje nazwę hosta routera. Ten identyfikator umożliwia śledzenie żądań odbieranych na routerze po ich wysłaniu do podmiotu przetwarzającego wiadomości.

Ten identyfikator jest logowany w logach błędów Edge, aby skorelować messageid z błędami.

Żądanie serwera proxy

organization

Kontener właściwości organization.name.

W tej tabeli opisano właściwości zmiennej organization:

Właściwość Typ Odczyt/zapis Opis Początek zakresu
organization.name Ciąg znaków Tylko do odczytu

Nazwa organizacji.

Żądanie serwera proxy

Więcej informacji o organizacjach znajdziesz w artykule Omówienie organizacji.

proxy

Konfiguracja serwera proxy interfejsu API.

W tej tabeli opisano właściwości zmiennej proxy:

Właściwość Typ Odczyt/zapis Opis Początek zakresu
proxy.basepath Ciąg znaków Tylko do odczytu

Wartość ścieżki podstawowej w konfiguracji serwera proxy interfejsu API. Ścieżka bazowa to fragment identyfikatora URI, który występuje po hoście w adresie URL. Identyfikatory URI przepływu warunkowego są po ścieżce podstawowej.

W adresie URL „http://myorg-test.apigee.net/v2/Weatherapi/forecastrss?w=12797282”:

 • Host to „myorg-test.apigee.net” (zawierający nazwę organizacji i środowisko)
 • Ścieżka podstawowa to „/v2/Weatherapi”

Można to sprawdzić tylko przez sprawdzenie definicji serwera proxy interfejsu API lub sprawdzenie wartości zmiennej proxy.basepath. Sufiks ścieżki serwera proxy jest zgodny ze ścieżką podstawową („/prognozy”) wraz z parametrami zapytania.

Jeśli w konfiguracji serwera proxy interfejsu API zdefiniujesz dynamiczną ścieżkę podstawową, np. „/v2/*/Weatherapi”, ta zmienna będzie ustawiona na ścieżkę dynamiczną („/v2/*/Weatherapi”), mimo że ścieżka ta przyjmuje wartość statyczną, np. „/v2/foo/Weatherapi”.

Żądanie serwera proxy
proxy.client.ip Ciąg znaków Tylko do odczytu

Adres X-Forwarded-For połączenia przychodzącego, który jest adresem IP otrzymanym od Edge podczas ostatniego zewnętrznego uzgadniania połączenia TCP. Może to być klient wywołujący lub system równoważenia obciążenia.

Żądanie serwera proxy
proxy.name Ciąg znaków Tylko do odczytu

Atrybut name skonfigurowany dla punktu ProxyEndpoint.

Żądanie serwera proxy
proxy.pathsuffix Ciąg znaków Tylko do odczytu

Wartość sufiksu ścieżki bazowej serwera proxy interfejsu API, która jest wysyłana z klienta i odbierana w punkcie końcowym ProxyEndpoint.

Ścieżka bazowa jest zdefiniowana jako komponent ścieżki, który jednoznacznie identyfikuje serwer proxy interfejsu API. Dostępny publicznie adres URL serwera proxy interfejsu API składa się z nazwy organizacji, środowiska, w którym został wdrożony serwer proxy, ścieżki bazowej, sufiksu ścieżki podstawowej i wszelkich parametrów zapytania.

Na przykład w żądaniu wysłanym do http://myorg-test.apigee.net/v2/weatherapi/forecastrss?w=12797282 sufiks ścieżki bazowej to „/forecastrss”.

Żądanie serwera proxy
proxy.url Ciąg znaków Tylko do odczytu

Pobiera pełny adres URL powiązany z żądaniem serwera proxy odebranym przez ProxyEndpoint wraz z obecnymi parametrami zapytania. Jeśli serwer proxy jest wywoływany za pomocą metody <LocalTargetConnection> w celu wykonania łańcucha serwerów proxy, hostem tego adresu URL będzie zawsze localhost.

Przykład tworzenia adresu URL request przy użyciu oryginalnego hosta znajdziesz w sekcji Wiadomości z prośbą o dostęp.

Żądanie serwera proxy

Więcej informacji o pracy z serwerami proxy interfejsów API znajdziesz w artykule Omówienie interfejsów API i serwerów proxy API.

request

Pełne żądanie z całym ładunkiem.

Więcej informacji o danych żądań znajdziesz w artykule W jaki sposób dane żądań są przekazywane do serwera backendu?

W tej tabeli opisano właściwości zmiennej request:

Właściwość Typ Odczyt/zapis Opis Początek zakresu
request message Tylko do odczytu

Pełne żądanie z całym ładunkiem.

Żądanie serwera proxy
request.content Ciąg znaków Odczyt/zapis

Pobiera lub ustawia ładunek wiadomości z żądaniem.

Żądanie serwera proxy
request.formparam.param_name Ciąg znaków Odczyt/zapis

Pobiera lub ustawia wartość określonego parametru formularza w żądaniu wysłanym z aplikacji klienckiej.

Żądanie serwera proxy
request.formparam.param_name.
 values
Kolekcja Tylko do odczytu

Wszystkie wartości konkretnego parametru formularza w żądaniu w postaci listy rozdzielonej przecinkami.

Jeśli np. ładunek to „a=hello&x=visitting&a=world”, wartość request.formparam.a.values to „['hello', 'world']”.

Żądanie serwera proxy
request.formparam.param_name.
 values.count
Liczba całkowita Tylko do odczytu

Liczba wszystkich wartości określonego parametru formularza powiązanego z żądaniem.

Żądanie serwera proxy
request.formparam.param_name.N Ciąg znaków Odczyt/zapis

Wartość N-tego parametru konkretnego formularza w wiadomości. Jeśli np. ciąg formularza to „a=hello&a=world”, zwracaną wartością request.formparam.a.1 jest „hello”.

Żądanie serwera proxy
request.formparams.count Liczba całkowita Tylko do odczytu

Liczba wszystkich parametrów formularza powiązanych z żądaniem wysłanym z aplikacji klienckiej.

Żądanie serwera proxy
request.formparams.names Kolekcja Tylko do odczytu

Lista wszystkich nazw parametrów formularza powiązanych z żądaniem.

Żądanie serwera proxy
request.formstring Ciąg znaków Tylko do odczytu

Pełne pole formparam w żądaniu wysłanym z aplikacji klienckiej.

Na przykład „name=test&type=first&group=A”.

Żądanie serwera proxy
request.header.header_name Ciąg znaków Odczyt/zapis

Pobiera lub ustawia wartość określonego nagłówka znalezionego w żądaniu. Jeśli nagłówek zawiera przecinek, po przeczytaniu otrzymasz tylko segment tekstu do pierwszego przecinka.

Jeśli chcesz przesłać cały nagłówek, użyj formularza request.header.header_name.values.

Żądanie serwera proxy
request.header.header_name.N Ciąg znaków Odczyt/zapis

Wartość określonej wartości nagłówka Nth w żądaniu. Apigee Edge dzieli wartości tekstu nagłówka przecinkami. Pamiętaj, że indeks, dla którego wartość jest używana jako wartość N, wynosi 1, a nie 0.

Jeśli np. nagłówek Cache-control to „public, maxage=16544”, zwracana wartość request.header.cache-control.1 to „maxage=16544”.

Żądanie serwera proxy
request.header.header_name.
 values
Kolekcja Tylko do odczytu

Wszystkie wartości konkretnego nagłówka w żądaniu.

Żądanie serwera proxy
request.header.header_name.
 values.count
Liczba całkowita Tylko do odczytu

Liczba wszystkich wartości konkretnego nagłówka w żądaniu.

Żądanie serwera proxy
request.headers.count Liczba całkowita Tylko do odczytu

Liczba wszystkich nagłówków w żądaniu.

Żądanie serwera proxy
request.headers.names Kolekcja Tylko do odczytu

Nazwy wszystkich nagłówków w żądaniu.

Żądanie serwera proxy
request.path Ciąg znaków Tylko do odczytu

Ścieżka zasobu bez serwera proxy (bez hosta) do usługi backendu, z wyłączeniem parametrów zapytania.

Na przykład identyfikator URI usługi backendu to „https://example.com/rest/api/latest”, a wartością request.path jest „/rest/api/latest”.

Żądanie serwera proxy
request.queryparam.param_name Ciąg znaków Odczyt/zapis

Wartość konkretnego parametru zapytania znalezionego w żądaniu.

Żądanie serwera proxy
request.queryparam.param_name.N Ciąg znaków Odczyt/zapis

Wartość parametru zapytania Nth w żądaniu.

Jeśli np. request.querystring to „a=hello&a=world”, zwracaną wartością request.queryparam.a.1 jest „hello”.

Aby zapisać wiele wartości dla pojedynczej nazwy parametru zapytania, np. „type=siteid:1&type=language:us-en&type=currency:USD”, ustaw ten kod:

 • Z „request.queryparam.type.1” na „siteid:1”
 • request.queryparam.type.2 na „language:en-us”
 • request.queryparam.type.3 na „currency:PLN”
Żądanie serwera proxy
request.queryparam.param_name.
 values
Kolekcja Tylko do odczytu

Wszystkie wartości konkretnego parametru zapytania w żądaniu w postaci listy rozdzielonej przecinkami.

Jeśli np. request.querystring to „a=hello&b=lovely&a=world”, wartość request.queryparam.a.values to „['Cześć', 'world']”.

Żądanie serwera proxy
request.queryparam.param_name.
 values.count
Liczba całkowita Tylko do odczytu

Liczba wszystkich wartości konkretnego parametru zapytania w żądaniu.

Żądanie serwera proxy
request.queryparams.count Liczba całkowita Tylko do odczytu

Liczba wszystkich parametrów zapytania w żądaniu.

Żądanie serwera proxy
request.queryparams.names Kolekcja Tylko do odczytu

Nazwy wszystkich parametrów zapytania w żądaniu.

Informacje o tym, jak iterować nazwy parametrów zapytania za pomocą JavaScriptu, znajdziesz w sekcji Jak iterować kolekcję z parametru „request.queryparams.names” w JS? w społeczności Apigee.

Żądanie serwera proxy
request.querystring Ciąg znaków Tylko do odczytu

Pełna lista parametrów zapytania w żądaniu wysłanym z aplikacji klienckiej.

Jeśli np. żądanie to „http://host.com/123?name=first&surname=second&place=address”, ta zmienna zwraca „name=first&surname=second&place=address”.

Żądanie serwera proxy
request.transportid Ciąg znaków Tylko do odczytu

Identyfikator żądania w postaci typu TransportMessage, który jest obiektem kontekstowym.

Żądanie serwera proxy
request.transport.message Transport wiadomości Tylko do odczytu

Żądanie typu TransportMessage, który jest obiektem ciągłym.

Żądanie serwera proxy
request.uri Ciąg znaków Tylko do odczytu

W przypadku serwera proxy interfejsu API serwer proxy <BasePath> w punkcie końcowym ProxyEndpoint (oprócz podstawowego adresu URL serwera proxy) mapuje na adres URL usługi docelowej w punkcie końcowym docelowy punkt końcowy. Na przykład:

<ProxyEndpoint>
...
  <BasePath>/my-mock-proxy</BasePath>

Wskazuje

<TargetEndpoint>
...
  <HTTPTargetConnection>
    http://mocktarget.apigee.net
  </HTTPTargetConnection>

W żądaniu request.uri to ścieżka bazowa serwera proxy + pozostała część adresu wraz z parametrami zapytania.

W odpowiedzi request.uri to pozostała część adresu, w tym parametry zapytania, po elemencie HTTPTargetConnection.

Różnica polega na tym, że pierwotne żądanie dotarło do serwera proxy, a następnie wysyła on kolejne żądanie do usługi docelowej.

Załóżmy, że wykonywane jest poniższe wywołanie naszego przykładowego serwera proxy, którego ścieżka bazowa to „/my-mock-proxy”:

http://my_org-test.apigee.net/my-mock-proxy/user?user=Dude

A serwer proxy wywołuje:

http://mocktarget.apigee.net

Spowoduje to dodanie do adresu URL ciągu „/user?user=Dude”.

 • Żądanie: request.uri = "/my-mock-proxy/user?user=Dude"
 • Odpowiedź: request.uri = „/user?user=Dude”
Żądanie serwera proxy (różnica w odpowiedzi)
request.url Ciąg znaków Tylko do odczytu

Pełny adres URL żądania wysłanego do docelowego punktu końcowego wraz z parametrami ciągu zapytania, ale bez numeru portu (jeśli został podany).

Jeśli na przykład wywołujesz przykładowy serwer proxy „http://my_org-test.apigee.net/my-mock-proxy/user?user=Dude”, a docelowy punkt końcowy to „http://example.com:8080”, wartość będzie wyglądać tak:

 • Wniosek: nie dotyczy
 • Odpowiedź: „http://example.com/user?user=Dude”
Docelowa odpowiedź
request.verb Ciąg znaków Tylko do odczytu

Czasownik HTTP użyty w żądaniu. np. „GET”, „PUT” i „DELETE”.

Żądanie serwera proxy
request.version Ciąg znaków Tylko do odczytu

Wersja HTTP żądania. Na przykład „1.1”.

Żądanie serwera proxy

response

Pełna odpowiedź z całym ładunkiem.

W tej tabeli opisano właściwości zmiennej response:

Właściwość Typ Odczyt/zapis Opis Początek zakresu
response message Odczyt/zapis

Pełna odpowiedź zwrócona przez element docelowy.

Docelowa odpowiedź
response.content Ciąg znaków Odczyt/zapis

Ładunek treści wiadomości z odpowiedzią zwróconej przez cel.

Docelowa odpowiedź
response.formparam.param_name Ciąg znaków Odczyt/zapis

Wartość parametru formularza w odpowiedzi.

Docelowa odpowiedź
response.formparam.param_name.
 values.count
Liczba całkowita Tylko do odczytu

Liczba wszystkich wartości określonego parametru formularza w odpowiedzi.

Docelowa odpowiedź
response.formparams.count Liczba całkowita Tylko do odczytu

Liczba wszystkich prametrów formularza w odpowiedzi.

Docelowa odpowiedź
response.formparams.names Kolekcja Tylko do odczytu

Nazwy wszystkich parametrów formularza w odpowiedzi.

Docelowa odpowiedź
response.header.header_name Ciąg znaków Odczyt/zapis

Pobiera lub ustawia w odpowiedzi wartość określonego nagłówka HTTP.

Jeśli tekst nagłówka zawiera przecinek, Apigee Edge ustala wiele wartości. W tym przypadku response.header.header_name zwraca tylko pierwszą wartość.

Aby przeczytać cały nagłówek, użyj formularza response.header.header_name.values.

Docelowa odpowiedź
response.header.header_name.
 values
Kolekcja Tylko do odczytu

Wszystkie wartości określonego nagłówka HTTP w odpowiedzi.

Docelowa odpowiedź
response.header.header_name.
 values.count
Liczba całkowita Tylko do odczytu

Liczba wszystkich wartości określonego nagłówka HTTP w odpowiedzi.

Docelowa odpowiedź
response.header.header_name.N Ciąg znaków Odczyt/zapis

Wartość określonej wartości nagłówka Nth w odpowiedzi. Apigee Edge dzieli wartości tekstu nagłówka przecinkami. Pamiętaj, że indeks, dla którego wartość jest używana jako wartość N, wynosi 1, a nie 0.

Jeśli np. nagłówek Cache-control ma wartość „public, maxage=16544”, response.header.cache-control.1 zwraca „maxage=16544”.

Docelowa odpowiedź
response.headers.count Liczba całkowita Tylko do odczytu

Liczba wszystkich nagłówków w odpowiedzi.

Docelowa odpowiedź
response.headers.names Kolekcja Tylko do odczytu

Nazwy wszystkich nagłówków w odpowiedzi.

Docelowa odpowiedź
response.reason.phrase Ciąg znaków Odczyt/zapis

Uzasadnienie konkretnego żądania.

Docelowa odpowiedź
response.status.code Liczba całkowita Odczyt/zapis

Kod odpowiedzi zwrócony w odpowiedzi na żądanie. Tej zmiennej możesz używać do zastępowania kodu stanu odpowiedzi, który jest przechowywany w pliku message.status.code. Więcej informacji: message.

Docelowa odpowiedź
response.transport.message Ciąg znaków Tylko do odczytu

Odpowiedź typu TransportMessage, który jest obiektem ciągłym.

Docelowa odpowiedź

route

Określa nazwy punktów końcowych <RouteRule> i TargetEndpoint.

W tej tabeli opisano właściwości zmiennej route:

Właściwość Typ Odczyt/zapis Opis Początek zakresu
route.name Ciąg znaków Tylko do odczytu

Nazwa zasobu <RouteRule>, który został uruchomiony w punkcie ProxyEndpoint. Na przykład „default”. Reguła routingu odwołuje się do docelowego punktu końcowego serwera proxy interfejsu API do wykonania.

Docelowe żądanie
route.target Ciąg znaków Tylko do odczytu

Nazwa wykonanego punktu końcowego docelowego (TargetEndpoint). Na przykład „domyślne”.

Docelowe żądanie

router

Kontener dla usługi router.uuid, która została wycofana.

W tej tabeli opisano właściwości zmiennej router:

Właściwość Typ Odczyt/zapis Opis Początek zakresu
router.uuid Ciąg znaków Tylko do odczytu

Wycofano i zwracano wartość null. (Dawniej identyfikator UUID routera obsługującego serwer proxy).

Żądanie serwera proxy

servicecallout

Opisuje element TargetEndpoint na potrzeby zasady ServiceCallout.

W tej tabeli opisano właściwości zmiennej servicecallout:

Właściwość Typ Odczyt/zapis Opis Początek zakresu
servicecallout.policy_name.expectedcn Ciąg znaków Odczyt/zapis

Oczekiwana wspólna nazwa punktu końcowego docelowego określona w zasadzie ServiceCallout. Jest to przydatne tylko wtedy, gdy docelowy punkt końcowy odnosi się do punktu końcowego TLS/SSL.

Żądanie serwera proxy
servicecallout.policy_name.target.url Ciąg znaków Odczyt/zapis

Adres URL docelowego punktu końcowego określonego w konkretnej zasadzie ServiceCallout.

Żądanie serwera proxy
servicecallout.requesturi Ciąg znaków Odczyt/zapis

Identyfikator URI elementu TargetEndpoint dla zasady ServiceCallout. Identyfikator URI to adres URL docelowego punktu końcowego bez specyfikacji protokołu i domeny.

Żądanie serwera proxy

system

Określa adres IP systemu, a także szczegółowe informacje o serwerze proxy.

W tej tabeli opisano właściwości zmiennej system:

Właściwość Typ Odczyt/zapis Opis Początek zakresu
system.interface.interface_name Ciąg znaków Tylko do odczytu

Adres IP systemu.

Żądanie serwera proxy
system.pod.name Ciąg znaków Tylko do odczytu

Nazwa poda, w którym działa serwer proxy.

Żądanie serwera proxy
system.region.name Ciąg znaków Tylko do odczytu

Nazwa regionu centrum danych, w którym działa serwer proxy.

Żądanie serwera proxy
system.time Ciąg znaków Tylko do odczytu

Czas odczytu tej zmiennej. Na przykład: „Śr, 21 sierpnia 2013 r. 19:16:47 UTC”.

Ta wartość jest ciągiem znaków reprezentującym odpowiednią wartość system.timestamp. Na przykład „Śr, 21 sie 2013 19:16:47 UTC” odpowiada wartości sygnatury czasowej „1377112607413”.

Żądanie serwera proxy
system.time.year Liczba całkowita Tylko do odczytu

Roczna część kolumny system.time.

Żądanie serwera proxy
system.time.month Liczba całkowita Tylko do odczytu

Miesięczna część kolumny system.time.

Żądanie serwera proxy
system.time.day Liczba całkowita Tylko do odczytu

Część system.time określająca dzień miesiąca.

Żądanie serwera proxy
system.time.dayofweek Liczba całkowita Tylko do odczytu

Dzień tygodnia system.time.

Żądanie serwera proxy
system.time.hour Liczba całkowita Tylko do odczytu

Część parametru system.time określająca godzinę.

Żądanie serwera proxy
system.time.minute Liczba całkowita Tylko do odczytu

Minutowa część system.time.

Żądanie serwera proxy
system.time.second Liczba całkowita Tylko do odczytu

Druga część system.time.

Żądanie serwera proxy
system.time.millisecond Liczba całkowita Tylko do odczytu

Część milisekundowa wartości system.time.

Żądanie serwera proxy
system.time.zone Ciąg znaków Tylko do odczytu

Strefa czasowa systemu.

Żądanie serwera proxy
system.timestamp Długa liczba całkowita Tylko do odczytu

64-bitowa (długa) liczba całkowita określająca czas odczytu tej zmiennej. Wartość to liczba milisekund, które upłynęły od północy, 1 stycznia 1970 roku czasu UTC. np. „1534783015000”.

Żądanie serwera proxy
system.uuid Ciąg znaków Tylko do odczytu

Identyfikator UUID procesora wiadomości obsługującego serwer proxy.

Żądanie serwera proxy

target

Opisuje element docelowy żądania.

W tej tabeli opisano właściwości zmiennej target:

Właściwość Typ Odczyt/zapis Opis Początek zakresu
target.basepath Ciąg znaków Tylko do odczytu

Ścieżka zasobu (bez domeny) do usługi docelowej z wyłączeniem parametrów zapytania określona w docelowym punkcie końcowym serwera proxy.

Załóżmy, że serwer proxy interfejsu API wywołuje ten cel:

<TargetEndpoint name="default">
...
  <HTTPTargetConnection>
    <URL>http://mocktarget.apigee.net/user?user=Dude</URL>
  </HTTPTargetConnection>

W tym przykładzie target.basepath to „/user”.

Gdyby wartości docelowe były takie:

<TargetEndpoint name="default">
...
  <HTTPTargetConnection>
    <URL>http://mocktarget.apigee.net</URL>
  </HTTPTargetConnection>

target.basepath będzie mieć wartość null.

Docelowe żądanie
target.copy.pathsuffix Wartość logiczna Odczyt/zapis

Gdy ustawisz wartość „true” (prawda), żądanie przekazane z punktu ProxyEndpoint do docelowego punktu końcowego zachowuje sufiks ścieżki (fragment ścieżki URI po identyfikatorze URI zdefiniowanym w ścieżce bazowej ProxyEndpoint).

Docelowe żądanie
target.copy.queryparams Wartość logiczna Odczyt/zapis

Gdy ustawisz wartość „true” (prawda), żądanie przekazane z ProxyEndpoint do docelowego punktu końcowego zachowuje parametry zapytania.

Docelowe żądanie
target.country Ciąg znaków Tylko do odczytu

Kraj certyfikatu TLS/SSL przedstawianego przez serwer docelowy

Docelowa odpowiedź
target.cn Ciąg znaków Tylko do odczytu

Wspólna nazwa punktu końcowego docelowego. Jest to przydatne tylko wtedy, gdy docelowy punkt końcowy odnosi się do punktu końcowego TLS/SSL.

Docelowe żądanie
target.email.address Ciąg znaków Tylko do odczytu

Adres e-mail certyfikatu TLS/SSL przedstawianego przez serwer docelowy

Docelowa odpowiedź
target.expectedcn Ciąg znaków Odczyt/zapis

Oczekiwana wspólna nazwa punktu końcowego docelowego. Jest to przydatne tylko wtedy, gdy docelowy punkt końcowy odnosi się do punktu końcowego TLS/SSL.

Żądanie serwera proxy
target.host Ciąg znaków Tylko do odczytu

Nazwa domeny usługi docelowej zwracającej odpowiedź na serwer proxy interfejsu API.

Docelowa odpowiedź
target.ip Ciąg znaków Tylko do odczytu

Adres IP usługi docelowej zwracającej odpowiedź na serwer proxy interfejsu API.

Docelowa odpowiedź
target.locality Ciąg znaków Tylko do odczytu

Lokalizacja (miasto) certyfikatu TLS/SSL przedstawianego przez serwer docelowy

Docelowa odpowiedź
target.name Ciąg znaków Tylko do odczytu

Cel, do którego dociera wiadomość z punktu końcowego.

Docelowe żądanie
target.organization Ciąg znaków Tylko do odczytu

Organizacja certyfikatu TLS/SSL przedstawianego przez serwer docelowy.

Docelowa odpowiedź
target.organization.unit Ciąg znaków Tylko do odczytu

Jednostka organizacyjna certyfikatu TLS/SSL przedstawianego przez serwer docelowy.

Docelowa odpowiedź
target.port Liczba całkowita Tylko do odczytu

Numer portu usługi docelowej zwracającej odpowiedź do serwera proxy interfejsu API.

Docelowa odpowiedź
target.received.end.time Ciąg znaków Tylko do odczytu

Czas podany w formie ciągu znaków, w którym punkt końcowy zakończył odbieranie odpowiedzi z miejsca docelowego. Na przykład: „Śr, 21 sierpnia 2013 r. 19:16:47 UTC”.

Ta wartość czasu jest ciągiem znaków reprezentującym odpowiednią 32-bitową wartość sygnatury czasowej. Na przykład „Śr, 21 sie 2013 19:16:47 UTC” odpowiada wartości sygnatury czasowej „1377112607413”.

Docelowa odpowiedź
target.received.end.
  timestamp
Długa liczba całkowita Tylko do odczytu

Wartość sygnatury czasowej określająca, kiedy docelowy punkt końcowy zakończył odbieranie odpowiedzi z miejsca docelowego. Na przykład „1534783015000”. Ta wartość jest 64-bitową (długą) liczbą całkowitą określającą liczbę milisekund, które upłynęły od północy 1 stycznia 1970 roku czasu UTC.

Docelowa odpowiedź
target.received.start.time Ciąg znaków Tylko do odczytu

Czas podany w formie ciągu znaków, w którym punkt końcowy zaczął otrzymywać odpowiedź z miejsca docelowego. Na przykład: „Śr, 21 sierpnia 2013 r. 19:16:47 UTC”.

Ta wartość czasu jest ciągiem znaków reprezentującym odpowiednią 32-bitową wartość sygnatury czasowej. Na przykład „śr, 21 sie 2013 19:16:47 UTC” odpowiada wartości sygnatury czasowej „1377112607413”.

Docelowa odpowiedź
target.received.start.
  timestamp
Długa liczba całkowita Tylko do odczytu

Wartość sygnatury czasowej określająca, kiedy docelowy punkt końcowy zaczął otrzymywać odpowiedź z miejsca docelowego. Na przykład „1534783015000”. Ta wartość jest 64-bitową (długą) liczbą całkowitą określającą liczbę milisekund, które upłynęły od północy 1 stycznia 1970 roku czasu UTC.

Docelowa odpowiedź
target.scheme Ciąg znaków Tylko do odczytu

Początek zakresu: odpowiedź docelowa
Typ: ciąg znaków
Uprawnienie: do odczytu/zapisu

Zwraca http lub https w zależności od komunikatu z żądaniem.

Docelowe żądanie
target.sent.end.time Ciąg znaków Tylko do odczytu

Czas wyrażony w formie ciągu znaków, w którym serwer proxy przestał wysyłać żądanie na adres URL podany w docelowym punkcie końcowym. Na przykład: „Śr, 21 sierpnia 2013 r. 19:16:47 UTC”.

Ta wartość czasu jest ciągiem znaków reprezentującym odpowiednią 32-bitową wartość sygnatury czasowej. Na przykład „śr, 21 sie 2013 19:16:47 UTC” odpowiada wartości sygnatury czasowej „1377112607413”.

Docelowe żądanie
target.sent.end.timestamp Długa liczba całkowita Tylko do odczytu

Wartość sygnatury czasowej określająca, kiedy serwer proxy zakończył wysyłanie żądania pod adres URL podany w docelowym punkcie końcowym. Na przykład „1377112607413”. Ta wartość jest 64-bitową (długą) liczbą całkowitą zawierającą liczbę milisekund, które upłynęły od północy 1 stycznia 1970 roku czasu UTC.

Docelowe żądanie
target.sent.start.time Ciąg znaków Tylko do odczytu

Czas wyrażony w formie ciągu znaków, w którym serwer proxy rozpoczął wysyłanie żądania do adresu URL określonego w docelowym punkcie końcowym. Na przykład: „Śr, 21 sierpnia 2013 r. 19:16:47 UTC”.

Ta wartość czasu jest ciągiem znaków reprezentującym odpowiednią 32-bitową wartość sygnatury czasowej. Na przykład „śr, 21 sie 2013 19:16:47 UTC” odpowiada wartości sygnatury czasowej „1377112607413”.

Docelowe żądanie
target.sent.start.timestamp Długa liczba całkowita Tylko do odczytu

Wartość sygnatury czasowej określająca, kiedy serwer proxy rozpoczął wysyłanie żądania pod adres URL podany w docelowym punkcie końcowym. Na przykład „1534783015000”. Ta wartość jest 64-bitową (długą) liczbą całkowitą określającą liczbę milisekund, które upłynęły od północy, 1 stycznia 1970 r. czasu UTC.

Docelowe żądanie
target.ssl.enabled Wartość logiczna Tylko do odczytu

Określa, czy obiekt TargetEndpoint jest uruchomiony w protokole TLS/SSL.

Żądanie serwera proxy
target.state Ciąg znaków Tylko do odczytu

Stan certyfikatu TLS/SSL przedstawianego przez serwer docelowy.

Docelowa odpowiedź
target.url Ciąg znaków Odczyt/zapis

Adres URL skonfigurowany w pliku XML TargetEndpoint lub URL celu dynamicznego (jeśli target.url jest ustawiony w trakcie przesyłania wiadomości). Zmienna nie zawiera żadnych dodatkowych elementów ścieżki ani parametrów zapytania. Zwraca wartość null, jeśli jest wywoływana poza zakresem lub w inny sposób nieskonfigurowana.

Docelowe żądanie

variable

Kontener właściwości variable.expectedcn.

W tej tabeli opisano właściwości zmiennej variable:

Właściwość Typ Odczyt/zapis Opis Początek zakresu
variable.expectedcn Ciąg znaków Odczyt/zapis

Zmienna widoczna dla wspólnej nazwy, jeśli jest uruchomiona w TLS/SSL.

Żądanie serwera proxy

Więcej informacji o pracy z protokołem TLS znajdziesz we wprowadzeniu do TLS/SSL.

virtualhost

Określa szczegółowe informacje o hoście wirtualnym.

W tej tabeli opisano właściwości zmiennej virtualhost:

Właściwość Typ Odczyt/zapis Opis Początek zakresu
virtualhost.aliases.values Tablica ciągów znaków Tylko do odczytu

Aliasy hosta wirtualnego, w przypadku którego występuje określone żądanie.

Żądanie serwera proxy
virtualhost.name Ciąg znaków Tylko do odczytu

Nazwa hosta wirtualnego, który obsługuje źródłowe żądanie klienta.

Żądanie serwera proxy
virtualhost.ssl.enabled Wartość logiczna Tylko do odczytu

Zwraca wartość „true” (prawda), jeśli protokół TLS/SSL jest włączony w konfiguracji hosta wirtualnego.

Żądanie serwera proxy

Więcej informacji o pracy z hostami wirtualnymi znajdziesz w artykule o konfigurowaniu hostów wirtualnych.