Tài liệu tham khảo nhanh về cú pháp Markdown

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Tham khảo tài liệu về Apigee X.
thông tin

Định dạng Markdown HTML

Tiêu đề

#Tiêu đề 1

<h1>Tiêu đề 1</h1>

Tiêu đề 1
-------------

## Tiêu đề 2

<h2>Tiêu đề 2</h2>

Tiêu đề 2
--------------

### Tiêu đề 3
#### Tiêu đề 4
##### Tiêu đề 5
###### Tiêu đề 6

<h3>Tiêu đề 3</h3>
<h4>Tiêu đề 4</h4>
<h5>Tiêu đề 5</h5>
<h6>Tiêu đề 6</h6>

Đoạn

Các đoạn được phân tách bằng một dòng trống.

Đây là một đoạn khác.

<p>Các đoạn được phân tách bằng một dòng trống</p>
<p>Đây là một đoạn khác.</p>

Ngắt dòng

Hai dấu cách ở cuối một dòng

chèn dấu ngắt dòng.

Hai dấu cách ở cuối dòng  <br>
Chèn một dấu ngắt dòng.

Phông chữ

**in đậm**

__bold__

<strong>in đậm</strong>

*in nghiêng*

_in nghiêng_

<em>in nghiêng</em>

**_in đậm và nghiêng_**

<strong><em>in đậm và nghiêng</em></strong>

'monospace'

<code>monospace</code>

~~gạch ngang~~

<s>strikethrough</s>

Đường liên kết

[Văn bản liên kết](http://www.example.com) <a href="http://www.example.com">Văn bản liên kết</a>
[Văn bản liên kết](/directory/page)
<a href="/directory/page">Văn bản liên kết</a>
[Văn bản liên kết](#anchor) - liên kết đến văn bản liên kết trong cùng một trang.
<a href="#anchor">Văn bản liên kết</a> - liên kết đến văn bản liên kết trong cùng một trang.
[Văn bản liên kết](page_url#anchor) - liên kết đến liên kết trong một trang khác.
<a href="page_url#anchor">Văn bản liên kết</a> - liên kết đến liên kết trong một trang khác.
[Header](#header) – liên kết đến tiêu đề với văn bản "Header" trong cùng một trang.
<a href="#header">Header</a> - liên kết đến tiêu đề trong cùng một trang chỉ khi tiêu đề được xác định bằng id="header" trong thẻ <h> hoặc <a name="header">
[Header text](header-text) - liên kết đến tiêu đề với văn bản "Header text" trong cùng một trang. Dấu cách và dấu câu được thay thế bằng "-". <a href="#header-text">Văn bản tiêu đề</a> - liên kết đến một tiêu đề trong cùng một trang chỉ khi tiêu đề được xác định bằng <a name="header-text"> hoặc id="header-text" trong thẻ tiêu đề, ví dụ: <h2 id="header-text">Header text</h2>.

Bài đăng có hình ảnh

![Alt-text](http://www.mycompany.com/image.png)

<img src="http://www.mycompany.com/image.png" alt="Alt-text">

Quy tắc đường kẻ ngang

---

<hr />

Danh sách theo thứ tự

1.Mặt hàng 1
2.Mục 2
3.Mặt hàng 3

1.Mặt hàng 1
1.Mục 2
1.Mặt hàng 3

1.Mục 1
8.Mục 2
6.Mặt hàng 3

<ol>
<li>Mục 1</li>
<li>Mục 2</li>
<li>Mục 3</li>
</ol>

Danh sách không theo thứ tự

* Mặt hàng
* Mặt hàng
* Mặt hàng

+ Mục
+ Mục
+ Mục

– Mục
– Mục
– Mục

<ul>
<li>Mặt hàng</li>
<li>Mặt hàng</li>
<li>Mặt hàng</li>
</ul>

Bảng

| Cột 1 | Cột 2 | Cột 3 |
| --------------| ------------ | ------------- |
| Hàng 1-1   | Hàng 1-2   | Hàng 1-3   |
| Hàng 2-1   | Hàng 2-2   | Hàng 2-3   |

<table>
<tr>
<th>Cột 1</th>
<th>Cột 2</th>
<th>Cột 3</th>
</tr>
<tr>
<td>Row 1-1</td>
<td>Row 1-2</td>Khối văn bản được định dạng trước

'''

{
   Code block
}
'''

<pre>
{
Khối mã
}
</pre>

Khối trích dẫn

> Đây là một phần trích dẫn
> có nhiều dòng.

<trích dẫn>
Đây là một khối trích dẫn
Có nhiều dòng.
</lồng>

Giữa

Không áp dụng

<p style="text-align:center" >văn bản ở giữa</p>